สารบัญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

บทที่ ๑

การใช้วิสรรชนีย์ ( ะ )
การเขียนคำที่ประวิสรรชนีย์ ( ะ ) และไม่ประวิสรรชนีย์ มีหลักสังเกตดังนี้
๑. คำที่ประวิสรรชนีย์มักออกเสียง / อะ / ที่พยางค์แรกเต็มมาตรา (เต็มเสียง) ส่วนคำที่ ไม่ประวิสรรชนีย์ออกเสียงพยางค์แรกครึ่งเสียง เช่น

คำที่ประวิสรรชนีย์ คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
กะทัดรัด, กะทันหัน
กบาล, กบี่ (ลิง)
ขะมักเขม้น
ขมุกขมัว
ขะมุกขะมอม
ขมา, ขมีขมัน
คะนึง, คะเน, คะมำ
ขโมย, ขมึงทึง
ชะโงก, ชะง่อน, ชะงัก
ชนาง, ชนวน
ชะรอย, ชะลอ
ชโลม, ชโลง
ตะลึง, ตะลุย
ตลก, ตลิ่ง
ทะนง, ทะนาน
ทนาย, ทยอย, ทโมน
สะกิด, สะเก็ด
สกัด, สบง, สไบ
ละเมียดละไม, ละเอียด
นวลลออ

๒. คำที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤต ออกเสียง / อะ / ท้ายคำ ต้องประวิสรรชนีย์ ถ้าเป็น คำสมาสออกเสียง อะ กลางคำไม่ประวิสรรชนีย์

คำที่ประวิสรรชนีย์ คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
ศิลปะ
ศิลปวัฒนธรรม
สาธารณะ
สาธารณสุข
พละ
พลศึกษา
สักการะ
สักการบูชา
อารยะ
อารยธรรม
ธรรมะ
ธรรมชาติ
สัจจะ
สัจธรรม
มรณะ
มรณภาพ
อิสระ
อิสรภาพ

๓. คำไทยที่มาจากภาษาอื่นออกเสียง /อะ/ ให้ประวิสรรชนีย์ ส่วนคำที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤต ออกเสียง /อะ/ ที่พยางค์หน้าไม่ต้องประวิสรรชนีย์

คำที่ประวิสรรชนีย์ คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
สะตาหมัน (ชวา)
สบาย (ป)
สะพาน (ข.)
พเนจร (ป, ส)
ระลึก (ข.)
อวตาร (ส)
ระบำ (ข.)
คณบดี (ป, ส)
กะลาสี (มลายู)
อเนก (ป, ส)


ป. = ภาษาบาลี
ส. = ภาษาสันสกฤต
ข. = ภาษาเขมร

แบบทดสอบชุดที่ 1 | แบบทดสอบชุดที่ 2 | แบบทดสอบชุดที่ 3 | แบบทดสอบชุดที่ 4 | เฉลย(การประวิสรรชนีย์)สารบัญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9