คำอักษรย่อและคำย่อ

กมลา นาคะศิริ1

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ของการใช้ภาษา คือ การสื่อสารเพื่อให้มีความเข้าใจกันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง หรือผู้อ่านกับผู้เขียน ในปัจจุบันการใช้คำตัวอักษรย่อ และคำย่อในภาษาไทยได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ถ้าผู้ใช้ภาษาไม่เข้าใจความหมายของคำตัวอักษรย่อและคำย่อแล้วย่อมก่อให้เกิดปัญหา การใช้คำตัวย่ออักษรย่อและคำย่อจะพบได้ในสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทีวีและอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน ดังนั้นผู้ใช้ภาษาควรให้ความสนใจในเรื่องรูปและความหมายของคำอักษรย่อและคำย่อเหล่านั้น เพื่อประโยชน์ของการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน คำประเภทนี้จะเริ่มเพิ่มพูนมากขึ้นในภาษาไทยตามกาลเวลา โดยที่คำเหล่านั้นเป็นทั้งคำอักษรย่อที่ใช้ในภาษาไทย รวมทั้งคำย่อและคำอักษรย่อที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ คำบางคำเหล่านี้อาจจะปรากฏอยู่ในภาษาธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ไอเอ็มเอฟ จีดีพี เอทีเอ็ม ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีทั้งคำอักษรย่อในภาษาไทยรวมทั้งคำย่อและคำอักษรย่อในภาษาอังกฤษซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคำยืม นอกจากรูปและความหมายของคำแล้วยังได้ศึกษากลุ่มความหมายของคำด้วย โดยการจำแนกความหมายออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ อย่างไรก็ตามการศึกษาในประเด็นนี้ นักภาษาศาสตร์ควรให้ความสนใจและสังเกตอย่างต่อเนื่อง เพราะในยุคข้อมูลข่าวสารจะมีคำใหม่ ๆ เกิดขึ้นเสมอจากสื่อต่าง ๆ จากวิชาการทางวิทยาศาสตร์ การปกครองและแหล่งอื่น ๆ

Abstract

The purpose of using a language is to communicate between the speaker and the listener, or the reader and the writer. At present, the use of

abbreviations and acronyms in the Thai language is rapidly changing. If language users are unable to understand the form and the meaning of the abbreviations and acronyms, they will experience comprehension problems. The use of these types of words will occur in different media such as newspaper, radio, television or even on the internet as well. Therefore, the language users be enthusiastic in studying the form and its meaning of those words in order to benefit form a mutual understanding of both the spoken and written language. This process of word formation

1 ที่ปรึกษา สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

in the Thai language is constantly growing. The gloss covers not only Thai abbreviations bot also English acronyms and abbreviations. Some words will also occur in different natural language; for examples, IMF, GDP, ATM etc. The corpus will cover not only the abbreviations in Thai but also the English loan words together with word meaning. Besides, the analyst will also categorize the word meaning by means of componential analysis. Since the number of abbreviations and acronyms continues to grow, with new ones being added almost daily from the media and many other sources, the linguist should observe and examine them continuously in this era of the information technology.

ความสำคัญของปัญหา

ในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน การใช้คำอักษรย่อซึ่งมีความหมายเหล่านี้ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและแพร่หลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน ความนิยมในการใช้คำอักษรย่อแพร่ขยายไปในกลุ่มต่าง ๆ อย่างเช่นกลุ่มในวงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ทางด้านการปกครองและทางด้านบริหารการเงินในเรื่องตลาดทุนและตลาดเงิน การใช้คำอักษรย่อเกิดขึ้นเสมอเช่นนี้ในกลุ่มสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ แม้กระทั่งสื่อทางอินเตอร์เน็ต ยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้ภาษาในกลุ่มพัฒนาชนบทซึ่งต้องติดต่อกับชาวบ้านก็นิยมใช้คำอักษรย่อเช่นเดียวกัน ผู้ศึกษาได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงและความนิยมในการใช้คำอักษรย่อแทนกลุ่มคำ / ประโยคยาว ๆ มาตั้งแต่ปี 2537 ปรากฏการณ์นี้ในระยะแรก จะพบได้จากการอ่านหนังสือพิมพ์ ต่อมาการใช้คำย่อได้เริ่มแพร่หลายไปสู่การใช้ภาษาพูด หลังจากนั้นจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนจะมีการใช้คำอักษรย่อปรากฏอยู่เสมอ ในปัจจุบันผู้ใช้ภาษาส่วนมากจะนิยมใช้คำอักษรย่อแทนคำพูดที่เป็นประโยคยาว ๆ หรือวลียาว ๆ กันมากขึ้น สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เราอาจจะหาสาเหตุมาอธิบายได้หลายอย่าง ประการแรกผู้ใช้ภาษาต้องการประหยัดเวลาซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยในยุคข้อมูลข่าวสาร การกระทำทุกอย่างแข่งกับเวลา ทุกอย่างมีการแข่งขัน การงานทุกประเภทต้องรีบวางแผนรีบปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว พฤติ-กรรมของคนในวงการต่าง ๆ ล้วนมีการแข่งขันสูง เวลาเป็นตัวกำหนด ดังนั้นใครทราบข้อมูลก่อนย่อมได้เปรียบ การมีข้อมูลจะก่อให้เกิดการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องย่อมส่งผลให้ผลการวิเคราะห์เชื่อถือได้ ด้วยเหตุนี้การจัดการเวลาเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ประการที่สองการใช้ตัวอักษรย่อในภาษาพูดและภาษาเขียนฟังดูกะทัดรัด จำชื่อได้ง่าย ไม่ต้องเรียกชื่อเต็มซึ่งเป็นชื่อยาวและจำยาก อย่างไรก็ตามการใช้ตัวอักษรย่อในภาษาจะมีข้อจำกัดในเรื่องความหมาย ถ้าผู้รับสื่อไม่เข้าใจในความหมายของตัวอักษรย่อก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสารได้ ตัวอย่าง เช่น

กพช บีบคลังเร่งรัดภาษี ก๊าซ หุงต้ม

เอฟ ดี เอ อนุมัติอุปกรณ์ เคลื่อนที่ตรวจสารพิษในอาหาร

นายกสั่ง สศช ร่างระเบียบใหม่

รปภ เอ เปค ไม่พอใจอัตราเงินเดือน

สอท ชูอุตสาหกรรมอาหารรับเงินกู้เวิลด์แบงก์

สส. รับหลักการ สสร

จีดีพี ของประเทศไทยขยายตัว 8%

เขาชอบดูข่าว ซี เอ็น เอ็น

ดังนั้นผู้ศึกษาคิดว่ามีความจำเป็นและถึงเวลาแล้วที่นักภาษาศาสตร์ควรจะตระหนักและตั้งข้อสังเกตในเรื่องการใช้คำอักษรย่อ จากแนวคิดนี้เองผู้ศึกษาจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำการศึกษาในเรื่องคำอักษรย่อโดยเริ่มเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2540 และหวังว่าการศึกษาในประเด็นนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในเรื่องความหมายของคำอักษรย่อระหว่างกลุ่มคนในวงการต่าง ๆ และเพื่อประโยชน์ของสังคมในอนาคต

อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาตระหนักดีว่า เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ จึงทำให้ประเทศต่าง ๆ มีการติดต่อกันในเชิงพาณิชย์ ทางวิชาการรวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดังนั้นจึงมีการยืมคำจากภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้นและเป็นผลให้การใช้คำอักษรย่อในภาษาไทยมีทั้งสองรูปแบบกล่าวคือ รูปแบบแรกเป็นการใช้คำอักษรย่อตามโครงการของภาษาไทย ส่วนรูปแบบที่สองเป็นการยืมคำย่อมาจากภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

เพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษา การเก็บข้อมูลจึงมีทั้งสองรูปแบบ คือ คำตัวอักษรย่อในภาษาไทย พร้อมด้วยคำย่อ (Acronyms) และคำอักษรย่อ (Abbreviations) ของภาษาอังกฤษที่ยืมมาใช้ในภาษาไทย การเก็บข้อมูลคำยืมเหล่านี้จะยึดหลักของการที่คำยืมเหล่านี้ปรากฏอยู่บ่อย ๆ ในภาษาไทยและคิดว่าคำยืมเหล่านี้จะทวีจำนวนเพิ่มมาขึ้นตามกาลเวลา ผู้สนใจศึกษาภาษาจึงควรได้ดำเนินการศึกษาและเก็บข้อมูลต่อไป

การรวบรวมตัวอักษรย่อเหล่านี้ ไม่ได้นำคำอักษรย่อที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมานานแล้วมาเป็นข้อมูลในการศึกษาอย่างเช่น คำอักษรย่อที่บ่งบอกยศ ตำแหน่งของข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ชื่อย่อปริญญาสาขาต่าง ๆ ผู้ศึกษาจะมุ่งเน้นข้อมูลคำย่อและคำอักษรย่อที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งกำลังแพร่ขยายในหมู่ผู้ใช้ภาษาในวงการต่าง ๆ ของยุคข้อมูลข่าวสาร

วัตถุประสงค์

  1. ศึกษารูปของคำอักษรย่อและรูปเต็มของคำในภาษาไทย

  2. ศึกษาคำยืมซึ่งประกอบด้วยรูปของคำย่อ รูปคำอักษรย่อและรูปเต็มของคำเหล่านั้นในภาษาอังกฤษ

  3. ศึกษากลุ่มความหมายของคำอักษรย่อและคำย่อของคำ

  4. ศึกษาความแตกต่างระหว่างคำอักษรย่อและคำย่อ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพื่อจัดทำหนังสือคำอักษรย่อ คำย่อในรูปของพจนานุกรม

  2. จัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ ค้นหารูปของคำอักษรย่อ คำย่อและรูปเต็มของคำ

  3. เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับตรวจการสะกดคำและค้นหาความหมายของคำ

  4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และเพื่อนำไปใช้เป็นฐานความรู้ทางภาษาศาสตร์

  5. ช่วยสนับสนุนการแปลภาษาด้วยเครื่อง การแปลภาษาจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย จะช่วยอำนวยความสะดวกและเร่งการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

อธิบายความหมายของคำศัพท์

  1. คำอักษรย่อ (Abbreviations) หมายถึง รูปย่อของคำหรือวลี โดยใช้ตัวอักษรย่อแทนคำซึ่งเป็นรูปเต็ม รวมทั้งคำย่อซึ่งเกิดจากการตัดบางส่วนของคำออกไป

  2. คำย่อ (Acronyms) หมายถึง คำที่เกิดจากการนำเอาอักษรแรกของคำในคำต่าง ๆ หรือในวลียาว ๆ มาวางเรียงติดต่อกัน แล้วอ่านออกเสียงคำใหม่นั้น

  3. น หมายถึง นาม

  4. ก หมายถึง กริยา

  5. / / สัญลักษณ์ที่อยู่ภายในเส้นเอียงคู่ หมายถึง เสียงสำคัญในภาษาหรือการอ่านออกเสียงคำนั้น

  6. / / / หมายถึง พยางค์เน้นมาก (Primary stress)

  7. C หมายถึง เสียงพยัญชนะ หรือ Consonant

  8. V หมายถึง เสียงสระ หรือ Vowel

ผลการศึกษา

เมื่อนำข้อมูลคำย่อ (Acronyms) และคำอักษรย่อ (Abbreviations) จำนวนประมาณ 300 คำ มาศึกษาวิเคราะห์รูปคำและความหมายของคำโดยใช้หลักทางระบบคำ

(Morphology) และหลักการวิเคราะห์ความหมายของคำ (Componential analysis) แล้ว

ผู้วิเคราะห์พบผลการศึกษาที่น่าสนใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. คำอักษรย่อในภาษาไทยจะต่างกับคำย่อในภาษาอังกฤษ คำอักษรย่อในภาษา

   ไทยผู้ใช้ภาษาไทยไม่สามารถอ่านออกเสียงเป็นคำให้เหมือนกับคำย่อที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ เช่น VAT / vc t / NASA / nc ¢ sa / PINE / pain / สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจจะอธิบายได้ว่า เป็นผลจากความแตกต่างของโครงสร้างพยางค์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ โครงสร้างพยางค์ภาษาไทยจะเป็น CV, CVC, CCV, CCVC, CVV, CCVV, CVVC, CCVVC ในขณะที่โครงสร้างพยางค์ภาษาอังกฤษเป็น CV, CCV, CCCV, CCCVC, V, VC, VCC, VCCC, CVCCC, CCVCCC และอีกหลายโครงสร้าง เป็นต้น เมื่อเราเปรียบเทียบโครงสร้างพยางค์ระหว่างสองภาษานี้ จะพบว่า โครงสร้างพยางค์ของภาษาอังกฤษจะขึ้นด้วยเสียงสระได้ ในที่นี้จะใช้สัญลักษณ์ V. แทนเสียงสระ

   ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบ เรื่องการออกเสียงคำอักษรย่อในภาษาไทยและคำย่อของภาษาอังกฤษ2

  ภาษาไทย : คำอักษรย่อ

  ภาษาอังกฤษ : คำย่อ

  รูปคำ

  การออกเสียง

  กลต

  GMAT

  จีเมท

  กสท

  NASA

  นาซา

  กรป

  OPEC

  โอเปก

  กสต

  BUN

  บัน

  คปร

  PINE

  ไพน์

  สสร

  NAFTA

  นาฟต้า

  2. ชนิดของคำ (Word class) ไม่ว่าจะเป็นคำอักษรย่อในภาษาไทยหรือคำยืมที่มีลักษณะเป็นอักษรย่อและคำย่อในภาษาอังกฤษ ชนิดของคำส่วนใหญ่จะเป็นคำนาม


  การอ่านคำเหล่านั้นเป็นการออกเสียงตามระบบเสียงในภาษาไทยและความหมายของคำอักษรย่อและคำย่อมีความหมายดังนี้

  กลต - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  กสท - การสื่อสารแห่งประเทศไทย

  กรป - กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

  กสต - คณะกรรมการสภาตำบล

  คปร - คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนภาครัฐ

  GMAT Graduate Management Admissions

  NASA National Aeronautics and Space Administration

  OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries

  BUN Blood, Urine, nitrogen

  PINE Program for Internet News and Email

  NAFTA North Atlantic Free Trade Area

   

  ตารางที่ 2 ตารางแสดงชนิดของคำ ของคำอักษรย่อในภาษาไทยพร้อมด้วยคำย่อและคำอักษรย่อในภาษาอังกฤษ3

  คำอักษรย่อในภาษาไทย

  คำยืมจากภาษาอังกฤษ

  คำย่อ

  คำอักษรย่อ

  รสช (น)

  APEC (น)
  (เอเปก)

  IMF (น)
  (ไอเอ็มเอฟ)

  สมช (น)

  ASEM (น)
  (อาเซ็ม)

  ADB (น)
  (เอดีบี)

  สกว (น)

  ASEAN (น)
  (อาเซียน)

  ISO (น)
  (ไอเอสโอ)

  อบต (น)

  AIDS (น)
  (เอดส์)

  AEM (น)
  (เออีเอ็ม)

  อตก (น)

  GATT (น)
  (แกต)

  CIA (น)
  (ซีไอเอ)

   

  3. ความหมายและรูปเต็มของคำย่อและคำอักษรย่อ

  รสช - กองรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

  สมช - สภาความมั่นคงแห่งชาติ

  สกว - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  อบต - องค์การบริหารส่วนตำบล

  อตก - องค์การตลาดเพื่อการเกษตร

  APEC - Asia Pacific Economic Cooperation

  ASEM - Asia Europe Meeting

  ASEAN - Association of South East Asian Nations

  AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome

  GATT - General Agreement on Tariffs and Trade

  IMF - International Monetary Fund

  ADB - Asian Development Bank

  ISO - International Standards Organization

  AEM - Asian Economic Ministers

  CIA - Central Intelligence Agency

 1. ในข้อมูลที่ศึกษาคำอักษรย่อที่ใช้เป็นกริยามีจำนวนน้อยเรียกว่ามีปรากฎบ้าง

เช่น

SP (ก)

Email (ก)

Fax (ก)

ตัวอย่างประโยค เช่น

หุ้น ซี เอ็ม บี ที ถูก เอสพี

ฉัน อีเมล ไปเมื่อเช้านี้

แฟกซ์ ไปซิ เร็วดี

ตารางที่ 3 ตารางแสดงรูปเต็มและความหมายของคำ

รูปเต็ม

ความหมายของคำ

SP (ก)

Suspension

Email (ก)

Electronic mail

Fax (ก)

Facsimile transmission


อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา คำย่อและคำอักษรย่อที่ใช้เป็นกริยาและนำมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนับว่าปรากฎน้อยมาก นอกจากนี้คำ อีเมลและแฟกซ์ สามารถใช้เป็นนามได้เช่นกัน

4. ความหมายของคำอักษรย่อ รวมทั้งคำยืมซึ่งประกอบด้วยคำย่อและคำอักษร

ย่อในภาษาไทยสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มความหมายได้หลายประเภทดังนี้

   1. กลุ่มความหมายที่เป็นชื่อขององค์กร สำนักงานและคณะกรรมการทั้ง

ในภาครัฐและภาคเอกชนในระดับชาติ รวมทั้งชื่อองค์กรในระดับโลกด้วย ตัวอย่างเช่น

กฟฝ

กบข

ดับบลิวบีเอ

ปตท

ยูเซด

เอสแอนด์พี

รูปเต็มและความหมายของคำมีดังนี้

กฟผ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กบข - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

WBA - World Boxing Association

ปตท - การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

USAID - United States Agency for International

Development

S and P - Standards and Poor

4.2 กลุ่มความหมายของคำอักษรย่อและคำย่อที่ใช้ในทางวิชาการและการศึกษาซึ่งได้แก่คำที่ปรากฎอยู่ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ เช่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทางภาษา ภาษาศาสตร์และทางการแพทย์ รวมถึงศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น

เอดส์ (AIDS)

บัน (BUN)

โทเฟิล (TOEFL)

ไอพีเอ (IPA)

เอ็นแอลพี (NLP)

รูปเต็มและความหมายของคำมีดังนี้

AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome

BUN = Blood, Urine, nitrogen

TOEFL = Test of English as a Foreign Language

IPA = International Phonetic Association

NLP = Natural Language Processing

4.3 กลุ่มความหมายของคำอักษรย่อและคำย่อซึ่งจะปรากฎในด้าน

เศรษฐกิจ การเงิน การค้า รวมทั้งความร่วมมือทางการเมืองการค้าระหว่างประเทศ คำในกลุ่มนี้จะมีการใช้ภาษาไทยเช่นเดียวกับคำที่ใช้ในระดับนานาชาติหรือระดับโลก

จีพีเอ (GPA)

จีเอ็นพี (GNP)

บีไอบีเอฟ (BIBF)

นาฟต้า (NAFTA)

อาฟต้า (AFTA)

รูปเต็มและความหมายของคำคือ

GPA = Grade Point Average

GNP = Gross National Product

BIBF = Bangkok International Banking Facility

NAFTA = North Atlantic Free Trade Area

AFTA = Asia Free Trade Area

4.4 กลุ่มความหมายของตัวอักษรย่อที่แสดงความหมายและปรากฎอยู่ในเรื่องการปกครอง การบริหารบ้านเมือง ตลอดจนคำที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ

กสช

กสต

คตส

สปก 4 - 01

สสร

รูปเต็มและความหมายของคำมีดังนี้

กสช - โครงการสร้างงานในชนบท

กสต - คณะกรรมการสภาตำบล

คตส - คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

สปก 4 - 01 - เอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดิน

สสร - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

4.5 กลุ่มความหมายของคำตัวอักษรย่อและคำย่อที่ไม่สามารถจัดกลุ่ม

ความหมายให้เข้ากลุ่มความหมายที่กล่าวมาแล้วนั้น จะจัดให้อยู่ในหมวดอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นพวกคำที่เกิดจากการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้น (Coinage) รวมทั้งกลุ่มความหมายซึ่งอาจจะเป็นชื่อของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศัพท์ที่ใช้ทางคอมพิวเตอร์ เช่น

ซีดีรอม CD - Rom

โมเด็ม MODEM

ไพน์ PINE

แฟกซ์ FAX

เอทีเอ็ม ATM

รูปเต็มและความหมายของคำย่อและอักษรย่อมีดังนี้

CD - Rom - Compact disc read only memory

MODEM - Moduclator - demodulator

PINE - Program for Internet News and Email

FAX - Facsimile transmission

ATM - Automated Teller Machine

จากข้อมูลกลุ่มคำประมาณ 300 คำ จะสามารถจำแนกกลุ่มความหมายของคำอักษรย่อและคำย่อเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 5 กลุ่ม ตามที่กล่าวมาแล้ว กลุ่มความหมายเหล่านั้นจะปรา-กฎหรือมีการใช้ทั้งในระดับชาติและระดับโลกซึ่งจะแสดงในรูปแบบของตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4 ตารางแสดงกลุ่มความหมายของคำอักษรย่อและคำย่อ

กลุ่มความหมาย

คำยืมและคำอักษรย่อในภาษาไทย4

ระดับชาติ

สากล

1. ชื่อองค์กร, สำนักงานคณะกรรมการโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งชื่อสากลของกลุ่มต่าง ๆ ในระดับโลก

กฟผ, สศอ,

สพช, สนนท,

สจร

และทับศัพท์คำสากล

UNDP,

UNESCO,

USID,

NATO

2. ทางวิชาการและการศึกษา

ใช้ทับศัพท์ คำสากล

TESL, GPA,

IPA, CFA,

GRE, AIDS

3. เศรษฐกิจ การเงิน การค้ารวมทั้งความร่วมมือทางการเมืองการค้าระหว่างประเทศ

กลต, กบข, บล,

บจง และทับศัพท์คำสากล

WTO, EU, GAT, GNP, NAFTA, ASEM, AFTA

4. การปกครอง, การบริหารบ้านเมือง, การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ

กสต, รสช, สปก,

อบต, อบจ,

สร, สสร

-

5. อื่น ๆ , สิ่งประดิษฐ์, ชื่อโปรแกรม

ใช้ทับศัพท์

คำสากล

MODEM, FAX, ATM,

PINE, LAN

 

4 ในส่วนของคำยืมไม่ว่าโครงสร้างของคำจะเป็นคำย่อหรือคำอักษรย่อ ใช้ทับศัพท์แต่มีการปรับเปลี่ยนด้านเสียงเพื่อให้เหมาะสมกับการออกเสียงของคนไทย

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

  1. คำตัวอักษรย่อและคำย่องบางกลุ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติหรือ

   อาจกล่าวได้ว่า เป็นคำย่อหรือคำอักษรย่อสากล เช่น IMF, ADB, VAT, ISO, UNDP เป็นต้น รูปคำในกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มความหมายที่แสดงถึงการเงิน การธนาคาร หรือชื่อของกลุ่มต่าง ๆ

  2. คำย่อและคำอักษรย่อ นอกจากจะเป็นชื่อเฉพาะแล้วบางคำสามารถนำมาใช้

   เป็นคำนามสามัญ (Common noun) ได้ เช่น เลเซอร์ (laser), เรด้า (rada), อีเมล (email), บัน(bun), ไพน์ (pine), โมเด็ม (modem), แวท (VAT), ซีเอ็นเอ็น (CNN) rejaser เป็นต้น

  3. รูปคำอักษรย่อในภาษาไทยหลาย ๆ คำ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

   และทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ คำบางคำจะแสดงถึงประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการบริหารบ้านเมือง เช่น รสช. สสร. อบต. คตส.

  4. รูปและความหมายของคำบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระหว่าง

   ภูมิภาคในการให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทางการเมืองและการค้า รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งความร่วมมือในด้านต่าง ๆ นี้จะแพร่ขยายไปในแถบต่าง ๆ ของโลก ประเทศต่าง ๆ จะจับรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดพลังอันแข็งแกร่งในด้านต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมมือ ตามวิธีทางของโลกยุคโลกาภิวัฒน์

  5. รูปคำอักษรย่อและคำย่ออาจมีรูปซ้ำกันได้ แต่จะมีความหมายต่างกัน เช่น

บีบีซี (BBC) อาจหมายถึง ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ (Bangkok Bank of Commerce) หรือ The British Broadcasting Corporation หรือ สกว. อาจหมายถึง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต ดังนั้นการตีความหมายของคำจะต้องดูปริบทเป็นหลัก

6. สำหรับการอ่านออกเสียงคำอักษรย่อ (Abbreviations) และการออกเสียงคำย่อ (Acronyms) ผู้พูดจะปรับเปลี่ยนการออกเสียงให้เหมาะสมกับระบบเสียงในภาษาไทย เพราะเสียงพยัญชนะบางเสียงของภาษาอังกฤษไม่มีใช้ในภาษาไทย ดังนั้นผู้พูดคนไทยก็จะใช้เสียงในภาษาไทยที่ใกล้เคียงกับเสียงภาษาอังกฤษมาแทนที่เสียงเหล่านั้นหรืออาจจะตัดเสียงนั้น ๆ ที่ไม่มีในภาษาทิ้งไป ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเสมอตามทฤษฎีของการแทรกแซงทางเสียง (phonological interference) เช่น เสียง / g, j และ v / ของภาษาอังกฤษไม่มีในระบบเสียงของภาษาไทย ผู้พูดคนไทยจึงใช้เสียง ‘ก’ แทนเสียง / g / หรือใช้เสียง ‘จ’ แทนเสียง / j / และใช้เสียง ‘ว’ ในภาษาไทย แทนที่เสียง

/ v / ตามลำดับ โดยเฉพาะเมื่อเสียงเหล่านั้นใช้เป็นพยัญชนะต้น นอกจากนี้คำย่อบางคำในภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระหรือสระประสม เช่น / a หรือ ai / ผู้พูดคนไทยจะใช้เสียง / ? / หรือ เสียง ‘อ’ แทนที่ เช่น IPA / ai pi e / คนไทยจะออกเสียง ไอ พี เอ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะคำในภาษาไทยไม่สามารถขึ้นต้นด้วยสระได้เหมือนเช่นคำในภาษาอังกฤษ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าศึกษาในระดับหน่วยเสียงซ้อน (Suprasegmental phonemes) ผู้พูดคนไทยจะไม่ออกเสียงเน้นในคำย่อหรือคำอักษรย่อเหล่านั้นด้วย

ตารางที่ 5 ตารางแสดงการออกเสียงคำย่อและคำอักษรย่อของเจ้าของภาษาและของคนไทย

รูปคำ

การออกเสียงในภาษาอังกฤษ

การออกเสียงในภาษาไทย

คำย่อ

คำอักษรย่อ

คำย่อ

คำอักษรย่อ

VOA

-

/ vi o ei /

-

วี โอ เอ

VSOP

-

/ vi es o p I /

-

วี เอส โอ พี

GAT

/ g c t /

-

แกต

-

GDP

-

/ j I di pi /

-

จีดีพี

GMT

-

/ ji em ti /

-

จีเอ็มที

OPEC

/ ópek /

-

โอเปก

-

ASEM

/ asem /

-

อาเซ็ม

-

UNICEF

/ yunisef /

-

ยูนิเซฟ

-

UNESCO

/ yuneska /

-

ยูเนสโก

-

ISBN

-

/ ai es bi en /

-

ไอ เอส บี เอ็น

7. การอ่านออกเสียงคำอักษรย่อและคำย่อ อาจจะมีปัญหาได้เช่นกันสำหรับผู้ไม่คุ้นเคยกับคำประเภทนี้ ตัวอย่าง เช่น JAL ซึ่งมาจากรูปเต็ม Japanese Airlines และ IJAL ซึ่งมาจากคำว่า International Journal of American Linguistics สองคำนี้จะอ่านออกเสียงอย่างไร สำหรับเจ้าของภาษาคงไม่มีปัญหา สำหรับ JAL ออกเสียงว่า เจ เอ แอล / zei ei el / ซึ่งออกเสียงเป็นคำอักษรย่อและ IJAL อ่านว่า / a I z c l / ไอแจล ซึ่งออกเสียงเป็นคำย่อ ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าอะไรเป็นตัวกำหนดความแตกต่างในการออกเสียงสองคำนี้ เราอาจบอกได้ว่าผู้ใช้ภาษาอาจเป็นผู้กำหนดความแตกต่างของการอ่านออกเสียงคำย่อและอักษรย่อ แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการออกเสียงที่หลากหลายเหล่านั้น

ในปัจจุบันผู้ศึกษาภาษาจะสังเกตเห็นว่า มีการใช้อักษรตัวแรกมากกว่าหนึ่งตัวซึ่งอักษรนี้จะเป็นฐานนของคำย่อ เช่น GHOST มาจาก Global HOrizonatal Sounding Technique หรือคำว่า rejasing มาจาก REusing Junk as SomethING else ในทางกลับกัน rejaser มาจาก REuse Junk as something Else + ปัจจัย – er เป็นต้น

  1. ผู้สนใจในศาสตร์แขนงนี้ควรจะศึกษาและให้ความสนใจโดยการเก็บรวบรวมข้อ

มูลให้สมบูรณ์ต่อไป การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะรวมถึงคำตัวอักษรย่อและคำย่อในวงวิชาการของศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ การปกครอง การบริหารการเงิน การคลังและจากแหล่งอื่น ๆ คำเหล่านี้จะทวีเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันตามกาลเวลา

 

ภาคผนวก ก.

ข้อมูลอักษรย่อในภาษาไทยที่นำมาศึกษานี้ได้รวบรวมจากสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป คือ หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ ซึ่งได้แก่ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมทั้งที่ได้ยินจากสื่อประเภทอื่น ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ส่วนคำยืมซึ่งเป็นคำย่อและคำอักษรย่อในภาษาอังกฤษได้รวบรวมจากพจนานุกรมและสื่อต่าง ๆ ด้วย เช่นกัน

คลังคำอักษรย่อในภาษาไทย

กพช - คณะกรรมการนโยนายพลังงานแห่งชาติ

กคช - การเคหะแห่งชาติ

กทท - การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กนอ - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรป - กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

กบข - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กบว - คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ยกเลิกปี 2535)

กปจ - คณะกรรมการบริหารและประสานงานพัฒนาจังหวัด

กปส - คณะกรรมการประสานงานองค์การสิทธิมนุษยชน

กลต - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กพอ - คณะกรรมการพัฒนาการส่งออก คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวัน

ออก

ขจก - ขบวนการโจรก่อการร้าย

ขสมก - องค์การขนส่งมวลชน

คปก - คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คตส - คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

ตชด - ตำรวจตระเวนชายแดน

ททท - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทอท - การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

ธปท - ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธสน - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

บขส - บริษัท ขนส่ง จำกัด

บทด - บริษัทไทยเดินเรือทะเลจำกัด สายการเดินเรือแห่งชาติ

บลจ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

ปชป - พรรคประชาธิปัตย์

ปตท - การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ปปป - คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

พอสว - มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รพช - สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

ศปต - ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สกว - สำนักงานกองทุนสนีบสนุนการวิจัย, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขต

วิกฤต

สจร - สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

สสร - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

สอท - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อบจ - องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อสท - อุตสาหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภาคผนวก ข.

คำยืมซึ่งประกอบด้วยคำย่อและคำอักษรย่อ

แกต : คำย่อ (GATT) - General Agreement on Tariffs and Trade

เคเอ็นพีพี : (KNPP) - Karen National Progressive Party

โคบอล : คำยืม (COBOL) - Common Business Oriented Language (Computer

Language)

จีดีพี : (GDP) - Gross Domestic Product

จีเอ็มพี : คำย่อ (GDP) - Good Manufacturing Practices

จีแมท : (GMAT) - Graduate Management Admission Test

จีอาร์เอ : (GRA) - Grade Point Average

ซีบีดี : (CBD) - Central Business Product

ซีดีรอม : (CD - Rom) - Compact disc read only memory

ซีไอเอ : (CIA) - Central Intelligence Agency ; Culinary Institute of

America

ดีเอสเอ็ม : (DSM) - Demand Side Management

ดีเอส : (DS) - Designated Securities

ดีดีที : (DDT) - Dichlorodipheny / trichloroethause

ดับบลิวบีเอ : (WBA) - World Boxing Association of America

ดับบลิวบีซี : (WBC) - White blood cell, World Boxing Council

ทีคิวซี : (TQC) - Total Quality Control

ทีคิวเอ็ม : (TQM) - Total Quality Management

เทอเฟิล : คำย่อ (TOEFL) - Test of English as a Foreign Language

นาฟตา : คำย่อ (NAFTA) - North Atlantic Free Trade Area

เนคเทค : คำย่อ (NECTEC) - The National Electronics and Computer

Technology Center

นาโต : คำย่อ (NATO) - North Atlantic Treaty Organization

บีบีซี : คำย่อ (BBC) - British Broadcasting Corporation, Bangkok Bank

of Commerce

บัน : คำย่อ (BUN) - Blood, Urine, nitrogen

พีอี : (PE) - Pricing Earning ration

ไพน์ : คำย่อ (PINE) - Program of Internet News and Email

พีเอ็ชเอส : คำย่อ (PHS) - Personal Handy – phone service

ฟอเร็กซ์ : (FOREX) - Foreign exchange

เลด้า : คำย่อ (LADAR) - Laser detection and ranging

เรด้า : คำย่อ (radar) - Radio detecting and ranging

แวท : คำย่อ (VAT) - Value Added Tax

ไอแอลโอ : (ILO) - International Labor Office International Labor

Organization

เอ็กซ์ดี : (XD) - Ex - Divided

เอ็นพี : (NP) - Notice Pending

เอสแอนด์พี : (S and P) - Standard and Poor

ไอแจล : คำย่อ (IJAL) - International Journal of American Linguistics

เอ็ม ไอ เอส : (MIS) - Management Information System

ภาคผนวก ค.

ตัวอย่างคลังประโยค

 1. นายกใช้เวทีอาเซ็มดึงเม็ดเงินยุโรป

 2. ไอเอ็มเอฟระบุเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มขยายตัว

 3. ลาวกับพม่าเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียน

 4. สมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้อภิปรายโจมตีกรรมการ ปปป.

 5. สพช. มีนโยบายที่จะให้ ปตท. ปรับราคาน้ำมัน

 6. สอท. มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกลาง

 7. คอทส. เรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของป่า

 8. กนอ. จะให้พื้นที่ใกล้เคียงในการฝังกลบสารอันตราย

 9. การดำเนินงานของเอเปกมีผลต่อการลงทุนในเอเซียแปซิฟิก

 10. เอสแอนด์พีปรันลดเครดิตเจ็ดสถาบันการเงินไทย

 11. เอดีบีปล่อยเงินกู้ให้ประเทศไทย

 12. เนคเทคให้เงินช่วยเหลือการวิจัยครั้งนี้