library@uru.ac.th
(055) 416601-20 ต่อ 1700

วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก

วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านบริการ และ ส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการเพื่อสังคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่านิยมองค์กร

      A=Attitude ทัศนคติดี

      R=Responsibility มีความรับผิดชอบ

      I=Idea มอบสิ่งสร้างสรรค์

      T=Team ผูกพันองค์กร

พันธกิจ

1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

2. บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความใฝ่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต จากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4. บริการวิชาการหรือวิชาชีพด้านการจัดห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน สังคม และเครือข่าย ตามยุทธศาสตร์การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรขั้นสูง

6. สืบสานเผยแพร่และพัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 คลังความรู้ท้องถิ่น และจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และท้องถิ่น พร้อมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้