พบรายการที่ค้น :607 รายการเทศาภิบาล ปีที่ 102 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2550 : สารบัญ : ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ. Good Govermance. วาระแห่งชาติ : ด้านจริยะรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ. แหล่งอ้างอิง :

"สะเก็ดฎีกา" อาวุธ - กระสุนปืน - วัตถุระเบิด. ผู้แต่งหนังสือ 348.369. เลขหมู่หนังสือ 75139-40 รหัสบาร์โค้ด B00 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกในอนุญาตให้ได้ อาวุธปืนของทางราชการ การปลอมแปลงเลขทะเบียนอาวุธปืน การร่วมกันกระทำผิด แหล่งอ้างอิง :

120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2417 - พ.ศ. 2537. ชื่อผู้แต่ง. เลขหมู่หนังสือ 342.0664 รหัสบาร์โค้ด B0098232 - B0098233 : สารบัญหนังสือ : ราชสดุดี. บทความ. เอกสารเกี่ยวกับ'เคาน์ซิลอฟฟสเตด'ของประเทศไทย. เอกสารเกี่ยวกับคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476… แหล่งอ้างอิง :

120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2417 - พ.ศ. 2537. ชื่อผู้แต่ง. เลขหมู่หนังสือ 342.0664 รหัสบาร์โค้ด B0098354 : สารบัญหนังสือ : ราชสดุดี. บทความ. เอกสารเกี่ยวกับ 'เคาน์ซิลออฟสเตด' ของประเทศไทย. เอกสารเกี่ยวกับคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476… แหล่งอ้างอิง :

6 คดีดัง ชุด 2. ชื่อผู้แต่ง บุญร่วม เทียมจันทร์. เลขหมู่หนังสือ 347.077 รหัสบาร์โค้ด B0099112 - B0099116 : สารบัญหนังสือ : คดีหม่อมลูกปลากับท่านกบ. คดีชูวิทย์กับพลตำรวจเอกสันต์ ศรุตานนท์. คดีผู้พีนตึ๋งฯ. คดีซุกหุ้น(ภาค 2) หมิ่นประมาทศาลรัฐธรรมนูญ. คดีกรือเซะ. คดีตากใบ แหล่งอ้างอิง :

6 ปี รัฐธรรมนูญ. ชื่อผู้แต่ง คณิณ บุญสุวรรณ. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0075641-42 : สารบัญหนังสือ : รวมพลังทั้งสี่ สู่วิถี ธรรมาภิบาล. การเข้าถึง ธรรมาภิบาล ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. การบริหารงานทางการเมือง. ระบบราชการ : ทำไมต้องปฏิรูป. อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ. แหล่งอ้างอิง :

Art and cultural heritage : law, Policy, and practice. ชื่อผู้แต่ง Hoffman, Barbara, ed. เลขหมู่หนังสือ 344.09 รหัสบาร์โค้ด B0091672 : สารบัญหนังสือ : International Legal Tools and Viewpoints. Keeing Culture Alive: The Source Nation's Efforts To Manage, Protect, and Preserve Heritage Resources. แหล่งอ้างอิง :

Chart หลักกฎหมายทั่วไปและการทำสำเนาการสอบสวน. ชื่อผู้แต่ง สัญญา บัวเจริญ. เลขหมู่หนังสือ 345.052 รหัสบาร์โค้ด B0080509-10 : สารบัญหนังสือ : หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการสอบสวน ความหมายของคำว่าการสืบสวน และการสอบสวน พนักงานสอบสวน และเขตอำนาจพนักงานสอบสวน ความผิดกรรมเดียวหลายบท และหลายกรรม ขอบเขตการใช้กฎหมาย คำร้องทุกขื และคำกล่าวโทษ แหล่งอ้างอิง :

Conflict of laws. ชื่อผู้แต่ง Hayward, Ruth. เลขหมู่หนังสือ 340.9 รหัสบาร์โค้ด B0092090 : สารบัญหนังสือ : Narure and scope of conflict of laws. Jurisdiction of the english court in commeercial disputes: the common law rules. Jurisdiction of the english court in commercial disputes: the euroopean regime. แหล่งอ้างอิง :

10  Copyright : interpreting the law for libraries, archives and information services. ผู้แต่งหนังสือ Cornish, Graham. เลขหมู่หนังสือ 346.482 รหัสบาร์โค้ด B0069362 : สารบัญหนังสือ : Definition and law. What is covered by copyright. Author's and owners' rights. Literary, dramatic and musical works. Artistic works. Sound recordings. Films and videos. Broadcasts. แหล่งอ้างอิง :

11  Copyright for library and information service professionals. ชื่อผู้แต่ง Pedley , Paul. เลขหมู่หนังสือ 346.9482 รหัสบาร์โค้ด B0088530 : สารบัญหนังสือ : Economic rights. Moral rights. Duration of copyright. 1 Copyright and libraries. Clear labelling on items not couered by the licences. Nores on the library catalogue records of items not couered by the licences. แหล่งอ้างอิง :

12  Energy law and the environment. ชื่อผู้แต่ง Park , Patricia D. เลขหมู่หนังสือ 344.046 รหัสบาร์โค้ด B0087946 : สารบัญหนังสือ : The relationship between energy, the environmental imperatives and scientific drivers. European policy. The influence of science in environmental regulation. แหล่งอ้างอิง :

13  Europe, the state and globalisation. ชื่อผู้แต่ง Sweeney, Simon. เลขหมู่หนังสือ 341.2422 รหัสบาร์โค้ด B0086776 : สารบัญหนังสือ : Europe: The origins of nationallism and the state experience. The state, sovereignty and nationalism. Nationalism in contemporary Europe. The European Union and the state. Integration theory and the state. แหล่งอ้างอิง :

14  Handbook of human factors in litigation. ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ 347.7367 รหัสบาร์โค้ด B0094297 : สารบัญหนังสือ : Professional Issues. Human Performance in the Legal Context. Driving Enviroments. Physical and Cognitive Factors. Product liability and warning. Human factors applications. แหล่งอ้างอิง :

15  International human rights and humanitarian law : treaties, cases and analysis. ชื่อผู้แต่ง Martin, Francisco forrest. เลขหมู่หนังสือ 341.48 รหัสบาร์โค้ด B0092076 : สารบัญหนังสือ : An overview of inrernational human rights and humanitarian law development and theeir protection mechanisms. Formal sources and principles of international human rights and humanitarian law. แหล่งอ้างอิง :

16  Introduction to law : its dynamic nature. ชื่อผู้แต่ง Cheeseman, Hemry R. เลขหมู่หนังสือ 349.73รหัสบาร์โค้ด B0092192 : สารบัญหนังสือ : The nature of law and critical legal thinking. The american court system. Civil litigation and alteernative dispute resolution. Criminal law and ethics. แหล่งอ้างอิง :

17  Labor Fuide to Labor Law. ผู้แต่งหนังสือ feldacker, Bruce S. เลขหมู่หนังสือ 344.7301 รหัสบาร์โค้ด B0065250 : สารบัญหนังสือ : Federal Regulation of Labor-Management Relation : A Statutory and Structural Owerview. The Collective Bargaining Unit and Representation Elections. Union Organizing Rights, and Election Campaigns. The Duty to Bargain. แหล่งอ้างอิง :

18  Law and society. ชื่อผู้แต่ง Vago, Steven. เลขหมู่หนังสือ 340.115 รหัสบาร์โค้ด B0092133 : สารบัญหนังสือ : Introduction. Theoretical perspectives. The organization of law. Lawmaking. Law and social control. Law and dispute resolution. แหล่งอ้างอิง :

19  Policting and the Law เลขหมู่หนังสือ 345.73052 รหัสบาร์โค้ด B0065247 : สารบัญหนังสือPolicting and the Law : Operational Issues and The Law, Administrative Issues and The Law แหล่งอ้างอิง :

20  School low and the public school : a practical guide for educational leaders. ชื่อผู้แต่ง Essex, Nathan . เลขหมู่หนังสือ 344073071 รหัสบาร์โค้ด B0080472 : สารบัญหนังสือ : Legal Framework Affecting Public School The U.S.System of Courts Analysis of an appellae court opinion The supreme court School-Sponsored prayer School-Spnsored bible reading แหล่งอ้างอิง :

21  The law of public communication. ชื่อผู้แต่ง Middleton, Kent R. เลขหมู่หนังสือ 343.730998 รหัสบาร์โค้ด B0092092 : สารบัญหนังสือ : Public communication and the law. The first amendment. Methods of control. Libel. Privacy and Personal security. Intellectual Property. แหล่งอ้างอิง :

22  The regulation of international financial markets : perspectives for veform. ชื่อผู้แต่ง Grote, Rainer, editor and Marauhn, Thilo , editor. เลขหมู่หนังสือ 343.087 รหัสบาร์โค้ด B0095982 : สารบัญหนังสือ : An historical perspective. A comparative perspective. A public international law perdpective. An institutional perspective. A policy perspective. แหล่งอ้างอิง :

23  The English legal system. ชื่อผู้แต่ง Slapper, Gary and Kelly, David. เลขหมู่หนังสือ 347.42 รหัสบาร์โค้ด B0102900 : สารบัญหนังสือ : Law and Legal Study. Sources of Law. The Civil Courts. The Criminal Courts. Judicial Reasoning. The Judiciary. The Jury. The Civil Process… แหล่งอ้างอิง :

24  The Law of Public Communication. ผู้แต่งหนังสือ Middleton, Kent R., Lee, Willam E.& Chanberlin, Bill F. เลขหมู่หนังสือ 343.73 รหัสบาร์โค้ด B0072812 : สารบัญหนังสือ : Public Communication and the Law The First Amendment Methods of Control Libel Privacy and Personal Security Intellectual Property Political Speech Commercial Speech Obscenity and Indecency The media and the Judiciary Protection of News S แหล่งอ้างอิง :

25  กฎหมายกับผู้หญิง. ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ 346.01 รหัสบาร์โค้ด B0101754 : สารบัญหนังสือ : รัฐธรรมนูญใหม่ให้อะไรกับผู้หญิง. กฎหมายแพ่ง : กลลวงที่ผู้หญิงควรรู้. เมื่อคุณเตรียมตัวจะมีชีวิตคู่. เมื่อลูกหลานต้องไปศาลเยาวชนและครอบครัว. สัญญาที่ไม่เป็นธรรม. คดีอาญา : ภัยคุกคามทางเพศที่ผู้หญิงควรรู้... แหล่งอ้างอิง :

26  กฎหมายการปกครองและคดีการปกครองสำหรับประชาชน. ชื่อผู้แต่ง สุชาติ เวโรจน์. เลขหมู่หนังสือ 342.06 รหัสบาร์โค้ด B0079803-04 : สารบัญหนังสือ : ความเป็นมาของศาลปกครอง ศาลปกครองไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูธ ศาลปกครอกับสำนักงานศาลปกครอง ฟ้องคดีผิดศาล เสียหายจากการรักษาของแพทย์จะทำอย่างไร ทำอย่างไร...ถ้าจะต้องฟ้องคดีปกดครอง ฟ้องได้หรือไม่ ศาลปกครองพิจารณาคดีอย่างไร ประมวลผลก แหล่งอ้างอิง :

27  กฎหมายการแพทย์. ผู้แต่งหนังสือ แสวง บุญเฉลิมวิภาส. เลขหมู่หนังสือ 344.041 รหัสบาร์โค้ด B0071510-11 : สารบัญหนังสือ : นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ การเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดา การเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ การปฏิบัติต่อร่างกายมนุษย์ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทุรเวชกรรม การใช้ชาและการเขียนใบสั่งยา นิติจิตเวช แหล่งอ้างอิง :

28  กฎหมายการศึกษา. ชื่อผู้แต่ง สมคิด บางโม. เลขหมู่หนังสือ 344.59307 รหัสบาร์โค้ด B0096594 - B0096595 : สารบัญหนังสือ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักณไทย พุทธศักราช 2540 (ในส่วนที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545. แหล่งอ้างอิง :

29  กฎหมายการศึกษา. ชื่อผู้แต่ง สมคิด บางโม. เลขหมู่หนังสือ 344.59307 รหัสบาร์โค้ด B0093739 - B0093741 : สารบัญหนังสือ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ในส่วนที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545). แหล่งอ้างอิง :

30  กฎหมายเกษตร = Agricltural Law. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . เลขหมู่หนังสือ 343.076 รหัสบาร์โค้ด B0071103-04 : สารบัญหนังสือ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย การใช้กฎหมาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน กฎหมายกับการเกษตร แหล่งอ้างอิง :

31  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน. ผู้แต่งหนังสือ สุดาศิริ วศวงศ์ . เลขหมู่หนังสือ 344.59301 รหัสบาร์โค้ด B0067965-66 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายคุ้มครองแรง งาน การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบ แทนแรงงาน สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน เงินทดแทน กองทุนเงินทด แทน การบังคับใช้กฎหมายเงินทด แทน การเลิกจ้างและค่าชดเชย แหล่งอ้างอิง :

32  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล. ผู้แต่งหนังสือ วิจริตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม . เลขหมู่หนังสือ 344.59301 รหัสบาร์โค้ด B0073587-88 : สารบัญหนังสือ : การบริหารการจ้าง การจัดการ การควบคุมการทำงาน แหล่งอ้างอิง :

33  กฎหมายเกี่ยวกับยาและอาหารสัตว์. ผู้แต่งหนังสือ พีระพล อยู่สวัสดิ์. เลขหมู่หนังสือ 344.042 รหัสบาร์โค้ด B0069663-64 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายเกี่ยวกับยา กฎหมายเกี่ยวกับอาหารสัตว์ กฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดโรคสัตว์ แหล่งอ้างอิง :

34  กฎหมายครอบครัว. ผู้แต่งหนังสือ วิระดา สมสวัสดิ์. เลขหมู่หนังสือ 346.015 รหัสบาร์โค้ด B0069865-68 : สารบัญหนังสือ : บทนำ การสมรส บิดามารดากับบุตร ความปกครอง บุตรบุญธรรม ค่าอุปการะเลี้ยงดู แหล่งอ้างอิง :

35  กฎหมายตรา ๓ ดวง. ชื่อผู้แต่ง. เลขหมู่หนังสือ 340.09593 รหัสบาร์โค้ด B0093351 - B0093353 : สารบัญหนังสือ : ประกาศพระราชปรารภ. พระธรรมสาตร. หลักอินทภาษ. กฎมณเทิยรบาล. พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน. พระไอยการตำแหน่ง ทหารหัวเมือง. พระไอยการบานผแนก. แหล่งอ้างอิง :

36  กฎหมายธุรกิจ = Bosiness Law. ผู้แต่งหนังสือ ยุทธนา พูนทอง . เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0061753 : สารบัญหนังสือ : เอกเทศสัญญา : นิติกรรมสัญญา หนี้ ซื้อขายแลก เปลี่ยน เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ ขายฝาก และยืม จ้างแรงงาน จ้างทำของและ ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนองและจำนำ ตัวแทนและนายหน้า การประกันภัย ตั๋ว เงิน ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร เครื่องหมาย แหล่งอ้างอิง :

37  กฎหมายธุรกิจ. ชื่อผู้แต่ง สมคิด บางโม. เลขหมู่หนังสือ 346.065 รหัสบาร์โค้ด B0089275-B0089276 : สารบัญหนังสือ : ห้างหุ้นส่วนและการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน. บริษัทจำกัด. กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม. กฎหมายว่าด้วยสัญญา. สัญญาซื้อขาย. แหล่งอ้างอิง :

38  กฎหมายธุรกิจลาว ผู้แต่งหนังสือ สมาคมไทย-ลาว เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0052723 : สารบัญหนังสือกฎหมายฯ : กฎหมาย และนิติกรรมว่าด้วยธุรกิจและการลง ทุน, กฎหมายและนิติกรรมว่าด้วย แรง งาน ทรัพยากร และกรรมสิทธ์ แหล่งอ้างอิง :

39  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ. ชื่อผู้แต่ง ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. เลขหมู่หนังสือ 346 รหัสบาร์โค้ด B0090611-B0090612 : สารบัญหนังสือ : มนุษย์กับสังคมและกฎเกณฑ์. กฎหมายและระบบกฎหมาย. การตีความและการอุดช่องว่างกฎหมาย. แหล่งอ้างอิง :

40  กฎหมายพาณิชย์ 1 = Commercial Law 1. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0071111-12 : สารบัญหนังสือ :สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย คำมั่น สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด กับสัญญาจะซื้อขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขายและหน้าที่ของผู้ซื้อ ขายฝากขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ และขายทอดตลาด แหล่งอ้างอิง :

41  กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน = Commercial Law 3 :Suretyship, Mortyship and Bill. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0071115-16 : สารบัญหนังสือ :ลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกัน ผลและความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาค้ำประกัน ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนอง ผู้รับจำนอง และผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง แหล่งอ้างอิง :

42  กฎหมายพาณิชย์ 4 = Commercial law 4. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 346.066 รหัสบาร์โค้ด B0071117-18 : สารบัญหนังสือ : ความผิดทางสังคม-กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ กิจการเจ้าของรายเดียวและหลักกฎหมายพื้นฐานของหุ้นส่วนบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การจัดดั้ง และการจดทะเบียนบริษัท แหล่งอ้างอิง :

43  กฎหมายพื้นฐานสำหรับนักรัฐศาสตร์ = Laws for Political Scientist. ชื่อผู้แต่ง ชนะ ประฌมศรี. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0082113-14 : สารบัญหนังสือ : ลักษณะทั่วไปและการแบ่งยแกประเทภกฎหมาย. การจัดทำกฎหมายลายลักษณ์อักษร. การใช้กฎหมาย. การตีความกฎหมาย. การอุดช่องว่างของกฎหมาย. สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ. กฎหมายปกครอง. นิติกรรมและสัญญา. แหล่งอ้างอิง :

44  กฎหมายเพื่องานบริหารทรัพยากรบุคคล. ชื่อผู้แต่ง เบ็ญจวรรณ บุญใจเพรช. เลขหมู่หนังสือ 344.59301 รหัสบาร์โค้ด B0081850-51 : สารบัญหนังสือ : ความสำคัญและหลักการพื้นฐานของกฎหมายแรงงานที่ใช้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล. กฎหมายว่าดว้ยสัญญาจ้างแรงงาน. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541. กฎหมายประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2537. แหล่งอ้างอิง :

45  กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป = Civil Law : General Principles. ชื่อผู้แต่ง รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ. เลขหมู่หนังสือ 346 รหัสบาร์โค้ด B0085250-51 : สารบัญหนังสือ : ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการทางกฎหมาย. บ่อเกิดของกฎหมาย. ระบบกฎหมาย. ลักษณะของกฎหมาย และแนวความคิดทางกฎหมายของสำนักต่างๆ. ประเภทและศักดิ์ หรือลำดับชั้นของกฎหมาย. แหล่งอ้างอิง :

46  กฎหมายแพ่ง 1 = Civil law 1. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 340.56 รหัสบาร์โค้ด B0071037-38 : สารบัญหนังสือ : การใช้การตีความกฎหมายและบททั่วไป บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดา : ความสามารถ นิติบุคคล นิติบุคคล : สมาคม นิติบุคคล : มูลนิธิ นิติกรรมและการแสดงเจตนา การควบคุมการแสดงเจตนา แหล่งอ้างอิง :

47  กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด = Civil law 2 obligation and delicts. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0071109-10 : สารบัญหนังสือ : ความหมายของบ่อเกิด และวัตถุแห่งนี้ การไม่ชำระหนี้ การรับช่วงสิทธิ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้และการเพิกถอน การฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ บุริมสิทธิ ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน แหล่งอ้างอิง :

48  กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว - มรดก = Civil law 3 : Fanmily law of succession. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 346.01 รหัสบาร์โค้ด B0071043-44 : สารบัญหนังสือ : การหมั้น การสมรสและความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา การเลิกจากการเป็นสามีภริยา การเป็นบิดามารดากับบุตร สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรและความปกครอง แหล่งอ้างอิง :

49  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย ผู้แต่งหนังสือ จิตติ ติงศภัทิย์ เลขหมู่หนังสือ 346.086 รหัสบาร์โค้ด B0053211-13 : สารบัญหนังสือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย : ข้อความทั่วไป, วิเคราะห์ศัพท์, ลักษณะของสัญญาประกันภัย แหล่งอ้างอิง :

50  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย ผู้แต่งหนังสือ จิตติ ติงศภัทิย์ เลขหมู่หนังสือ 346.086 รหัสบาร์โค้ด B0053211-13 : สารบัญหนังสือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย : ข้อความทั่วไป, วิเคราะห์ศัพท์, ลักษณะของสัญญาประกันภัย แหล่งอ้างอิง :

51  กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร. ผู้แต่งหนังสือ วิชัย มากวัฒนสุข. เลขหมู่หนังสือ 343.59304 รหัสบาร์โค้ด B0069578-79 : สารบัญหนังสือ : กรมศุลกากร ภาษีศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ระบบ EDI การนำเข้า ใบขนสินค้าขาเข้า การกำหนดราคาศุลกากร การวางประกัน การอุทธรณ์การประเมินอากร การแก้ไขการยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้า การส่งออก การตรวจปล่อยสินค้าขาออก แหล่งอ้างอิง :

52  กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ. ผู้แต่งหนังสือ สุเมธ ศิริคุณโชติ. เลขหมู่หนังสือ 343.04 รหัสบาร์โค้ด B0069552-53 : สารบัญหนังสือ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกาฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ภาษีซ้อนและอนุสัญญาภาษี การวางแผนและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรระหว่างประเทศ แหล่งอ้างอิง :

53  กฎหมายมหาชน = Public law. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 342 รหัสบาร์โค้ด B0071041-42 : สารบัญหนังสือ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ปรัชญารากฐานในกฎหมายมหาชน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร องค์กรตุลาการ แหล่งอ้างอิง :

54  กฎหมายมหาชน เล่ม 1. ชื่อผู้แต่ง บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. เลขหมู่หนังสือ 342 รหัสบาร์โค้ด B0089279-B0089280 : สารบัญหนังสือ : ประวัติและวิวัฒนาการของปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนในยุคต่าง ๆ โดยสังเขป. พัฒนาการของกฎหมายมหาชนฝนยุคการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน-เอกชนในยุคโรมัน. ยุคกลาง : กฎหมายเอกชนครอบกฎหมายมหาชน. แหล่งอ้างอิง :

55  กฎหมายมหาชนกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่. ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ 342 รหัสบาร์โค้ด B0091068 : สารบัญหนังสือ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งกฎหมายมหาชน. การพัฒนากฎหมายมหาชนในประเทศไทย. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน. แหล่งอ้างอิง :

56  กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง. ชื่อผู้แต่ง อภิญญา เลื่อนฉวี. เลขหมู่หนังสือ 341 รหัสบาร์โค้ด B0078067-68 : สารบัญหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลระหว่างประเทศ ดินแดนของรัฐและดินแดนนอกเขตของรัฐ องค์การของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธี แหล่งอ้างอิง :

57  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 3 ผู้แต่งหนังสือ จุมพต สายสุนทร เลขหมู่หนังสือ 341 รหัสบาร์โค้ด B0053256 : สารบัญหนังสือกฎหมายฯ : การปฏิบัติ ต่อคนต่างด้าว (Treatment of Aliens), ความรับผิดชอบของรัฐ (Responsibility of States), การสืบ ทอดของรัฐ (Succession of States) แหล่งอ้างอิง :

58  กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 341 รหัสบาร์โค้ด B0089229-B0089234 : สารบัญหนังสือ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ. แผนการสอนประจำหน่าย. ตอนที่ 1.1 ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ. เรื่องที่ 1.1.1 ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ. แหล่งอ้างอิง :

59  กฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ผู้แต่งหนังสือ จักรกฤษณ์ ควรพจน์ เลขหมู่หนังสือ 341.758 รหัสบาร์โค้ด B0063401-03 : สารบัญหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่อง หมายการค้า : การคุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญาระหว่างประเทศ, สิทธิบัตร, สิทธิ บัตร แหล่งอ้างอิง :

60  กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวักบารค้าและการลงทุน. ชื่อผู้แต่ง สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร. เลขหมู่หนังสือ 341.754 รหัสบาร์โค้ด B0103980-81 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ. กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลงทุน. แหล่งอ้างอิง :

61  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า. ชื่อผู้แต่ง จักรกฤษณ์ ควรพจน์. เลขหมู่หนังสือ 341.758 รหัสบาร์โค้ด B0103998-99 : สารบัญหนังสือ : การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ. ลิขสิทธิ์. สิทธิบัตร. เครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์. แหล่งอ้างอิง :

62  กฎหมายระหว่างประเทสในส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา = International law in regard to international crimes. ชื่อผู้แต่ง พงศ์ธร บุญอารีย์. เลขหมู่หนังสือ 341.77 รหัสบาร์โค้ด B0102994-95 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายภายใน. อาชญากรรมระหว่างประเทศ. ความร่วมมือระหว่างประเทศ. แหล่งอ้างอิง :

63  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. ชื่อผู้แต่ง สมคิด เลิศไพฑูรย์. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0084515 : สารบัญหนังสือ : ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทยและแนวความคิดพื้นฐานในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐. หลักการใหม่ของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. หลักความเสมอภาค : ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญ. แหล่งอ้างอิง :

64  กฎหมายแรงงาน = Labor Law. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . เลขหมู่หนังสือ 344.01 รหัสบาร์โค้ด B0071093-94 : สารบัญหนังสือ : แนวคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของกฏหมายแรงงาน การใช้แรงงานทั่วไป ค่าจ้างและค่าตอบแทนในการทำงาน แหล่งอ้างอิง :

65  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล. ชื่อผู้แต่ง เกษมสันต์ วิลาวรรณ . เลขหมู่หนังสือ 344.59301 รหัสบาร์โค้ด B0080189-90 : สารบัญหนังสือ : อำนาจของนายจ้างในการบริหารงานบุคคล เอกสารการจ้างงาน การโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และ การใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง การตักเตือนลูกจ้าง การลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ แหล่งอ้างอิง :

66  กฎหมายแรงงานและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน=Labour Law & Staff Regulations. ผู้แต่งหนังสือ ชวน อรรถศาสน์ . เลขหมู่หนังสือ 344.59301 รหัสบาร์โค้ด B0067143-44 : สารบัญหนังสือ : ปัญหาเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ สาระสำคัญ พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การ ใช้แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน วันหยุด สวัสดิการ ความปลอดภัย อ แหล่งอ้างอิง :

67  กฎหมายแรงงานและปัญหาในทางปฏิบัติ. ผู้แต่งหนังสือ เกษมสัน วิลาวรรณ อรรถพล มนัสไพบูลย์ . เลขหมู่หนังสือ 344.593.1 รหัสบาร์โค้ด B0066550-51 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายแรงงานและ ปัญหาในทางปฏิบัติกฎหมายคุ้มครองแรง งาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย เงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม ศาล แรงงาน การบริหารงานบุคคลและแรง งานสัมพันธ์ แหล่งอ้างอิง :

68  กฎหมายลักษณะบุคคล. ชื่อผู้แต่ง สมยศ จันทรสมบัติ. เลขหมู่หนังสือ 346.012 รหัสบาร์โค้ด B0091071 : สารบัญหนังสือ : บุคคล. ความสามารถ. การเริ่มสภาพบุคคล. สิทธิทารกในครรภ์มารดา. การนับอายุของบุคคล. การสิ้นสภาพของบุคคล. แหล่งอ้างอิง :

69  กฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือ ธัชชัย ศุภผลศิริ เลขหมู่หนังสือ 346.0482 รหัสบาร์โค้ด B0058819-20 : สารบัญหนังสือกฎหมายลิขสิทธิ์ : ประวัติ กฎหมายลิขสิทธิ์, แนวความคิดเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง, ลิขสิทธิ์ ระหว่างประเทศ, งานลิขสิทธิ์ แหล่งอ้างอิง :

70  กฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ. ชื่อผู้แต่ง โกศล ฉันธิกุล. เลขหมู่หนังสือ 343.593087 รหัสบาร์โค้ด B0085282-83 : สารบัญหนังสือ : ธุรกิจระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ. สัญยาซื้อขายระหว่างประเทศ. ข้อสัญญามาตรฐานในการค้าระหว่างประเทศและอินโคเทอม. การชำระเงินตามสัญญาการค้าระหว่างประเทศ. แหล่งอ้างอิง :

71  กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ. ชื่อผู้แต่ง วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. เลขหมู่หนังสือ 344.03 รหัสบาร์โค้ด B0099495 : สารบัญหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสังคม. ความรู้เกี่ยวกับสภาพการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของคนพิการ. วิสัยทัศน์สำหรับคนพิการ. ปัญหาของคนพิการ. แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาคนพิการ แหล่งอ้างอิง :

72  กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม. ชื่อผู้แต่ง ไชยศ เหมะรัชตะ. เลขหมู่หนังสือ 346.01 รหัสบาร์โค้ด B0099334 : สารบัญหนังสือ : ลักษณะทั่วไปแห่งนิติกรรม. ความสุขแห่งนิติกรรม. ความไม่เป็นผลแห่งนิติกรรม. เงื่อนไขและเงื่อนเวลา. ระยะเวลา. อายุความ... แหล่งอ้างอิง :

73  กฎหมายว่าด้วยสัญญา ผู้แต่งหนังสือ ไชยยศ เหมะรัชตะ เลขหมู่หนังสือ 346.02 รหัสบาร์โค้ด B0053940-42 : สารบัญหนังสือกฎหมายว่าด้วยสัญญา : ลักษณะของสัญญา, ความหมายของสัญญา, หนี้และสัญญา, นิติกรรม, สาระสำคัญของสัญญา แหล่งอ้างอิง :

74  กฎหมายว่าด้วยสัญญา. ผู้แต่งหนังสือ จรรยา สิงห์สงบ. เลขหมู่หนังสือ 346.02 รหัสบาร์โค้ด B0071590-91 : สารบัญหนังสือ : ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา คำเสนอและคำสนอง การเกิดของสัญญา การตีความสัญญา ประเภทของสัญญา ผลแห่งสัญญา หลักการและเหตุผลในการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ แหล่งอ้างอิง :

75  กฎหมายวิธีบัญญัติ 3 = Procedural Law 3. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . เลขหมู่หนังสือ 345.07 รหัสบาร์โค้ด B0071057-58 : สารบัญหนังสือ : สาระสำคัญเกี่ยวกับกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา อำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พนักงานอัยการและศาล หมายเรียก หมายอาญา และการจับ ค้น ขัง จำคุก ปล่อยตัว แหล่งอ้างอิง :

76  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์. ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 345.593 รหัสบาร์โค้ด B0089225-B0089228 : สารบัญหนังสือ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. แผนการสอนประจำหน่วย. ตอนที่ 1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เรื่องที่ 1.1.1 ลักษณะ ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. แหล่งอ้างอิง :

77  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป. ชื่อผู้แต่ง ทัชชมัย ฤกษะสุต. เลขหมู่หนังสือ 343.087 รหัสบาร์โค้ด B0092026 : สารบัญหนังสือ : ภาพรวม. โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ และการดำเนินงานต่างๆของ WTO.... โครงสร้างองค์กร. วัตถุประสงค์. หน้าที่. สมาชิก. การลงมติ. ภาษีศุลกากร. แหล่งอ้างอิง :

78  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป. ชื่อผู้แต่ง ทัชชมัย ฤกษะสุต. เลขหมู่หนังสือ 343.087 รหัสบาร์โค้ด B0092681 : สารบัญหนังสือ : ภาพรวม. โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์. หน้าที่. และการดำเนินการต่าง ๆ ของ WTO. หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งหรือ MFN. หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส. แหล่งอ้างอิง :

79  กฎหมายสามัญ ประจำบ้าน. ชื่อผู้แต่ง กระทรวงยุติธรรม. เลขหมู่หนังสือ 349.593 รหัสบาร์โค้ด B0101821-22 : สารบัญหนังสือ : ติดคุกฟรี. เหตุใดจึงเรียกฟองเงิน. นักฟอกเงิน. ร้องทุกข์. CHART ROOM. สืบจากศพ. ถอดรหัส DNA. พิสูจน์คนหาย. ทำอย่างไรจึงเปลี่ยนชื่อศพได้. ตามหาคนหาย. การบริการสังคม... แหล่งอ้างอิง :

80  กฎหมายสิ่งแวดล้อม = Environnmental law. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 344.040 รหัสบาร์โค้ด B0071035-36 : สารบัญหนังสือ : ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อระบบโลก บทบาทของกฎหมายในการควบคุมและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า แหล่งอ้างอิง :

81  กฎหมายอย่างนี้..ก็มีในโลก. ผู้แต่งหนังสือ ตระลาการ. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0069600-01 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายของรัฐอลาสก้า กฎหมายของรัฐอาร์คันซัส กฎหมายของรัฐวอชิงตัน กฎหมายของรัฐเท็กซัส กฎหมายของรัฐเวอร์จิเนีย กฎหมายของรัฐเวอร์มอนท์ กฎหมายของรัฐโอคลาโฮมา กฎหมายของรัฐฟลอริด้า กฎหมายของรัฐจอร์เจีย แหล่งอ้างอิง :

82  กฎหมายอวกาศ : หลักทั่วไปและปัญหาในทางปฏิบัติ. ผู้แต่งหนังสือ จตุรนต์ ถิระวัฒน์ . เลขหมู่หนังสือ 341.47 รหัสบาร์โค้ด B0067927-28 : สารบัญหนังสือ : ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยว กับกฏหมายอวกาศ หลักรากฐานแห่ง กฏหมายอวกาศ ปัญหาทั่วไปในทาง ปฏิบัติสำหรับกิจกรรมในอวกาศ ปัญหา เฉพาะในทางปฏิบัติสำหรับกิจกรรมบ้าง ประเภท แหล่งอ้างอิง :

83  กฎหมายอาญา : หลักและปัญหา. ชื่อผู้แต่ง ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. เลขหมู่หนังสือ 345.593 รหัสบาร์โค้ด B0102988-89 : สารบัญหนังสือ : เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาค ๑). แหล่งอ้างอิง :

84  กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป = Crimianl law 1 : General pranciples. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 345.593 รหัสบาร์โค้ด B0071119-20 : สารบัญหนังสือ : ลักษณะทั่วไปของกฎหมายอาญาและปรัชญากฎหมายอาญา อาชญากรรมในสังคม การใช้บังคับกฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา การพยายามกระทำความผิด เหตุยกเว้นความผิด แหล่งอ้างอิง :

85  กฎหมายอาญา 2 (ภาคความผิด) แนวประยุกต์ ผู้แต่งหนังสือ บุญเพราะ แสงเทียน เลขหมู่หนังสือ 345 รหัสบาร์โค้ด B0053167-68 : สารบัญหนังสือกฎหมายอาญา 2 (ภาคความผิด) แนวประยุกต์ : ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร, ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ แหล่งอ้างอิง :

86  กฎหมายอาญา 3 (ภาคความผิดและภาคลหุโทษ) แนวประยุกต์ ผู้แต่งหนังสือ บุญเพราะ แสงเทียน เลขหมู่หนังสือ 345 รหัสบาร์โค้ด B0053167-70 : สารบัญหนังสือกฎหมายอาญา 3 (ภาคความผิดและภาคลหุโทษ) แนวประยุกต์ : ความผิดเกี่ยวกับเพศ, ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย, ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง แหล่งอ้างอิง :

87  กฎหมายอาญา 3 (ภาคความผิดและภาคลหุโทษ)แนวประยุกต์ ผู้แต่งหนังสือ บุญเพราะ แสงเทียน เลขหมู่หนังสือ 345 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายอาญา 3 (ภาคความผิดและภาคลหุโทษ) แนวประยุกต์ : ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ภาค 3 ลหุโทษ แหล่งอ้างอิง :

88  กฎหมายอาญา 3 = Criminal Law 3 : Special Law Offenses. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . เลขหมู่หนังสือ 345.593 รหัสบาร์โค้ด B0071123-24 : สารบัญหนังสือ : ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายรัษฎากรและศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร ความผิดเกี่นวกับการฝ่าฝืนศีลธรรม ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรัษ์ธรรมชาติ ความผิดเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของประชาชน แหล่งอ้างอิง :

89  กฎหมายอาญา ภาค1 ผู้แต่งหนังสือ หยุด แสงอุทัย เลขหมู่หนังสือ 345 รหัสบาร์โค้ด B0057119-21 : สารบัญหนังสือกฎหมายอาญา ภาค1 : การศึกษากฎหมายอาญา, การใช้กฎหมายอาญา, การตีความในกฎหมายอาญา แหล่งอ้างอิง :

90  กฎหมายอาญา ว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้แต่งหนังสือ ณรงค์ ใจหาญ เลขหมู่หนังสือ 345.077 รหัสบาร์โค้ด B0063447-48 : สารบัญหนังสือ กฎหมายอาญา ว่าด้วย โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย : โทษ , วิธีการเพื่อความ่ปลอดภัย แหล่งอ้างอิง :

91  กฎหมายอาญาภาคความผิด. ผู้แต่งหนังสือคณิต ณ นคร . เลขหมู่หนังสือ 345.593 รหัสบาร์โค้ด B0067590 : สารบัญหนังสือ : ภาค1 ความผิดต่อ บุคคล ลักษณะ๑ ความผิดต่อชีวิต ลักษณะ ๒ ความผิดต่อความปลอดภัย ของร่างกาย ลักษณะ ๓ ความผิดที่เป็น การก่ออันตรายต่อชีวิตลัร่างกาย ลักษณะ ๔ ความผิดต่อชีวิตในครรภ์ มารดา แหล่งอ้างอิง :

92  กฏหมาย ระเบียบ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผู้แต่งหนังสือ กรมประชาสัมพันธ์ เลขหมู่หนังสือ 343.994 รหัสบาร์โค้ด B0056689 : สารบัญหนังสือ กฏหมายระเบียบ วิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ : พระ ราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ พ.ศ.2498 แหล่งอ้างอิง :

93  กฏหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม = Law and Social Change. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0071045-46 : สารบัญหนังสือ : กฏหมายกับสังคม กฏหมายกับสังคมไทยในอดีต การพัฒนาสังคมไทยกับการพัฒนาสถาบันทางกฏหมาย แหล่งอ้างอิง :

94  กฏหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว(2563401). ชื่อผู้แต่ง สงวน สุทธิเลิศอรุณ. เลขหมู่หนังสือ 343.07891 รหัสบาร์โค้ด B0080730-32 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ..2522 พระราบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แหล่งอ้างอิง :

95  กฏหมายธุรกิจ = Business Law. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0071097-98 : สารบัญหนังสือ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมาย การใช้กฏหมาย บุคคล สิทธิ นิติกรรม สัญญาหนี้ แหล่งอ้างอิง :

96  กฏหมายพาริชย์ 2 = Commercial Law 2. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0071113-14 : สารบัญหนังสือ : สัญญายืม (1) สัญญายืม (2) การกู้ยืมเงิน สัญญาฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ลักษณะทั่วไปของสัญญาตัวแทน สิทธิหน้าที่ระหว่างตัวการกับตัวแทน แหล่งอ้างอิง :

97  กฏหมายแพ่ง:หลักทั่วไป คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา๔-๑๔. ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล . เลขหมู่หนังสือ346 รหัสบาร์โค้ด B0084782-83 : สารบัญหนังสือ : กฏหมายแพ่ง:หลักทั่วไป. มาตรา๔- การใช้บังคับกฏหมาย(Applicatoin of Law). การตีความกฎหมาย. การอุดช่องว่างกฏหมายไทย. มาตรา๕ หลักสุจริต. มาตรา ๖ ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต. แหล่งอ้างอิง :

98  กฏหมายและการบริหารผังเมืองของท้องถิ่น. ชื่อผู้แต่ง สิทธิพร ภิรมย์รื่น. เลขหมู่หนังสือ 346.045 รหัสบาร์โค้ด B0080501-02 : สารบัญหนังสือ : ระบบการปกครองท้องถิ่น ผู้มีส่วนร่วมในการวางผังเมือง หน่วยงานวางแผนท้องถิ่น : การจัดองค์กรและโครงสร้าง หน่วยงานวางแผนท้องถิ่น : การบริหารงานภายใน แผนสำหรับพัฒนาเมือง การควบคุมย่านและข้อบัญญัติควบคุมย่าน ข้อบัญญัติควบคุมการจัดสรรที่ดิน แหล่งอ้างอิง :

99  กฏหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property Law. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 346.04 รหัสบาร์โค้ด B0071105-06 : สารบัญหนังสือ : ความหมายและประเภทของทรัพย์และทรัพย์สิน สภาพของทรัพย์สิทธิ การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิโดยทางนิตะรรม แหล่งอ้างอิง :

100  กฏหมายวิธีสบญญัติ 2 = Procedural Law 2. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . เลขหมู่หนังสือ 347 รหัสบาร์โค้ด B0071055-56 : สารบัญหนังสือ : วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น (1) วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น (2) คดีมดนสาเร่และอนุสัญญาดตตุลาการ การพิจารณาโดยขาดนัด อุทธรณ์และฎีกา วีการชั่วคราวก่อนพิพากษา แหล่งอ้างอิง :

101  กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1 = Procedural Law. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . เลขหมู่หนังสือ 347 รหัสบาร์โค้ด B0071053-54 : สารบัญหนังสือ : พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (1) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (2) ศาล กระบวนการพิจารณาเบื้องต้น แหล่งอ้างอิง :

102  กฏหมายสิทธิบัตร. ชื่อผู้แต่ง สุพิศ ปราณีตพลกรัง. เลขหมู่หนังสือ 346.0486 รหัสบาร์โค้ด B0076126 : สารบัญหนังสือ : บททั่วไป ข้อความเบื้องต้น ความหมายของสิทธิบัตร บทกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ การประดิษฐที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร การประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น การประดิษฐที่สามารถประยุกต์ในการอุตสาหกรรม แหล่งอ้างอิง :

103  กฏหมายอาญา 2: ภาคความผิด = Criminal Law 2: Offenses . ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 345.593 รหัสบาร์โค้ด B0071121-22 : สารบัญหนังสือ : ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม แหล่งอ้างอิง :

104  กฏหมายอุตสาหกรรม ผู้แต่งหนังสือ สุดาศิริ วศวงศ์ เลขหมู่หนังสือ 343.078 รหัสบาร์โค้ต B0062049-50 : สารบัญหนังสือ กฏหมายอุตสาหกรรม : ความหมายของอุตสาหกรรม, ประเภท ของอุตสาหกรรม, การควบคุมโรงงาน อุตสาหกรรม แหล่งอ้างอิง :

105  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. ชื่อผู้แต่ง วีระพงษ์ บุญโญภาส. เลขหมู่หนังสือ 343.032 รหัสบาร์โค้ด B0077066-67 : สารบัญหนังสือ : ความสำคัญและทฤษฎีของการบังคับใช้กฎหมาย ลักษณะ ขอบเขต และความหมายของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แหล่งอ้างอิง :

106  กลยุทธ์การร่างสัญญาธุรกิจ. ชื่อผู้แต่ง จุมพล นันทศิริพล. เลขหมู่หนังสือ 346.02 รหัสบาร์โค้ด B0096826 -B0096827 : สารบัญหนังสือ : หลักเบื้องต้นของการร่างสัญญา. ขั้นตอนการร่างสัญญา. กลยุทธ์การร่างสัญญาภาษาไทย. กลยุทธ์การร่างสัญญาภาษาอังกฤษ. แหล่งอ้างอิง :

107  กว่าจะมาเป็น...ศาลปกครอง. ชื่อผู้แต่ง อักขราทร จุฬารัตน. เลขหมู่หนังสือ 342.0664 รหัสบาร์โค้ด B0101751 : สารบัญหนังสือ : ระบบกฎหมายและระบบการศาลของไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ ๕. การปฏิรูปการปกครองและระบบกฎหมายที่นำไปสู่การจัดตั้งองค์กรวินิจฉับยชี้ขาด... แหล่งอ้างอิง :

108  การเขียนคำฟ้องอุทธรณ์และฎีกา. ชื่อผู้แต่ง สุพร อัศรเสนา, ม.ล. เลขหมู่หนังสือ 347 รหัสบาร์โค้ด B0103129-30 : สารบัญหนังสือ : ข้อความเบื้องต้น. การอุทธรณ์ในคดีอาญา. การบรรยายคำฟ้อง อุทธรณ์ และฎีกา. การเขียนอุทธรณ์หรือฎีกาต้องใช้แบบพิมพ์ของศาล... แหล่งอ้างอิง :

109  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทยและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ส. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545. ชื่อผู้แต่ง ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว. เลขหมู่หนังสือ 342.59306 รหัสบาร์โค้ด B0081753-54 : สารบัญหนังสือ : สาระสำคัญการบริการราชการแผ่นดินของไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ส. ๒๕๔๕ แนวข้อสอบ แหล่งอ้างอิง :

110  การใช้ภาษานักกฎหมาย (ตำรวจ อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา). ชื่อผู้แต่ง ชาคริต อนันทราวัน. เลขหมู่หนังสือ 340.14 รหัสบาร์โค้ด B0084872 : สารบัญหนังสือ : ประวัติการดำเนินคดีอาญาในประเทศไทย. การใช้ภาษาในการสอบสวน. ภาษาของพนักงานสอบสวนต่อสำนวนคดี. การใช้ภาษาของอัยการ. อาชีพทนายความกับการใช้ภาษา. การใช้ภาษาในการประกอบอาชีพทนายความ. แหล่งอ้างอิง :

111  การใช้สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผู้แต่งหนังสือ สมชัย วัฒนาการุณ เลขหมุ่หนังสือ 342.593085 รหัสบาร์โค้ด B0060861-63 : สารบัญหนังสือ การใช้สิทธิของ ประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : ความ เป็นมาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย, ผู้ มีสิทธิขอข้อมุลข่าวสารของราชการและ หน่วยงานของรัฐ แหล่งอ้างอิง :

112  การใช้เหตุผลทางกฎหมาย = Legal reasoning. ชื่อผู้แต่ง วิชา มหาคุณ.เลขหมู่หนังสือ 340.1 รหัสบาร์โค้ด B0097577 - B0097578 : สารบัญหนังสือ : ปรัชญาที่ว่าด้วยเหตุผลและกฎหมาย. ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ. ตรรกวิทยาและกฎหมาย. เหตุผลทั่วไปและเหตุผลในกฎหมาย. การพิเคราะห์หาเหตุผลในกฎหมาย. แหล่งอ้างอิง :

113  การดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ. ชื่อผู้แต่ง สุพิศ ปราณีตพลกรัง . เลขหมู่หนังสือ 346.048 รหัสบาร์โค้ด B0081830-34 : สารบัญหนังสือ : ข้อมูลเบื้อนต้น เจตนารมณ์ของกฎหมาย วันบังคับใช้และผู้รักษาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและเขตศาล สถานะของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ การพิจารณาความแพ่ง การพิจารณาความอาญา การอุทธรณ์ แหล่งอ้างอิง :

114  การดำเนินคดีในศาลแรงงาน. ผู้แต่งหนังสือ เกษมสันต์ วิลาวรรณ. เลขหมู่หนังสือ 344.01 รหัสบาร์โค้ด B0075125-26 : สารบัญหนังสือ : ศาลแรงงาน คดีแรงงาน สิทธินำคดีไปสู่ศาล การฟ้องคดี การสู้คดี การพิจารณาคดี การพิพากษาคดี การอุทธรณ์ การบังคับคดี แหล่งอ้างอิง :

115  การบริหารงานยุติธรรม = Criminal Justice Adminstration. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 347 รหัสบาร์โค้ด B0071107-08 : สารบัญหนังสือ : การควบคุมอาชญากรรมในสังคม ระบบงานยุติธรรม ระบบงานตำรววจและการบริหารงานบุคคลของตำรวจ แหล่งอ้างอิง :

116  การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ผุ้แต่งหนังสือ นันทวัฒน์ บรมานันท์ เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0063469-70 : สารบัญหนังสือ การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ : หลักทั่วไปในการจัดการ ปกครองส่วนท้องถิ่น, วิวัฒนาการของ การปกครองส่วนท้องถิ่น, แนวทางการ ปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งอ้างอิง :

117  การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้แต่งหนังสือ นันทวัฒน์ บรมานนท์ เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0056976 : สารบัญหนังสือการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณ าจักรไทย : หลักทั่วไปในการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น, วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย แหล่งอ้างอิง :

118  การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป. ชื่อผู้แต่ง กิติศักดิ์ ปรกติ. เลขหมู่หนังสือ 340.09593 รหัสบาร์โค้ด B0102402-03 : สารบัญหนังสือ : บริบทและมูลเหตุแห่งการปฏิรูป. แนวความคิดว่าด้วยกฎหมายและธรรมะ. การจัดระบบกฎหมายและองค์กรบริหารงานยุติธรรม. สถานะและสิทธิเสรีภาพของบุคคล. วิสัยทัศน์แห่งศตวรรษที่ 21... แหล่งอ้างอิง :

119  การปฏิรูประบบกฏหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป. ผู้แต่งหนังสือ กิติตศักดิ์ ปรกติ. เลขหมู่หนังสือ 340.09593 รหัสบาร์โค้ด B0069813-14 : สารบัญหนังสือ : บริบทและมูลเหตุแห่งการปฏิรูป แนวความคิดว่าด้วยกฏหมายและธรรมะ การจัดระบบกฏหมายและองค์กรบริหารงานยุติธรรม สถานะและสิทธิเสรีภาพของบุคคล วิสัยทัศน์แห่งศตวรรษที่ 21 แหล่งอ้างอิง :

120  การปฏิรูปสื่อวิทยุโทรทัศน์ ตามรัฐธรรมนุญฯ มาตรา 40. ชื่อผู้แต่ง ทรงยศ บัวเผื่อน. เลขหมู่หนังสือ 343.593099 รหัสบาร์โค้ด B0075267-68 : สารบัญหนังสือ : วิทยุโทรทัศน์กับศาสนาพุทธและค่านิยมพื้นฐานของสังคมไทย. การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม. มาตรา 40 กับการปฏิรูปสื่อโทรทัศน์. วิทยุโทรทัศน์กับทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาสังคม. แหล่งอ้างอิง :

121  การปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้โดยสารล้มละลายกลาง. ชื่อผู้แต่ง พิชัย นิลทองคำ และ กมล ธีรเพลกุล. เลขหมู่หนังสือ 346.077 รหัสบาร์โค้ด B0076075-76 : สารบัญหนังสือ : การพิจารณาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การพิจารณแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ แหล่งอ้างอิง :

122  การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง. ชื่อผู้แต่ง เมธา วาดีเจริญ. เลขหมู่หนังสือ 347.0504 รหัสบาร์โค้ด B0080743-50 : สารบัญหนังสือ : ขอแก้คำฟ้อง ขอแก้คดีอย่างอนาถา ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ ขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฏหมายเบื้องต้น ขอเวลาสืบหาที่อยู่จำเลย ขอไต่สวนฉุกเฉิน ขอรวมสำนวน ขอออกหมายเรียกพยานบุคคล ขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น แหล่งอ้างอิง :

123  การร่างสัญญา ภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับนักกฎหมาย = English for lawgers : Contract drafting. ผู้แต่งหนังสือ จุมพต สายสุนทร. เลขหมู่หนังสือ 346.02 รหัสบาร์โค้ด B0071602-03 : สารบัญหนังสือ : การศึกษาภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากฎหมาย รูปแบบและเนื้อหาของสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของสัญญาบางประเภท แหล่งอ้างอิง :

124  การเลิกจ้างที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม. ชื่อผู้แต่ง วิชัย โถสุวรรณจินดา. เลขหมู่หนังสือ 344.012596 รหัสบาร์โค้ด B0081783-85 : สารบัญหนังสือ : การจ้างงาน. การเลอกจ้าง. การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม. การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง. การเลิกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจ. ค่าชดเชย. การกระทำอันไม่เป็นธรรม. แหล่งอ้างอิง :

125  การวางแผนภาษีในการทำสัญญา = Tax Planning In making Contraots. ผู้แต่งหนังสือ ชัยสิทธิ์. เลขหมู่หนังสือ 343.59304 รหัสบาร์โค้ด B0067163-64 : สารบัญหนังสือ : ศึกษาว่าสัญญาที่ทำนั้น มีภาระภาษีอะไรบ้าง?เป็นจำนวนเงินเท่า ได?ต้องชำระเมื่อใด?ชำระโดยวิธีใด?ภา รำภาษีนั้นตกเป็นของสัญญาฝ่ายใดหรือ ทั้งสองฝ่าย ศึกษาว่าวิธีใดที่จะชวยให้คู่ สัญญาประหยัดภาษีได้ แหล่งอ้างอิง :

126  การวางแผนภาษีอากร =Tax planning. ชื่อผู้แต่ง ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. เลขหมู่หนังสือ 343.59304 รหัสบาร์โค้ด B0082013-14 : สารบัญหนังสือ : การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากรและการหลบหลีกภาษีอากร หลักหารวางแผนภาษีอากร การวางแผนภาษีโดยการเลือกองค์กรธุรกิจ การวางแผนภาษีโดยการใช้ข้อยกเว้นของกฎหมาย การวางแผนภาษีโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การวางแผนภาษีในการทำสัญญา แหล่งอ้างอิง :

127  การส่งผู้ร้ายข้ามแดน : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. ชื่อผู้แต่ง ศาลอุทธรณ์. เลขหมู่หนังสือ 341.488 รหัสบาร์โค้ด B0091088 - B0091089 : สารบัญหนังสือ : บทนำ. ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดน. คำพิพากษาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน. ความเป็นมาของการแก้ไขเพิ่มเติมและร่างพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ... ที่แก้ไขเพิ่มเติม. แหล่งอ้างอิง :

128  กำหมายมหาชน เล่ม 2. ชื่อผู้แต่ง บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. เลขหมู่หนังสือ 342 รหัสบาร์โค้ด B0089281-B0089282 : สารบัญหนังสือ : ความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน. ความทั่วไป. บทที่ 1 หลักการแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน. 1. เกณฑ์การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน. แหล่งอ้างอิง :

129  เก่งเรียน-เซียนค้น…กลยุทธ์พิชิตวิชากฎหมาย. ชื่อผู้แต่ง จุมพล นันทศิริพล . เลขหมู่หนังสือ 340.07 รหัสบาร์โค้ด B0098980-B0098981 : สารบัญหนังสือ : การศึกษาวิชากฎหมาย. การค้นคว้าทางกฎหมาย. การค้นหากฎหมายในเขตอำนาจศาลเฉพาะประเทศ. การค้นหากฎหมายทางอินเตอร์เน็ท. การวิจัยทางนิติศาสตร์... แหล่งอ้างอิง :

130  เกร็ดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = A Miscellany of Civil and commercial Law. ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหม่. เลขหมู่หนังสือ 346 รหัสบาร์โค้ด B0079174 : สารบัญหนังสือ : นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด กองมรดกและการแบ่งมรดก พินัยกรรมและผู้จัดการมรดก แหล่งอ้างอิง :

131  ข้อคิดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินและขอต่อสู้ในคดี. ชื่อผู้แต่ง จรัส กาญจนขจิต. เลขหมู่หนังสือ 346.082 รหัสบาร์โค้ด B0103137-38 : สารบัญหนังสือ : ดอกเบี้ยคืออะไร. พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา. การกู้ยืมเงินต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาสบันการเงิน... แหล่งอ้างอิง :

132  ขอบเขตการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์. ผู้แต่งหนังสือ บัณฑิต หลิมสกุล . เลขหมู่หนังสือ 341.7582 รหัสบาร์โค้ด B0073547-48 : สารบัญหนังสือ :การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในบริบทของระบบเศรษฐกิจแห่งความรู้ วิวัฒนาการการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทบาทของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการสร้างปทัสถานระหว่างประเทศในการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แหล่งอ้างอิง :

133  ข้อผิดพลาด ของ นักกฎหมาย - ทนายความและวิธีแก้ไข. ชื่อผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี. เลขหมู่หนังสือ 340.092 รหัสบาร์โค้ด B0103139-40 : สารบัญหนังสือ : ข้อผิดพลาดของนักกฎหมาย-ทนายความและวิธีแก้ไข. การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก. การร้องขอให้บุคคลเป็นคนไร้ความสามารถและขอตั้งผู้อนุบาล. การร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา. การขอพิจารณาคดีใหม่... แหล่งอ้างอิง :

134  ข่าวกฎหมายใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 55 กรกฎาคม 2548 : สารบัญ : กฎหมายใหม่ที่สำคัญ ลูกหนี้ฟ้องจำคุกเจ้าหนี้เงินกู้ สิทธิตาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี อย่างไหนดีกว่ากัน เมื่อสมาชิก อบต.ฟ้อง อบต. เผด็จการคืบคลานเข้ามหาวิทยาลัย/ขจัดอลัชชี แหล่งอ้างอิง :

135  คดีเกิดจากรถ โอกาสแพ้ชนะและค่าเสียหาย. ชื่อผู้แต่ง พิชัย นิลทองคำ และ ภาสกร ญาณสุธี. เลขหมู่หนังสือ 346.097 รหัสบาร์โค้ด B0076935-36 : สารบัญหนังสือ : พื้นฐานการกระทำที่เป็นละเมิด สภาพความพร้อมของรถ ตายทันที ไม่ตายทันที บาดเจ็บสาหัส ทรัพย์สินเสียหาย เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้รับประกันภัย ผู้กระทำละเมิด ความผิดในการกระทำละเมิด แหล่งอ้างอิง :

136  คดีค้าขาย เล่ม 1. ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ นิติจันทร์ . เลขหมู่หนังสือ 347.077 รหัสบาร์โค้ด B0086514-22 : สารบัญหนังสือ :ลูกจ้างเป็นลม. โดนวัวเตะ. คดีเช่าตู้ใส่สินค้า. ต้มตุ๋นรายใหญ่. ต้อนแปงค์ไม่จน. คนค้ำประกันดิ้นหลุด. เมาแล้วตกงาน. บอดยังต้องเป็นความ. เอางานหรือเอาเงิน. ลูกจ้างเล่นกีฬา. อายุความคือไม้ตาย. แหล่งอ้างอิง :

137  คดีเครื่องหมายการค้า. ชื่อผู้แต่ง สุพิศ ปราณีตพลกรัง. เลขหมู่หนังสือ 346.048602 รหัสบาร์โค้ด B0076077-78 : สารบัญหนังสือ : การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผลของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แหล่งอ้างอิง :

138  คดีที่ดินและคดีที่ฟ้องขับไล่. ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. เลขหมู่หนังสือ 346.043 รหัสบาร์โค้ด B0081689. : สารบัญหนังสือ : บททั่วไปในเรื่องของที่ดิน. การฟ้องขับไล่คดีเกี่ยวกับที่ดิน. รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีฟ้องขับไล่เกี่ยวกับที่ดิน ที่มีปัฐหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง คำฟอ้ง คำให้การ ประเด็นข้อพิพาท ทางพิจารณา ภาระการพิสูจน์. ค่าขึ้นศาล. แหล่งอ้างอิง :

139  คดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่. ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. เลขหมู่หนังสือ 346.043 รหัสบาร์โค้ด B0094825 - B0094826 : สารบัญหนังสือ : บททั่วไปในเรื่องของที่ดิน. การฟ้องขับไล่เกี่ยวกับที่ดิน. การฟ้องขับไล่ที่มีมูลเหตุจากการเช่า. ค่าขึ้นศาล. รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีฟ้องขับไล่. ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง. แหล่งอ้างอิง :

140  คดีปกครองเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคระกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท. ชื่อผู้แต่ง สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง. เลขหมู่หนังสือ 342.066 รหัสบาร์โค้ด B0082612-13 : สารบัญหนังสือ : คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทกับการใช้อำนาจรัฐ. เหตุผลหรือความจำเป็นในการจัดตั้งและประเภทขององค์กรวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง. การจัดองค์กรของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท. แหล่งอ้างอิง :

141  คดีปกครองใกล้ตัว (1) : ชาวบ้านฟ้องราชการ. ผู้แต่งหนังสือ พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์. เลขหมู่หนังสือ 342.59306รหัสบาร์โค้ด B0069072-73 : สารบัญหนังสือ : ช่วยราชการ สัญญา ทางปกครอง สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ สัญญาเช่าซื้อกับการเคหะ บ้านคนจน ร้องสอดในาคดีปกครอง ธนาคารของ รัฐ ตรวจอาการทางจิต ความเห็นผู้ เชี่ยวชาญในศาล หน่วยงานทาง ปกครอง เมื่อราชการบุกรุกที่ราษฏร แหล่งอ้างอิง :

142  คดีมรดก เล่ม 1. ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ นิติจันทร์. เลขหมู่หนังสือ 347.077 รหัสบาร์โค้ด B0086523-31 : สารบัญหนังสือ : คำนำสำนักพิมพ์. คำนำผู้เขียน. เกี่ยวกับผู้เขียน. น้อยไม่ได้แต่ลูกได้. ไม่แบ่งเลยยุ่ง. แย่งกันอนุบาล. ลูกมากสมบัติมาก. แย่งศพหลวงปู่. ตายแล้วยังยุ่ง. คู่ครองเป็นข้าราชการ. วิธีโกงมรดก. แหล่งอ้างอิง :

143  คดีรถ เล่ม 1. ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ นิติจันทร์. เลขหมู่หนังสือ 347.077 รหัสบาร์โค้ด B0086532-40 : สารบัญหนังสือ : คำนำสำนักพิมพ์. คำนำผู้เขียน. เกี่ยวกับผู้เขียน. ค้ำประกันคนขับ. เถ้าแก่ปล่อยให้รถเฮงซวย. กุญแจรถพาจน. น้ำมันปลอม. ชอบซ้ำเติม. เกือบเสียท่า. ไอ้นี่เอาไหม. แซงไม่พ้นคนละห้าปี. รถส่งหนังสือพิมพ์. แหล่งอ้างอิง :

144  ครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผุ้บริโภคด้านสัญญา. ผู้แต่งหนังสือ ไพโรจน์ อาจรักษา. เลขหมู่หนังสือ 343.593071 รหัสบาร์โค้ด B0063483 - 84 : สารบัญหนังสือ : ข้อแตกต่างระหว่งข้อ สัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้ บริโภคในด้านสัญญา สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ สัญญาที่ไม่เป็นะรรม พ.ศ. 2540 พระ ราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์ แหล่งอ้างอิง :

145  คลายเครียดข้างศาล. ชื่อผู้แต่ง ปรีขา ส่งสัมพันธ์. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0082982-83 : สารบัญหนังสือ : พยานปากเอก. เย้ยฟ้าท้าดิน. ข้อมูลกับสถิติดับคดี. ซองเงิน. ขบวนการต่อต้านภาพโป๊. ดักฟังโทรศัพท์. การพนัน. สิงห์อมควัน. คดีข่มขืนกับสาวประเภท 2. ไม่เจตนา VS เหตุสุดวิสัย. สำนวนคดี. สารภาพลดครึ่งราคา. แหล่งอ้างอิง :

146  ความเป็นมาและหลัการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์และคอมมอนลอร์. ผู้แต่งหนังสือ กิตติศักดิ์ ปรกติ. เลขหมู่หนังสือ 340.09593 รหัสบาร์โค้ด B0069805-06 : สารบัญหนังสือ : ความหมาย ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี ทัศนคติบ่อเกิดของกฎหมาย ความเป็นมาและหลัการใช้นิติวิธีในระบบคอมมอนลอว์ หลักการใช้และการตีความกฎหมายของอังกฤษ แหล่งอ้างอิง :

147  ความผิดทางอาญาต่อเจ้าพนักงาน. ชื่อผู้แต่ง พิชัย นิลทองคำ และ ภาสกร ญาณสุธี. เลขหมู่หนังสือ 345.04 รหัสบาร์โค้ด B0078055-56 : สารบัญหนังสือ : ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการปกครอง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ข้อสอบเนติบัณฑิต ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๖ แหล่งอ้างอิง :

148  ความยอกย้อนในประวัติศาสตร์ของบิดาแห่งกฎหมายไทย. ผู้แต่งหนังสือ สมชาย ปรีชาศิลปกุล. เลขหมู่หนังสือ 340.09593 รหัสบาร์โค้ด B0071377-78 : สารบัญหนังสือ : ปริศนาแห่งกฎหมายไทยที่ไม่เป็นไทย อดีตที่ถูกลืมเลือน จากโรงเรียนกฎหมายถึงหน้ากระทรวงยุติธรรม การสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ความยอกย้อนของความทรงจำ แหล่งอ้างอิง :

149  ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการ. ชื่อผู้แต่ง สาธิต ชูติกุล . เลขหมู่หนังสือ 658 รหัสบาร์โค้ด B0086939 : สารบัญหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาชีพธุรกิจ. แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ. การวางแผน. การจัดองค์กร. การชี้นำ. การควบคุม. แหล่งอ้างอิง :

150  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ผู้แต่งหนังสือ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0063449-50 : สารบัญหนังสือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฎหมาย: สถาบันทางสังคม , บ่อเกิด ของกฎหมาย, การแบ่งประเภทของ กฎหมาย แหล่งอ้างอิง :

151  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย. ชื่อผู้แต่ง ชนะ ประณมศรี. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0081618-19 : สารบัญหนังสือ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย. ที่มาของบ่อเกิดของกฎหมาย. ระบบกฎหมาย. ลักษณะของกฎหมายและการแบ่งแยกประเภทกฎหมาย. ขอบเฃตของการใช้กฎหมายบังคับ. การตีความในกฎหมาย. บุคคลและนิติบุคคล. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ. แหล่งอ้างอิง :

152  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย. ผู้แต่งหนังสือ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0070199-200 : สารบัญหนังสือ : สถาบันทางสังคม: จากครอบครัวสู่รัฐ บ่อเกิดของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายที่บัญญัติขึ้น การแบ่งประเภทของกฎหมาย ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมาย การตีความกฏหมาย แหล่งอ้างอิง :

153  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ผุ้แต่งหนังสือ บรรเจิด สิงคะเนติ เลขหมู่หนังสือ 342.00269 รหัสบาร์โค้ด B0060700-02 : สารบัญหนังสือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศาลรัฐธรรมนูญ : หลักทฤษฎีทั่วไป เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลรัฐ ธรรมนูญของต่างประเทศ แหล่งอ้างอิง :

154  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย. ชื่อผู้แต่ง ดิเรก ควรสมาคม. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0085248-49 : สารบัญหนังสือ : ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย. ลักษณะของกฎหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายในระบบต่างๆ. ที่มาของกฎหมาย ประเภทและศักดืของกฎหมาย สิทธิและหน้าที่. บุคคล. นิติกรรมสัญญา. แหล่งอ้างอิง :

155  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย. ชื่อผู้แต่ง นัยนา เกิดวิชัย. เลขหมู่หนังสือ 340.9593 รหัสบาร์โค้ด B0080704-05 : สารบัญหนังสือ : ความหมาย ลักษณะ และโครงร่างของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆทางกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย การจัดทำและศักดิ์ของกฎหมายลายลักษณ์อักษร การแบ่งแยกประเภทของกฎหมายการใช้บังคับกฎหมาย การตีความกฎหมาย แหล่งอ้างอิง :

156  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = Introduction to law. ชื่อผู้แต่ง ภูมิชัย สุวรรณดี. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0094134 - B0094135 : สารบัญหนังสือ : ความสำคัญของกฎหมาย. ความหมายของกฎหมาย. ลักษณะของกฎหมาย. บทบาทของกฎหมายในสังคม. ระบบกฎหมาย. ประเภทของกฎหมาย. ที่มาของกฎหมาย. ศักดิ์ของกฎหมาย. แหล่งอ้างอิง :

157  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. ชื่อผู้แต่ง เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0035019 : สารบัญหนังสือ : ว่าด้วยหลักกฎหมายทั่วไป ว่าด้วยที่มาของกฎหมาย ว่าด้วยบุคคล ว่าด้วยสิทธิ ว่าด้วยกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน แหล่งอ้างอิง :

158  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 340.1 รหัสบาร์โค้ด B0071095-96 : สารบัญหนังสือ : สาระสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเกี่ยวกับสังคม 1 กฎหมายเกี่ยวกับสังคม 2 กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนิติศาสตร์กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง แหล่งอ้างอิง :

159  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป. ผู้แต่งหนังสือ สมคิด บางโม. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0071670-71 : สารบัญหนังสือ : หลักการเบื้องต้น กระบวนการยุติธรรม กฏหมายว่าด้วยบุคคล กฏหมายว่าด้วยทรัพย์ กฏหมายว่าด้วยนิติกรรม กฏหมายว่าด้วยสัญญา กฏหมายลักษณะหนี้ กฏหมายครอบครัว กฏหมายมรดก กฏหมายอาญา กฏหมายวิธ๊พิจารณาความอาญา แหล่งอ้างอิง :

160  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง. ผู้แต่งหนังสือ ชูชัย งามวสุลักษณ์ . เลขหมู่หนังสือ 342.0664 รหัสบาร์โค้ด B0071357-58 : สารบัญหนังสือ : ความเป็นมาและเจตนารมณ์ในการจัดตั้งศาลปกครอง ลักษณะพิเศลของการปกครอง ประเภทของคดดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองได้ คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง เงื่อนไขการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เขตอำนาจศาลปกครอง แหล่งอ้างอิง :

161  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. ผู้แต่งหนังสือ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ . เลขหมู่หนังสือ 342.00269 รหัสบาร์โค้ด B0071478-79 : สารบัญหนังสือ : ความเป็นมา โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ วิสัยทัศน์และพันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แหล่งอ้างอิง :

162  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักทั่วไป. ชื่อผู้แต่ง คมกริช วัฒนเสถียร. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0084854-45 : สารบัญหนังสือ : หลักทั่วไป. บ่อเกิดของกฎหมาย. ประเภทของกฎหมาย. ปรัชญากฎหมาย. ระบประมวลกฎหมาย. ระบบกฎหมายจารีตประเภณี. ระบบกฎหมายอิสลาม. ระบบกฎหมายไทย. รูปแบบของกฎหมายและการบัญญัติกฎหมาย. แหล่งอ้างอิง :

163  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย. ชื่อผู้แต่ง มานิตย์ จุมปาม บรรณาธิการ. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0091384 - B0091385 : สารบัญหนังสือ : สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ. ปทัสถานทางสังคมประเภทต่างๆ. วิถีประชา. สมัยนิยม. ความนิยมชั่วครู่. ความคลั่งไคล้. งานพิธี. พิธีการ. พิธีกรรม. มารยาททางสังคม. แหล่งอ้างอิง :

164  ความรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน : พระราชบัญญัติป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติที่สำคัญสำหรับนักบริหารธุรกิจ. ผู้แต่งหนังสือ สหัส สิงหวิริยะ. เลขหมู่หนังสือ 343.032 รหัสบาร์โค้ด B0068092-9 : สารบัญหนังสือ : การฟอกเงิน ขั้นตอน การฟอกเงิน เหตุผลของการฟอกเงิน อนุสัญญากรุงเวียนนา หลักการสากล ความเป็นมาในประเทศไทย การใช้ กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของประเทศ ไทย วันพระราชบัญญัติใช้บังคับ แหล่งอ้างอิง :

165  ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แต่งหนังสือ สหัส สิงหวิริยะ เลขหมู่หนังสือ 346.09 รหัสบาร์โค้ต B0062053-54 : สารบัญหนังสือ ความรู้เรื่องพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ : วันพระราชบัญญัติใช้บังคับ, บท ยกเลิกกฏหมายเดิม แหล่งอ้างอิง :

166  ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕. ชื่อผู้แต่ง สหัส สิงหะวิริยะ. เลขหมู่หนังสือ 346.09 รหัสบาร์โค้ด B0094911 - B0094912 : สารบัญหนังสือ : หมวด ๑. หมวด ๒. หมวด ๓. หมวด ๔. หมวด ๕. หมวด ๖. หมวด ๗. หมวด ๘. หมวด ๙. หมวด ๑๐. หมวด ๑๑. หมวด ๑๒. แหล่งอ้างอิง :

167  ความรู้เรื่องพินัยกรรมข้อแนะนำการทำพินัยกรรมผู้จัดการมรดกและการร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก. ชื่อผู้แต่ง สหัส สิงหวิริยะ. เลขหมู่หนังสือ 346.05 รหัสบาร์โค้ด B0103131-32 : สารบัญหนังสือ : ความเบื้องต้น ที่มาแห่งพินัยกรรม. ลักษณะของพินัยกรรม. ลักษณะเฉพาะของผู้รับพินัยกรรม. บุคคลที่ต้องห้ามมิให้ทำพินัยกรรม. บุคคลที่ต้องห้ามมิให้รับทรัพย์ตามพินัยกรรม... แหล่งอ้างอิง :

168  คัมภีร์ ฟ้องแพ่ง. ชื่อผู้แต่ง สมชาย พวงภู่. เลขหมู่หนังสือ 347.593 รหัสบาร์โค้ด B0095073 - B0095078 : สารบัญหนังสือ : บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ให้. เช่าทรัพย์. เช่าซื้อ. จ้างแรงงาน. จ้างทำของ. รับขน รับขนของ. ยืม ยืมใช้คงรูป. ยืมใช้สิ้นเปลือง. ฝากทรัพย์. ฝากเงิน. วิธีเฉพาะ เจ้าสำนักโรงแรม. ค้ำประกัน. แหล่งอ้างอิง :

169  คัมภีร์บริหาร การปกครองท้องถิ่น. ผู้แต่งหนังสือ วราสิทธิ์ กาญจนสูตร. เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0075143-44 : สารบัญหนังสือ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แหล่งอ้างอิง :

170  คำถาม-คำตอบ ประมวลกฎหมายอาญา. ชื่อผู้แต่ง พิพัฒน์ จักรางกูร. เลขหมู่หนังสือ 345.0076 รหัสบาร์โค้ด B0103032-33 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายใหม่เป็นคุณ. ความไม่ร็กฎหมาย. ขอบเขตของกฎหมายอาญา. กักขัง. ความผิดหลายบทหลายกระทง. รอการลงโทษและยกโทษ. ริบทรัพย์สิน. ขอคืนทรัพย์สินที่ริบ... แหล่งอ้างอิง :

171  คำถามและแนวคำตอบกฎหมายอาญา ผู้แต่งหนังสือ เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ เลขหมู่หนังสือ 345.0076 รหัสบาร์โค้ด B0060706-08 : สารบัญหนังสือ คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา : ข้อแนะนำทั่วไปในการ ตอบข้อสอบ แหล่งอ้างอิง :

172  คำแนะนำการกรอกแบบภาษีอากร. ชื่อผู้แต่ง สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. เลขหมู่หนังสือ 343.052 รหัสบาร์โค้ด B0102230 : สารบัญหนังสือ : แบบ ภ.ง.ด. 1. แบบ ภ.ง.ด. 1ก. แบบ ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ. แบบ ภ.ง.ด. 2ก/ใบแนบ. แบบ ภ.ง.ด. 3. แบบ ภ.ง.ด. 3ก/ใบแนบ. แบบ ภ.ง.ด. 90... แหล่งอ้างอิง :

173  คำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ ผู้แต่งหนังสือ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขหมู่หนังสือ 346.077 รหัสบาร์โค้ด B00063481-82 : สารบัญหนังสือ คำประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ หนี้ : วัตถุแห่งหนี้, ผลแห่ง หนี้, การผิดนัด แหล่งอ้างอิง :

174  คำพิพากษาศาลฎีกาวิธีพิจารณาความแพ่ง ฎีกา ผู้แต่งหนังสือ พิชัย นิลทองคำ เลขหมู่หนังสือ 347.83 รหัสบาร์โค้ด b0056456-57 : สารบัญหนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา วิธีพิจารณาความแพ่ง ฎีกา : การ ศึกษากฏหมายโดยอาศัยหลักคำ พิพากษาศาลฎีกา แหล่งอ้างอิง :

175  คำพิพากษาศาลฎีกาวิธีพิจารณาความแพ่งฯ ผู้แต่งหนังสือ พิชัย นิลทองคำ เลขหมู่หนังสือ 347.77 รหัสบาร์โค้ด B0056449-50 : สาบัญหนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกาวิธี พิจารณาความแพ่งฯ : การศึกษา กฏหมายโดยอาสศัยหลักคำพิพากษา ศาลฎีกา แหล่งอ้างอิง :

176  คำพิพากษาศาลฎีกาฯ ผู้แต่งหนังสือ พิชัย นิลทองคำ เลขหมู่หนังสือ 347.07 รหัสบาร์โค้ด B0056437-38 : สารบัญหนังสือ : คำพิพากษาศาล ฎีกาฯ : การศึกษากฏหมายโดยอาศัย หลักคำพิพากษาของศาลฎีกา แหล่งอ้างอิง :

177  คำพิพากษาศาลฎีกาฯ ผู้แต่งหนังสือ พิชัย นิลทองคำ เลขหมู่หนังสือ 347.77 รหัสบาร์โค้ด B0056443-44 : สารบัญหนังสือ คำพิพากษาศาล ฎีกาฯ : การศึกษากฏหมายโดยอาศัย หลักคำพิพากษาศาลฎีกา แหล่งอ้างอิง :

178  คำพิพากษาศาลฎีกาฯ ผู้แต่งหนังสือ พิชัย นิลทองคำ เลขหมู่หนังสือ 347.78 รหัสบาร์โค้ด B0056454-55 : สารบัญหนังสือ : คำพิพากษาศาล ฎีกาฯ : การศึกษากฏหมายโดยอาศัย หลักคำพิพากษาศาลฎีกา แหล่งอ้างอิง :

179  คำพิพากษาศาลฎีกาฯ ผู้แต่งหนังสือ พิชัย นิลทองคำ เลขหมู่หนังสือ 347.80 รหัสบาร์โค้ด B0056448 : สารบัญหนังสือ : คำพิพากษาศาล ฎีกาฯ : การศึกษากฏหมายโดยอาศัย หลักคำพิพากษาศาลฎีกา แหล่งอ้างอิง :

180  คำพิพากษาศาลฎีกาฯ ผู้แต่งหนังสือ พิชัย นิลทองคำ เลขหมู่หนังสือ 347.82รหัสบาร์โค้ด B0056447 : สารบัญหนังสือ : คำพิพากษาศาล ฎีกาฯ : การศึกษากฏหมายโดยอาศัย หลักคำพิพากษาศาลฎีกา แหล่งอ้างอิง :

181  คำพิพากษาศาลฎีกาฯ ผู้แต่งหนังสือ พิชัย นิลทองคำ เลขหมู่หนังสือ 347.84 รหัสบาร์โค้ด B0056458 : สารบัญหนังสือ : การศึกษากฏหมายโดยอาศัย หลักคำพิพากษาศาลฎีกา แหล่งอ้างอิง :

182  คำพิพากษาศาลฎีกาฯ ผู้แต่งหนังสือ พิชัย นิลทองคำ เลขหมู่หนังสือ 347.85 รหัสบาร์โค้ด B0056445-46 : สารบัญหนังสือ : คำพิพากษาศาล ฎีกาฯ : การศึกษากฏหมายโดยอาศัย หลักคำพิพากษาศาลฎีกา แหล่งอ้างอิง :

183  คำพิพากษาศาลฎีกาฯ ผู้แต่งหนังสือ พิชัย นิลทองคำ เลขหมู่หนังสือ 347.86 รหัสบาร์โค้ด B0056445-46 : สารบัญหนังสือ : คำพิพากษาศาล ฎีกาฯ : การศึกษากฏหมายโดยอาศัย หลักคำพิพากษาศาลฎีกา แหล่งอ้างอิง :

184  คำพิพากษาศาลฎีกาฯ ผู้แต่งหนังสือ พิชัยนิลทองคำ เลขหมู่หนังสือ 347.77 รหัสบาร์โค้ด B0056452-53 : สารบัญหนังสือ : คำพิพากษาศาล ฎีกาฯ : การศึกษากฏหมายโดยอาศัย หลักคำพิพากษาศาลฎีกา แหล่งอ้างอิง :

185  คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2546. ชื่อผู้แต่ง คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร. เลขหมู่หนังสือ 347.08 รหัสบาร์โค้ด B0098339 : สารบัญหนังสือ : คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาการแพทย์และสาธารณสุข (พส). คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ (ตม)… แหล่งอ้างอิง :

186  คำอธิบาย สัญญาบัญชีเดินสะพัดและเบิกเงินเกินบัญชี (โอดี) = Contract of Current Account and Over Draft (%) ชื่อผู้แต่ง วิชัย ตันติกุลานันท์. เลขหมู่หนังสือ 346.063 รหัสบาร์โค้ด B0078963-65 : สารบัญหนังสือ : ลักษณะของสัญญาบัญชีเดินสะพัด เรื่องอัตราดอกเบี้ยและการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบธรรมดา การคิดดอกเบี้ยทบต้น สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีหรือการขอเบิกเงินเกินบัญชีเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัด การสิ้นสุดและการต่ออายุของสัญญาของบัญชี แหล่งอ้างอิง :

187  คำอธิบาย กฎหมายลิขสิทธิ์. ชื่อผู้แต่ง อรพรรณ พนัสพัฒนา. เลขหมู่หนังสือ 346.0482 รหัสบาร์โค้ด B0081616-17 : สารบัญหนังสือ : ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์. งานลิขสิทธิ์. การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์. สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้สร้างสรรค์. อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์. การละเมิดลิขสิทธิ์. ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์. การดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์. สิทธินัก แหล่งอ้างอิง :

188  คำอธิบาย คำประกัน จำนอง จำนำ ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์ และยึดหน่วง ผู้แต่งหนังสือ สถิตย์ เล็งไธสง เลขหมู่หนังสือ 346.074 รหัสบาร์โค้ด B0064236-38 : สารบัญหนังสือ คำอธิบาย คำประกัน จำนอง จำนำ ภารติดพันในอสังหาริม ทรัพย์ และยึดหน่วง : บทเบ็ดเสร็จทั่ว ไป, ผลก่อนการชำระหนี้, ผลหลังการ ชำระหนี้ แหล่งอ้างอิง :

189  คำอธิบาย คำปะกัน จำจอว จำนำ ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์ และยึดหน่วง. ผู้แต่งหนังสือ สถิต เล็งไธสง. เลขหมู่หนังสือ 346.074 รหัสบาร์โค้ด B0064236 - 38 : สารบัญหนังสือ : ความหมายและลักษณะสัญยาค้ำ ประกัน การเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ ข้อต่อสู้ผู้ค้ำ ประกัน ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน ลัษณะทั่ว ไปของจำนอง ลักษณะสัญญาจำนำ สิทธิยึดหน่วง ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์ แหล่งอ้างอิง :

190  คำอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ. ชื่อผู้แต่ง ปัญญา ถนอมรอด. เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0103113-14 : สารบัญหนังสือ : ยืม. ยืมใช้คงรูป. ยืมใช้สิ้นเปลือง. ค้ำประกัน. จำนอง. จำนำ. แหล่งอ้างอิง :

191  คำอธิบายกฎฆมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Labour law for Human resources management. ชื่อผู้แต่ง พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. เลขหมู่หนังสือ 344.59301 รหัสบาร์โค้ด B0103104-06 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายแรงงาน. สัญญาจ้างแรงงาน. รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน. นายจ้าง ลูกจ้างและบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง. การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง... แหล่งอ้างอิง :

192  คำอธิบายกฎหมาย ยืม ฝากทรัพย์. ชื่อผู้แต่ง ไผทชิต เอกจริยกร. เลขหมู่หนังสือ 346.047 รหัสบาร์โค้ด B0085256-57 : สารบัญหนังสือ : ความหมายของสัญญายืม. ลักษณะสัญญายืม. สัญญาจะให้ยืมได้หรือไม่. สัญญายืมใช้คงรูป. ยืมใช้สิ้นเปลือง. การกู้ยืมเงิน. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์. หน้าที่ของผู้รับฝาก. แหล่งอ้างอิง :

193  คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการตลาด. ชื่อผู้แต่ง สุษม ศุภนิตย์. เลขหมู่หนังสือ 343.593084 รหัสบาร์โค้ด B0078205-06 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ กฎหมายเกี่ยวกับราคาสินค้าและบริการ การจัดจำหน่าย คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการตลาด กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา และส่งเสริมการขาย ตัวอย่างกรณีศึกษาและสรุป แหล่งอ้างอิง :

194  คำอธิบายกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง. ผู้แต่งหนังสือ ไพโรจน์ อาจรักษา. เลขหมู่หนังสือ343.59308 รหัสบาร์โค้ด B0071371-72 : สารบัญหนังสือ : ความเป็นมาของหนังสือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย ธุรกิจผิดกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง การคุ้มครองผู้บริโภค แหล่งอ้างอิง :

195  คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. ผู้แต่งหนังสือ สุษม ศุภนิตย์. เลขหมู่หนังสือ 340.071 รหัสบาร์โค้ด B0070021-24 : สารบัญหนังสือ : ข้อพิจาณาเบื้องต้น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย (ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลาย-ก่อนปีพ.ศ. 2522) การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ปัญหาในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย แหล่งอ้างอิง :

196  คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน. ผู้แต่งหนังสือ ไผทชิต เอกจริยกร. เลขหมู่หนังสือ 346.047 รหัสบาร์โค้ด B0071606-07 : สารบัญหนังสือ : ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน หน้าที่และความรับผิดชองของผู้รับจ้าง ความระงับของสัญญาจ้างทำของ รับขนของ รับขนผู้โดยสาร แหล่งอ้างอิง :

197  คำอธิบายกฎหมายปกครอง. ชื่อผู้แต่ง ชาญชัย แสวงศักดิ์. เลขหมู่หนังสือ 342.59306 รหัสบาร์โค้ด B0103016-17 : สารบัญหนังสือ : หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง. การจัดองค์กรของรัฐ. บุคลากรภาครัฐ. การกระทำทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่... แหล่งอ้างอิง :

198  คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครอง และ การควบ-คุม การกระทำทางปกครอง เล่ม ๒. ชื่อผู้แต่ง มานิตย์ จุมปา. เลขหมู่หนังสือ 342.06 รหัสบาร์โค้ด B0093005 - B0093008 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. กฎหมายความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. แหล่งอ้างอิง :

199  คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 3. ชื่อผู้แต่ง มานิตย์ จุมปา. เลขหมู่หนังสือ 342.06 รหัสบาร์โค้ด B0089967-B0089968 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายข้อมูลข่าวสารและสิทธิส่วนบุคคล. ประวัติและความเป็นมาของกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารของราชการ. หลักพื้นฐานในรัฐธรรมนูญ. ความเป็นมาของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ. แหล่งอ้างอิง :

200  คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยหลักทั่วไป. ชื่อผู้แต่ง มานิตย์ จุมปา. เลขหมู่หนังสือ 342.06 รหัสบาร์โค้ด B0085714-15 : สารบัญหนังสือ : ความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน. ความหมาย ลักษณะ และที่มาของกฎหมายปกครอง. กฎหมายมหาชนที่วางระเบียบการปกครองรัฐ. ลัทธิการปกครองรัฐ. หลักการแบ่งแยกอำนาจ. หลักนิติรัฐ. บริการสาธารณะ. องค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ: ฝ่ายปกครอง. แหล่งอ้างอิง :

201  คำอธิบายกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แต่งหนังสือ วินัย ตันติกุลานันท์ เลขหมู่หนังสือ 343.032 รหัสบาร์โค้ด B0062055-56 : สารบัญหนังสือคำอธิบายกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : หมวดทั่วไป ข้อความเบื้องต้น,หมวด 1 บททั่วไป การกระทำความผิดเกี่ยวกับ การฟอกเงิน,หมวด 2 การรายงานและ การแสดงตน แหล่งอ้างอิง :

202  คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 ว่าด้วยเอกเทศสัญญา. ผู้แต่งหนังสือ ณัฐววัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา . เลขหมู่หนังสือ 346.02 รหัสบาร์โค้ด B0068155-56 : สารบัญหนังสือ : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ยืม ฝากทรัพย์ ประกันด้วยบุคคลและ ทรัพย์ จำนอง จำนำ ตัวแทน นาย หน้า ประกันภัย สัญญาตั๋วเงิน ความรับ ผิดอันเกิดจากการใช้เช็คม อายุความ หุ้นส่วนบริษัทและบริษัทมหาชน แหล่งอ้างอิง :

203  คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน : ปัญหา ข้อเท็จจริง คำอธิบาย. ชื่อผู้แต่ง สุรพล ไตรเวทย์. เลขหมู่หนังสือ 343.032 รหัสบาร์โค้ด B0086599-600 : สารบัญหนังสือ : ก่อนที่จะมีกฎหมายฟอกเงิน. ความเบื้องต้น. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฟอกเงิน. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกัน แหล่งอ้างอิง :

204  คำอธิบายกฎหมายมหาชน การคลังและภาษีอากร:ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้แต่งหนังสือ ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล เลขหมู่หนังสือ 343.593054 รหัสบาร์โค้ด B0063441-42 : สารบัญหนังสือคำอธิบายกฎหมาย มหาชน การคลังและภาษีอากร:ภาษีโรง เรือนและที่ดิน : แนวความคิดเกี่ยวกับ ภาษีทรัพย์สิน, ลักษณะ โครงสร้าง และ สภาพปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติของพระ ราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๒๔๗๕ แหล่งอ้างอิง :

205  คำอธิบายกฎหมายยืม ฝากทรัพย์. ผู้แต่งหนังสือ ไผทชิต เอกจริยกร. เลขหมู่หนังสือ 346.047 รหัสบาร์โค้ด B0071584-85 : สารบัญหนังสือ : ความหมายของสัญญายืม ลักษณะของสัญญายืม สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่ สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for use) ยืมใช้สิ้นเปลือง (Loan for consumption) การกูยืมเงิน (Loan of money) ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์ แหล่งอ้างอิง :

206  คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. ชื่อผู้แต่ง พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. เลขหมู่หนังสือ 340.9 รหัสบาร์โค้ด B0097678 - B0097679 : สารบัญหนังสือ : นิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศอันเป็นวัตถุแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ. บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ. กฎเกณฑ์ของกฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่มีบ่อเกิดอยู่ในกฏหมายระหว่างประเทศโดยแท้. แหล่งอ้างอิง :

207  คำอธิบายกฎหมายแรงงาน. ชื่อผู้แต่ง เกษมสันต์ วิลาวรรณ. เลขหมู่หนังสือ 344.59301 รหัสบาร์โค้ด B0094326 - B0094327 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายแรงงาน. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์. กฎหมายเงินทดแทน. กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน. กฎหมายประกันสังคม. แหล่งอ้างอิง :

208  คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย : กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีละลายและกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (พ.ศ. ๒๕๔๘). ชื่อผู้แต่ง 346.078. เลขหมู่หนังสือ 346.078 รหัสบาร์โค้ด B0094915 - B0094916 : สารบัญหนังสือ : บททั่วไป. ประวัติของกฎหมายล้มละลาย. ขอบเขตการใช้กฎหมายล้มละลายในประเทศไทย. บทวิเคราะห์ศัพท์. มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลาย. หลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลาย. กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล. แหล่งอ้างอิง :

209  คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย. ชื่อผู้แต่ง ปรีชา พาณิชวงศ์. เลขหมู่หนังสือ 346.078 รหัสบาร์โค้ด B0090910-B0090911 : สารบัญหนังสือ : บททั่วไป. ลักษณะของกฎหมายล้มละลาย. วัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย. ความแตกต่างระหว่างคดีแพ่งสามัญกับคดีล้มละลาย. ประวัติของกฎหมายล้มละลาย. แหล่งอ้างอิง :

210  คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : ศึกษาแบบเรียงมาตรา. ผู้แต่งหนังสือ สรพล สุขทรรศนีย์ . เลขหมู่หนังสือ 346.086 รหัสบาร์โค้ด B0071594-95 : สารบัญหนังสือ : หลักทั่วไป หลักทั่วไปของกฎหมายประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต แหล่งอ้างอิง :

211  คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน ผู้แต่งหนังสือ ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ เลขหมู่หนังสือ 347.066 รหัสบาร์โค้ด B0063422-23 : สารบัญหนังสือคำอธิบายกฎหมาย ลักษณะพยาน : ความหมายของพยาน เอกสาร, วิธีการนำสืบพยานเอกสาร, การ รับฟังพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือหักล้างพยานเอกสาร แหล่งอ้างอิง :

212  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก. ชื่อผู้แต่ง พรชัย สุนทรพันธุ์. เลขหมู่หนังสือ 346.05 รหัสบาร์โค้ด B0103125-26 : สารบัญหนังสือ : มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก. การเสียไปซึ่งสิทธิในมรดก. พินัยกรรม. แหล่งอ้างอิง :

213  คำอธิบายกฎหมายลักษะพยาน ผู้แต่งหนังสือ ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ เลขหมู่หนังสือ 347.06 รหัสบาร์โค้ด B0063437-38 : สารบัญหนังสือ คำอธิบายกฎหมายลักษะ พยาน : สิทธิพื้นฐานของบุคคลตาม กฎหมายรัฐธรรมนูญ, การรับฟังพยาน หลักฐานโดยพิเคราะถึงการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของจำเลย, ห้ามโจทก์อ้างจำเลย เป็นพยานในคดีอาญา แหล่งอ้างอิง :

214  คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. ผู้แต่งหนังสือ ชาญชัย แสวงศักดิ์. เลขหมู่หนังสือ 346.038 รหัสบาร์โค้ด B0071588-89 : สารบัญหนังสือ : วิวัฒนาการแนวความคิดว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่างประเทศและในประเทศไทยก่อนที่จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ แหล่งอ้างอิง :

215  คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ. ชื่อผู้แต่ง เสาวนีย์ อัศวโรจน์. เลขหมู่หนังสือ 347.09 รหัสบาร์โค้ด B0091978 - B0091979 : สารบัญหนังสือ : ลักษณะและข้อพิพากทางธุรกิจและวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ. การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ในประเทศไทย. การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางการลงทุน. แหล่งอ้างอิง :

216  คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๓ ผู้แต่งหนังสือ ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ เลขหมู่หนังสือ 347.05 รหัสบาร์โค้ด B00063435-36 : สารบัญหนังสือ คำอธิบายกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ภาค ๓:อุธรณ์, หลัก ทั่วไปในการอุธรณ์, ฎีกา แหล่งอ้างอิง :

217  คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร ผู้แต่งหนังสือ ยรรยง พวงราช เลขหมู่หนังสือ 346.0486 รหัสบาร์โค้ด B0063439-40 : สารบัญหนังสือคำอธิบายกฎหมายสิทธิ บัตร : ความหมาย ประวัติ และวัตถุ ประสงค์ในการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิ บัตร, สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้, การขอรับ สิทธิบัตร แหล่งอ้างอิง :

218  คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ. ผู้แต่งหนังสือ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์. เลขหมู่หนังสือ 345.593023 รหัสบาร์โค้ด B0071572-73 : สารบัญหนังสือ : ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ แหล่งอ้างอิง :

219  คำอธิบายกฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป. ชื่อผู้แต่ง พิทยา มณีรัตน์. เลขหมู่หนังสือ 345 รหัสบาร์โค้ด B0089435 : สารบัญหนังสือ : ลักษณะของกฎหมาย บทนิยาม การใช้กฎหมายอาญา ขอบเขตการใช้และประเภทความผิดอาญา. บทที่ 1 ลักษระของกฎหมายอาญา. ความหมายของกฎหมายอาญา. หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดมางอาญา. แหล่งอ้างอิง :

220  คำอธิบายกฏหมายการจัดสรรที่ดิน. ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ อาจรักษา. เลขหมู่หนังสือ 346.0437 รหัสบาร์โค้ด B0078053-54 : สารบัญหนังสือ : คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน การอนุญาตจัดสรรที่ดิน การดำเนินการจัดสรรที่ดิน การบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน บทกำหนดโทษ บทเฉพาะกาล สรุปสาระสำคัญของกฎกระทรวง แหล่งอ้างอิง :

221  คำอธิบายกฏหมายจ้างแรงงานฯ ผู้แต่งหนังสือ ไผทชิต เอกจริยกร เลขหมู่หนังสือ 346.47 รหัสบาร์โค้ด B0056356-57 : สารบัญหนังสือ คำอธิบายกฏหมาย จ้างแรงงานฯ : ความเบื้องต้น, ความ หมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้าง แรงงาน แหล่งอ้างอิง :

222  คำอธิบายกฏหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ผู้แต่งหนังสือ วิชัย ตันติกุลานันท์ เลขหมู่หนังสือ 347.593 รหัสบาร์โค้ต B0062047-48 : สารบัญหนังสือ คำอธิบายกฏหมายพระ ธรรมนูญศาลยุติธรรม : มาตรา 1 ศาล ยุติธรรมแบ่งเป็น 3 ชั้น, มาตรา 2 ประเภทศาลชั้นต้น แหล่งอ้างอิง :

223  คำอธิบายกฏหมายว่าด้วยการซื้อขายฯ ผู้แต่งหนังสือ วิษณุ เครืองาม เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0056690-91 : สารบัญหนังสือ : คำอธิบายกฏหกมาย ว่าด้วยการซื้อขายฯ : ข้อพิจารณาเบื้อง ต้นเกี่ยวกับกฏหมายลักษณะซื้อขาย แหล่งอ้างอิง :

224  คำอธิบายกู้ยืมเงิน ผู้แต่งหนังสือ มหาชัย ศรีทองกลาง เลขหมู่หนังสือ 346.073 รหัสบาร์โค้ด B0053214-16 : สารบัญหนังสือ คำอธิบายกู้ยิมเงิน : ความสมบูรณ์ของสัญญา, หลักฐานกู้ ยืมเงิน แหล่งอ้างอิง :

225  คำอธิบายบทบัญญัติอนุสัญญา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน. ผู้แต่งหนังสือ พิชาติ เกษเรือง . เลขหมู่หนังสือ 341.4844 รหัสบาร์โค้ด B0071159-60 : สารบัญหนังสือ : บริบททั่วไป ข้อกำหนด การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินได้ให้กับบุคคลธรรมดา การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเมื่อจ่ายเงินได้ให้กับนิติบุคคล แหล่งอ้างอิง :

226  คำอธิบายประมวณกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ถึง ภาค 3. ชื่อผู้แต่ง จักรพงษ์ เล็กสกุลไทย. เลขหมู่หนังสือ 347.05 รหัสบาร์โค้ด B0090719-B0090720 : สารบัญหนังสือ : หลักทั่วไป. การโต้แย้งสิทธิ. การใช้สิทธิทางศาล. สิทธิของบุคคลในการดำเนินคดี. ตำแหน่งราชการดำเนินคดี. ผู้ไรความสามารถดำเนินคดี. แหล่งอ้างอิง :

227  คำอธิบายประมวลกฎมหายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทนค้าต่างและนายหน้า. ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล . เลขหมู่หนังสือ 346.02 รหัสบาร์โค้ด B0081711-12 : สารบัญหนังสือ : มาตรา ๘๓๓ ตัวแทนค้าต่างคืออะไร มาตรา ๘๓๔ บำเหน็จของตัวแทนค้าต่าง มาตรา ๘๓๕ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนมาใช้เพียงเท่าที่ไม่ขัด มาตรา ๘๓๖ บุคคลผู้ไรความสามารถเป็นตัวแทนค้าต่างไม้ได้ แหล่งอ้างอิง :

228  คำอธิบายประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ผู้แต่งหนังสือ ไพจิตร ปุญญพันธุ์ เลขหมู่หนังสือ 346.03 รหัสบาร์โค้ต B0061755 : สารบัญหนังสือ คำอธิบายประมวล กฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ : ความรับผิด ชอบเพื่อละเมิด, ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ ละเมิด แหล่งอ้างอิง :

229  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. ชื่อผู้แต่ง วิษณุ เครืองาม. เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0094305 - B0094306 : สารบัญหนังสือ : ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะซื้อขาย. การนำบทบัญญัติทั่วไปมาใช้ในกฎหมายลักษณะซื้อขาย. ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย. ประเภทของข้อตกลงต่าง ๆ ในการซื้อขาย. แหล่งอ้างอิง :

230  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว. ผู้แต่งหนังสือ ชาติชาย อัครวิบูลย์. เลขหมู่หนังสือ 346.015 รหัสบาร์โค้ด B0064545 : สารบัญหนังสือ : พ.ร.บ. ให้ใช้ ป.พ.พ. บรรพ ๕. การหมั้นคืออะไร เงื่อนไข แห่งการสมรส แบบของการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความเป็น โมฆะของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการ สมรส การหย่า บิดามารดากับบุตร แหล่งอ้างอิง :

231  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หุ้นส่วน. ชื่อผู้แต่ง วรวุฒ เทพทอง. เลขหมู่หนังสือ 346.066รหัสบาร์โค้ด B0077304-05 : สารบัญหนังสือ : ความเบื้องต้น ประวัติความเป็นมาของกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท บทนำ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป การตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท ประเภทของห้างหุ้นส่วนและบริษัท สำนักงานสำหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ผลจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท สถานที่จดทะเ แหล่งอ้างอิง :

232  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวบิดามารดาและบุตร. ชื่อผู้แต่ง รัศฎา เอกบุตร. เลขหมู่หนังสือ 346.015 รหัสบาร์โค้ด B0090617-B0090618 : สารบัญหนังสือ : ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร. หมวด 1 บิดามารดา. ความเป็นมารดาและบุตร. ข้อสันนิษฐานระยะเวลาตั้งครรภ์. ข้อสันนิษฐานความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย. แหล่งอ้างอิง :

233  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว. ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ กัมพูสิริ. เลขหมู่หนังสือ 346.015 รหัสบาร์โค้ด B0094821 - B0094822 : สารบัญหนังสือ : ส่วนที่ ๑ การหมั้น. ส่วนที่ ๒ เงื่อนไขแห่งการสมรส. ส่วนที่ ๓ ความเป็นโมฆะของการสมรส. ส่วนที่ ๔ เพิกถอนการสมรส. แหล่งอ้างอิง :

234  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕. ชื่อผู้แต่ง สหัส สิงหวิริยะ. เลขหมู่หนังสือ 346.01 รหัสบาร์โค้ด B0103018-19 : สารบัญหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว. การหมั้น. เงื่อนไขแห่งการสมรส. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา. ทรัพย์สินระหว่างสามริภริยา. ความเป็นโมฆะแห่งการสมรส... แหล่งอ้างอิง :

235  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย มรดก. ชื่อผู้แต่ง วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. เลขหมู่หนังสือ 346.05 รหัสบาร์โค้ด B0076991-92 : สารบัญหนังสือ : การตดทอดแห่งมรดก ความหมายและองค์ประกอบของมรดก ผู้มีสิทธิรับมรดก ทายาทโดยธรรมและส่วนแบ่งมรดก การเสียสิทธิในการรับมรดก แหล่งอ้างอิง :

236  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ. ผู้แต่งหนังสือ สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์ . เลขหมู่หนังสือ 346.074 รหัสบาร์โค้ด B0072751-52 : สารบัญหนังสือ : ค้ำประกัน บททั่วไป ผลก่อนชำระหนี้ ผลภายหลังชำระหนี้ ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน จำนอง บททั่วไป สิทธิจำนองครอบเพียงใด สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง แหล่งอ้างอิง :

237  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ตัวแทน และนายหน้า ผู่แต่งหนังสือ กุศล บุญยืน เลขหมู่หนังสือ 346.02 รหัสบาร์โค้ด B0061622-25 : สารบัญหนังสือ : ลักษณะ ๑๕ ตัว แทน, หน้าที่และความรับผิด ชอบของตัวแทนต่อตัวการ แหล่งอ้างอิง :

238  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา. ชื่อผู้แต่ง อัครวิทย์ สุมาวงศ์. เลขหมู่หนังสือ 346.01 รหัสบาร์โค้ด B0103119-20 : สารบัญหนังสือ : นิติกรรม. สัญญา. แหล่งอ้างอิง :

239  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยขายฝาก (กฎหมายเปรียบเทียบ : อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น). ชื่อผู้แต่ง ไพจิตร ปุณณพันธุ์. เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0084831-32 : สารบัญหนังสือ : ลักษณะสัญญาขายฝาก. ข้อตกลงมิให้จำหน่ายทรัพย์สินที่ขายฝาก. สิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก. สินไถ่และค่าฤชาธรรมเนียม. ผลของการไถ่ทรัพย์สิน. แหล่งอ้างอิง :

240  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน. ชื่อผู้แต่ง เสาวนีย์ อัศวโรจน์. เลขหมู่หนังสือ 346.096 รหัสบาร์โค้ด B0085292-93 : สารบัญหนังสือ : ลักษรณะทั่วไปของตั๋วเงิน. ตั๋วแลกเงิน. ตั๋วสัญญาใช้เงิน. เช็ค. อายุความ. ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย. ข้อต่อสู้ของลูกหนี้ตามตั๋วเงิน. แหล่งอ้างอิง :

241  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย. ชื่อผู้แต่ง ไชยยศ เหมะรัชตะ. เลขหมู่หนังสือ 346.086 รหัสบาร์โค้ด B0098156 - B0098158 : สารบัญหนังสือ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป. ประกันวินาศภัย. ประกันชีวิต. แหล่งอ้างอิง :

242  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ. ชื่อผู้แต่ง กำชัย จงจักรพันธ์. เลขหมู่หนังสือ 346.01 รหัสบาร์โค้ด B0077094-95 : สารบัญหนังสือ : ข้อความเบื้องต้น ขอบเขตการใช้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยระยะเวลา การคำนวณระยะเวลา ระยะเวลาที่กำหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวัน การเริ่มต้นนับเวลาที่กำหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวัน แหล่งอ้างอิง :

243  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง. ชื่อผู้แต่ง 346.03. เลขหมู่หนังสือ 346.03 รหัสบาร์โค้ด B0103000-01 : สารบัญหนังสือ : หมวด ๑ ความรับผิดเพื่อละเมิด. หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน. หมวด ๓ นิรโทษกรรม. แหล่งอ้างอิง :

244  คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ ตอน ๒. ชื่อผู้แต่ง อุดม เฟื่องฟุ้ง. เลขหมู่หนังสือ 347.05 รหัสบาร์โค้ด B0103107-08 : สารบัญหนังสือ : การยื่นและส่งคำคู๋ความและเอกสาร. หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี. การทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง. ผลของคำพิพากษา. ค่าฤชาธรรมเนียม. แหล่งอ้างอิง :

245  คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยหมายเรียก หมายอาญา : กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก จับ ค้น (ควบคุม) ขัง จำคุก ปล่อย (ปล่อยชั่วคราว) . ชื่อผู้แต่ง จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช . เลขหมู่หนังสือ 345.07 รหัสบาร์โค้ด B0094819 - B0 : สารบัญหนังสือ : หมายเรียก. หมายอาญา. การจับ. การควบคุม. การขัง. การค้น. การปล่อยชั่วคราว. แหล่งอ้างอิง :

246  คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย คํ้าประกัน จำนอง จำนำ ผู้แต่ง สุดา วิศรุตพิชญ์ เลขหมู่หนังสือ 346.047 รหัสบาร์โค้ด B0051427-29 : สารบัญหนังสือคำอธิบายประมวล กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย คํ้าประกัน จำนอง จำนำ : ผลก่อนการ ชำระหนี้, จำนอง, สิทธิและหน้าที่ของผู้ รับจำนองและผู้รับจำนำ แหล่งอ้างอิง :

247  คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ผู้แต่งหนังสือ ไผทชิต เอกจริยกร เลขหมู่หนังสือ 346.04338 รหัสบาร์โค้ด B0056354-55 : สารบัญหนังสือ คำอธิบายประมวล กฏหมายแพ่งและพานิชย์ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ : เช่าทรัพย์ แหล่งอ้างอิง :

248  คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์ฯ ผู้แต่งหนังสือ ชาติชาย อัครวิบูลย์ เลขหมู่หนังสือ 346.15 รหัสบาร์โค้ด B0056352-53 : สารบัญหนังสือ คำอธิบายประมวล กฏหมายแพ่งและพานิชย์ฯ : การ สมรส, เงื่อนไขแห่งการสมรส แหล่งอ้างอิง :

249  คำอธิบายประวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ประกันภัย. ชื่อผู้แต่ง ไชยยศ เหมะรัชตะ. เลขหมู่หนังสือ 346.086 รหัสบาร์โค้ด B0081877 : สารบัญหนังสือ : สัญญาประกันภัย. ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาประกันภัย. หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาประกันภัย. การประกันวินาศภัยทั่วไป. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับประกันวินาศภัย. ความเป็นมาของการประกันชีวิต ความหมายของการประกันชีวิต ประเภทของการประกันชีวิต. แหล่งอ้างอิง :

250  คำอธิบายพร้อมด้วยรวมคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชยและครอบครัว พ.ส.2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 เรียงตามมาตรา. ชื่อผู้แต่ง พัลลภ พิสิษฐ์สังการ. เลขหมู่หนังสือ 345.08 รหัสบาร์โค้ด B0080708-09 : สารบัญหนังสือ : สาระสำคัญของศาลเยาวชนและครอบครัวในกฎหมายนานาประเทศ หลักทั่วไป ความรู้เบื้องต้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ แหล่งอ้างอิง :

251  คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). ชื่อผู้แต่ง มานิตย์ จุมปา. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0103127-28 : สารบัญหนังสือ : บทนำ. ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ. หลักและทฤษฎีในทางรัฐธรรมนูญ. พระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ. สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย. การคุ้มครองสิทธิในทางอาญาของประชาชน... แหล่งอ้างอิง :

252  คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. (พ.ศ.๒๕๔๐). ผู้แต่งหนังสือ มานิต จุมปา. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0071596-97 : สารบัญหนังสือ : ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ หลักและทฤษฎีในทางรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย การคุ้มครองสิทธิในทางอาญาของประชาชน หน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แหล่งอ้างอิง :

253  คำอธิบายและประมวลกฏหมายฯ ผู้แต่งหนังสือ สุธีร์ ศุภนิตย์ เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0056692-93 : สารบัญหนังสือ คำอธิบายและประมวล กฏหมายฯ : สาระสำคัญแห่งสัญญา ยืม แหล่งอ้างอิง :

254  คำอธิบายวิชากฏหมายแพ่งฯ ผู้แต่งหนังสือ สมยศ เชื้อไทย เลขหมู่หนังสือ 346 รหัสบาร์โค้ด B0056332 : สารบัญหนังสือ คำอธิบายวิชา กฏหมายแพ่งฯ : บ่อเกิดของกฏหมาย, ขอบเขตการใช้บังคับของกฏหมาย แหล่งอ้างอิง :

255  คำอธิบายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า. ผู้แต่งหนังสือ สุรพล ไตรเวทย์. เลขหมู่หนังสือ 343.08 รหัสบาร์โค้ด B0071397-98 : สารบัญหนังสือ : ความเป็นมาของการซื้อขายล่วงหน้า เรื่องของการซื้อขายล่วงหน้า โครงสร้างและกลไกของตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ การกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แหล่งอ้างอิง :

256  คำอธิบายสัญญาธุรกิจควบคุม ผู้แต่งหนังสือ ธนะชัย ผดุงธิติ เลขหมู่หนังสือ 343.71 รหัสบาร์โค้ด B005633-37 : สารบัญหนังสือ : คำอธิบายสัญญาธุรกิจ ควบคุม : คำอธิบายประกาศคณะ กรรมการว่าด้วยสัญญา... แหล่งอ้างอิง :

257  คำอธิบายหลักกฎหมายที่ดินตามประมาวกฎหมายที่ดิน... ผู้แต่งหนังสือ วรวุฒิ เทพทอง เลขหมู่หนังสือ 346.043 รหัสบาร์โค้ด B0051241-43 : คำอธิบายหลักกฎหมายที่ดินตามประมา วกฎหมายที่ดินพระราชบัญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวล กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 แหล่งอ้างอิง :

258  คำอธิบายหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ 5 ฯ. ผู้แต่งหนังสือ สนิท สนั่นศิลป์ . เลขหมู่หนังสือ 346.03 รหัสบาร์โค้ด B0067921-22 : สารบัญหนังสือ : มาตรา 420 ละเมิด หลักทั่วไป มาตรา 421 ละเมิด การใช้ สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดให้เสียหาย มาตรา 422 ฝ่าฝืนกฎหมายที่ประสงค์จะปกป้อง คนอื่น มาตรา 423 หมิ่นประมาทด้วยการ ไขข่าว แหล่งอ้างอิง :

259  คำอธิบายหลักฏหมายนิติกรรม-สัญญา ผู้แต่งหนังสือ จำปี โสตถิพันธุ์ เลขหมู่หนังสือ 346.01 รหัสบาร์โค้ด B0056350-51 : สารบัญหนังสือ คำอธิบายหลักฏหมาย นิติกรรม-สัญญา : นิติกรรม, ความ หมาย ลักษณะและองค์ประกอบของ นิติกรรม แหล่งอ้างอิง :

260  คำอธฺบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ. ชื่อผู้แต่ง เสาวนีย์ อัศวโรจน์. เลขหมู่หนังสือ 347.09 รหัสบาร์โค้ด B0081825-29 : สารบัญหนังสือ : ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจและวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ. การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ในประเทศไทย. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ. การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทการลงทุน. แหล่งอ้างอิง :

261  คำอะบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Labour Law For Human Resources Management. ผู้แต่งหนังสือ พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. เลขหมู่หนังสือ 344.59301 รหัสบาร์โค้ด B0066629-30 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายแรง งาน สัญญาจ้างแรงงาน รูป แบบของสัญญาจ้างแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้างและบุคลที่ ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง การ ค้ำประกันการทำงานของ ลูกจ้าง จ้างทดลองงาน สิทธิ หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ การ แหล่งอ้างอิง :

262  คู่มือกฎหมายบรรา?บริหารสินทรัพย์ไทย = Handbook of Thai Asset Management Corportion Law (TAMC). ชื่อผู้แต่ง กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์. เลขหมู่หนังสือ 346.08 รหัสบาร์โค้ด B0081713-14. : สารบัญหนังสือ : สาระสำคัญของกฎหมายพร้อมข้อสังเกต. ข้อสังเกตเกี่ยวกับความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของ พ.ร.ก.. การไม่นำกฎหมายว่าดว้ยการจัดตั้งศาลปกครอง. แหล่งอ้างอิง :

263  คู่มือกฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ ตำรามาตรฐานที่นักกฎหมายควรมี. ชื่อผู้แต่ง สถิต เล็งไธสง. เลขหมู่หนังสือ 347 รหัสบาร์โค้ด B0097718 - B0097719 : สารบัญหนังสือ : หลักทั่วไปในเรื่องหนี้. ผลแห่งหนี้. ช่วงสิทธิ ช่วงทรัพย์ ใช้สิทธิลูกหนี้เพิกถอนฉ้อฉล และยึดหน่วง. บุริมะสิทธิ. ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน. การโยนสิทธิเรียกร้อง. ความระงับแห่งหนี้. แหล่งอ้างอิง :

264  คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ผู้แต่งหนังสือ กำชัย จงจักรพันธ์ เลขหมู่หนังสือ 346.02 รหัสบาร์โค้ด B0063473-76 : สารบัญหนังสือ คู่มือกฎหมายลักษณะ นิติกรรมและสัญญา : แนวทางการศึกษา กฎหมาย, คำถามพร้อมด้วยแนวคำตอบ วิชากฎหมาย แหล่งอ้างอิง :

265  คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา. ผู้แต่งหนังสือ จำปี โสตถิพันธุ์. เลขหมู่หนังสือ 346.02 รหัสบาร์โค้ด B0071580-81 : สารบัญหนังสือ : คำแนะนำการเรียนกฎหมายและวิธีการทำข้อสอบอัตนัย เรื่องนิตเหตุ นิติกรรม ความสามารถ เรื่องวัตุประสงค์ แบบ เจตนา ความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม คำเสนอ-คำสนอง การเกิดสัญญา ผลของสัญญา มัดจำ-เบี้ยปรับ ความระงับแห่งสัญญา แหล่งอ้างอิง :

266  คู่มือกฏหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา. ผู้แต่งหนังสือ จำปี โสตถิพันธุ์. เลขหมู่หนังสือ 346.02 รหัสบาร์โค้ด B0063458 : สารบัญหนังสือ : นิติเหตุ นิติกรรม ความ สามารถ ความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม เงื่อไข เงื่อนเวลา ระยะเวลา อายุความ คำเสนอ-คำสนอง การเกิดสัญญา มัด จำ-เบี้ยปรับ ความระงับแห่งสัญญา พระ ราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น ธรรม แหล่งอ้างอิง :

267  คู่มือการจดทะเบียนและบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา. ชื่อผู้แต่ง ปรีดา ยังสุขสถาพร. เลขหมู่หนังสือ 346.048 รหัสบาร์โค้ด B0097974 - B0097977 : สารบัญหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร. การขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตร. คำแนะนำในการเตรียมคำขอ. คำธรรมเนียมการจดทะเบียน. ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อสินค้า OTOP… แหล่งอ้างอิง :

268  คู่มือการจัดทำนิติกรรมสัญญา. ชื่อผู้แต่ง อำพัน เจริญชีวินทร์. เลขหมู่หนังสือ 346.02 รหัสบาร์โค้ด B0077302-03 : สารบัญหนังสือ : ผู้นำนิติกรรมสัญญา การแสดงเจตนาของผู้ทำนิติกรรมสัญญา วัตถุประสงค์ของนิติกรรมสัญญา รูปแบบของนิติกรรมสัญญา ข้อตกลงในนิติกรรมสัญญาหรือข้อสัญญา แบบนิติกรรมสัญญาสำเร็จรูปประเภทต่างๆ แหล่งอ้างอิง :

269  คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน (ฉบับปรับปรุงใหม่). ชื่อผู้แต่ง คณิน บุญสุวรรณ. เลขหมู่หนังสือ 342.593085 รหัสบาร์โค้ด B0083968-69 : สารบัญหนังสือ : สิทธิและเสรีภาพของคนไทย. หน้าที่ของคนไทย. หน้าที่ของรัฐ. สิทธิของบุคคลในคดีอาญา. สิทธิทางการเมืองของประชาชน. แหล่งอ้างอิง :

270  คู่มือการดำเนินคดีในศาล : พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างวิธีปฏิบัติทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาและรวมคำพิพากษาฎีกาหลักปฏิบัติที่สำคัญ. ชื่อผู้แต่ง สมพล กาญจนมา. เลขหมู่หนังสือ 347.07 รหัสบาร์โค้ด B0081977-78 : สารบัญหนังสือ : การฟ้องคดีเพ่ง. คำให้การ. การชี้สองสถาน. การสืบพยาน. การมีคำพิพากษาและคำสั่งของศาล. อุทธรณ์. ฎีกา. การบังคับคดี. กระบวนพิจารณาพิเศษ. การดำเนินคดีอาญา. ผู้เสียหาย. การสอบสวน. ปล่อยชั่วคราว. แหล่งอ้างอิง :

271  คู่มือการทำสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ. ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ 343.0999รหัสบาร์โค้ด B0097084 - B0097085 : สารบัญหนังสือ : ความรู้ทั่วไปในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับกฎหมายสัญญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544. แหล่งอ้างอิง :

272  คู่มือการร่าง คำร้อง คำขอ คำแถลง. ชื่อผู้แต่ง สุพร อิศรเสนา,ม.ล. เลขหมู่หนังสือ 347.052 รหัสบาร์โค้ด B0081723-24 : สารบัญหนังสือ :ข้อความเบื้องต้น. วิธีปฏิษัติในศาลเกี่ยวกับ การยื่นคำร้อง คำขอ และคำแถลง. ค่าธรรมเนียม. ระยะเวลาในการเสนอคำร้อง คำขอ คำแถลง. การส่งคำคู่ความคำแถลงในการขอให้ศาลมีคำสั่งปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง. แหล่งอ้างอิง :

273  คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ 342.06 รหัสบาร์โค้ด B0103150-53 : สารบัญหนังสือ : ที่มาของกฎหมายมหาชนและหลักความชอบด้วยกฎหมาย. หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง. นิติกรรมทางปกครอง. การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครอง. ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง... แหล่งอ้างอิง :

274  คู่มือคนอยากทำธุกิจ. ชื่อผู้แต่ง ชาย กิตติคุณาภรณ์. เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0088158 : สารบัญหนังสือ : เงื่อนไขของการจดทะเบียนบริษื. การเข้าชื่อซื้อหุ้นแล้วเพิกถอนไม่ได้. การควบคุมและบงการบริษัท. มติพิเศษเพิ่มทุนบริษัท. ขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเกินมูลค่า. การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น. แหล่งอ้างอิง :

275  คู่มือท่องทำกฎหมายโรคศิลปะสำหรับผู้สอบรับใบประกอบโรคศิลปะ ผู้แต่งหนังสือ สุวรรณ ตั้งจิตเจริญ เลขหมู่หนังสือ 344.41 รหัสบาร์โค้ด B0056338-40 : สารบัญหนังสือคู่มือท่องทำกฎหมายโรคศิลปะสำหรับผู้สอบรับใบประ กอบโรคศิลปะ : เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา, ผู้ที่ไม่ได้เป็นหมอและกำลังจะป็นหมอ, ผู้ที่เป็นหมอแล้วกับกฎ กติกา มารยาท, บทลงโทษหมดและผู้ที่ไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นหมอ แหล่งอ้างอิง :

276  คู่มือประชาชน ติดต่อราชการ รู้เรื่องกฎหมาย. ชื่อผู้แต่ง ธีระยุทธ กิจมานิตย์. เลขหมู่หนังสือ 349.593 รหัสบาร์โค้ด B0097003 - B0097004 : สารบัญหนังสือ : การแจ้งการเกิด. การตั้งชื่อ. การเปลี่ยนชื่อ. การตั้งชื่อสกุล. การขอร่วมชื่อสกุล. การขอเปลี่ยนชื่อสกุลกรณีสมรส. การขอใบแทนหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล. แหล่งอ้างอิง :

277  คู่มือประมวลรัษฏากร 2547 volum 1 : ประมวลรัษฏากร. ชื่อผู้แต่ง สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. เลขหมู่หนังสือ 343.593047 รหัสบาร์โค้ด B0088153 : สารบัญหนังสือ : Section 1 ภาษีอากร (Taxation). อัตราภาษีอากรของกรมสรรพากร. การยื่นเสียภาษีอากร. การยื่นภาษีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. กำหนดเวลายื่นแบบ. แหล่งอ้างอิง :

278  คู่มือสอบกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้แต่งหนังสือ วิรัช เมฆอรุโณทัย เลขหมู่หนังสือ 347.07 รหัสบาร์โค้ด B0056341-B0056342 : สารบัญหนังสือ : คู่มือสอบกฏหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง : สิทธิในการ อุทธรณ์ แหล่งอ้างอิง :

279  เคล็ด(ไม่)ลับกับหมอหมอภาษี # 3 ตอน วางแผนภาษาบุคคล & ครอบครัว. ชื่อผู้แต่ง อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์. เลขหมู่หนังสือ 343.052 รหัสบาร์โค้ด B0097583 - B0097584 : สารบัญหนังสือ : บริหารภาษีอย่างไร…ให้ครอบครัวสุขสันต์ & ปลอดภัย (ภาษี). นโยบายภาษี…ที่บุคคล & ครอบครัวต้องเตรียมการณ์ & เตรียมใจ แหล่งอ้างอิง :

280  โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา ปริวรรตและวิเคราะห์กฏหมายล้านนา. ชื่อผู้แต่ง สมหมาย เปรมจิตต์. เลขหมู่หนังสือ 340.095936 รหัสบาร์โค้ด B0094141 : สารบัญหนังสือ : แหล่งกำเนิดกฎหมายล้านนา. พัฒนาการกฎหมายโบราณล้านนา/ล้านช้าง. เนื้อหาสาระของกฎหมายโบราณล้านนา. ตัวอย่างแปล-ปริวรรตกฎหมายโบราณล้านนา. แหล่งอ้างอิง :

281  โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ. ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ. เลขหมู่หนังสือ 343.099 รหัสบาร์โค้ด B0084302-04 : สารบัญหนังสือ : โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ. กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์. แหล่งอ้างอิง :

282  เจาะลึก ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ 13 กฏหมาธุรกิจการเงิน. ผู้แต่งหนังสือ . เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0073696-97 : สารบัญหนังสือ :กฏหมายการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กฏหมายควบคุมสัญญาทางธุรกิจ ผลกระทบของศาลปกครองต่อสถาบันการเงิน กฏหมายความลับทางการค้า กฏหมายเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน แหล่งอ้างอิง :

283  เจาะหลัก -ฎีกา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. ชื่อผู้แต่ง เดอะ จัสติค กรุ๊ป. เลขหมู่หนังสือ 343.593089 รหัสบาร์โค้ด B0094891 - B0094892 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534. Incoterms 2000. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แหล่งอ้างอิง :

284  ชาวต่างชาติจะอยู่ประเทศไทยได้อย่างไร. ผู้แต่งหนังสือ สุภัทร สกลไชย. เลขหมู่หนังสือ 341.484 รหัสบาร์โค้ด B0070580-81 : สารบัญหนังสือ : ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางและวีซ่า การเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักรไทย วิธีการขอพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปอีก การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย การดำเนินคดีและการส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร แหล่งอ้างอิง :

285  ชื่อเรื่อง The Legal and Regulatory Environment : Contemporary Perspectives in Business ผู้แต่งหนังสือ Cheeseman, Harry R เลขหมู่หนังสือ 346.7307 รหัสบาร์โค้ด Boo65308 : สารบัญหนังสือ : The legal and International Environment, Ethics and Soicial Responsibility of Business, Judicial and Alternative Dispute Resolution แหล่งอ้างอิง :

286  ชื่อเรื่อง The Legal and Regulatory Environment of Business ผู้แต่งหนังสือ Reed, O.Lee and Others เลขหมู่หนังสือ 346.7303 รหัสบาร์โค้ด B0065305 : สารบัญหนังสือ : Introduction to law, The Court System, The Litigation Process, Alternatives to Litigation, The Constitution and Business แหล่งอ้างอิง :

287  ชื่อเรื่อง รวมกฎหมายปกครอง ผู้แต่งหนังสือ สุรพล นิติไกรพจน์ และคนอื่นๆ เลขหมู่หนังสือ 342.06 รหัสบาร์โค้ด B0066600-01 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534, พระราชบัญญัติปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่าวท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แหล่งอ้างอิง :

288  ซักความ พิสดาร ฉบับศิลปในการซักถาม. ชื่อผู้แต่ง รชฎ เจริญฉ่ำ. เลขหมู่หนังสือ 347.06 รหัสบาร์โค้ด B0081941-42 : สารบัญหนังสือ : วิธีการว่าดว้ยการถามพยาน. ข้อพิจารณาในการนำพยานเข้าสืบ. การใช้คำถามกับพยาน. การถามพยาน. ซักถาม. พยานที่ศาลนำเข้าสืบเองฝ่ายใดจะซักถาม. แหล่งอ้างอิง :

289  ฎีกา ป.วิ อาญา พ.ส.๒๕๔๑-๒๕๔๖. ชื่อผู้แต่ง วิรักษ์ เอื้องอังกูร. เลขหมู่หนังสือ 346.97 รหัสบาร์โค้ด B0080692-93 : สารบัญหนังสือ : คำพิพากษาศาลฎีกา ป.วิอาญา พ.ศ.๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ส. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ภาคผนวก แหล่งอ้างอิง :

290  ฎีกา พ.ร.บ. ต่างๆ พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๖. ชื่อผู้แต่ง วิรักษ์ เอื้องอังกูร. เลขหมู่หนังสือ 346.097 รหัสบาร์โค้ด B0080694-95 : สารบัญหนังสือ : คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ภาคผนวก แหล่งอ้างอิง :

291  ฎีกาชีวิต ฉบับ รัก ชัง โลภ. ชื่อผู้แต่ง พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. เลขหมู่หนังสือ 348 รหัสบาร์โค้ด B0093118 : สารบัญหนังสือ : เจ็บลึกรักนี้. หนีแม่พรากลูก. ไม่ใช่ลูกผม. เมื่อเธอไม่ยอมเสียรู้. บทเรียนชายไม่ซื่อกับคู่หมั้น. ขาดอายุความฟ้องหย่า. มิใช่สินสมรส. อำนาจจัดการสินสมรส. ภริยาขอสิทธิลงชื่อร่วม. แหล่งอ้างอิง :

292  ฎีกาชีวิตฉบับรักชังโลภ. ชื่อผู้แต่ง พิศิษฐ์ ชวาลา. เลขหมู่หนังสือ 346.015 รหัสบาร์โค้ด B0102261-62 : สารบัญหนังสือ : เจ็บลึกรักนี้. หนีแม่พรากลูก. ไม่ใช่ลูกผม. เมื่อเธอไม่ยอมเสียรู้. บทเรียนชายไม่ซื่อกับคู่หมั้น. ขาดอายุความฟ้องหย่า. มิใช่สินสมรส. อำนาจจัดการสินสมรส. ภริยาขอสิทธิลงชื่อร่วม... แหล่งอ้างอิง :

293  ฐานความผิดตั้งข้อหาตามพระราชบัญญัติจราจรทางปกครองทางบก ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐. ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ 343.0946 รหัสบาร์โค้ด B0103144-46 : สารบัญหนังสือ : การใช้รถ. สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร. การใช้ทางเดินรถ. การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจำทาง. ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับความเร็วของรถ. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน... แหล่งอ้างอิง :

294  ตัวแทน-นายหน้า. ชื่อผู้แต่ง ไผทชิต เอกจริยกร . เลขหมู่หนังสือ 346.02 รหัสบาร์โค้ด B0077068-69 : สารบัญหนังสือ : ตัวแทน (Agency) ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาตัวแทน ความหมาย สารสำคัญของสัญญาตัวแทน ความแตกต่างระหว่างสัญญาคัวแทนกับสัญญาอื่น ๆ การเกิดขึ้นของตัวแทน แหล่งอ้างอิง :

295  ติวเข้มกฎหมายอาญา ภาดความผิด เล่ม ๕ มาตรา ๓๓๔-๓๙๘. ชื่อผู้แต่ง เมธา วาดีเจริญ . เลขหมู่หนังสือ 345 รหัสบาร์โค้ด B0081709-10 : สารบัญหนังสือ : 334 ลักทรัพย์ธรรมดา 335 ลักทรัพย์โดยเหตุฉกรรจ์ 335 ทวิ ลักพระพุทธรูป หรือวัตถุทางศาสนา 336 วิ่งราวทรัพย์ 336 ทวิ ลักทรัพย์ โดยแต่งเครื่องแบบทหาร หรือตำรวจ มีหรือใช้อาวุธปืน วัตถุระเบิด หรือใช้ยานพาหนะ แหล่งอ้างอิง :

296  ถาม-ตอบ กฎหมายปกครอง. ผู้แต่งหนังสือ มานิตย์ จุมปา. เลขหมู่หนังสือ 340.59306 รหัสบาร์โค้ด B0071369-70 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ความหมายและลักษณะของกกฎหมายปกครอง บริการสาธารณะ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางและการปฏิรูประบบราชการ หลักความชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งทางปกครอง สัญญาทางปกครอง แหล่งอ้างอิง :

297  ถามตอบ - สอบได้ กฎหมายภาษีอากร. ชื่อผู้แต่ง จุมพล นันทศิริพล. เลขหมู่หนังสือ 346.2 รหัสบาร์โค้ด B0092807 - B0092809 : สารบัญหนังสือ : โครงสร้างภาษีอากรและการบังคับใช้กฎหมาย. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. ภาษีเงินได้นิติบุคคล. แหล่งอ้างอิง :

298  ถาม-ตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง. ผู้แต่งหนังสือ มานิตย์ จุมปา . เลขหมู่หนังสือ 342.5930269 รหัสบาร์โค้ด B0071367-68 : สารบัญหนังสือ : ความหมายของรัฐธรรมนูญ ความเป็ฯกฎหมายสูงสุด รัฐ อำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตย หลักการแบ่งแยกอำนาจ ประมุขแห่งรัฐ สิทธิและเสรีภาพ หน้าที่ไปเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา เอกสิทธ์และความคุ้มกัน คณะกรรมก แหล่งอ้างอิง :

299  แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๔๔-๒๕๔๗). ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ 347.593 รหัสบาร์โค้ด B0082029-30 : สารบัญหนังสือ : ข้อสังเกตและทัศนะของคณาจารย์นิติศาสตร์ มธ. ในคดีปกปิดทรัพย์สินของนายกรัฐมนตรี. ข้อสังเกตและทัศนะของคณาจารย์คระนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อคำวินิจฉัยของศาสรัฐธรรมนูในกรณีการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง. แหล่งอ้างอิง :

300  ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคนิคการประเมินมูลค่า = Intellectual property valuation technigves. ชื่อผู้แต่ง ปรีดา ยังสุขสถาพร. เลขหมู่หนังสือ รหัสบาร์โค้ด B0102360 - B0102361 : สารบัญหนังสือ : บทนำ. ภาคที่ 1 : แนวคิด. บทที่ 1 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา. ความเป็นมาและแนวทางปฏิบัติ. บทที่ 2 ภาษี หน้าที่ของผู้ประเมิน และ Goodwill. บทที่ 3 เทคนิคการประเมินและข้อจำกัด... แหล่งอ้างอิง :

301  ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ . ผู้แต่งหนังสือ กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ . เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0063426-27 : สารบัญหนังสือ : ความรู้ทั่วไป กฎหมาย นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควร ได้ สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก สัญญาเช่าทรัพย์และเช่าซื้อ สัญญาจ้าง แรงงานและสัญญาจ้างทำของ สัญญา ยืม สัญญาฝากทรัพย์ ประกันด้วย บุคคลทรัพย์ แหล่งอ้างอิง :

302  ท่องตัวบมแนวใหม่ เคล็ดลับ สูตรย่อ วิธีท่องด้วยตัวบทกฎหมายอาญา (มาตราสำคัญ). ชื่อผู้แต่ง วินัย เลิศประเสริฐ. เลขหมู่หนังสือ 345.593 รหัสบาร์โค้ด B0081813-15 : สารบัญหนังสือ : บทบัญญัติที่ใช้แก่ความคิดผิดทั่วไป. บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร. ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง. ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม. ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม. ความผิดเกี่ยวกับการค้า. แหล่งอ้างอิง :

303  ทางจำเป็น ภาระจำยอม การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน. ชื่อผู้แต่ง สุพร อิศรเสนา. ม.ล. เลขหมู่หนังสือ 346043 รหัสบาร์โค้ด B0081792-94 : สารบัญหนังสือ : ทางจำเป็น. อายุความ. การดำเนินคดี. การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน. การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน. ประเภทของที่ดินที่ไม่อาจครอบครองปรปักษ์. การได้มาซึ่งภาระจำยอม. การสิ้นไปแห่งภาระจำยอม. แหล่งอ้างอิง :

304  เทคนิคการร่างกฎหมาย. ชื่อผู้แต่ง ประวีณ ณ นคร. เลขหมู่หนังสือ 349.593 รหัสบาร์โค้ด B0081943-44 : สารบัญหนังสือ : บทนำ หลักในการร่างกฎหมาย การร่างพระราชบัญญัติ การร่างกฎหมายอื่น แหล่งอ้างอิง :

305  เทคนิคการว่าความ ภาคปฏิบัติ : คดีแพ่ง-คดีอาญา และจัดทำเอกสาร, พินัยกรรม = Practice lawer. ชื่อผู้แต่ง พิชัย นิลทองคำ. เลขหมู่หนังสือ 340.092 รหัสบาร์โค้ด B0081777-79 : สารบัญหนังสือ :ความรู้เบื้องต้น. กฎเกณฑ์ความหมายและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ. ทนายความ. การมอบอำนาจ. หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้. ข้อพิจารณาในการดำเนินคดี. การมอบอำนาจ แหล่งอ้างอิง :

306  ธรรมนูญีวิต-ธรรมนูญรัฐ. ชื่อผู้แต่ง ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B00946998 - B0094699 : สารบัญหนังสือ : คนกับสังคม. คนกับชีวิต. คนกับคน. คนกับพระศาสนา. รัฐธรรมนูญของไทย พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงปัจจุบัน. รัฐสภาไทย. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. แหล่งอ้างอิง :

307  นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย. ชื่อผู้แต่ง คณิต ณ นคร. เลขหมู่หนังสือ 349.593 รหัสบาร์โค้ด B0089657-B0089658 : สารบัญหนังสือ : นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย. ครูกฎหมาย. กฎหมายราชภัฏกับ "นักบัญญัตินิยม". ศาลรัฐธรรมนูญกับการตีความกฎหมาย. การบังคับคดีอาญากรณีศาลลงโทษปรับ. แหล่งอ้างอิง :

308  นิติรัฐกับอำนาจในการตราพระราชกำหนด. ชื่อผู้แต่ง อมร จันทรสมบูรณ์ . เลขหมู่หนังสือ 342.59301 รหัสบาร์โค้ด B0089336-B0089337 : สารบัญหนังสือ : ปัญหาความ(ไม่) ชอบธรรมของภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคมภายใต้โคร้งสร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับบริการสาธารณะด้านโทรคมนาคม ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. แหล่งอ้างอิง :

309  นิติรัฐกับอำนาจในการตราพระราชกำหนด. ผู้แต่งหนังสือ อมร จันทรสมบูรณ์ และคนอื่นๆ. เลขหมู่หนังสือ 342.59301 รหัสบาร์โค้ด B0071574-75 : สารบัญหนังสือ : ปัญหาความ(ไม่)ชอบธรรมของภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคมภายใต้โครงสร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับบริการสาธารณะด้านโทรคมนาคม ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรมมนุญที่ ๑๔/๒๕๔๖ แหล่งอ้างอิง :

310  นิติศาสตร์ทวนกระแส. ชื่อผู้แต่ง ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0093624 - B0093625 : สารบัญหนังสือ : ทฤษฎีการตีความกฎหมาย. หลักกฎหมาย ทฤษฎี และปัญหาบางประการว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล. โฉมหน้าพยานบอกเล่าไทย. ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย. แหล่งอ้างอิง :

311  นิติศาสตร์นอกคอก. ชื่อผู้แต่ง สมชาย ปรีชาศิลปกุล. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0097164 : สารบัญหนังสือ : น้ำยาวิชานิติศาสตร์ไทย. การดื้อแพ่งต่อกฎหมาย. ศาลรัฐธรรมนูญพิทักษ์รัฐหรือรัฐธรรมนูญ. การข่มขืนโดยกระบวนการยุติธรรม. แหล่งอ้างอิง :

312  แนวทางการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.ผู้แต่งหนังสือ เดโช สวนานนท์ . เลขหมูหนังสือ 342.593. รหัสบาร์โค้ด B0072704-06 : สารบัญหนังสือ :รัฐธรรมมนูญ : กฎหมายสูงสุดของประเทศ หลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : เพื่อการปฎิรูปการเมือง คำปรารภของรัฐธรรมมนูญ การปฎบัติตามและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ แหล่งอ้างอิง :

313  แนะนำประวัติศาสตร์กฏหมาย=Legal history. ผู้แต่งหนังสือ สมบูรณ์ ชัยรัตน์. เลขหมู่หนังสือ 340.09593 รหัสบาร์โค้ด B0067949-50 : สารบัญหนังสือ : ประวัติศาสตร์กฏหมาย ไทย กฎหมายพ่อขุนรามคำแหง กฎหมายลักษณะโจรสมัยสุโขทัย กฎหมายพระเจ้ามังรายหรือมังราย ศาสตร์ กฎหมายตราสามดวง พระ อัยการลักษณะผัวเมีย พระอัยการ ลักษณะมรดก พระอัยการลักษณะโจร พระอัยการลักษณะวิวาทด่าตีกัน แหล่งอ้างอิง :

314  ในกระแส แห่งยุติธรรมา ยากจะหาความเกษมเปรมใจ. ชื่อผู้แต่ง ยืนหยัด ใจสมุทร. เลขหมู่หนังสือ 347 รหัสบาร์โค้ด B0093710 - B0093711 : สารบัญหนังสือ : แด่ประชาชนผู้ยากไร้. ที่ซึ่งพระเจ้ายังไปไม่ถึง. ลมร้อนจากป่าโนนลาน. สงครามที่ไม่ได้ประกาศ. คำทำนาย. เด็กน้อยและหญิงชรา. ความยุติธรรมเถื่อน. แหล่งอ้างอิง :

315  ในกระแสแห่งความยุติธรรมา ยากจะหาความเกษมเปรมใจ. ชื่อผู้แต่ง ยืนหยัด ใจสมุทร. เลขหมู่หนังสือ 347 รหัสบาร์โค้ด B0094065 - B0094066 : สารบัญหนังสือ : แด่ประชาชนผู้ยากไร้. ที่วึ่งพระเจ้ายังไปไม่ถึง. ลมร้อนจากป่าโนนลาน. สงครามที่ไม่ได้ประกาศ. คำนำนาย. เด็กน้อยและหญิงชรา. ความยุติธรรมเถื่อน. แหล่งอ้างอิง :

316  บริโภคอย่างฉลาด อ่านฉลากก่อนซื้อ ผู้แต่งหนังสือ ไพโรจน์ อาจรักษา เลขหมู่หนังสือ 343.593071 รหัสบาร์โค้ด B0063445-46 : สารบัญหนังสือบริโภคอย่างฉลาด อ่าน ฉลากก่อนซื้อ : ฉลากสินค้าทั่วไปกับ ฉลากสินค้าเฉพาะ, สภาพปัญหาและแนว ทางแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมฉลาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ. ๒๕๒๒, ฉลากสินค้าทั่วไป แหล่งอ้างอิง :

317  บริษัทจำกัด : กฎหมายสำหรับนักบริหารและนักธุรกิจ. ชื่อผู้แต่ง พิเศษ เสตเสถียร. เลขหมู่หนังสือ 346.066 รหัสบาร์โค้ด B0081612-13 : สารบัญหนังสือ : คุณจะทำบริษัท? บริษัทจำกัดคืออะไร บริษัทมหาชน ขั้นตอนการตั้งบริษัท เรื่องของหุ้น ซื้อหุ้นแล้วไม่จ่ายค่าหุ้น พรีเมี่ยม ใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โอนหุ้นต้องทำอย่างไร ห้ามโอนได้หรือไม่ โอนหุ้นแล้วยังต้องรับผิดชอบอะไรอีก หุ้นบุ แหล่งอ้างอิง :

318  บันทึกส่วนตัว ส.ส.ร. เบื้องหน้า-เบื้องหลัง กว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. ชื่อผู้แต่ง บุญเลิญ คชายุทธเดผ(ช้างใหญ่). เลขหมู่หนังสือ 3420593 รหัสบาร์โค้ด B0077983-84 : สารบัญหนังสือ : พระนายณ์ พิษณุ อาวุธพระนารายณ์ อาภรณ์พระนารายณ์ แก้วเกาสตุภ แก้วสยมันตกะ กฤษณ ลักษมี พญาครุฑ พญาอนันตนาคราช อวตาร เทวดา พระลักษมี พระอิศวร ศีวะ พระอุมา พระคเณศร์ พระขันทกุมาร พระพรหมา แหล่งอ้างอิง :

319  ป.พ.พ.มหัศจรรย์ ใหม่ เล่ม 1. ชื่อผู้แต่ง . 347 เลขหมู่หนังสือ รหัสบาร์โค้ด B0081690 : สารบัญหนังสือ : นิติกรรม. วัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดเจนโดยกฎหมาย. นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย. นิติกรรมที่เป็นการยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเป็นความกัน. นิติกรรมที่เป็นการห้ามประกอบการแข่งขันในการทำอาชีพ. แหล่งอ้างอิง :

320  ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการเลือกตั้ง ผู้แต่งหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการเลื่อกตั้ง เลขหมู่หนังสือ 342.59307 รหัสบาร์โค้ด B0056489-91 : สารบัญหนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อ กำนหดคณะกรรมการเลื่อกตั้ง : รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แหล่งอ้างอิง :

321  ประชาคมท้องถิ่น ปีที่6 ฉบับที่61 มีนาคม 2549 : สารบัญ : วิพากษ์ พ.ร.บ. การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น. ไปดูการจัดการของชุมชนในป่าชุมชนด้านการท่องเที่ยวบนเทือกเขาตะนาวศรี. อบต.เชียงรายรวมตัวปั้นโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยว. วิกฤตการณ์การเลือกตั้ง 2 เม.ย. 49 และรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง. แหล่งอ้างอิง :

322  ประเด็นคำให้การศิลปะข้อต่อสุ้ในคดีแพ่ง. ชื่อผู้แต่ง จรัส กาญจนขจิต. เลขหมู่หนังสือ 347.593 รหัสบาร์โค้ด B0081715-16 : สารบัญหนังสือ : บทนำ หลักทั่วไปเกี่ยวกับคำให้การในคดีแพ่ง คำให้การที่เป็นข้อต่อสู้ในคดีแพ่ง แหล่งอ้างอิง :

323  ประมวลกฎหมาย : ถือไปสอบเล่มเดียวก็เกินพอ. ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ ศรีพิบูลย์ และ วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์. เลขหมู่หนังสือ 347 รหัสบาร์โค้ด B0082926-27 : สารบัญหนังสือ : บทวิเคราะห์ศัพท์. เขตอำนาจศาล. การคัดค้านผู้พิพากษา. อำนาจและหน้าที่ของศาล. การนั่งพิจารณา. รายงานและสำนวนความ. คู่ความ. การยื่นและส่งคำ๕ความเอกสาร. พยานหลักฐาน. แหล่งอ้างอิง :

324  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับมาตรฐานสมบูรณ์. ชื่อผู้แต่ง สาหัส สิงห์วิริยะ และ หัสเดชะ สิงหวิริยะ. เลขหมู่หนังสือ 347 รหัสบาร์โค้ด B0082144-45 : สารบัญหนังสือ : หลักทั่วไป. หนี้. เอกเทศสัญญา. ทรัพย์สิน. ครอบครัว. มรดก. แหล่งอ้างอิง :

325  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖ ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙. ชื่อผู้แต่ง ธีระพง อรุณะกสิกร. เลขหมู่หนังสือ 347 รหัสบาร์โค้ด B0096253 - B0096254 : สารบัญหนังสือ : หลักทั่วไป. หนี้. เอกเทศสัญญา. ทรัพย์สิน. ครอบครัว. มรดก. แหล่งอ้างอิง :

326  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา. ชื่อผู้แต่ง สุรศักดิ์ ลิขสิทะวัฒนกุล. เลขหมู่หนังสือ 345.05 รหัสบาร์โค้ด B0078079-80 : สารบัญหนังสือ : พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อความเบื้องต้น สอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา พยานหลักฐาน การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม แหล่งอ้างอิง :

327  ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความแพ่ง วีพิจารณาความอาญา(ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด). ชื่อผู้แต่ง สมชาย บำรุงทรัพย์. เลขหมู่หนังสือ รหัสบาร์โค้ด B0102279 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพุทธศักราช ๒๔๗๗. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค ๑ ภาคบทัญญัติทั่วไป. ลักษณ์ ๑ บทวิเคราะหืศัพท์. ลักษณะ ๒ ศาล... แหล่งอ้างอิง :

328  ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสมบูรณ์. ชื่อผู้แต่ง เดอะ จัสติค กรุ๊ป. เลขหมู่หนังสือ345.05 รหัสบาร์โค้ด B0080733-35 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อความเบื้องต้น สอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา พยานหลักฐาน การบังคับตามคำพิษากษาและค่าธรรมเนียม แหล่งอ้างอิง :

329  ประมวลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร . เลขหมู่หนังสือ 344.07 รหัสบาร์โค้ด B0094463 : สารบัญหนังสือ : ประมวลข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. ระเบียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา. แหล่งอ้างอิง :

330  ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ เลขหมู่หนังสือ 343.036 รหัสบาร์โค้ด B0050996 : ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ : ข้อ ความเบื้องต้น, ภาษีอากรฝ่ายสรรพ กร, บทเบ็ดเสร็จทั่วไป, คณะกรรมการ วินิจฉัยภาษีอากร แหล่งอ้างอิง :

331  ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี ๒๕๔๗. เลขหมู่หนังสือ 343.593047 รหัสบาร์โค้ด B0077176 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ประมวลรัษฎากร ชื่อกฎหมาย คำจำกัดความ การตราพระราชกฤษฎีกาลดอัตราและยกเว้นอากร การเปรียบเทียบปรับความผิดอาญา การชำระเงินเพิ่มตามกฎกระทรวง การกำหนดสถานที่แห่งอื่นให้เป็นที่ชำระภาษีอากร แหล่งอ้างอิง :

332  ประมวลรัษฎากร (ฉบับมีคำอธิบายและคำพิพากษาศาลฎีกา) = The Revenue Code. ผู้แต่งหนังสือ ชัยสิทธิ์ ตราชูรรม. เลขหมู่หนังสือ 343.593047 รหัสบาร์โค้ด B0069803-04 : สารบัญหนังสือ : วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง คำสั่งกรมสรรพากร แหล่งอ้างอิง :

333  ประวัติศาสตร์กฏหมายไทย = The Thai legal history. ชื่อผู้แต่ง แสวง บุญเฉลิมวิภาส. เลขหมู่หนังสือ 349.59309 รหัสบาร์โค้ด B0093614 -B0094615 : สารบัญหนังสือ : วิวัฒนาการของกฏหมายโดยทั่วไป. ความสำคัญและความเป็นมาของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฏหมายไทย. การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์และการแบ่งยุคประวัติศาสตร์กฏหมายไทย. แหล่งอ้างอิง :

334  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 340.23 รหัสบาร์โค้ด B0071033-34 : สารบัญหนังสือ : สถานภาพและการประกอบวิชาชีพกฎหมาย การจัดการสำนักงานทนายความ การร่างสัญญา การตรวจสัญญา และการทำพินัยกรรม การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แหล่งอ้างอิง :

335  ปัญหาการจ้างว่าความที่ไม่แน่นอน = Contingent Fee. ชื่อผู้แต่ง เสรี สุวรรณภานนท์. เลขหมู่หนังสือ 340.92 รหัสบาร์โค้ด B0085539-40 : สารบัญหนังสือ : ปัญหาการเรียกค่าจ้างว่าความระบบ Contigent Fee. ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาชีพทนายความและค่าตอบแทนการจ้างว่าความ. การเรียกค่าตอบแทนการจ้างว่าความของต่างประเทศ. แหล่งอ้างอิง :

336  เปิดสำนวนคดีอาญา จับค้น ขังคุก ขึ้นศาล และการประกันตัว. ผู้แต่งหนังสือ พรรลอง มั่นดี. เลขหมู่หนังสือ 345.072 รหัสบาร์โค้ด B0071361-62 : สารบัญหนังสือ : กระบวนการยุติธรรมคดีอาญา เมื่อถูกตำรวจจับ เมื่อถูกสอบสวน เมื่อถูกพนักงานอัยการฟ้องหรือไม่ฟ้อง ขึ้นศาล พยานต้องไปศาล คำพิพากษา กรณีที่ตำรวจค้นได้โดยไม่ต้องใช้หมายค้น การของประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ขับรถโดยประมาท ความคิดอาญาที่ค แหล่งอ้างอิง :

337  ผู้จัดการมรดกและพินัยกรรม. ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. เลขหมู่หนังสือ 346.05 รหัสบาร์โค้ด B0094728 - B0094729 : สารบัญหนังสือ : ผู้จัดการมรดก. วิธีตั้งผู้จัดการมรดก. การถอนผู้จัดการมรดก. ผู้จัดการมรดกหลายคน. พินัยกรรมแบบธรรมดา. แหล่งอ้างอิง :

338  ผู้จัดการมรดกและพินัยกรรม. ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ เสียงสุธิวงศ์. เลขหมู่หนังสือ 346.05 รหัสบาร์โค้ด B0081691-92 : สารบัญหนังสือ : ผู้จัดการมรดก. การตั้งผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม. การตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล.เหตุที่จะขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก. คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดก. ศาลที่จะยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก. การถอนผู้จัดการมรดก. ผู้จัดการมรดกหลายคน. แหล่งอ้างอิง :

339  ผู้นำท้องถิ่นศักยภาพใหม่ของปวงชน ปีที่7 ฉบับที่74 เมษายน 2550 : สารบัญ : ร่างรัฐธรรมนูญฉบับรับฟังความคิดเห็นปี 2550 "ดีที่ยังไม่สุด บัญญัติไว้แต่ไม่กำหนด. การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น. แหล่งอ้างอิง :

340  ผู้นำท้องถิ่นศักยภาพใหม่ของปวงชน ปีที่7 ฉบับที่75 พฤษภาคม 2550 : สารบัญ : วิวัฒนาการ"บทบัญญัติการปกครองท้องถิ่น"ในรัฐธรรมนูญไทยกับข้อถกเถียงสำคัญในร่างฉบับใหม่. คนท้องถิ่นกับสถานะที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนข่าวดีที่รอคอยมานาน. กรองสถานการณ์เมื่อเทศบาลออกทีวี...แจงทุกประเด็น. แหล่งอ้างอิง :

341  พจนานุกรมศัพท์และสำนวนกฎหมาย ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย = Law dictionary Thai-English, English-Thai. ชื่อผู้แต่ง ธง วิทัยวัฒน์. เลขหมู่หนังสือ 340.03 รหัสบาร์โค้ด B0089821 : สารบัญหนังสือ : ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ญ. ฎ. ฐ. ด. ต. ถ. ท. ธ. น. บ. ป. ผ. ฝ. พ. ฟ. ภ. ม. ย. ร. ล. ว. ศ. ส. ห. อ. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. Y. Z. แหล่งอ้างอิง :

342  พยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2549. ชื่อผู้แต่ง วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. เลขหมู่หนังสือ 347.06 รหัสบาร์โค้ด B0094899 - B0094900 : สารบัญหนังสือ : พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. พยานหลักฐานตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาอาญา. แหล่งอ้างอิง :

343  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2545-2548. ผู้แต่งหนังสือ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สูตรไพศาล. เลขหมู่หนังสือ 347.593 รหัสบาร์โค้ด B0068356-57 : สารบัญหนังสือ : รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ พระ ธรรมนูญศาลยุติธรรม การวินิจฉัยชี้ขาด อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ระเบียบบริหาร ราชการศาลยุติธรรม รัเบียบข้าราชการ ตุลาการศาลยุติธรรม แหล่งอ้างอิง :

344  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ฉบับเรียงตามมาตรา ผู้แต่งหนังสือ บุญเพราะ แสงเทียน เลขหมู่หนังสือ 347.593 รหัสบาร์โค้ด B0056343-45 : สารบัญหนังสือพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ฉบับเรียงตามมาตรา : ประวัติศาลยุติธรรมของไทย, พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและศาลต่าง ๆ แหล่งอ้างอิง :

345  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม. ผู้แต่งหนังสือ ชุมพล จันทราทิพย์ เลขหมู่หนังสือ 347.593 รหัสบาร์โค้ด B0057000-04 : สารบัญหนังสือ : พระธรรมนูญศาลคืออะไร ศาลก่อนตั้งกระทรวงยุติธรรม การตั้งกระทรงยุติธรรม เอกราชในศาล อำนาจหน้าที่ของประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษา ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา แหล่งอ้างอิง :

346  พระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ. ชื่อผู้แต่ง คณิน บุญสุวรรณ. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0083964-65 : สารบัญหนังสือ : พระราชอำนาจที่เป็นขององค์พระมหากษัตริย์. พระราชฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตาม รัฐธรรมนูญ. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามครรลองของประชาธิปไตยและกระบวนการนิติบัญญัติ. แหล่งอ้างอิง :

347  พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย. ผู้แต่งหนังสือ สถิต ลิ่มพงศ์พันธ์. เลขหมู่หนังสือ 346.066 รหัสบาร์โค้ด B0069851-52 : สารบัญหนังสือ : พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 แหล่งอ้างอิง :

348  พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อหารือ ฉบับสมบูรณ์ปี 2540 ผู้แต่งหนังสือ จุมพล ริมสาคร เลขหมู่หนังสือ 343.055 บาร์โค้ด B0058207-08 : พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 และพระราชกฤษฎีกา กฎ กระทรวงประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อ หารือ ฉบับสมบูรณ์ปี 2540 : คำสั่งกรม สรรพสามิต, การจัดสรรเงินกรมสรรพมิต แหล่งอ้างอิง :

349  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕. ผู้แต่งหนังสือ เสรี สุวรรณภานนท์. เลขหมู่หนังสือ 342.59307 รหัสบาร์โค้ด B0068336-37 : สารบัญหนังสือ : เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง การดำเนินการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง การคัดค้านการเลือกตั้ง การควบคุมการเลือกตั้ง แหล่งอ้างอิง :

350  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. ชื่อผู้แต่ง กระทรวงศึกษาธิการ. เลขหมู่หนังสือ 344.59307 รหัสบาร์โค้ด B0076791-92 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒บททั่วไป สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารแล แหล่งอ้างอิง :

351  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. ผู้แต่งหนังสือ สมชาย บำรุงทรัพย์, ณัฐวิภา ผลเกลี้ยง. เลขหมู่หนังสือ 344.59307 รหัสบาร์โค้ด B0071379-80 : สารบัญหนังสือ : สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แหล่งอ้างอิง :

352  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง (ไทย-อังกฤษ) : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติคุ้ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สิทธิของ ลูกจ้างตามกฎหมายอื่นๆ การใช้แรงงาน ทั่วไป ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวัน หยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แหล่งอ้างอิง :

353  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับใช้งาน. ผู้แต่งหนังสือ รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์. เลขหมู่หนังสือ 344.59301 รหัสบาร์โค้ด B0066774-75 : สารบัญหนังสือ : การใช้แรง งานทั่วไป การใช้แรงงาน หญิง,เด็ก ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่า ล่วงเวลาในวันหยุด คณะ กรรมการค่าจ้าง สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ งาน การพักงาน ค่าชดเชย พระ ราชกฤษฎีกา กฎกระท แหล่งอ้างอิง :

354  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2). ผู้แต่งหนังสือ เดชอุดม ไกรฤทธิ์. เลขหมู่หนังสือ 346.0486027 รหัสบาร์โค้ด B0071582-83 : สารบัญหนังสือ : เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เบ็ดเตล็ด บทกำหนดโทษ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา แหล่งอ้างอิง :

355  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒. ชื่อผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. เลขหมู่หนังสือ 343.0946 รหัสบาร์โค้ด B0084521 : สารบัญหนังสือ : การใช้รถ. สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร. การใช้ทางเดินรถ. ของกลางรถยนต์. เข็มขัดนิรภัย. ค่าปรับ. ควันและเสียง. เคลื่อนย้ายรถ. จักรยานยนต์. เจ้าพนักงานจราจร. ช่องเดินรถประจำทาง. ทางด่วน. ทางเอก. แหล่งอ้างอิง :

356  พระราชบัญญัติจราจรทางบก. ชื่อผู้แต่ง สง่า สืบสำราญ. เลขหมู่หนังสือ 343.0946 รหัสบาร์โค้ด B0103037-39 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒. พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนตร์และคนโดยสาร... แหล่งอ้างอิง :

357  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลการปกครองและพิธีพิจารณาคดีปกครอง ( ฉบับที่1-2). ชื่อผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. เลขหมู่หนังสือ 342.0664 รหัสบาร์โค้ด B0081741-42 : สารบัญหนังสือ : สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร. คระกรรมการการเลือกตั้ง. บทที่ใช้สภาทั้งสอง. การจัดตั้งและเขตอำนาจปกครอง. ตุลาการศาลปกครอง. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง. แหล่งอ้างอิง :

358  พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗. ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ 349.593 รหัสบาร์โค้ด B0096448 - B0096449 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕. กฎกระทรวง. คำสั่ง. พระราชกฤษฎีกา. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖. คำพิพากษาฎีกา. แหล่งอ้างอิง :

359  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ปรับปรุงใหม่ แปล ไทย - อังกฤษ = The municipal act b.e. 2496 update translated Thai - English. ชื่อผู้แต่ง บุญร่วม เทียมจันทร์ . เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0094811 - B0094812 : สารบัญหนังสือ : การจัดตั้งเทศบาล. องค์การเทศบาล. หน้าที่ของเทศบาล. เทศบัญญัติ. การคลังและทรัพย์สินเทศบาล. การควบคุมเทศบาล. คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล. แหล่งอ้างอิง :

360  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. ชื่อผู้แต่ง สหัส สิงหวิริยะ. เลขหมู่หนังสือ 343.032 รหัสบาร์โค้ด B0094140 : สารบัญหนังสือ : ความรู้ "กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน" พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒. ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖. แหล่งอ้างอิง :

361  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม 2545. ผู้แต่งหนังสือ -. เลขหมู่หนังสือ 344.593044 รหัสบาร์โค้ด B0067959-60 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติยาเสพ ติดให้โทษ พ.ศ 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ. ศ 2545) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ2539) บัญชีท้าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 พ.ศ 2549 พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบรามยาเสพติด พ.ศ 2519 (แก้ไขเพิ่มเต แหล่งอ้างอิง :

362  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓. ผู้แต่งหนังสือ สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และคณะ. เลขหมู่หนังสือ 346.078 รหัสบาร์โค้ด B0071391-92 : สารบัญหนังสือ : กระบวนกพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทัก แหล่งอ้างอิง :

363  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483. ชื่อผู้แต่ง. เลขหมู่หนังสือ 346.078 รหัสบาร์โค้ด B0081622-23 : สารบัญหนังสือ : กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนปลดจากล้มละลาย. การขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์. คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้. การประชุมเจ้าหนี้. กรรมการเจ้าหนี้. แหล่งอ้างอิง :

364  พระราชบัญญัติสถานบริการฯ ผู้แต่งหนังสือ นคร พจนวรพงษ์ เลขหมู่หนังสือ 344.099 รหัสบาร์โค้ด B0056696-98 : สารบัญหนังสือ พระราชบัญญัติสถาน บริการฯ : พระาราชบัญญัติสถาน บริการ พ.ศ. 2521 แหล่งอ้างอิง :

365  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๖. ผู้แต่งหนังสือ สุรศักดิ์ วาจารสิทธิ์. เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0071375-76 : สารบัญหนังสือ : สมาชิกสภาตำบล อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล รายได้และรายจ่ายของสภาตำบล การกำกับดูแลสภาตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล รายได้และรายจ่ายขององค์การส่วนตำบล แหล่งอ้างอิง :

366  พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๙ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕. ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ รหัสบาร์โค้ด B0102352 - B0102353 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๑๕๐๔. หมวด ๑ การได้สัญชาติไทย. หมวด ๒ การเสียสัญชาติไทย. หมวด ๓ การกลับคืนสัญชาติไทย. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕... แหล่งอ้างอิง :

367  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522. ชื่อผู้แต่ง เดชอุดม ไกรฤทธิ์. เลขหมู่หนังสือ 346.0486 รหัสบาร์โค้ด B0089257-B0089258 : สารบัญหนังสือ : ชื่อกฎหมายและวันที่มีผลบังคับใช้. หมวดที่ 1 บททั่วไป. คำนิยามแลผู้มีอำนาจรักษาการ. หมวดที่ 2 สิทธิบัตรการประดิษฐ์. ส่วนที่ 1 การขอรับสิทธิบัตร. ส่วนที่ 2 การออกสิทธิบัตร. แหล่งอ้างอิง :

368  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐. ชื่อผู้แต่ง ธีระพล อรุณะกสิกร. เลขหมู่หนังสือ รหัสบาร์โค้ด B0102195 - B0102196 - B0102197. : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐. หมวด ๑ สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ. หมวด ๒ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. หมวด ๓ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ง่ชาติ. หมวด ๔ สมัชชาสุขภาพ. แหล่งอ้างอิง :

369  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 : ฉบับภาษาไทย และคำแปลภาษาอังกฤษ. ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ 347.09 รหัสบาร์โค้ด B0081688. : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ. สัญญาอนุโตตุลาการ. คณะอนุญาโตตุลาการ. อำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการ. วิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ. คำชี้ขาดและการสิ้นสุดกระบวนพิจารณา. แหล่งอ้างอิง :

370  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545. ชื่อผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. เลขหมู่หนังสือ 347.09 รหัสบาร์โค้ด B0081687. : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545. ศัพท์กฎหมาย. สัญญาอนุญาโตตุลาการ. คณะอนุญาโตตุลากร. อำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการ.วิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลากร.คำชี้ขาดและการสิ้นสุดกระบวนพิจารณา. แหล่งอ้างอิง :

371  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓) พร้อมด้วยกฎกระทรวง ถึง พ.ศ. ๑๕๔๗ . ชื่อผู้แต่ง ธีรพล อรุณะกสิกร . เลขหมู่หนังสือ รหัสบาร์โค้ด B0102368 - B0102369 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐. หมวด ๑ อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน. ส่วนที่ ๑ อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล... แหล่งอ้างอิง :

372  พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ. ชื่อผู้แต่ง ธงทอง จันทรางศุ. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0091982 - B0091983 : สารบัญหนังสือ : แนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไทยในปัจจุบัน. แหล่งอ้างอิง :

373  พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฏหมายรัฐธรรมนูญ. ชื่อผู้แต่ง ธงทอง จันทรางศุ. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0095581 - B0095583 : สารบัญหนังสือ : แนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไทยในยุคแรกของระบอบประชาธิปไตย. พระราชอำนาจของพระมหากษัตย์ในกฎหมายรัฐ. แหล่งอ้างอิง :

374  พลตรีสนั่น ขจรประสาน คดีประวัติศาสตร์การเมืองไทย. ผู้แต่งหนังสือ . เลขหมู่หนังสือ 347.07 รหัสบาร์โค้ด B0068699 : สารบัญหนังสือ : เหตุการณ์แวดล้อม คดี สรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ข้อมูลในการดำเนินคดี คำ วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แหล่งอ้างอิง :

375  พลิกกฎหมายเป็นกลยุทธ์ในธุรกิจแฟนไชส์. ผู้แต่งหนังสือ สมชาย รัตนชื่อสกุล. เลขหมู่หนังสือ 346.048 รหัสบาร์โค้ด B0069924-25 : สารบัญหนังสือ : โหมโรง อะไรๆก็แฟนไชส์ แฟรนไชส์คืออะไร เปรียบมวย เจ้าจอมจุ้น คุณ(อี)นุงตุงนัง แม่เรือพ่วง เรื่องลึกลับ อาวุธลับ สัญญาตัวป่วน แหล่งอ้างอิง :

376  แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2549). ชื่อผู้แต่ง วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ . เลขหมู่หนังสือ 347 รหัสบาร์โค้ด B0094737 - B0094740 : สารบัญหนังสือ : นิติกรรม (มาตรา 149-193). สัญญา (มาตรา 354-395). หนี้ (มาตรา 194-353). ละเมิด (มาตรา 420-453). แหล่งอ้างอิง :

377  แพ่งพิสดาร เล่ม 3 บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วน-บริษัท ครอบครัว. ชื่อผู้แต่ง วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. เลขหมู่หนังสือ 346 รหัสบาร์โค้ด B0103024-25 : สารบัญหนังสือ : บัญชีเดินสะพัด. ประกันภัย. ตั๋วเงิน. หุ้นส่วน-บริษัท. ครอบครัว. แหล่งอ้างอิง :

378  แพ่งพิสดาร เล่ม 4 ทรัพย์มรดก. ชื่อผู้แต่ง วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. เลขหมู่หนังสือ 346.04 รหัสบาร์โค้ด B0103026-227 : สารบัญหนังสือ : ทรัพย์สิน. มรดก. แหล่งอ้างอิง :

379  ภาพรวมของรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. ผู้แต่งหนังสือ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0070025 : สารบัญหนังสือ : คำปรารภ ภาพรวมของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แหล่งอ้างอิง :

380  ภาษากฎหมายไทย ผู้แต่งหนังสือ ธานินทร์ กรัยวิเชียร เลขหมู่หนังสือ 340.09593 รหัสบาร์โค้ด B0058278-84 : สารบัญหนังสือภาษากฎหมายไทย : ความเป็นมาของภาษากฎหมายไทย, ภาษากฎหมายของนานาประเทศ, การ ฝึกฝนเรื่องโวหารกฎหมาย แหล่งอ้างอิง :

381  มาตรการคุ้มครองชั่วคราวในการอณุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ. ชื่อผู้แต่ง นฤมล กิจสินธพชัย. เลขหมู่หนังสือ 341.522 รหัสบาร์โค้ด B0077412-13 : สารบัญหนังสือ : ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย สมมติฐานของการศึกษาวิจัย ขอขเขตของการศึกษาวิจัย วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย แหล่งอ้างอิง :

382  มาตรฐานแรงงานไทยกับ 10 อนุสัญญาแรงงาน. ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ 344.59301 รหัสบาร์โค้ด B0079693-94 : สารบัญหนังสือ : งานที่รับไปทำที่บ้าน การตรวจสภาพการทำงานและการดำรงชีวิต การจัดหางานและบรรจุงานคนประจำเรือ ชั่วโมงการทำงานและการจัดอัตราคน สำนักงานจัดหางานเอกชน เงื่อนไขทั่วไปในการกระตุ้น การจ้างงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก แหล่งอ้างอิง :

383  ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หุ้นส่วน และบริษัท. ชื่อผู้แต่ง สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และ สหธน รัตนไพจิตร. เลขหมู่หนังสือ 346.006 รหัสบาร์โค้ด B0084424-25 : สารบัญหนังสือ : รูปแบบองค์กรธุรกิจ. ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัท. ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญ. ความเกี่ยวพันระหว่างผู้ที่เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก. ผลของการจดทะเบียน. ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด. สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด. แหล่งอ้างอิง :

384  ย่อหลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน. ชื่อผู้แต่ง สุพจน์ กู้มานะชัย. เลขหมู่หนังสือ 346.096 รหัสบาร์โค้ด B0090150-B0090151 : สารบัญหนังสือ : ตั๋วเงิน. หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป. ความหมายของตั๋วเงิน. ตั๋วแลกเงิน. ตั๋วสัญญาใช้เงิน. เช็ค. องค์ประกอบในตั๋วเงิน. ประเภทของตั๋วเงิน. ลักษณะของตั๋วเงิน. ลักษณะของข้อความที่ลงไว้ในตั๋วเงิน. แหล่งอ้างอิง :

385  ยาเสพติดตามกฎหมายใหม่ พ.ศ. 2545. ผู้แต่งหนังสือ ธนะชัย ผดุงธิติ . เลขหมู่หนังสือ 344.593044 รหัสบาร์โค้ด B0068102-03 : สารบัญหนังสือ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฎหมายยาเสพติด บทกำหนดความผิด และโทษยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1- ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. 2522 คำพิพากษาศาล ฎีกาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 แหล่งอ้างอิง :

386  รวม พระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ถึงต้นปี ๒๕๔๙ "๓๗ กฎหมายหลัก". ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ 349.593 รหัสบาร์โค้ด B0103141-43 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๘. พระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๙. แหล่งอ้างอิง :

387  รวมกฎหมาย และกฎกระทรวงสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม. ชื่อผู้แต่ง ธเรศ ศรีสถิตย์. เลขหมู่หนังสือ 344.046 รหัสบาร์โค้ด B0100528 - B0100529 : สารบัญหนังสือ : หมวดกฎหมายทั่วไป. หมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษน้ำ. หมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศและกลิ่น. หมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกากของเสียและวัตถุอันตราย… แหล่งอ้างอิง :

388  รวมกฎหมายกฎ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์. ผู้แต่งหนังสือ . เลขหมู่หนังสือ 343.0994 รหัสบาร์โค้ด B0071967-68 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แก้ไขเพิ่มเติ่มโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2505 และพระราชบัญญัติวิทยุ๕มนาคม (ฉบับที่ .) พ.ศ. 2535 แหล่งอ้างอิง :

389  รวมกฎหมายก่อสร้าง. ชื่อผู้แต่ง วีระเดช พะเยาศิริพงศ์. เลขหมู่หนังสือ 343.07869 รหัสบาร์โค้ด B0094936 - B0094937 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒. พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. ๒๕๓๕. พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓. แหล่งอ้างอิง :

390  รวมกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แต่งหนังสือ ธีระพล สันติเมทนีดล เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0050012-15 : รวมกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542, พระราช บัญญัิติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อ ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แหล่งอ้างอิง :

391  รวมกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น. ชื่อผู้แต่ง -. เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0079597 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ พระราชบัญยัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒ แหล่งอ้างอิง :

392  รวมกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น. ผู้แต่งหนังสือ สรุศักดิ์ วาจาสิทธิ์. เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0073694-95 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญิตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แหล่งอ้างอิง :

393  รวมกฎหมายการศึกษา. ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. เลขหมู่หนังสือ 344.07 รหัสบาร์โค้ด B0086116-17 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕. แหล่งอ้างอิง :

394  รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อ.บ.ต. ชื่อผู้แต่ง ทองอาน พาไทสง. เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0079701-02 : สารบัญหนังสือ : หมวดทั่วไป. หมวดสำนักปลัด/วิชาการและแผนงาน. หมวดภาษาไทย. หมวดการคลัง. หมวดการช่าง. หมวดสาธารณสุข. แนวข้อสอบปรนัย. ส่วนเพิ่มเติม แหล่งอ้างอิง :

395  รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง การปกครอง การกระจายอำนาจ. ชื่อผู้แต่ง เกษม สรศักดิ์เกษม. เลขหมู่หนังสือ 342.59306 รหัสบาร์โค้ด B0081739-40 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๔๑ พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ พราราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ แหล่งอ้างอิง :

396  รวมกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่งหนังสือ สมสกุล จันทรสูตร เลขหมู่หนังสือ 343.099 รหัสบาร์โค้ด B0052684-86 : สารบัญหนังสือรวมกฎหมายฯ : กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารและโทร คมนาคม, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ แหล่งอ้างอิง :

397  รวมกฎหมายตรวจสอยการใช้อำนาจรัฐ. ผู้แต่งหนังสือ กฤตยชญ์ ศิริเขต. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0069548-49 : สารบัญหนังสือ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรและบุคคลภาครัฐ แหล่งอ้างอิง :

398  รวมกฎหมายท้องถิ่น ผู้แต่งหนังสือ สมชาย บำรุงทรัพย์, ญัฐวิภา ผลเกลี้ยง เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0060883-85 : สารบัญหนังสือ รวมกฎหมายท้องถิ่น : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, พระ ราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจ แหล่งอ้างอิง :

399  รวมกฎหมายที่ดิน ปรับปรุงใหม่ล่าสุด. ชื่อผู้แต่ง วีระเดช พะเยาศิริพงศ์. เลขหมู่หนังสือ 346.044 รหัสบาร์โค้ด B0094953 - B0094954 : สารบัญหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายและศัพท์กฎหมายที่ควรรู้. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดินและกฏหมายที่ดิน. พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2597. ประมวลกฏหมายที่ดิน. แหล่งอ้างอิง :

400  รวมกฎหมายที่ดิน ผู้แต่งหนังสือ วีรเดช พะเยาศิริพงษ์ เลขหมู่หนังสือ 346.044 รหัสบาร์โค้ด B0061751 : สารบัญหนังสือ รวมกฎหมายที่ดิน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้, ความรู้ทั่วไปเกี่ยว กับกฎหมายและกฎหมายที่ดิน, พ.ร.บ. ที่ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 แหล่งอ้างอิง :

401  รวมกฎหมายปกครอง. ผู้แต่งหนังสือ สมชาย บำรุงทรัพย์ และ ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์ . เลขหมู่หนังสือ 342.59306 รหัสบาร์โค้ด B0073479-80 : สารบัญหนังสือ :หมาดกฎหมายบริหารราชการ หมวดกฎหมายปกครอง หมวดกฎหมายท้องถิ่น หมวดกฎหมายด้านการทะเบียน หมวดการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภานใน แหล่งอ้างอิง :

402  รวมกฎหมายปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ผู้แต่งหนังสือ ณรงค์ เตโชชัยงาม เลขหมู่หนังสือ 346.08 รหัสบาร์โค้ด B0062051-52 : สารบัญหนังสือรวมกฎหมายปฏิรูประบบ สถาบันการเงิน : แถลงการณ์และ ประกาศกระทรวงการคลังและธนาคาร แห่งประเทศไทย, แผนฟื้นฟูระบบ สถาบันการเงิน แหล่งอ้างอิง :

403  รวมกฎหมายปฏิรูประบบสถาบันการเงิน. ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ เตโชชัยงาม. เลขหมู่หนังสือ 346.08 รหัสบาร์โค้ด B0103020-21 : สารบัญหนังสือ : แถลงการณ์และประกาศกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน. แถลงการณ์กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย... แหล่งอ้างอิง :

404  รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขหมู่นังสือ 343.032 รหัสบาร์โค้ด B0063455-57 : สารบัญหนังสือรวมกฎหมายป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน : พระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, พระราชกฤษฎ๊กาแบ่ง ส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงิน แหล่งอ้างอิง :

405  รวมกฎหมายมหาชนว่าด้วยการปฏิบัติราชการและสิทธิหน้าที่ของประชาชนฯ. ผู้แต่งหนังสือ สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0066274-75 : สารบัญหนังสือ : รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ศาลรัฐธร รมนูฐและศาลปกครอง กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย ปกครองอื่นๆ ที่สำคัญ แหล่งอ้างอิง :

406  รวมกฎหมายแรงงาน. ชื่อผู้แต่ง รักบุญ คงสำราญ, สมชาย มรกตศรีวรรณและขัติติยะ แพนเดช. เลขหมู่หนังสือ 344.01 รหัสบาร์โค้ด B0080305-06 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญยัติเงินทดแทน พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๖ : จ้างแรงงาน แหล่งอ้างอิง :

407  รวมกฎหมายล้มละลาย เลขหมู่หนังสือ 346.078 รหัสบาร์โค้ด B0061486-88 : สารบัญหนังสือ รวมกฎหมายล้ม ละลาย : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้ม ละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย, พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑-๕) พุทธศักราช ๒๔๘๓-๒๕๔๒ แหล่งอ้างอิง :

408  รวมกฎหมายและกฎกระทรวงสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม. ชื่อผู้แต่ง ธเรศ ศรีสถิต. เลขหมู่หนังสือ 344.046 รหัสบาร์โค้ด B0091136-B0091139 : สารบัญหนังสือ : หมวดกฎหมายทั่วไป. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535. แหล่งอ้างอิง :

409  รวมกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการพร้อมคำถามและคำตอบข้อสอบอับการผู้ช่วย (แนะวิธีตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม). ชื่อผู้แต่ง รชฎ เจริญฉ่ำ. เลขหมู่หนังสือ 345.593076 รหัสบาร์โค้ด B00 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่ง. อัยการอาวุโส พ.ศ. 2543. พระราชบัญยัติบำเหน็จบำราญข้าราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543. แหล่งอ้างอิง :

410  รวมกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง. ผู้แต่งหนังสือ กฤตยชญ์. เลขหมู่หนังสือ 342.593026 รหัสบาร์โค้ด B0066314 - 15 : สารบัญหนังสือ : รัฐธรรมนุญแห่งราช อาณาจักรไทย. กฎหมายเกี่ยวกับวิธี พิจารณาและการบริหารงานในศาลรัฐ ธรรมนูญ. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล ปกครอง. หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการ ฟ้องคดีปกครอง. แบบพิมพ์ของศาล ปกครอง. แหล่งอ้างอิง :

411  รวมกฎหมายเศรษฐกิจและการเงินยุควิกฤตเศรษฐกิจ. ชื่อผู้แต่ง วรพล โสคติยานุรักษ์. เลขหมู่หนังสือ 346 รหัสบาร์โค้ด B0091827 - B0091829 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายเกี่ยวกับการก่อหนี้สาธารณะ. กฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินและระบบการเงิน. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน. แหล่งอ้างอิง :

412  รวมกฏหมาย "บัญชี" 2549. ชื่อผู้แต่ง สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. เลขหมู่หนังสือ 346.063 รหัสบาร์โค้ด B0088139 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติการบัญชี. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี. ผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543. การประกอบวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี. แหล่งอ้างอิง :

413  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ. ผู้แต่งหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เลขหมู่หนังสือ 342.59307 รหัสบาร์โค้ด B0069556-57 : สารบัญหนังสือ : การแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น อำนาจตราข้อบัญญัติเมืองพัทยา หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานเมืองพัทยา แหล่งอ้างอิง :

414  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ. ผู้แต่งหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เลขหมู่หนังสือ 342.59307 รหัสบาร์โค้ด B0069562-63 : สารบัญหนังสือ : การอุปสมบทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ปัญหาการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง แหล่งอ้างอิง :

415  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ. ผู้แต่งหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เลขหมู่หนังสือ 342.59307 รหัสบาร์โค้ด B0069576-77 : สารบัญหนังสือ : หารือคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น การตีความมาตรา ๒๐ ทว แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดมุกดาหมารแทนตำแหน่งที่ว่าง แหล่งอ้างอิง :

416  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ. ผู้แต่งหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0069558-59 : สารบัญหนังสือ : อำนาจตราข้อบัญยัติเมืองพัทยา เทศบัญญัติและข้อบังคับสุขาภิบาล หารือการออกจากตำแหน่งของเทศมนตรี หารือการออกเทศบัญญัติชั่วคราวและการแต่งตั้งคณะเทศมนตรีชั่วคราว แหล่งอ้างอิง :

417  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ. ผู้แต่งหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0069564-65 : สารบัญหนังสือ : สมาชิกภาพแห่งสภาจังหวัดตามมาตรา ๑๒ หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ การประชุมสภาจังหวัดสมัยวิสามัญ แหล่งอ้างอิง :

418  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ. ผู้แต่งหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0069568-69 : สารบัญหนังสือ : ปัญหาเกี่ยวกับสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลและบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ษมาชิกสภาเทศบาล ษมาชิกสภาจังหวัด กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญยัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชกาช แหล่งอ้างอิง :

419  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ. ผู้แต่งหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เลขหมู่หนังสือ 342.59309 รหัสบาร์โค้ด B0069574-75 : สารบัญหนังสือ : การแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะกรรมการสุขาภิบาลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ ความหมายของคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน้าที่การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ค้างชำระ แหล่งอ้างอิง :

420  รวมคำพิพากษาศาลฎีกา เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ปี ๒๕๓๐-๒๕๔๘. ชื่อผู้แต่ง ศาลภาษีอากรกลาง. เลขหมู่หนังสือ 345.077 รหัสบาร์โค้ด B0094455 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๔๗๕. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕. แหล่งอ้างอิง :

421  รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพยาน ผู้แต่งหนังสือ สุรพันธ์ อรัญนารถ เลขหมู่หนังสือ 347.066 : สารบัญหนังสือรวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพยาน : พยานหลักฐาน ศาลฎีกาเกี่ยวกับพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และความอาญา แหล่งอ้างอิง :

422  รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพยาน พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๑ เลขหมู่หนังสือ347.006 รหัสบาร์โค้ด B0052707-08 : สารบัญหนังสือรวมคำพิพากษาศาลฎีกา เกี่ยวกับพยาน พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๔๑ : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เกี่ยวกับพยาน, คำพิพากษาศาลฎีกา เกี่ยวกับพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง แหล่งอ้างอิง :

423  รวมคำอธิบายพร้อมตัวบท : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2544 ผู้แต่งหนังสือ วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ เลขหมู่หนังสือ 346.048 รหัสบาร์โค้ด B0058809-10 : สารบัญหนังสือรวมคำอธิบายพร้อมตัว บท : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2544 : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศ, ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อ ตกลงทริปส์, สิทธิทางศิลธรรม, สิทธิข้าง เคียง แหล่งอ้างอิง :

424  รวมบทความกฎหมายมหาชน จากเว็บไซต์ www.pub-law.net. ผู้แต่งหนังสือ นันทวัฒน์ บรมานันท์, บรรณาธิการ. เลขหมู่หนังสือ 342 รหัสบาร์โค้ด B0070041 : สารบัญหนังสือ : องค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการทบทวนรัฐธรรมนูญ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาลปกครองกับกับการทบทวนรัฐธรรมนูญ กระบวนการทางตุลาการในการควบคุมการกระทำของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส แหล่งอ้างอิง :

425  รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. ผู้แต่งหนังสือ นันทวัฒน์ บรมานันท์. เลขหมู่หนังสือ 342 รหัสบาร์โค้ด B0070027 : สารบัญหนังสือ : ข้อเสนอสำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การใช้ดุลยพินิจที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ สัญญาทางปกครองในกฎหมายไทย แนวคิดการมีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ความรับผิดทางอาญาของประธานาธิบดีฝรั่งเศส แหล่งอ้างอิง :

426  รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย ว่าด้วยสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน. ชื่อผู้แต่ง พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. เลขหมู่หนังสือ 345.05 รหัสบาร์โค้ด B0084888 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติ. กฎกระทรวง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย. แหล่งอ้างอิง :

427  รวมบทบัญยัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าว. ชื่อผู้แต่ง พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. เลขหมู่หนังสือ 342.593083 รหัสบาร์โค้ด B0084889 : สารบัญหนังสือ : พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.๒๕๔๓. พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘. พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.๒๔๙๓. แหล่งอ้างอิง :

428  รวมบทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งศาลปกครอง. ชื่อผู้แต่ง บรรเจิด สิงคะเนติ . เลขหมู่หนังสือ 342.5930269 รหัสบาร์โค้ด B0077398-99 : สารบัญหนังสือ : ปัญหาการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยศาลปกครอง บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งศาลปกครองที่เกี่ยวกับปัญหาการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยศาลปกครอง แหล่งอ้างอิง :

429  รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ผู้แต่งหนังสือ นัยนา เกิดวิชัย เลขหมู่หนังสือ 345.593 รหัสบาร์โค้ด B0058821-22 : สารบัญหนังสือรวมพระราชบัญญัติที่มี โทษทางอาญา : พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณี พ. ศ.2539, พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ง ชาติ พ.ศ. 2507 แหล่งอ้างอิง :

430  รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐะรรมนุญ พร้อมกฎหมายเลือกตั้งฉบับแห้ไขล่าสุด. ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ รหัสบาร์โค้ด B00 : สารบัญหนังสือ : ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๔๑. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๑. ว่าด้วยการออกเสียงประชามิติ พ.ศ.๒๕๔๑. แหล่งอ้างอิง :

431  รอบรู้หลัก อปท.๑. ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ 342.06 รหัสบาร์โค้ด B0098198 - B0098200 : สารบัญหนังสือ : กฎหมาย อปท. หลักปฏิบัติงาน เทศบาล. ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล. พิสูจน์ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง ปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น. แหล่งอ้างอิง :

432  ร้อยพระราชบัญญัติ ต้น ๆ พ.ศ.๒๕๔๓. ชื่อผู้แต่ง - . เลขหมู่หนังสือ 340.09593 รหัสบาร์โค้ด B0099063-B0099065 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติ L 001-100. พระราชบัญญัติ L 101-200. พระราชบัญญัติ L 201-300. พระราชบัญญัติ L 301-400. พระราชบัญญัติ L 401-500. แหล่งอ้างอิง :

433  ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ = Thai and foreign legel systems. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เลขหมู่หนังสือ 340.5 รหัสบาร์โค้ด B0071039-40 : สารบัญหนังสือ : การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงเปรียบเทียบ สกุลกฎหมายโรมาโน-เยอรมนิก ระบบกฎหมายของประเทศภาคพื้นยุโรป สกุลกฎหมายคอมมอน ลอว์ ระบบกฎหมายแองโกล-อเมริกัน แหล่งอ้างอิง :

434  ระบบทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ Ftas. ชื่อผู้แต่ง จักรกฤษณ์ ควรพจน์ และ สิทธิกร นิพภยะ. เลขหมู่หนังสือ 341.758 รหัสบาร์โค้ด B0101847 : สารบัญหนังสือ : ระบบทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ Ftas. ระบบทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ Ftas : การเข้าถึงยา. ระบบทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ Ftas : การเกษตร. ระบบทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ Ftas : เทคโนโลยีดิจิตอล... แหล่งอ้างอิง :

435  รัฐกับสิทธิได้รู้ ฉบับ คดีตังอย่าง. ผู้แต่งหนังสือ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. เลขหมู่หนังสือ 347.07 รหัสบาร์โค้ด B0066951-52 : สารบัญหนังสือ : การใช้สิทธิอุทธรณ์คำ สั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ คำวินิจฉัยเรื่อง "การ ตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐ" คำ วินิจฉัยเรื่อง "การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนทางวินัย" คำวินิจฉัย เรื่อง "การเรียนการสอนในสถานศึกษา ของรัฐ" แหล่งอ้างอิง :

436  รัฐธรรมนูญ “ข้าราชการ” ควรรู้. ชื่อผู้แต่ง คณิน บุญสุวรรณ. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0086993 : สารบัญหนังสือ : การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล. ประชาชนชาวไทยได้รับความคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน. การใช้สิทธิทางศาล หรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลกรณีที่ถูกสิทธิหรือเสรีภาพ. แหล่งอ้างอิง :

437  รัฐธรรมนูญและกลไกใหม่เพื่อสังคมโปร่งใสต้านภัยทุจริต ผู้แต่งหนังสือ อรพิน สมโชคชัย เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0058199-00 : สารบัญหนังสือรัฐธรรมนูญและกลไกใหม่เพื่อสังคมโปร่งใสต้านภัยทุจ ริต : กติกาและกลไกใหม่เพื่อสังคมโปร่งใสต้านภัยทุจริต, การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ, กลไกและกระบวนการร้องเรียน แหล่งอ้างอิง :

438  รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา = The United States Constitution and Goverment. ผู้แต่งหนังสือ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. เลขหมู่หนังสือ 342.73 รหัสบาร์โค้ด B0066661 - 62 : สารบัญหนังสือ : ความเป็นมาของรัฐ ธรรมนูญสหรัฐอเมริกา. ฝ่ายนิติบัญญัติ. ประธานาธิบดีและฝ่ายบริหาร. ฝ่าย ตุลาการ. ความสัมพันธ์ระหว่างมลรัฐกับ สหรัฐ. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ. แหล่งอ้างอิง :

439  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔0 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ๒๕๔๘. ชื่อผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์ . เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0086844-45 : สารบัญหนังสือ : บททั่วไป( มาตรา ๑ - ๗ ). พระมหากษัตริย์มาตรา( ๘ - ๒๕ ). สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย( มาตรา ๒๖ - ๖๕ ). หน้าที่ของชนชาวไทย ( มาตรา ๖๖ - ๗0 ). แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ( มาตรา ๗๑ - ๘๙ ). แหล่งอ้างอิง :

440  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับใช้เรียน. ผู้แต่งหนังสือ สมยศ เชื้อไทย. เลขหมู่หนังสือ 342.595 รหัสบาร์โค้ด B00 : สารบัญหนังสือ : สรุปความเป็นมาและหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยฉบับต่างๆ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระหมากษัตริย์ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย แนวพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล การปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งอ้างอิง :

441  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พร้อมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึง 2544. ผู้แต่งหนังสือ เผด็จ โชคเรืองกุล. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B00666333.34 : สารบัญหนังสือ : รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวดที่ 1 บททั่วไป หมวดที่ 2 พระ มหากษัตริย์ หมวดที่ 3 สิทธิและ เสรีภาพของชนชาวไทย หมวดที่ 4 หน้าที่ของชนชาวไทย หมวดที่ 5 แนว นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หมวดที่ 6 รัฐสภ แหล่งอ้างอิง :

442  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. ผู้แต่งหนังสือ ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0068350-51 : สารบัญหนังสือ : ส่วนที่ 1 สรุปกระบวน การจัดทำและสาระสำคัญของรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย แหล่งอ้างอิง :

443  รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔0 = Constitution of the Kingdom of Thailand. ผู้แต่งหนังสือ บุญร่วม เทียมจันทร์ . เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0071131-32 : สารบัญหนังสือ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔0 แหล่งอ้างอิง :

444  รัฐสภาสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2548 : สารบัญ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย แนวโน้มของกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย เศรษฐกิจนอกระบบในบริบทสังคมไทย สามเมือง สามมุม พิพิธภัณฑสถาน คืออะไร แหล่งอ้างอิง :

445  รัฐสภาสาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 : สารบัญ : แนวคิดทางรัฐประศาสนศาตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กลุ่มผลประโยชน์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย สิทธิในการรับทราบข้อเท็จจริงในการโต้แย้งตามมาตร ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แหล่งอ้างอิง :

446  รัฐสภาสาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2548 : สารบัญ : แนวคิดความหมาย และความสำคัญของการบริหารการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ : กฏหมายทุนนิยมผูกขาด ดุลยพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง ชนกลุ่มน้อยในมุมมองขององค์การสหประชาชาติ เกาหลีเหนือ แหล่งอ้างอิง :

447  รัฐสภาสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 10 เดือน กันยายน 2546 : สารบัญ : พรรคคือสถาบันหลักของระบบการเมือง กลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมือง ผู้ว่าฯ ซีอีโอด้านลบ คลองคอคอดกระ-ฉบับผังเมือง แหล่งอ้างอิง :

448  รัฐสภาสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2546 : สารบัญ : พรรคการเมืองไทยในยุกคปฏิรูป ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในระบบรัฐสภา การต่างประเทศไทยในความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมิรกาสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น ในบริบททางการเมืองก่อนและหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการ แหล่งอ้างอิง :

449  รัฐสภาสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 10 เดือน สิงหาคม 2546 : สารบัญ : การเมืองเป็นเรื่องของมืออาชีพ การดำเนินการทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ กฎหมายสมุนไพร บทวิพาก์ทางสังคมเรื่อง การเปิดบ่อนกาสิโนในสังคมชาวพุทธ รายงานผลการวิจัย เรื่องความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค แหล่งอ้างอิง :

450  รัฐสภาสาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2547 : สารบัญ : พระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับรัฐสภาและการปกครองระบบประชาธิปไตย ศาลรัฐธรรมนูญกับการยุบรวมพรรคการเมือง บทวิเคราะห์ : มหาวิทยาลัยในกำกบับรัฐบาล พุทธวิะการบริหารระบบราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แหล่งอ้างอิง :

451  รัฐสภาสาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2547 : สารบัญ : ความล้มเหลวสถาบันรัฐสภาในระบบประชาธิปไตย รัฐประหาร "๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔" กับการพัฒนาทางการเมืองไทย พลเมืองดีของเมืองประชาธิปไตย เงิน คน ๓๐ บาท รักษาทุกโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ : คนละเรื่องเดียวกัน แหล่งอ้างอิง :

452  รัฐสภาสาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 7 กันยายน 2547 : สารบัญ : ความเป็นเลิศขององค์กร : การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ความคิดเห็นของประชาชนกรุงเทพมหานครต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี แหล่งอ้างอิง :

453  รัฐสภาสาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 9 กันยายน 2547 : สารบัญ : บทวิเคราะห์บทบาทของฝ่ายบริหารที่มีต่อการดำเนินงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้เทนราษฎร เปรียบเทียบระบบคณะกรรมาธิการประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น รัฐธรรมนูญกับสิ่งแวดล้อม ความลับทางการค้า แหล่งอ้างอิง :

454  รัฐสภาสาร ปีที่ 49 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2544 : สารบัญวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 49 ฉบับ ที่ 5 พฤษภาคม 2544 : การเมืองใหม่ เพื่อคนยุคใหม่, การหลอกลวงผู้บริโภค โดยการขาย แหล่งอ้างอิง :

455  รัฐสภาสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 : สารบัญ : การมีส่วนร่วมของพลเมืองใน การปกครองท้องถิ่น การบริหารและการ เทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง การคลัง ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นกับข้อควรรู้เบื้อง ต้นเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น แหล่งอ้างอิง :

456  รัฐสภาสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2546 : สารบัญ : โครงการสัมมนา เรื่อง "2 ปี รัฐบาลทักษิณกับการแก้ปัญหาการเลิก จ้างและคนตกงาน " การคุ้มครองสิทธิ การมีงานทำและผู้ถูกเลิกจ้าง วิกฤต เศรษฐกิจสังคมกับอนคตแรงงานไทย วิกฤติการณ์เศรษฐกิจ ปัญหาการว่างงาน และความยากจน แหล่งอ้างอิง :

457  รัฐสภาสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 4 เมษายน 2546 : สารบัญ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ กับแนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐ ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ มุมมองหนึ่ง ของสัญญาทางปกครอง การบริหารและ การจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมื่อง (ต่อ) การคลังท้องถิ่น (ต่อ) แหล่งอ้างอิง :

458  รัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 : สารบัญ : เหลียวหลัง แลหน้า รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๘. การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. การลดปริมาณคดีในศาล. แหล่งอ้างอิง :

459  รัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2550 : สารบัญ : ประเด็นยกร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ : ข้อควรรู้ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (สมาชิกสภาผู้แทนราชฎร และสมาชิกวุฒิสภา). รัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย. แหล่งอ้างอิง :

460  รัฐสภาสาร ปีที่53 ฉบับที่5 พฤษภาคม 2545 : สารบัญวารสารรัฐสภาสาร ปีที่53 ฉบับที่5 พฤษภาคม 2545 : การมีส่วนร่วมในทางการเมืองกับการเมืองภาคประชาชน, ความสำคัญของห้าหมื่นรายชื่อตามรัฐธรรมนูญ, ข้อคิดเกี่ยวกับการเสียภาษีบำรุงท้องที่ แหล่งอ้างอิง :

461  รับของขวัญอย่างไรไม่ติดคุก. ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ อาจรักษา. เลขหมู่หนังสือ 342.5930684 รหัสบาร์โค้ด B0093782 : สารบัญหนังสือ : การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ. การควบคุมการเรี่ยไร. บทสรุปส่งท้าย. แหล่งอ้างอิง :

462  ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น. ชื่อผู้แต่ง สถาบันพระปกเกล้า. เลขหมู่หนังสือ 343.07 รหัสบาร์โค้ด B0101792 : สารบัญหนังสือ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร. สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนา. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ. ถอดเทปการสัมมนา. รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา. แหล่งอ้างอิง :

463  รู้กฎหมาย รักษาสิทธิ. ชื่อผู้แต่ง . เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0089823 : สารบัญหนังสือ : บทนำ. สิทธิพื้นฐานของคุณ. ครอบครัวของคุณ. บ้านของคุณ. งานของคุณ. เงินของคุณ. ธุรกิจของคุณ. สุขภาพของคุณ. คุรในฐานะผู้บริโภค. รถของคุณ. คุณกับการพักผ่อน. แหล่งอ้างอิง :

464  รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว. ชื่อผู้แต่ง ชูชัย งามวสุลักษณ์. เลขหมู่หนังสือ 340.08 รหัสบาร์โค้ด B0090023-B0090024 : สารบัญหนังสือ : กฎหมายหลักทั่วไป. บุคคลธรรมดาและบุคคลตามกฎหมาย. โมฆะกรรมกับโมฆียะกรรม. ดอกผลธรรมดากับดอกผลนิตินัย. กฎหมายสัญญา. เมื่อต้องทำสัญญากัน. มัดจำกับเบี่ยปรับ. แหล่งอ้างอิง :

465  ลักษณการเกี่ยวกับข้องแก่คนบังคับต่างประเทศตามสัญญาทางพระราชเมตรี. ชื่อผู้แต่ง สุนทรพิพิธ (ชิต สุนทรวร). เลขหมู่หนังสือ 342.593083 รหัสบาร์โค้ด B0086970 : สารบัญหนังสือ : อธิบายคนต่างชาติ. คนต่างชาติกับคนบังคับต่างประเทศต่างกันอย่างไร. ประเทศที่มีสัญญาทางพระราชไมตรีต่อกรุงสยาม. ว่าด้วยสัญญาทางพระราชไมตรี. แหล่งอ้างอิง :

466  ลักษณะของกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป. ชื่อผู้แต่ง ไชยยศ เหมะรัชตะ. เลขหมู่หนังสือ 346.048 รหัสบาร์โค้ด B0080398-99 : สารบัญหนังสือ : ลักษณะของกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง สิทธิบัตรการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พันธุ์พืช การออกแบบผังภูมิของวงจรรวม แหล่งอ้างอิง :

467  ลูกหนี้ที่รัก. ชื่อผู้แต่ง อดุล ขาวละออ. เลขหมู่หนังสือ 346.077 รหัสบาร์โค้ด B0096760 - B0096761 : สารบัญหนังสือ : หนี้. กฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจ ๑๑ ฉบับ. แหล่งอ้างอิง :

468  วารสารกฎหมาย ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 มิถุนายน 2547 : สารบัญ : การศึกษานิติศาสตร์ไทย การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ ปัญหาและแนวทางการเดินสำรวจออกหนังสือ กติกาขององค์การค้าโลก แหล่งอ้างอิง :

469  วารสารกฎหมาย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2545 : วารสารกฎหมาย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2545 : บทวิเคราะห์มาตรการ ทางกฎหมายภาษีทรัพย์สินกับการถือ ครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน, ศึกษา กฎหมายเปรียบเทียบการควบคุมการทำ งานของคนต่างด้าวในประเทศไทยกับ นานาประเทศ แหล่งอ้างอิง :

470  วารสารกฎหมาย ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน 2549 : สารบัญ : การพัฒนากฎหมายว่าด้วยเร่. กลไกการพัฒนาที่สะอาดและคาร์บอนเครดิต ภายใต้พิธีสารเกียวโต : ทำอย่างไรไม่ให้ไทยเสียประโยชน์. การพิสูจน์ค่าเสียหายในทางละเมิด. แหล่งอ้างอิง :

471  วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ = The IP & IT law forum : special issue 2005. ชื่อผู้แต่ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. เลขหมู่หนังสือ 346.048 รหัสบาร์โค้ด B0091971 : สารบัญหนังสือ : สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. บรรณาธิการแถลง. บทความเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. แหล่งอ้างอิง :

472  วารสารกฎหมายปกครอง เล่มที่ 22 ตอนที่ 2 : สารบัญ : การคุ้มครองแงงานในสถานบริการ. ปัญหาที่ปรากฎในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.... แหล่งอ้างอิง :

473  วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2546 : จากแหล่งผลิตถึงร้านจำหน่ายอาหาร ( FARM TO TABLE ) 2547 ปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร รายงานการศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการกระจายอำนาจและกฏหมายด้านสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่น แหล่งอ้างอิง :

474  วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2545 : วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2545 : ศาล ปกครอง, การเปลี่ยนแปลงของกระทรวง สาธารณสุขกับการปฏิรูประบบราชการ, บทบาทนายกเทศมนตรีกับการพัฒนา ท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลตำบล แหล่งอ้างอิง :

475  วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2545 : สารบัญวารสารกฎหมายเพื่อชีวิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2545 : การ นวดไทย, ทำอย่างไรสูบบุหรี่ไม่ผิด กฎหมาย แหล่งอ้างอิง :

476  วารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่82 เมษายน 2550 : สารบัญ : สิขสิทธิในยุคเทคโนโลยีดิจิทัศ. เราควรภูมิใจคำพิพาษาที่เขียน. สังคมกฎหมาย. กฎหมายใหม่. สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี. ตุลาการภิวัตน์ ข้อคิดจาก ตุลาการภิวัฒน์ในอังกฤษ. หน้าต่างภาษี คตส.กำลังเดินทางผิดกรณีตรวจสอบภาษีการซื้อขายหุ้นซินคอร์ป. แหล่งอ้างอิง :

477  วารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่83พฤษภาคม 2550 : สารบัญ : ภาษีจากการแจกทอง. ตุลาการภิวัฒน์ นั้นคือฉันใด. กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกับประเทศไทย. รู้จักคณะปฏิสังขรณ์ไหม. สัญญากับกลยุทธ์แฟรนไชร์ ปัญหาไก่กับไข่. เสรีภาพในการชุมนุมที่ไม่บริสุทธิ์. แหล่งอ้างอิง :

478  วารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่84 มิถุนายน 2550. : สารบัญ : เปิดคำวินิจฉัยส่วนตัวใช้บังคับกฎหมายย้อนหลังได้หรือไม่. ตุลาการภิวัฒน์กับภุมิคุ้มกันคอร์รัปชั่น. ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ เด็กยินยอม ผิดพรากผู้เยาว์หรือไม่. ข้างหลังตรา (กฎหมาย)แรกมีรัฐธรรมนูญ. ประสบการกฎหมายที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล. แหล่งอ้างอิง :

479  วารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่85 กรกฎาคม 2550. : สารบัญ : กฎหมายใหม่ที่สำคัญ. แนะนำกฎหมาย พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. ศาลสิ่งแวดล้อมในทรรศนะตุลาการศาลปกครอง. สังคมกฎหมาย. ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคง อำนาจรัฐซ้อนรัฐ?. กฎหมายใหม่. สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี. แหล่งอ้างอิง :

480  วารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่86 สิงหาคม 2550 : สารบัญ : สรุปร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ(ส่วนที่ต่างจากรัฐธรรมนูญ 2540). หนทางสู่ดอกเตอร์จากโรงเรียนกฎหมายสแตนฟอร์ด. กฎหมายใหม่กับการคุ้มครองผู้เสียหายในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา. พ.ร.บ.ความมั่นคงของรัฐ รัฐประหาร ซ่อนรูป. แหล่งอ้างอิง :

481  วารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่87 กันยายน 2550 : สารบัญ : สินบนตุลาการ...คดียุบพรรค. "ขับแล้วโทร" กับ "ขับแล้วสูบ" ถูกตัดสินห้าม..โยศาสลอินเดีย. เปลี่ยนภาษีให้เป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นเงินเป็นทอง. อุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา. สิทธิบัตรกับอาชญากรออนไซเบอร์. แหล่งอ้างอิง :

482  วารสารกฏหมาย จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม 2549 : สารบัญ : คุณธรรมและการศึกษากฏหมาย. บทสรุปงานวิจัย. การปฏิรูปการกำกับดูแลการขนส่งทางถนนในประเทศญี่ปุ่น. สถานการณ์การเปิดการค้าเสรีการขนส่งทางถนนในกรอบ GATS, APEC, AFAS และ FTAs. แหล่งอ้างอิง :

483  วารสารกฏหมาย จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2549 : สารบัญ : การเสริมสร้างมาตราการเพื่อสัมฤทธิผลในกระบวนการบังคับใช้กฏหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การลงโทษอย่างอื่นแทนการปรับ. ร่างกฏหมายว่าด้วยการประมงและร่างกฏหมายว่าด้วยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. แหล่งอ้างอิง :

484  วารสารกฏหมายใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน 2546 : สารบัญ : รายงานพิเศษพ.ร.บ. การแข่ง ขันทางการค้า ส่งเสริมหรือขัดขวางการ เติบโตของธุรกิจ แนะนำกฏหมาย อะไร คือพ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ แหล่งอ้างอิง :

485  วารสารกฏหมายใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 81 เดือน มีนาคม 2550 : สารบัญ : กฏหมายใหม่ที่สำคัญ. เปิดคำพิพากษา. กฏหมายใหม่. สังคมกฏหมาย. รายงานพิเศษ. แหล่งอ้างอิง :

486  วารสารกฏหมายใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2546 : สารบัญ : รายงานพิเศษ ฆ่าตัดตอน หรือ ฆ่าหลักยุติธรรม พระราชบัญัญติข้อมูล เครดิต"เครดิตบูโร" การฟ้องคดีศาล ปกครอง การเอารัดเอาเปรียบแรงงาน แหล่งอ้างอิง :

487  วารสารกฏหมายใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 79 เดือน มกราคม 2550 : สารบัญ : กฏหมายใหม่ที่สำคัญ. ระเบียนจดทะเบียนบริษัท...ใหม่. The Lawyer. Young Lawyer.กฏหมายใหม่. สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี. แหล่งอ้างอิง :

488  วารสารกฏหมายใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 80 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 : สารบัญ : กฏหมายใหม่ที่สำคัญ. รายงานพิเศษ. The Lawyer. กฏหมายใหม่. สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี. แหล่งอ้างอิง :

489  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2548 : สารบัญ : การยอมรับผลักการบรรษัทภิบาลของผู้ถือหุ้น : ศึกษากรณีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ การศึกษาปัจจัยของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ฝาจีบ จำกัด หนังสือด้านการบริหารที่น่าสนใจ แหล่งอ้างอิง :

490  วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2547 : สารบัญ : ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่: แนวคิดและการพัฒนาโดยวิธีบูรณาการ อีกมิติหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การศึกษาและพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้การฝึกอบรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน แหล่งอ้างอิง :

491  วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน ปีที่ 12 ฉบับที่1 มกราคม - เมษายน 2548 : สารบัญ : การยอมรับหลักการบรรษัทภิบาลของผู้ถือหุ้น : ศึกษากรณีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดหลักทรัพย์ใหม่. การศึกษาปัจจัยของแรงจุงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานฝ่ายผลิต ฝาจีย จำกัด (มหาชน) หนังสือด้านการบริหารที่น่าสนใจ. แหล่งอ้างอิง :

492  วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน ปีที่ 12 ฉบับที่2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2548 : สารบัญ : แนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการตามสัญญาการให้บริการสาธารณะ : ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน. นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโอกาศการเข้าถึงบริการสุขภาพของครัวเรือนไทย : รายงานผลการสำรวจครัวเรือนซ้ำ 2546 / 2544. แหล่งอ้างอิง :

493  วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน ปีที่ 13 ฉบับที่1 พฤษภาคม - สิงหาคม 2549. : สารบัญ : การพัฒนาโมเดลสมรรถนะเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์. การศึกษาประสิทธิผลของปัจเจกบุคคลและการจัดการ : กรณีของพนักงานในสมาคมประกันชีวิตไทย. การเชื่อมโยงกุลยุทธธุรกิจกับแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์. แหล่งอ้างอิง :

494  วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน ปีที่ 13 ฉบับที่2 กันยายน - ธันวาคม 2549. : สารบัญ : ความไม่สมดุลของกำลังคนด้านสุขภาพ : ความท้าทายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์. พัฒนาการ กระบวนการ และการประยุกต์ใช้การวิจัยประเมินผลโครงการ. การศึกษาศักยภาพและแนวโน้มการจัดการค้าปลีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. แหล่งอ้างอิง :

495  วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน ปีที่ 13 ฉบับที่2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2549. : สารบัญ : การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินชาวน์อารมณ์ (EQ) เพื่อการประเมินบุคคล. คุณลักาณะผู้ประกอบการที่ประสบความนสำเร็จภาคใต้ : ภาคอุตสาหกรรม. อดีต ปัจุบันและอนาคตของรัฐวิสาหกิจ : การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง แหล่งอ้างอิง :

496  วารสารข่าวกฎหมายใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 20 เดือน มกราคม 2547 : สารบัญ : กฎหมายใหม่ กระแสข่าว ข่าวต่างประเทศ สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย โลกของ Law Firms สี่แยกกฎหมายมหาชน ว่าความพิสดาร แหล่งอ้างอิง :

497  วารสารข่าวกฎหมายใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 กันยายน 2546 : สารบัญ : ภาษีทนาย วางแผน กันอย่างไร กฎหมายใหม่ กระแสกฎหมาย สรุปผลการ ประชุมคณะรัฐมนตรี ข่าง พิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย การตรวจสอบทางกฎหมาย เพิกทอนการขายทอดตลาด คู่ มือท่องเว็บสำหรับนักกฎหมาย ยุคไฮเทค การก่อการร้ายกับ กฎหมายฟอกเงิน แหล่งอ้างอิง :

498  วารสารข่าวกฎหมายใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 17 ธันวาคม 2546 : สารบัญ : นิติศาสตร์ปฏิรูประบบกระบวน การยุติธรรมไทยได้จริงหรือ "ยึดทรัพย์ กับกฎหมายฟอกเงิน เบบื้องหน้าและ เบื้องหลัง?" ความเห็นทางกฎหมาย กับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน แหล่งอ้างอิง :

499  วารสารข่าวกฎหมายใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2546 : สารบัญ : กฏหมายใหม่ กระแส กฏหมาย ข่าวต่างประเทศ ข่าล้ม ละลาย สรุปผลประชุม ค.ร.ม. แหล่งอ้างอิง :

500  วารสารข่าวกฎหมายใหม่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 45 กุมภาพันธ์ 2548 : สารบัญ : คดีสลายม็อบท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย กฎหมายใหม่ สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี แนวโน้ม กม. ญี่ปุ่นปี ๐๕ ในภาพรวม ก้าวใหม่สภาวิชาชีพบัญชี การวางแผนภาษีสวัสดิการ (Welfare) พนักงาน กรณีได้อยู่บ้านนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า แหล่งอ้างอิง :

501  วารสารข่าวกฎหมายใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 60 กันยายน 2548 : สารบัญ : กฎหมายใหม่ที่สำคัญ เปิดคำพิพากษา ยกฟ้อง !คดีละเมิดลิขสิทธิ์ UBC กฎหมายใหม่ สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี กระแสข่าว หน้าต่างภาษี วิพากษ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : กรณี " ค่าเบี้ยเลี้ยง"พนักงาน แหล่งอ้างอิง :

502  วารสารข่าวกฎหมายใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 50 เมษายน 2548 : สารบัญ : หมอขโมยไต? แนวโน้มและทิศทางกฎหมายไทยในอนาคต หน่วยงานทางปกครอง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แหล่งอ้างอิง :

503  วารสารข่าวกฎหมายใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 53 พฤษภาคม 2548 : สารบัญ : จำคุก 9 ป.ป.ช. เพิ่มเงินเดือนให้ตัวเอง การประกันภัยผู้ประสบภัยจากรถ อาจไม่ได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ปัญหาการทำงานวันหยุดตามประเพณีของลูกจ้างในกิจการห้างสรรพสินค้า การเปิดเผยข้อมูลในคดีอาญาของพนักงานอัยการ แหล่งอ้างอิง :

504  วารสารข่าวกฎหมายใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 54 มิถุนายน 2548 : สารบัญ : อันตรายของเสียงข้างมาก การคุ้มครองเสียงข้างน้อย : บทเรียนจากเยอรมัน การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : ประเด็น ปัญหา และแนวทางในการพัฒนา การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย Outsource กับภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง สัญญาซื้อคืนอภาคเอกชน (3) แหล่งอ้างอิง :

505  วารสารข่าวกฎหมายใหม่ ปีที่1 ฉบับที่ 15 พฤศจิกายน 2546 : สารบัญ : การเสียภาษีเงินได้ขั้นต่ำ...ใน อัตราร้อยละ0.5 ของยอดเงินได้ พ.ร.บ. คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ THAI IT SECURITY เรื่องไกลตัวสำหรับนัก กฎหมายจริงหรือ แหล่งอ้างอิง :

506  วารสารข่าวกฏหมายใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ 2547 : ฟ้องอย่างไรไม่ผิดศาล กฎหมายใหม่ กระแสข่าว สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย หน้าต่างภาษี แหล่งอ้างอิง :

507  วารสารข่าวกฏหมายใหม่ ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2546 : สารบัญ : ชีพจรกฏหมายธุรกิจ มาตรการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา รายงานสัมนา แปรสัญญา โทรคมนาคม ประชาชนได้หรือเสีย มาตรการชะลอการฟ้อง และมาตรการ ต่อรองคำรัยสารภาพ แหล่งอ้างอิง :

508  วารสารข่าวกฏหมายใหม่ ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม : สารบัญ : รายงานพิเศษแปลงสินทรัพย์ เป็นทุน งานเดิมพันของรัฐบาล ชีพจร กฏหมายธุรกิจ ปรับโครงสร้างหี้ ในศาล และนอกศาลล้มละลาย บทเรียนปรับ โครงสร้างหนี้ทีพีไอ เขี้ยงเจอเขี้ยว แหล่งอ้างอิง :

509  วารสารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ปีที่ 9 เล่มที่ 25(2) มกราคม - เมษายน 2550 : สารบัญ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในอดีตกับการรับรองความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน. กระบวนการทางกฎหมายตามคำร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญ. ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของรัฐบาลกับคำพิพากษาของศาลไทย. เสรีภาพทางศาสนากับปัญญาสิทธิมนุษยชน. แหล่งอ้างอิง :

510  วารสารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ปีที่8 เล่มที่ 24(1)กันยายน - ธันวาคม 2549 : สารบัญ : ประวัติประธานคณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการรัฐธรรมนูญ. ผลการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ. ศาลธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ. อำนาจหน้าที่และวิธีพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ. แหล่งอ้างอิง :

511  วารสารพัฒนาชุมชน ปีที่ 46 ฉบับที่4 เมษายน 2550 : สารบัญ : สอนลูกเรื่องเงิน. การเดินทางถึงจิ่งหง. รู้จักเวียดนาม. มชช. ยาสรรพคุณดี..มักมีรสขม. ผ้าทอแพรไทย สายใยชีวิต. ทำอย่างไรให้เป้นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง. แหล่งอ้างอิง :

512  วารสารพัฒนาชุมชน ปีที่ 46 ฉบับที่7 กรกฎาคม 2550 : สารบัญ : การดำเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ E - learning(ตอนที่ 2). การพัฒนาชุมชนโดยกระบวนการจปฐ.(คุณภาพชีวิตของคนไทย). แหล่งอ้างอิง :

513  วารสารพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2548 : สารบัญ : พระประวัติรพระบิดากฎหมายไทย. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ : สิทธิมนุษยชนและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม. หลายคำถามเกี่ยวกับศาลปกครอง. ความเห็นที่แตกต่างในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ : ครั้งที่ 1 แหล่งอ้างอิง :

514  วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 22 มกราคม - มีนาคม 2550 : สารบัญ : ทำสวนมะขามหวาน..ด้วยปุ๋ยชีวภาพที่เชียงคาน. การวิจัยทิศทางการให้สินเชื่อแบบขายส่งของ ธ.ก.ส. ตราสารอนุพันธ์..เครืองมือทางการเงิน..ที่ควรรู้จัก. แหล่งอ้างอิง :

515  วารสารยุติธรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เมษายน - พฤษภาคม 2547 : สารบัญ : สิ่งที่ควรรู้เมื่อผู้อยู่ในปกครองถูกดำเนินคดี การขยายอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจำ ประเด็นสำคัญจากหนังสือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผู้มีส่วนได้เสียกับการคัดค้านราคา การปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แหล่งอ้างอิง :

516  วารสารยุติธรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 สิงหาคม - กันยายน 2547 : สารบัญ : กฎหมายใกล้ตัว การพนันขันต่อ การป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การบังคับคดีเกี่ยวกับการขับไล่ รื้อถอน อาวุธชีวภาพกับประเทศไทย ความผิดฐานค้าอวัยวะมนุษย์ การเตรียมตัวสำหรับความท้าทายในอนาคต แหล่งอ้างอิง :

517  วารสารยุติธรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2548 : สารบัญ : ศูนย์ไอทียุติธรรมกับบทบาทช่วยเหลือเยื่อสึนามิ ปฏิบัติการ Fox hunter การรับประกันความเสียหายกับโอกาสประกอบอาชีพของเยาวชน การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล บุคลิกภาพของาชญากร ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับเสรีภาพทางวิชาการ แหล่งอ้างอิง :

518  วารสารยุติธรรม. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2549 - มกราคม 2550. : สารบัญ : จำนรรจา. ยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี. พระมหากษัตรย์นักพัฒนาประชาธิปไตย. เรื่องเล่าจากภาพถ่าย. แหล่งอ้างอิง :

519  วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2545 : สารบัญวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 50 ฉบับ ที่ 11 พฤศจิกายน 2545 : ตามรอย วิวัฒนาการ ปกครองท้องถิ่นอังกฤษ, การสื่อสารในองค์การ แหล่งอ้างอิง :

520  วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2549 : สารบัญ : ปฏิวัติ 2475 สู่รัฐประหาร 19/09/2549 : วัฎจักรประชาธิปไตยของไทย. อำนาจตุลาการกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตการเมือง. การลงโทษประหารชีวิต : การตีความทางกฏหมาย ศาสตร์การตีความ และวาทกรรม. แหล่งอ้างอิง :

521  วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2549 : สารบัญ : เศรษฐกิจพอเพียง. ผลกระทบการให้สัญชาติไทยแก่คนเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย. แนวทางพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขของประเทศไทย. การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร. แหล่งอ้างอิง :

522  วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2549 : สารบัญ : พระราชประวัติ. กระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา : กรณีศึกษาร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550. ผลของการปฏิรูปการเมืองรอบ 1 และการเสนอให้มีการปฏิรูปการเมืองในรอบ 2 : การทำให้การเมืองไทยเป็นการเมืองภาคประชาชน. แหล่งอ้างอิง :

523  วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2549 : สารบัญ : วุฒิสภากับการแก้ไขปัญหาที่รอการแก้ไข : ภายใต้มุมมองของสมาชิกวุฒิสภา. การธนาคารอสลามกับการความเป็นมาและการดำเนินการของธนาคารอสลามแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 แหล่งอ้างอิง :

524  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2549 : สารบัญ : แป้งกล้วยหอมทองดิบ : การผลิต สมบัติทางฟิสิกส์บางประการและผลิตภัณฑ์. การดำเนิชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เข้าโครงการหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัมนาห้วยทราย. แหล่งอ้างอิง :

525  วารสารวิชาการวไลยลงกรณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่1 มกราคม - มุถุนายน 2549 : สารบัญ : สังคมในภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง ระหว่างปี พ.ศ. 2502 - 2543. การบริหารผลการปฏิบัติในองค์การภาครัฐ. การรู้สารสนเทศ : เส้นทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. แหล่งอ้างอิง :

526  วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2550 : สารบัญ : การคลังเพื่อสังคมมาตราการสนับสนุนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์และสวัสดิการภาคประชาชนฯ. หลักพื้นฐานของการจัดการความรู้ : บทบาทและผลกระทบของระบบอุปถัมภ์ในชนบทไทย. แหล่งอ้างอิง :

527  วารสารศาลรัฐธรรมนุญ ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 มกราคม - เมษายน 2548 : สารบัญ : องค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนุญ กฎหมาย ความชอบธรรม ธรรมอำนาจ และความยุติธรรม บทบาทของศาลรัฐธรรมนุญในมิติใหม่ บรรทัดฐานใหม่ทางกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แหล่งอ้างอิง :

528  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7ฉบับที่ 20 พฤษาภาคม-สิงหาคม 2548 : สารบัญ : การสัมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : สิทธิชุมชนนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 และมาตร 56. แหล่งอ้างอิง :

529  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 5 ฉบับที่ 15 กันยายน - ธันวาคม 2546 : สารบัญ : ความเคลื่อนไหวในแวดวงศาล รัฐธรรมนูญ บทความพิเศษ คำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญที่สนใจ กฎหมายน่า รู้ แหล่งอ้างอิง :

530  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 พฤษภาคม - สิงหาคม 2547 : สารบัญ : สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เนืองในโอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับการสถาปนาครบรอบ 6 ปี เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ แหล่งอ้างอิง :

531  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 6 ฉบับที่ 18 กันยายน-ธันงวาคม 2547 : สารบัญ : แนะนำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แนะนำผู้บริหารศาลรัฐธรรมนูญ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง องค์อิสระกับผลการปฏิรูปการเมือง ค่านิยมของข้าราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ รู้จักและเข้าใจชนกลุ่มน้อย ระบบยุติธรรมทหาร แหล่งอ้างอิง :

532  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 4 เล่มที่ 10 มกราคม-เมษายน 2545 : วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 4 เล่มที่ 10 มกราคม-เมษายน 2545 : การวิเคราะห์ คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญกับมิติใหม่แห่งการ ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ แหล่งอ้างอิง :

533  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 4 เล่มที่ 12 กันยายน 2545 : สารบัญวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 4 เล่มที่ 12 กันยายน 2545 : ความเคลื่อน ไหวในแวดวงศาลรัฐธรรมนูญ, บทความ พิเศษ แหล่งอ้างอิง :

534  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7 เล่มที่ 20 พฤษภาคม - สิงหาคม 2548 : สารบัญ : กระบวนการทางกฎหมายในการควบคุมบรรทัดฐานในเชิงนามธรรม(abstract norm control ) ของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก. วิเคราะห์สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2540. แหล่งอ้างอิง :

535  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7 เล่มที่ 21 กันยายน - ธันวาคม 2548 : สารบัญ : คดี ป.ป.ช. : มิชอบด้วยกฏหมาย VS. ไม่ชอบด้วยกฏหมาย. องค์กรอิสระ : ความสำคัญต่อการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูประบบราชการ. ประวัติสาสตร์การต่อสู่เพื่อความเสมอภาค. แหล่งอ้างอิง :

536  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 8 เล่มที่ 22 มกราคม - เมษายน 2549 : สารบัญ : วิเคราะห์ผลกระทบตามแนวคำวินจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ. กระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองผู้บริโภค. การบังคับใช้หลักการสัดส่วน (Principle of Proportionality) ในการคุ้มครองสิทธิปัจเจก. แหล่งอ้างอิง :

537  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 8 เล่มที่ 23 พฤษภาคม - สิงหาคม 2549 : สารบัญ : ประวัติประธานศาลรัฐธรรมุญและตุลาการศาลรัฐธรรมูญ. การสัมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ. การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 198 และมาตรา 264. แหล่งอ้างอิง :

538  วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2550 : สารบัญ : สองนคราค้าปลีกไทย : บทบาทของสถาบันและพลวัตบรรษัทค้าปลีกขามชาติ. ความสัมพันธ์ระหว่างมาตราฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ : สำรวจพรมแดนแห่งความรู้. แหล่งอ้างอิง :

539  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่19 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2549 : สารบัญ : การเชื่อมโยงและสืบทอดรูปแบบ และเนื้อหาของการแสดงระบำพื้นบ้านไทย. ปัญหาน่าในใจเกี่ยวกับสาธารณะสัมบัติของแผ่นดิน. เมื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พึงประสงค์และยุทธวิธีการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ. แหล่งอ้างอิง :

540  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาศิลปากร. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน 2549 : สารบัญ : การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคำในภาษาจีน. ครึ่งศตวรรษการท่องเที่ยวไทยกับมรดกวัฒนธรรม. อยุธยา ในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น. หวย ก.ข. นโยบายหารายได้ของรัฐ. แหล่งอ้างอิง :

541  วิเคราะห์ วิธีพิจารณาในศาลขั้นต้น. ชื่อผู้แต่ง ภาสกร ญาณสุธี. เลขหมู่หนังสือ 345.05 รหัสบาร์โค้ด B0092457 : สารบัญหนังสือ : ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลขั้นต้น. ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง. การพิจารณา. คำพิพากษาและคำสั่ง. ข้อสอบเนติบัณฑิต. ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย. แหล่งอ้างอิง :

542  วิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน. ผู้แต่งหนังสือ บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ . เลขหมู่หนังสือ 344.59301 รหัสบาร์โค้ด B0066304-05 : สารบัญหนังสือ : สิทธิลูกจ้างตามพระ ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 : ปัญหาและ อุปสรรค คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้าง ชั้นต่ำจังหวัด : กระจายอำนาจจริงหรือ? แหล่งอ้างอิง :

543  วิเคราะห์ร่างพระราชบัญยัติยาและกฎหมายชันสูตรพลิกศพ. ผู้แต่งหนังสือ วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. เลขหมู่หนังสือ 345.03 รหัสบาร์โค้ด B0071399-400 : สารบัญหนังสือ : ร่างพระราชบัญญัติยา…ไม่ได้มีความทันสมัยอย่างที่ใครๆ คิด แนวทางการปฏิรูประบบชันสูตรพลิกศพ : บทเรียนจากคดีห้างทอง กรณีคุณห้างทองกับการทดลองยิงกระโหลกเรซิน การปฏิรูประบบชันสูตรพลิกศพ แนวคิดเชิงระบบ แหล่งอ้างอิง :

544  วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์. ชื่อผู้แต่ง สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. เลขหมู่หนังสือ 340.072 รหัสบาร์โค้ด B0097317 - B0097318 : สารบัญหนังสือ : หลักและวิธีการวิจัย. การวิจัยเชิงคุณภาพ. การวิจัยเชิงปริมาณ. การเสนอรายงานวิจัย. การเขียนข้อเสนอวิจัย. แหล่งอ้างอิง :

545  วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของศาลรัฐธรรมนูญไทย. ผู้แต่งหนังสือ วรเจตน์ ภาคีรัตน์. เลขหมู่หนังสือ 342 รหัสบาร์โค้ด B007157-58 : สารบัญหนังสือ : กฎเกณฑ์และสถานะของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยและผลของคำวินิจฉัย หลักการพื้นฐานของวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แหล่งอ้างอิง :

546  วิธีไล่สาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. ชื่อผู้แต่ง วินัย เลิศประเสริฐ. เลขหมู่หนังสือ 345.05 รหัสบาร์โค้ด B0081835-38. : สารบัญหนังสือ : วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น. ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง. การพิจารณา. คำพิพากษาและคำสั่ง. อุทธรณ์และฎีกา. อำนาจศาลอุทธรณ์. ลักษณะ 2 ฎีกา. หลักทั่วไป. การพิจารณาคำพิพากษาและคำสั่งชั้นฎีกา. แหล่งอ้างอิง :

547  วิธีไล่สายกฎหมายอาญา เล่ม ๒. ชื่อผู้แต่ง วินัย เลิศประเสริฐ . เลขหมู่หนังสือ 345 รหัสบาร์โค้ด B0081841-42 : สารบัญหนังสือ : ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวก แหล่งอ้างอิง :

548  วิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน. ชื่อผู้แต่ง ประชุม โฉมทอง. เลขหมู่หนังสือ 340.54 รหัสบาร์โค้ด B0079633-34 : สารบัญหนังสือ : โครงสร้างวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ภาพรวม : วิวัฒนาการของกฏหมายโรมันโดยสังเขป ข้อความเบื้องต้นในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์กฎหมาย และการเมืองของโรมและความสัมพันธ์กับระบบกฎหมายปัจจุบัน หนี้กฎหมายโรมัน : ผลและหนี้อันเกิดจากสัญญา แหล่งอ้างอิง :

549  ศาลปกครอง ผู้แต่งหนังสือ กฤตยชญ์ ศิริเขต เลขหมู่หนังสือ 342.593066 รหัสบาร์โค้ด B0061780-81 : สารบัญหนังสือ ศาลปกครอง : ลำดับชั้น และองค์กรเกี่ยวกับศาลปกครอง, ความ หมายของถ้อยคำตามบทนิยาม, เขต อำนาจศาลปกครอง แหล่งอ้างอิง :

550  ศาลปกครองไทย:วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานบุคคลกับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ผู้แต่งหนังสือ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ เลขหมู่หนังสือ 342.593066 รหัสบาร์โค้ด B00 : สารบัญหนังสือศาลปกครองไทย: วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานบุคคล กับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และ เยอรมัน : บทนำ, ศาลปกครอง แหล่งอ้างอิง :

551  ศิลปการถามค้านพยานและพนักงานสอบสวน. ชื่อผู้แต่ง สุพร อิศรเสนา, ม.ล. เลขหมู่หนังสือ 347.066 รหัสบาร์โค้ด B0081938 : สารบัญหนังสือ : วิชาว่าด้วย การซักถาม หลักในการซักถามให้ได้ดี ข้อเท็จจริง หลักในการซักถาม จุดมุ่งหมายในการถาม ศิลปการตั้งข้อซักถามพยาน ศิลปการตั้งข้อซักถามค้าน การแปลงสภาพ การถามลองเชิง แบบตัวอย่างการตั้งคำถามนำ แหล่งอ้างอิง :

552  เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. ผู้แต่งหนังสือ รังสรรค์ ธนะพรรพันธุ์ . เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0071496-99 : สารบัญหนังสือ : รัฐธรรมนูญกับเศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ กำเนิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณษจักรไทย พ.ศ. 2540 เมืองไทยในความฝันของสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2540 กฎกติกาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณษจักรไทย พ.ศ. 2540 แหล่งอ้างอิง :

553  เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน : สารบัญ : การสื่อสารปากต่อปากทางบวกกับช่องทางของลูกค้าในการใช้บริการส่งข้อความสั้น. การพัมนาภาวะผู้นำ. วิถีแห่งการจัดการคุณภาพทั้งองค์กร. การจัดการการเรียนรู้. แหล่งอ้างอิง :

554  เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2548 : สารบัญ : ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการทำประกันชีวิตผู้กู้สิ้นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย. การพัฒนางานนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์โดยใช้กลยุทธ์บูลโอเชียน. วิธีการพัฒนาความภักดีต่อตรา. ความท้าทายในการถ่ายโอนเทคโนโลยี. แหล่งอ้างอิง :

555  สถาบันระหว่างประเทศ = International Institutes. ผู้แต่งหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิราช . เลขหมู่หนังสือ 341.2 รหัสบาร์โค้ด B0071077-78 : สารบัญหนังสือ : แนวคิดทั่วไปว่าด้วยสถาบันระหว่างประเทศ สันนิบาตชาติ สหประชาชาติ กิจกรรมและบทบาทของสหประชาชาติ สาลยุติธรรมระหว่างประเทศ แหล่งอ้างอิง :

556  สนุกกับกฎหมาย ภาค 4 : คู่มือไปศาล. ชื่อผู้แต่ง บุญร่วม เทียมจันทร์. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0102245-46 : สารบัญหนังสือ : มารู้จักศาลกันหน่อย. มีใครในศาล. ทำอย่างไรเมื่อต้องไปศาล. เตรียมตัวไปศาล. เมื่อท่านไปถึงศาล. ไปเป็นพยานที่ศาล. ก่อนเบิกความ...ต้องสาบาน. ก่อนจะตอบ...ฟังคาถามให้ดี... แหล่งอ้างอิง :

557  สภาร่างรัฐธรรมนูญ : เส้นทางการปฏิรูปการเมืองไทย. ผู้แต่งหนังสือ แถมสุข นุ่มนนท์. เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0067097-98 : สารบัญหนังสือ : กระแสเรียกร้องรัฐ ธรรมนูญฉบับประชาชน ย้อนอดีตการ ร่างรัฐธรรมนูญ ประธานสภาร่างรัฐ ธรรมนูญ คณะกรรมการาธิการ ส.ส.ร. แหล่งอ้างอิง :

558  สรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๘. ชื่อผู้แต่ง ศาลรัฐธรรมนูญ. เลขหมู่หนังสือ 342.59. รหัสบาร์โค้ด B0094751 - B0094752 : สารบัญหนังสือ : กรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฏหมายตามมาตรา ๒๖๒. กรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฏหมายตามมาตรา ๒๖๔. แหล่งอ้างอิง :

559  สังเวียนแรงงาน. ชื่อผู้แต่ง เกษมสันตร์ วิลาวรรณ. เลขหมู่หนังสือ 344.59301 รหัสบาร์โค้ด B0085676 : สารบัญหนังสือ : สัญญาโมฆะ. ข้อมักผิดพลาด. การทดลองงาน. ค้ำเขาเราล้ม. บ่าวทั้งสองนาย. ไม่เท่าไม่เทียม. ล่วงเกินทางเพศ. การลดตำแหน่ง. วันหยุดวันลา. ค่าจ้างจำแลง. ดอกเบี้ยเงินเพิ่ม. ค่าทำงานแทน. อำนาจนายต้าง. ไม่ออกตามบอก. เลิกจ้างวันใด. แหล่งอ้างอิง :

560  สัญญาทางปกครอง. ผู้แต่งหนังสือ นันทวัฒน์ บรมานันท์. เลขหมู่หนังสือ 342.59306 รหัสบาร์โค้ด B0073478 : สารบัญหนังสือ : ความเป็นมาของระบบสัญญาทางปกครองไทย สัญญาของทางราชการ ประเภทของสัญญาของทางราชการ การนำหลักกฎหมายเอกชนมาใช้กับสัญญาของทางราชการ บทบาทของคณะกรรมการกฤษฎีกากับสัญญาของทางราชการ การวินิจฉัยชี้ขาดคดีสัญญาทางปกครองในปัจจุบัน แหล่งอ้างอิง :

561  สัญญาธุรกิจ. ผู้แต่งหนังสือ สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย. เลขหมู่หนังสือ 346.02 รหัสบาร์โค้ด B0067161-62 : สารบัญหนังสือ : หลักการเขียนสัญญา หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือยินยอม/หลัก ฐานเป็นหนังสือ/หนังสือสัญญาของ ราชการ สัญญา อากรแสตมป์ สัญญา ที่เป็นธรรม แหล่งอ้างอิง :

562  สัญยาทางปกครองกับการให้เอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ. ชื่อผู้แต่ง ชาญชัย แสวงศักดิ์. เลขหมู่หนังสือ 342.59306 รหัสบาร์โค้ด B0081798-800 : สารบัญหนังสือ : แนวความคิดและหลักกฎหมายว่าด้วยบริการสาธารณะ. แนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญยาทางปกครองและสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะในต่างประเทศ. ความพยามยามในการจัดระบบกฎหมายเกี่ยวกับการให้เอกชนเข้าร่วมในการจำทำบริการสาธารณะฯ. แหล่งอ้างอิง :

563  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดทำประมวลกฏหมายของต่างประเทศและของไทย ผู้แต่งหนังสือ ชาญชัย แสวงศักดิ์ และวรรณชัย บุญบำรุง เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0051211 : สารบัญหนังสือสาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัด ทำประมวลกฏหมายของต่างประเทศและ ของไทย : วิวัฒนาการและประวัติ ศาสตร์การจัดทำประมวลกฏหมายของ ต่างประเทศ แหล่งอ้างอิง :

564  สาระแห่งรัฐธรรมนูญ 3. ชื่อผู้แต่ง ประณต นันทิยะกุล . เลขหมู่หนังสือ 342.593 รหัสบาร์โค้ด B0077060-61 : สารบัญหนังสือ : มาตรา 233 การพิจารณาคดี มาตรา 234 การจัดตั้งศาล มาตรา 235 ข้อห้ามบัญญัติกฏหมาย มาตรา 236 การนั่งพิจารณาคดีของศาล มาตรา 267 การจับและคุมขังบุคคล การออกหมายจับหรือหมายขัง แหล่งอ้างอิง :

565  สิทธิและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. ชื่อผู้แต่ง กำพล วันทา. เลขหมู่หนังสือ 344.593078 รหัสบาร์โค้ด B0082794-95 : สารบัญหนังสือ : สิทธิเกี่ยวกับการลา. การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา. สิทธิเพิกค่าเช่าบ้าน. สิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักของราชการและเบิกค่าเช่าบ้าน. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาสัย. สิทธิในการลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ. สิทธิเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล. แหล่งอ้างอิง :

566  สิทธฺพื้นฐานในคดีอาญา. ชื่อผู้แต่ง มารุต บุนนาค. เลขหมู่หนังสือ 345 รหัสบาร์โค้ด B0102247-48 : สารบัญหนังสือ : สิทธิของผู้เสียหาย. สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของจำเลยในคดีอาญา. สิทธิของพยานในคดีอาญา. การตายโยผิดธรรมชาติ... แหล่งอ้างอิง :

567  สู้ความอาญา 2002. ชื่อผู้แต่ง สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม. เลขหมู่หนังสือ 345.052 รหัสบาร์โค้ด B0081743-44 : สารบัญหนังสือ : ความนำเรื่อง การประมวลข้อเท็จจริง การตรวจสอบข้อเท็จจริง การต่อสู้คดี การถามค้าน การชั่งน้ำหนักพยานโจทก์ การนำสืบพยานจำเลย เคล็ดลับการดำเนินคดีทั่วไป ความท้ายเรื่อง แหล่งอ้างอิง :

568  สู่เส้นทางปฏิรูปศาลแรงงาน. ผู้แต่งหนังสือ บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ. เลขหมู่หนังสือ 344.4101 รหัสบาร์โค้ด B0066223-24 : สารบัญหนังสือ : การร่างกฎหมายเพื่อจัด ตั้งศาลแรงงานไทย สรุปผลการประชุม ระดมสมองเพื่อปฏิรูปศาลแรงงาน ข้อ เสนอการปฏิรูปศาลแรงงาน บันทึการ สัมมนา ปฏิรูปกฎหมายจัดตั้งศาลแรง งานฯ ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับศาลแรงงาน และคณะกรรมการไตรภาคี แหล่งอ้างอิง :

569  หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ:องค์การมหาชนและหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ. ชื่อผู้แต่ง ชาญชัย แสวงศักดิ์ . เลขหมู่หนังสือ 346.0662 รหัสบาร์โค้ด B0099122-B0099126 : สารบัญหนังสือ : บริการสาธารณะและองค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ. การจัดการองค์กรของรัฐกับการจัดทำบริการสาธารณะในต่างประเทศ. การจัดองค์กรของรัฐกับการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย... แหล่งอ้างอิง :

570  หนังสือคู่มือสำหรับนักบริหารอาคารและหมู่บ้านจัดสรร. ชื่อผู้แต่ง นคร มุธุศรี. เลขหมู่หนังสือ 346.0433 รหัสบาร์โค้ด B0082344-45 : สารบัญหนังสือ : พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม 2534 และ 2542. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ปรับปรุงแก้ไข) พ.ศ. 2543. พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543. กฎกระทรวงอาคารชุด (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2523 เรื่องการจดทะเบียนอาคารชุด. แหล่งอ้างอิง :

571  หมอความยุติธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 200 กรกฎาคม-สิงหาคม 2548 : สารบัญ : ศึกโค่นรัฐบาล ฝ่ายค้านไม่วางวางใจ รมต. สุริยะ ผ่าคดีฉาว ทุจริต สุวรรณภูมิ ซีทีเอ็กซ์ หมัดสั่ง สุริยะ ทรุด-ทักษิณ เป๋ ชำแหละผลสอบ CTX ชัวร์หรือมั่วนิ่ม พลิกฎีกา ค้ำเก้าอี้ ผู้ว่า สตง. โกงรถไฟรางคู่ดิ้นไม่หลุด 45 ปี เส้นทางคอร์รัปชั่นหนองงู แหล่งอ้างอิง :

572  หมอความยุติธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 201 กันยายน - ตุลาคม 2548 : สารบัญ : ปรับ คร.ม ฉุกเฉิน - สมานฉันท์ แก้ทุจริตไฟใต้ได้หรือ. แก้ปัญหา 3 จังหวัดใต้ต้องดับไฟ. ธุรกิจร่วมดับไฟใต้. 9 หมื่น ล. ตรึงน้ำมัน. มหัศจรรย์ เศรษฐีพันธ์ใหม่. เหลืออดระบบทักษิณ. สรรพากรไล่บี้เก็บภาษีนิติบุคคล. สวนนโยบายนายกฯ ปราบคอรับชั่น. แหล่งอ้างอิง :

573  หมิ่นประมาทและดูหมิ่น ผู้แต่งหนังสือ ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ เลขหมู่หนังสือ 346.034 รหัสบาร์โค้ด B0056694-95 : สารบัญหนังสือ หมิ่นประมาทและดู หมิ่น : ข้อแตกต่างระหว่างการหมิ่น ประมาทและดูหมิ่น แหล่งอ้างอิง :

574  หมิ่นประมาทและดูหมิ่น ผู้แต่งหนังสือ ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ เลขหมู่หนังสือ 346.34 รหัสบาร์โค้ด B0056694-95 : สารบัญหนังสือ หมิ่นประมาทและดู หมิ่น : ข้อแตกต่างระหว่างหมิ่น ประมาทและดูหมิ่น แหล่งอ้างอิง :

575  หลักกฎหมายการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว. ชื่อผู้แต่ง วรวิทย์ ฤทธิทิศ. เลขหมู่หนังสือ 345.08 รหัสบาร์โค้ด B0084790-91 : สารบัญหนังสือ : การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว. การถามปากคำ การสอบสวนและการสืบพยานเด็ก. ลักษณะเฉพาะของศาลเยาวชนและครอบครัว. สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็ก. แหล่งอ้างอิง :

576  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง. ชื่อผู้แต่ง บรรเจิด สิงคะเนติ. เลขหมู่หนังสือ 342.59306 รหัสบาร์โค้ด B0103166-69 : สารบัญหนังสือ : ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง. ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง. การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง. การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ... แหล่งอ้างอิง :

577  หลักกฎหมายครอบครัว ผู้แต่งหนังสือ พลประสิทธ์ ฤทธิ์รักษา เลขหมู่หนังสือ 346.015 รหัสบาร์โค้ด B0063428 : สารบัญหนังสือ หลักกฎหมายครอบครัว: ความเป็นมาของกฎหมายครอบครัว, ความเปลี่ยนแปลงบางเรื่องจากกฎหมาย ลักษณะผัวเมียากฎหมายครอบครัว, การ หมั้นและการสมรส แหล่งอ้างอิง :

578  หลักกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด. ชื่อผู้แต่ง พิเศษ เสตเสถียร. เลขหมู่หนังสือ 346.066 รหัสบาร์โค้ด B0081610-11 : สารบัญหนังสือ : ประวัติความเป็นมา บริษัทมหาชนคืออะไร การจัดตั้งบริษัทมหาชน หุ้นและการชำระค่าหุ้น การเพิ่มหุ้น การลดหุ้น คณะกรรมการการประชุมผู้ถือหุ้น บัญชีและรายงาน การจ่ายเงินปันผล การควบบริษัท การเลิกบริษัท การชำระบัญชี แหล่งอ้างอิง :

579  หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ ผู้แต่งหนังสือ นันทวัฒน์ บรมานันท์ เลขหมู่หนังสือ 342.86 รหัสบาร์โค้ด B0057701-07 : สารบัญหนังสือหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ : บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองไทย แหล่งอ้างอิง :

580  หลักกฎหมายประกันสังคมสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง. ชื่อผู้แต่ง ปรานี สุขศรี. เลขหมู่หนังสือ 344.02 รหัสบาร์โค้ด B0081614-15 : สารบัญหนังสือ : หลักการประกันสังคม. การประกาศใช้บังคับกฎหมาย. การคุ้มครอง. ขอบเฃตการใช้บังคับ. กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับ. หน้าที่ของนายจ้างและผู้ประกันตน. กรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมาย. แหล่งอ้างอิง :

581  หลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะหนี้. ชื่อผู้แต่ง จิ๊ด เศรษฐบุตร. เลขหมู่หนังสือ 346.077 รหัสบาร์โค้ด B0085322-23 : สารบัญหนังสือ : เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูนี้ชำระหนี้และข้อยกเว้น. วัตถุแห่งหนี้. กำลังบังคับแห่งหนี้. หลักเกณฑ์ในการบังคับลูกหนี้. เมื่อการไม่ชำระหนี้ก่อความเสียหายขึ้น. หลักเกณฑ์การชำระหนี้. ปลดหนี้. แหล่งอ้างอิง :

582  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หุ้นส่วน บริษัท. ผู้แต่งหนังสือ ธงชัย จันทร์วิรัช . เลขหมู่หนังสือ 346.065 รหัสบาร์โค้ด B0071393-94 : สารบัญหนังสือ : หมวดที่๑ บททั่วไป หมวดที่๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ หมวดที่๓ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หมวดที่๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมวดที่๕ บริษัทจำกัด หมวดที่๖ การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน และบริษัท หมวดที่๗ บริษัทมหาชนจำกัด แหล่งอ้างอิง :

583  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. ชื่อผู้แต่ง ปรีชา โพธิ. เลขหมู่หนังสือ 346 รหัสบาร์โค้ด B0089436 : สารบัญหนังสือ : ข้อความเบื้องต้น. ความหมายของกฎหมาย. ประเภทของกฎหมาย. วิวัฒนการกฎหมายเอกชนของไทย. ความแตกต่างกฎหมายแพ่งกฑหมายอาญา. การใช้สิทธิตามกฎหมายเอกชน. แหล่งอ้างอิง :

584  หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น. ชื่อผู้แต่ง โภคิน พลกุล . เลขหมู่หนังสือ 342 รหัสบาร์โค้ด B0076989-90 : สารบัญหนังสือ : ความรู้เบื้องต้น ความหมายและลักษณะของกฎหมาย การแบ่งประเภทกฎหมาย การแบ่งแยกระเภทกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน แหล่งอ้างอิง :

585  หลักกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ ผู้แต่งหนังสือ สุธีร์ ศุภนิตย์ เลขหมู่หนังสือ 346.78 รหัสบาร์โค้ด B0057708-11 : สารบัญหนังสือหลักกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ : กฎหมายล้มละลาย, การฟื้นฟูกิจการ แหล่งอ้างอิง :

586  หลักกฎหมายละเมิด. ผู้แต่งหนังสือ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง. เลขหมู่หนังสือ 346.03 รหัสบาร์โค้ด B0071395-96 : สารบัญหนังสือ : ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของตนเอง ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น ความรับผิดเพื่อละเมิดจากทรัพย์ ค่าสินไมหทดแทนเพื่อละเมิด อายุความ นิรโทษกรรม แหล่งอ้างอิง :

587  หลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง. ชื่อผู้แต่ง อำพน เจริญชีวินทร์. เลขหมู่หนังสือ 346.03 รหัสบาร์โค้ด B0085720-21 : สารบัญหนังสือ : ละเมิดทางปกครอง. การกระทำละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. การกระทำละเมิดทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง. ความรับผิด. กำหนดเวลาฟ้องคดี. แหล่งอ้างอิง :

588  หลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง. ชื่อผู้แต่ง อำพน เจริญชีวินทร์. เลขหมู่หนังสือ 346.031 รหัสบาร์โค้ด B0096304 - B0096309 : สารบัญหนังสือ : ละเมิดทางปกครอง. การกระทำละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. การกระทำละเมิดทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง. ความรับผิด. กำหนดเวลาฟ้องคดี. แหล่งอ้างอิง :

589  หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน. ชื่อผู้แต่ง วินดา แสงสารพันธ์. เลขหมู่หนังสือ 343.593099 รหัสบาร์โค้ด B0077973-74 : สารบัญหนังสือ : ข้อความคิดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน กฎหมายที่เกีก่ยวข้องกับสื่อมวลชน สื่อมวลชนกับความรับผิดชอบทางกฎหมาย สื่อมวลชนกับลิขสิทธิ์ แหล่งอ้างอิง :

590  หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน. ชื่อผู้แต่ง พินิจ ทิพย์มณี. เลขหมู่หนังสือ 346.07 รหัสบาร์โค้ด B0081543 : สารบัญหนังสือ : ลักษณะของห้างหุ้นส่วนและบริษัท. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท. ห้างหุ้นส่วนสามัญ. ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง. สิทธิและหน้าที่ของหุ้นส่วน. ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นสว่นกับบุคคลภายนอก. แหล่งอ้างอิง :

591  หลักกฎหมายอาญา ผู้แต่งหนังสือ แสวง บุญเฉลิมวิภาส เลขหมู่หนังสือ 345 รหัสบาร์โค้ด B0059049-57 : สารบัญหนังสือหลักกฎหมายอาญา : ความหมายและสาระสำคัญของกฎหมาย อาญา, หลักไม่มีโทษ โดยไม่มี กฎหมาย, การตคความกฎหมายอาญา, การกระทำในกฏหมายอาญา แหล่งอ้างอิง :

592  หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป. ผู้แต่งหนังสือ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ . เลขหมู่หนังสือ 345 รหัสบาร์โค้ด B0071373-74 : สารบัญหนังสือ : การใช้กฎหมายอาญา เวลาที่กฎหมายใช้บังคับ สถานที่ที่กฎหมายใช้บังคับ บุคคลที่กฎหมายใช้บังคับ โครงสร้างความรับผิดอาญา โครงสร้างข้อที่ ๑ : การกระทำครบองค์ประกอบความผิด แหล่งอ้างอิง :

593  หลักการพื้นฐานในการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย. ชื่อผู้แต่ง ธานี วรภัทร์. เลขหมู่หนังสือ 340.072 รหัสบาร์โค้ด B0093632 - B0093633 : สารบัญหนังสือ : หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย. หัวข้อวิทยานิพนธ์และการเก็บข้อมูลทางกฎหมาย. การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย. การเขียนวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย. แหล่งอ้างอิง :

594  หลักไชย : ตำรากฎหมายครั้งกรุงศรีอยุธยา. ชื่อผู้แต่ง กำธร เลี้ยงสัจธรรม. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0082761 : สารบัญหนังสือ : กระทงความหากันแก้กัน 9 คู่. หลักความ 5 ประการ. กฎฝ่ายพยาน 3 ประการ. กฎพิพากษาสองสถาน. หลักไชยว่าด้วยวิะพิจารณาพิรุธ, พยาน และพิสูจน์. หลักไชยคำกาพย์ ว่าด้วยอักษรและเลข. ประตูความทั้งสี่. แหล่งอ้างอิง :

595  หลักปฏิบัติปัญหาทางกฏหมาายเกี่ยวข้องกับคดีลิขสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือ สุพิศ ปราณีตพลกรัง เลขหมู่หนังสือ 346.482 รหัสบาร์โค้ด B0056346-47 : สารบัญหนังสือ หลักวิธีปฏิบัติปัญหา ทางกฏหมายเกี่ยวข้องกับคดีลิขสิทธิ์ : งานอันมีลิขสิทธิ์ แหล่งอ้างอิง :

596  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนุญ และกฎหมาย. ชื่อผู้แต่ง เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. เลขหมู่หนังสือ 342.293026 รหัสบาร์โค้ด B0102404-05 : สารบัญหนังสือ : แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ. หลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ. บทสรุป. แหล่งอ้างอิง :

597  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ผู้แต่งหนังสือ บรรเจิด สิงคะเนติ เลขหมู่หนังสือ 342.593085 รหัสบาร์โค้ด B0053220-22 : สารบัญหนังสือหลักพื้นฐานฯ : หลัก พื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย, หลัก ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ, ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ (menschenwuerde) แหล่งอ้างอิง :

598  หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป. ชื่อผู้แต่ง นนท์วินิจ เจรืญนวชัย. เลขหมู่หนังสือ 342 รหัสบาร์โค้ด B0091145-B0091146 : สารบัญหนังสือ : ความหมายของรัฐธรรมนูญและความสำคัญของรัฐธรรมนูญ. ความหมายของคำว่า รัฐธรรมนูญ. ความหมายของคำว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญ. แหล่งอ้างอิง :

599  หลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฏหมายโดยประชาชน = The Inittiative Process. ชื่อผู้แต่ง วนิดา แสงสารพันธ์. เลขหมู่หนังสือ 348.01 รหัสบาร์โค้ด B0077971-72 : สารบัญหนังสือ : แนวความคิดเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอร่างกฏหมายโดยประชาชน การเข้าชื่อเสนอกฏหมายโดยประชาชน(Initiative Process) ในต่างประเทศ การเข้าชื่อเสนอกฏหมายโดยประชาชนในประเทศไทย แหล่งอ้างอิง :

600  อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่ต้านการทุจริต = Intermational conventions against corruption. ชื่อผู้แต่ง กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ผู้แปล, ชาติ ชัยเดชสุริยะ, ผุ้แปล, ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, ผู้แปล. เลขหมู่หนังสือ 345.02325 รหัสบาร์โค้ด B0094456 : สารบัญหนังสือ : อนุสัญญาขององค์การนานาประเทศแห่งภาคพื้นอเมริการเพื่อต่อต้านการทุจริต. อนุสัญญาของสภายุโรปว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของประชาคมยุโรปหรือเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป. แหล่งอ้างอิง :

601  อยากเป็นทนายความ เสรี สุวรรณภานนท์ ทนายชาวบ้าน. ชื่อผู้แต่ง เสรี สุวรรณภานนท์. เลขหมู่หนังสือ 340.092 รหัสบาร์โค้ด B0097515 - B0097518 : สารบัญหนังสือ : เมื่อเริ่มเรียนกฏหมายที่รามคำแหง. วิธีเรียนกฎหมาย. วิธีการฝึกเป็นทนายความ. งานธุรการเป็นหัวใจของการเป็นทนายความ. แหล่งอ้างอิง :

602  อัยการ. ชื่อผู้แต่ง บุญร่วม เทียมจันทร์. เลขหมู่หนังสือ 340.09593 รหัสบาร์โค้ด B0088152 : สารบัญหนังสือ : คดียิงไม่ออก. คดีช้างเขมร. ดื่มน้ำสาบาน. คดีเสือเหลือง. อาญานรก. คดีฝาแฝดเจ้าเล่ห์. ล้างแค้นฝาแฝด. ลาก่อนบัลลังก์. จำเลยบ้า. คดี..ประสาท. แหล่งอ้างอิง :

603  อาญาพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2549). ชื่อผู้แต่ง วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. เลขหมู่หนังสือ 345 รหัสบาร์โค้ด B0094735 - B0094736 : สารบัญหนังสือ : ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 1-58. ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 59-106. ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 107-205. แหล่งอ้างอิง :

604  เอกสารข่าวรัฐสภา. ปีที่ 32 ฉบับที่725 มีนาคม 2550 : สารบัญ : ประธาน สนช.เห็นว่าควรออกกฎหมายรองรับการทำประชามติ. ลูกจ้างแรงงานเรียกร้องให้เพิ่มมาตราเกี่ยวกับแรงงานในรัฐธรรมนูญ. เรียกร้องให้ส.ส.ร.เพิ่มบทบัญญัติเยวกับผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญ. แหล่งอ้างอิง :

605  เอกสารประกอบการสอน กฎหมายในชีวิตประจำวัน. ชื่อผู้แต่ง ปรีชา โพธิ , เจนพล ทงยืน และ เอกพงษ์ สารน้อย. เลขหมู่หนังสือ 340 รหัสบาร์โค้ด B0089222-B008924 : สารบัญหนังสือ : ความหมายและลักษระสำคัญของกฎหมาย. ความหมายของกฎหมาย. ลักษระสำคัญของกฎหมาย. ข้อบังคับที่คล้ายคลึงกับกฎหมาย. ระบบกฎหมาย. ประเภทของกฏหมาย. ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย. แหล่งอ้างอิง :

606  เอกสารประกอบการสอน รายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. ชื่อผู้แต่ง สมยศ จันทร์สมบัติ. เลขหมู่หนังสือ 342 รหัสบาร์โค้ด B0091142 : สารบัญหนังสือ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ. ความนำ. ความหมายของคำว่ารัฐธรรมนูญ. ประเภทของรัฐธรรมนูญ. ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ. ลักษณะของกฎหมายรัฐธรรมนูญ. แหล่งอ้างอิง :

607  เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ. ผู้แต่งหนังสือ เบญจา รุ่งเรืองศิลป์ . เลขหมู่หนังสือ 346.0482 รหัสบาร์โค้ด B0068308-09 : สารบัญหนังสือ : โครงการสัมมนาเรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุดและศูนย์ สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุด บรรณานุกรม เรื่องลิขสิทธิ์ห้องสมุด บทความประกอบ การสัมมนา แหล่งอ้างอิง :


กลับไปหน้าจอสืบค้น