ประชา เตรัตน์.  (2543, - สิงหาคม). "การพัฒนาแบบยั่งยืน,"   วารสารรัฐสภาสาร.  48(8)  :  
        47 - 60.
     อบต. : ธนาคารท้องถิ่น   มีระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
พ.ศ. 2541  มีหลักการสำคัญที่จะให้ อบต. หรือสภา
ตำบลทำหน้าที่เป็นสถาบันแหล่งเงินของท้องถิ่นได้ มี
เงิน
กองทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้กับ
เกษตรกรที่ยากจนได้กู้ยืมไปพัฒนาอาชีพ  โดยไม่เสีย
ดอกเบี้ย มีสาระสำคัญดังนี้
        1. กำหนดเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ใช้เงินนี้ได้
        2. กำหนดขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุน
        3. แหล่งเงินทุน เงินกองทุนตามระเบียบ
กระทรวงมาหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนมีแหล่งเงิน ดังนี้
          3.1 เงินงบประมาณ หรือเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล  
          3.2 เงินอุดหนุนจากหน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่น
          3.3 เงินอุดหนุนจากองค์กรต่าง ๆ 
เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน สมาคม มูลนิธิ
      ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น  มีผู้ปฏิบัติ
งานหลายท่านได้ตั้งคำถามไว้หลายประเด็นคือ 
        1. บุคคลจะขอกู้ได้หรือไม่ เพราะตาม
ระเบียบกำหนดให้ผู้มีสิทธิกู้ คือ กลุ่มเกษตรกร หรือ 
กลุ่มอาชีพ
        2. กรณีกลุ่มไม่สามารถสมทบ 30% จะขอ
กู้ได้หรือไม่
        3. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยชำระหนี้ไม่ทัน จะ
ผ่อนผันได้หรือไม่
        4. กรณีเก็บหนี้จากกลุ่มไม่ได้จะเป็นอย่าง
ไร
      ปัญหาการพัฒนาที่ผ่านมา   การพัฒนาอาชีพ
ของกลุ่มเกษตรกร และผู้ยากจน แนวทางการพัฒนามิ
ได้
มุ่งให้ผู้ถูกพัฒนาพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นการแจก
พันธุ์พืช สัตว์ ปุ๋ย ยาเคมี ฯลฯ ให้เกษตรกรแบบให้
เปล่า
ประชาชนไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับแจกและไม่กระตือ
รือล้นในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
อย่างจริงจัง นอกจากนั้นเกิดช่องว่างให้ข้าราชการทุจริต
สูญเสีย งบประมาณปีละจำนวนมหาศาล
      แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน   ต้องพัฒนาให้
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ยกเลิกการแจกแบบให้
เปล่า
ยกเว้นกรณีที่ประชาชน เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทาง
ราชการมีหน้าที่ให้ความสนับสนุนส่งเสริมในรูปแบบการ
ให้ยืม เช่น  การยืมเงินทุน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  แก่
กลุ่มเกษตรกร และไม่คิดดอกเบี้ย โดยมีข้อตกลงเมื่อได้
ผลผลิตแล้วให้ส่งใช้เป็นเงิน หรือพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ คืน
ให้ทางราชการได้
     บทสรุป  รัฐบาลมีเครื่องมือที่สำคัญในการแก้
ปัญหาการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และผู้ยากจน  คือ
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น (อบต. หรือ สภาตำบล) 
และมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนิน
โครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 ถ้ารัฐบาลส่งเสริมให้อบต. 
หรือสภาตำบล ทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร
และผู้ยากจนในพื้นที่ได้ ก็จะช่วยพัฒนาอาชีพให้เขาพึ่ง
ตนเองอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อเอกสาร :การพัฒนาแบบยั่งยืน:ppa9.pdf
Website :สำนักวิทยบริการ
แหล่งที่มา :ผศ.สมพิศ  สุขแสน
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  


กลับไปหน้าจอสืบค้น