ชุลีพร เดชขำ.  (2543, - มีนาคม - เมษายน). "การปกครองท้องถิ่นประเทศฟิลิปปินส์,"   วารสารข้าราชการ.  45(2)  :  
        64 - 71.
   การปกครองท้องถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์  แบ่งออก
เป็น 2 ยุค คือ  1. การปกครองท้องถิ่นก่อนมี
ประมวล
กฎหมายปกครองท้องถิ่น และ  2. หลังการประกาศใช้
ประมวลกฎหมายดังกล่าว

   การปกครองของประเทศฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน  แบ่ง
การบริหารออกเป็น 2 ระดับ คือ
    1. การบริหารราชการส่วนกลาง แบ่งเป็นอำนาจ
อธิปไตย 3 ด้าน
       1.1 อำนาจประธานาธิบดี : ทำหน้าที่นำ
กฎหมายไปปฏิบัติ ดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี
       1.2 อำนาจนิติบัญญัติ : เป็นอำนาจการออก
กฎหมาย / ระเบียบ ประกอบด้วย 2 สภา คือ
          1) วุฒิสภา (Senate) 
          2) สภาผู้แทนราษฎร 
(Longress)    
       1.3 อำนาจตุลาการ : ทำหน้าที่ตัดสินเมื่อมี
ข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษา 
ข้าราชการตุลาการ ถือว่าเป็นข้าราชการส่วนกลาง   แม้
จะทำงานในศาลภาค (Regional Court) หรือ ศาล
จังหวัด (Provincial Court)
    2. การบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 4 รูป คือ
       2.1 จังหวัดมี 78 แห่ง ประกอบด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (Provincial Governor) รองผู้ว่า
ราชการ
จังหวัด
       2.2 เมือง (City) มี 84 แห่ง แบ่งเป็น
เมืองที่มีความเป็นเมืองสูง (highly urbanization) และ
component city เมืองแต่ละแห่งประกอบด้วย นายก
เทศมนตรี (City mayor)
       2.3 เทศบาล (municipality) มี 1,511 
แห่ง ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี (Municipal 
mayor)
และรองนายกเทศมนตรี
       2.4 บาลังไก (barangay) มี 41,939 
แห่ง   เฉพาะในมะนิลาประกอบด้วย บาลังไก 900 
แห่ง 
บาลังไกแต่ละแห่งประกอบด้วย  หัวหน้าบาลังไก 
(barangay captain)   สภาบาลังไกหนึ่ง ๆ ประกอบ
ด้วย 
สมาชิกประมาณ 7 คน

    นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังมีหน่วยการปกครองรูปแบบ
พิเศษอีก 2 แห่ง  คือ  Cellebella Autonomous 
region อยู่ตอนเหนือของเกาะเกซอน และ Muslim 
autonomous region เป็นเขตมุสลิมทางตอนใต้ของ
เกาะมินดาเนา หน่วยการปกครองรูปแบบพิเศษนี้ อยู่
ภายใต้การบังคับใช้ของประมวลกฎหมายปกครองท้องถิ่น

    ประมวลกฎหมายปกครองท้องถิ่นประเทศ
ฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1991 ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ คือ 
      1. เป้าหมายของประมวลกฎหมาย มี 2 
ประการ คือ เพื่อเพิ่มความเป็นประชาธิปไตย และการ
พัฒนา
ท้องถิ่นในฟิลิปปินส์
      2. สิ่งที่รัฐถ่ายโอนในท้องถิ่นมี 4 ด้าน  
คือ  1) ภาษีที่รัฐจัดสรรให้ท้องถิ่น  2) ภารกิจด้าน
กษตรกรรม
3) สวัสดิการสังคม    4) การสาธารณสุข
      3. การถ่ายโอนอำนาจทางการเงิน : ประมวล
กฎหมายนี้ได้กำหนดสัดส่วนภาษีดังนี้  1) ส่วนกลางได้
ส่วนแบ่งภาษี 60%   2) ส่วนท้องถิ่นได้ส่วนแบ่ง
ภาษี 40%    3) แหล่งรายได้ของท้องถิ่น
   
    อำนาจของประชาชนกับการบริหารงานของท้อง
ถิ่น 
      1) อำนาจในการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น 
      2) การเข้าเป็นคณะกรรมการในหน่วยงานของ
ท้องถิ่น

    ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติประมวลกฎหมาย
ปกครองท้องถิ่นฉบับปัจจุบัน
      1. ความต้องการรักษาอำนาจของส่วนกลาง
         1.1 ส่วนกลางต้องการบั่นทอนอำนาจและ
ส่วนแบ่งภาษีของท้องถิ่น
         1.2 การกำหนดภารกิจในท้องถิ่นทำโดย
ปราศจากงบประมาณดำเนินการ
         1.3 การพัฒนาที่เริ่มจากส่วนกลางสู่ส่วน
กลาง หรือจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น
         1.4 ความต้องการรักษาอำนาจ
ของกระทรวงในส่วนกลาง
      2. การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ (Commissino on Audit, COA)

    กลไกการตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น มี 6 
กลไก คือ 
         1) การกำกับการทำงานโดยส่วนกลาง
         2) การกำกับโดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
         3) กำกับโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
(COA)
         4) ตรวจสอบจากประชาชน
         5) ตรวจสอบโดย Ombudsman
         6) ตรวจสอบโดยสื่อมวลชน

    ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการกระจายอำนาจใน
ประเทศฟิลิปปินส์  คือ  1) การมีประมวลกฎหมาย
ปกครอง
ท้องถิ่น  2) การสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง  3) การ
สนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4) การสนับ
สนุน
จากพันธมิตรอื่น เช่น สื่อมวลชน
ชื่อเอกสาร :การปกครองท้องถิ่นประเทศฟิลิปปินส์:ppa217.pdf
Website :สำนักวิทยบริการ
แหล่งที่มา :ผศ.สมพิศ  สุขแสน
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  


กลับไปหน้าจอสืบค้น