หัวเรื่อง ผู้นำชุมชน
 
 
 
 
หนังสือ
 
 
1.324.6 ม17ก
มรุต วันทนากร. (2549). การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง กับ เทศบาลไทย : บทสรุปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
       ในภาพรวม.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย).
     บรรณนิทัศน์    
  
2.352.150959 ร16ก
รมัย ณ นคร. (2543). การใช้อำนาจของผู้นำท้องถิ่น : ศึกษากรณีนายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช :
       สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.
     บรรณนิทัศน์    
  
   
   
 
     
 
 
 
วารสาร
 
 
1.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ. (2549). การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
       ในเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 1(2), 46-57.
     บรรณนิทัศน์    
  
2.ศรชัย มูลเพีย. (2548). ผู้นำชุมชน...จะได้อะไรจากระบบมาตรฐานงานชุมชน. พัฒนาชุมชน. 44(6), 30-31.
     บรรณนิทัศน์    
  
3.ศานิต สุขขี. (2551). ผู้นำในงานพัฒนาชุมชน. พัฒนาชุมชน. 47(4), 27-30.
     บรรณนิทัศน์    
  
4.อนงค์ อนันตริยเวช. (2550). การใช้ ปัญหาและความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
       ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์
       ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2
(1), 4-23.
     บรรณนิทัศน์    
  
5.อลิสา มหาสวัสดิ์. (2551). อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยชุมชน และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค์ของ
       ผู้นำชุมชนที่มีต่อการเสริมสร้างพลังในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย.
       วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม. 10(2), 39-49.
     บรรณนิทัศน์    
  
6.อุษณี มงคลพิทักษ์สุข. (2550). การพัฒนาภาวะผู้นำเปลี่ยนสภาพของนายก อบต. เพื่อประสิทธิผลขององค์การ. วารสาร
       ร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก. 25
(3), 159-196.
     บรรณนิทัศน์    
  
7.Bloom, D. A. (1999). Exploring Community Change: Causes, Effects, and Motivation. National
        Civic Review. 88(4), 293-301.
     full text    Help
  
8.DeLaure, M. B. (2008). Planting Seeds of Change: Ella Baker's Radical Rhetoric. Women's
       Studies in Communication. 31
(1), 1-28.
     full text    Help
  
9.Foster, R. (2000). Leadership in the Twenty-First Century: Working to Build a Civil Society.
        National Civic Review. 89(1), 87-93.
     full text    Help
  
10.Kelly, J. G., Azelton, L. S. & Lardon, C. (2004). On Community Leadership : Stories About
       Collaboration in Action Research. American Journal of Community Psychology. 33(3-4),
       205-216.
     full text    Help
  
11.Mills, R. C. (2005). Sustainable Community Change: A New Paradigm for Leadership in
       Community Revitalization Efforts. National Civic Review. 94(1), 9-16.
     full text    Help
  
12.Post, J. & Inkoom, D. (2004). Social capital, ocal networks and community action: Experiences
       with services upgrading in Kumasi, Ghana. International Development Planning Review.
       26
(3), 325-350.
     full text    Help
  
13.Price, R. H. & Behrens, T. (2003). Working Pasteur’s Quadrant: Harnessing Science and Action
       for Community Change. American Journal of Community Psychology. 33(3-4),219-223.
     full text    Help
  
14.Rosenthal, C. S. (1998). Determinants of Collaborative Leadership: Civic Engagement, Gender or
       Organizational Norms?. Political Research Quarterly. 51(4), 847-868.
     full text    Help
  
15.Tandon, S. D., Azelton, L. S. & Kelly, J. G. (1998). Constructing a Tree for Community Leaders:
       Contexts and Processes in Collaborative Inquiry. American Journal of Community
        Psychology. 26(4), 669-696.
     full text    Help
  
   
   
 
     
 
 
 
วิทยานิพนธ์
 
 
1.303.34072 ช23ผ
ชาญเดช เจริญวิริยะกุล. (2546). ผู้นำท้องถิ่นความเข้มแข็งของชุมชนชนบท. กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
       มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
     บทคัดย่อ    
  
2.303.34072 ช46บ
ชุมพล ทองแย้ม. (2548). บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ศึกษากรณี อำเภอ
       บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ.
มหาสารคาม : วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
     บทคัดย่อ    
  
3.Adams, J. R. (1999). A study of leadership program models and audiences and their relationship
        to perceived leadership practices. University of Missouri – Columbia.
     Abstract    
  
4.Aldrich, M. D. (2006). The impact of community leadership education on women in the Rocky
        Mountain region. University of Wyoming.
     Abstract    
  
5.Battle, D. E. (2001). How principals shift their roles from instructional leadership to community
        leadership: A qualitative study. Miami University.
     Abstract    
  
6.Couchonnal, G. (2005). A qualitative exploration of women's grassroots community leadership.
       The University of Kansas.
     Abstract    
  
7.East, J. I. (2006). The efficacy of community leadership development programs in Lee County,
        Florida. University of Phoenix.
     Abstract    
  
8.Puckett, M. W. (2007). Community leadership: A qualitative evaluation case study. University of
       Phoenix.
     Abstract    
  
9.Ricketts, K, G. (2005). The importance of community leadership to successful rural communities
        in Florida. University of Florida.
     Abstract    
  
10.Ringler, L. (2008). Values satisfaction and participation in a community leadership program: A
        case study. University of Phoenix.
     Abstract    
  
11.Spalding, C. S. (2003). Community trusteeship and critical reflection: A qualitative case study of
        community leadership program alumni. Columbia University Teachers College.
     Abstract    
  
12.Takahashi, M. M. (2003). Grassroots leadership: Common people with uncommon values.
       University of Phoenix.
     Abstract    
  
13.Valdes, G. A. (2001). The role of community leadership programs in fostering diversity. Arizona
       State University.
     Abstract    
  
14.Wilcax, J. C. (2003). The Blandin Community Leadership Program: A case study in
        transformative learning. Union Institute and University.
     Abstract    
  
   
   
 
     

Counter
จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 9/12/2551