หัวเรื่อง การพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
หนังสือ
 
 
1.307.14 ก27
การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน. (2547). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
     บรรณนิทัศน์    
  
2.307.14 จ35ก
จินตนา สุจจานันท์. (2549). การศึกษาและการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
     บรรณนิทัศน์    
  
3.307.14 ธ 112 ก
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ. (2549). การวิเคราะห์และประเมินชุมชนในสถานการณ์โลกาภิวัฒน์. เชียงใหม่.สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้
       เพื่อชุมชนเป็นสุข.
     บรรณนิทัศน์    
  
4.307.14 ช116ศ
ชัยวัชน์ หน่อรัตน์. (2546). เศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชน : การบริหารที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์.
     บรรณนิทัศน์    
  
5.307.14 ธ37ก
ธีรวัลย์ ศิลารัตน์. (2549). การจัดการความรู้ชุมชน. จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
       รำไพพรรณี.
     บรรณนิทัศน์    
  
6.307.72 บ43ช
บุญนาค ตีวกุล. (2543). ชนบทไทย : การพัฒนาสู่ประชาสังคม. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
     บรรณนิทัศน์    
  
7.307.14 ป17ท
ประชา มาลีนนท์. (2547). ท้องถิ่นกับการพัฒนาคน. กรุงเทพฯ : ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุ๊ป.
     บรรณนิทัศน์  
  
8.307.14 ม14ท
มณีชัย ทองอยู่, นเรศน์ วงษ์สุวรรณ, นภางค์ คงเศรษฐกุล และ พิสมัย รัตนโรจน์สกุล. (2549). ทุนชุมชน : รากแก้วของ
       การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม.
กรุงเทพฯ : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
       วิโรฒ.
     บรรณนิทัศน์  
  
9.307.1 ม51อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. (2547). เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานทาง
       สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.
นครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
     บรรณนิทัศน์    
  
10.309.2 ม19ค
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2543). ความรู้ทั่วไปสำหรับการพัฒนาระดับตำบลหมู่บ้าน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
       ธรรมาธิราช.
     บรรณนิทัศน์  
  
11.307.14 ล37
ลีลาชาวบ้าน. (2547). กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.
     บรรณนิทัศน์    
  
12.307.1 ส15ก
สนธยา พลศรี. (2537). กระบวนการพัฒนาชุมชน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
     บรรณนิทัศน์  
  
13.307.14 ส15ท
สนธยา พลศรี. (2545). ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
     บรรณนิทัศน์  
  
14.307.1 ส44ค
สุทธิธรรม เลขาวิวัฒน์. (2549). เครือข่ายชุมชนพอเพียง. กรุงเทพฯ : สถาบันวิดีทรรศน์.
     บรรณนิทัศน์  
  
15.307.14 ส57ช
เสรี พงศ์พิศ. (2548). ชุมชนเรียนรู้ อยู่เย็นเป็นสุข. กรุงเทพฯ : พลังปัญญา.
     บรรณนิทัศน์  
  
16.307.072 อ15ก
อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์. (2548). การศึกษาชุมชนเชิงพหุลักษณ์ : บทเรียนจากวิจัยภาคสนาม.กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุน
       สนับสนุนการวิจัย.
     บรรณนิทัศน์    
  
   
   
 
     
 
 
 
วารสาร
 
 
1.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์. (2548). การจัดระเบียบชุมชนและการพัฒนาโดยชุมชน. วารสารพัฒนาชุมชน. 44(1), 13-19.
     บรรณนิทัศน์    
  
2.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์. (2547). การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : ความมั่นคงของชาติ. พัฒนาชุมชน. 43(6),
       18-25.
     บรรณนิทัศน์    เอกสารฉบับเต็ม หมวด 350 ลำดับที่ 309    วิธีใช้
  
3.จรัส มีนสกุล และ ประเสริฐ ยังปากน้ำ. (2551). การพัมนาเศรษฐกิจและสังคมของสังคมชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
       และการสร้างโครงข่ายคุ้มครองทางสังคม กรณีศึกษา : บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านแสนตอ หมู่ที่ 11 บ้านจำตอง หมู่ที่ 15
       ตำบลร่องเกาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง. ราชภัฏลำปางวิจัย. 3(1), 5-7.
     บรรณนิทัศน์    
  
4.จารุณี พันธุ์เสงี่ยม. (2550). การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของสมาชิก “ชุมชนร่วมจิตร่วมใจ” จังหวัดกระบี่. วารสารสังคม
       ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 33
(2), 112-123.
     บรรณนิทัศน์    
  
5.เฉลิมพล ไวทยางกูร. (2548). การนำแนวความคิดด้านการตลาดมาปรับใช้กับโครงการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วม
       ของประชาชน. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 45(3). 105-120.
     บรรณนิทัศน์    
  
6.ชัยสิทธิ์ โหตระกิตย์. (2547). งานพัฒนาชุมชนกับการสร้างจิตสำนึกลดความฟุ่มเฟือย. พัฒนาชุมชน. 43(9), 5-6.
     บรรณนิทัศน์  
  
7.ชำนาญ วัฒนศิริ. (2546). งานพัฒนาชุมชนยุคหลังปฏิรูปราชการ. พัฒนาชุมชน. 42(3), 5-9.
     บรรณนิทัศน์  
  
8.แตงอ่อน มั่นใจตน. (2545). ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน : บทเรียนจากตำบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา
       และชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 42(3), 75-116.
     บรรณนิทัศน์  
  
9.ทักษิณ ชินวัตร. (2547). แผนชุมชน จุดคานงัดในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน. พัฒนาชุมชน. 43(9), 9-17
     บรรณนิทัศน์  
  
10.ธนาวิทย์ กางการ. (2548). การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอ
       พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการลานปัญญา. 6(1), 30-37.
     บรรณนิทัศน์  
  
11.เบญจะ เกสพานิช. (2546). การจัดการอาชีพที่ยั่งยืน จากแผนแม่บทชุมชนสู่การฟื้นฟูอาชีพ. วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท.
       3
(4), 56-68.
     บรรณนิทัศน์  
  
12.เบญจะ เกสพานิช. (2548). คอรุม : ปฐมบทของการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนเข้มแข็ง. วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท. 5(14),
       67-72.
     บรรณนิทัศน์  
  
13.ประจักษ์ ผลเรือง. (2549). แนวทางการพัฒนาชุมชน ฐานรากอย่างยั่งยืน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 1(1),
       85-90.
     บรรณนิทัศน์    
  
14.ประคอง สุคนธจิตต์. (2549-2550). บ้านหนองกลางดง : ชุมชนเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารร่มพฤกษ์
       มหาวิทยาลัยเกริก. 25
(1), 1-16.
     บรรณนิทัศน์  
  
15.พอพันธ์ อุยยานนท์. (2546). เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคกลาง : ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเชิงวิเคราะห์. วารสารสุโขทัย
       ธรรมาธิราช. 16
(2), 112-118.
     บรรณนิทัศน์  
  
16.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2545). ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืน : กรอบนโยบายและตัวแบบ
       การจัดการ. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 42(3), 1-74.
     บรรณนิทัศน์  
  
17.มานิตย์ ทวีกสิกรรม. (2544). กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารวิชาการปริทัศน์. 9(3), 14-17.
     บรรณนิทัศน์  เอกสารฉบับเต็ม หมวด 350 ลำดับที่ 57    วิธีใช้
  
18.รังสรรค์ หังสนาวิน. (2550). ยุทะศาสตร์อยู่ดีมีสุขกับแผนชุมชน. วารสารดำรงราชานุภาพ. 7(24), 68-74.
     บรรณนิทัศน์  
  
19.วรวิทย์ อวิรุทธ์วรกุล. (2544). ชุมชนเข้มแข็ง : รากฐานการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน. วารสารเศรษฐกิจและสังคม. 38(1),
       18-26.
     บรรณนิทัศน์  เอกสารฉบับเต็ม หมวด 350 ลำดับที่ 418    วิธีใช้
  
20.วรวิทย์ อวิรุทธ์วรกุล และ ธีระพงษ์ มาลัยทอง. (2550). การพัฒนาดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน. วารสารเศรษฐกิจ
       และสังคม. 44
(4), 40-47.
     บรรณนิทัศน์  
  
21.วรัทยา ธรรมกิตติภพ. (2550). กระบวนการเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม : มุมมองของการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ.
       พัฒนาชุมชน. 46(2), 8-12.
     บรรณนิทัศน์  เอกสารฉบับเต็ม หมวด 300 ลำดับที่ 22    วิธีใช้
  
22.วิชล มนัสเอื้อศิริ. (2548). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนรากหญ้า. พัฒนาชุมชน. 44(2), 7-13.
     บรรณนิทัศน์  
  
23.ศิริ ทิวะพันธุ์. (2544). การสร้างชุมชนเข้มแข็ง. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 9(1), 92-96.
     บรรณนิทัศน์  เอกสารฉบับเต็ม หมวด 350 ลำดับที่ 301    วิธีใช้
  
24.สยาม อรุณศรีมรกต, อนงคณ์ หัมพานนท์, ประพันธ์ ภักดีกุล, รัฐพล ศรประเสริฐ และ วชิราภรณ์ พิกุลทอง. (2550). การศึกษา
       รูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :
       กรณีศึกษา ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท. 7(23), 51-60.
     บรรณนิทัศน์    
  
25.สยุมพร ลิ่มไทย. (2548). งานพัฒนาชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน. พัฒนาชุมชน. 44(8), 18-23.
     บรรณนิทัศน์  
  
26.สุทิน ลี้ปิยะชาติ, ไพชุมพล นิ่มเฉลิม และ อลิศรา บุญลี. (2550). วิถีพอเพียงในชุมชน กรณีศึกษา 13 ชุมชนเข้มแข็ง. วารสาร
       เศรษฐกิจและสังคม. 44
(4), 22-30.
     บรรณนิทัศน์  
  
27.สุณี สุทธิวานิช. (2548). ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยระบบบริหารจัดการชุมชน เป้าสุดท้ายของการบริหารราชการ
       แผ่นดินในประเด็นยุทธศาสตร์ขจัดความยากจนระดับชุมชน. พัฒนาชุมชน. 44(10), 28-19.
     บรรณนิทัศน์  
  
28.สุรวุฒิ ปัดไธสง. (2545). วัฒนธรรมชุมชน : เงื่อนไขความเข้มแข้งชุมชน/หมู่บ้าน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 8(1), 11-20.
     บรรณนิทัศน์  เอกสารฉบับเต็ม หมวด 300 ลำดับที่ 246    วิธีใช้
  
29.สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้. (2550). การจัดทำตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์
       การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง. วารสารเศรษฐกิจและสังคม. 44(4), 12-21.
     บรรณนิทัศน์  
  
30.สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต. (2550). กระจายการพัฒนาและการบริการทางสังคมเส้นทางที่ยาวไกลในการให้อำนาจ
       ที่แท้จริงแก่ชุมชนท้องถิ่น. วารสารเศรษฐกิจและสังคม. 44(4), 37-44.
     บรรณนิทัศน์  
  
31.อยุธ ขำหาญ. (2545). แผนแม่บทชุมชน ประสบการณ์จริง ณ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่. วารสารเพื่อการ
       พัฒนาชนบท. 1
(4), 41-54.
     บรรณนิทัศน์  
  
32.อัญชลีพร พันธุ์วิไล. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างงานพัฒนาชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบล. พัฒนาชุมชน. 44(9),
       32-33.
     บรรณนิทัศน์  
  
33.อาจยุทธ เนติธนากูล และ โยธิน แสวงดี. (2547). แนวคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนในมิติพลวัตทางประชากร ทุนทางสังคม
       ทุนมนุษย์ และองค์ความรู้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ใหม่. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. 17(1), 23-37.
     บรรณนิทัศน์  เอกสารฉบับเต็ม หมวด 350 ลำดับที่ 495    วิธีใช้
  
34.อิสระ สุวรรณบล และ ประธาน สุวรรณมงคล. (2544). ระบบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น : กระบวนการและขั้นตอน
       การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. นิตยสารท้องถิ่น. 41(2), 26-35.
     บรรณนิทัศน์  เอกสารฉบับเต็ม หมวด 350 ลำดับที่ 702    วิธีใช้
  
35.Beard, V. A. & Cartmill, R. C. (2007). Gender, collective action and participatory development in
       Indonesia. International Development Planning Review. 29(2), 185-213.
     full text    Help
  
36.Benrubi, R. (2007).Fields of dreams Local officials tap into resources to redevelop brownfields.
        American City & County. 122(12), 24.
     full text    Help
  
37.Blackwell, A. G. (2005). Building Policy from the Ground up: Regionalism, Equitable
       Development, and Developing New Leaders. National Civic Revie. 94(1), 29-35.
     full text    Help
  
38.Bratt, R G. (2008). Viewing Housing Holistically : The Resident-Focused Component of the
       Housing-Plus Agenda. Journal of the American Planning Association. 74(1), 100-110 .
     full text    Help
  
39.Den, H. T., McDade, Z & Ballard, K. (2007). Sustaining Community Energy Solutions through
       Cost-Saving Investment. The Review of Policy Research. 24(5), 490-491.
     full text    Help
  
40.Foster-Fishman, P. G, Cantillon, D., Pierce, S. J & Van, E. L. (2007). Building an active citizenry:
       the role of neighborbood problems, readiness, and capacity for change. American Journal
        of Community Psychology. 39(1-2), 91-106.[
     full text    Help
  
41.Greenwood, T. (2008). Bridging the Divide Between Community Indicators and Government
       Performance Measurement. National Civic Review. 97(1), 55-59.
     full text    Help
  
42.Greaves, E. (2007). Constructing Affirmatively Empowered Participatory Regimes: The Making
       of Public Space in Urban Popular Municipalities of Santiago, Chile. Polity. 39(3), 305-334.
     full text    Help
  
43.Hall, J. L. (2008). The Forgotten Regional Organizations: Creating Capacity for Economic
       Development. Public Administration Review. 68(1), 110-125.
     full text    Help
  
44.Handley, D. M. (2008). Strengthening the Intergovernmental Grant System: Long-Term Lessons
       for the Federal-Local Relationship. Public Administration Review. 68(1), 126-136.
     full text    Help
  
45.Larrison, C. R. & Hadley-Ives, E. (2004). Examining the Relationship between Community
       Residents Economic Status and the Outcomes of Community Development Programs.
        Journal of Sociology and Social Welfare. 31(4), 37-57.
     full text    Help
  
46.Morse, S. W. (2004). Practicing Democracy: How Communities Come Together to Solve
       Problems. National Civic Review. 93(2), 31-41.
     full text    Help
  
47.Mills, R. C. & Naim, A. C. (2007). Toward a Peaceable Paradigm: Seeking Innate Wellness in
       Communities and Impacts on Urban Violence and Crime. National Civic Review. 96(4),
       45-55.
     full text    Help
  
48.Parr, J. (2008). Civic Infrastructure: A New Approach to Improving Community Life. National
        Civic Review. 97(2), 18-22.
     full text    Help
  
49.Williame, C. C. (2004). Community Capacity Building: A Critical Evaluation of the Third Sector
       Approach. The Review of Policy Research. 21(5), 729-739.
     full text    Help
  
50.Beard, V. A. & Cartmill, R. C. (2007). Gender, collective action and participatory development in
       Indonesia. International Development Planning Review. 29(2), 185-213.
     full text    Help
  
51.Benrubi, R. (2007).Fields of dreams Local officials tap into resources to redevelop brownfields.
        American City & County. 122(12), 24.
     full text    Help
  
52.Blackwell, A. G. (2005). Building Policy from the Ground up: Regionalism, Equitable
       Development, and Developing New Leaders. National Civic Revie. 94(1), 29-35.
     full text    Help
  
53.Bratt, R G. (2008). Viewing Housing Holistically : The Resident-Focused Component of the
       Housing-Plus Agenda. Journal of the American Planning Association. 74(1), 100-110 .
     full text    Help
  
54.Den, H. T., McDade, Z & Ballard, K. (2007). Sustaining Community Energy Solutions through
       Cost-Saving Investment. The Review of Policy Research. 24(5), 490-491.
     full text    Help
  
55.Foster-Fishman, P. G, Cantillon, D., Pierce, S. J & Van, E. L. (2007). Building an active citizenry:
       the role of neighborbood problems, readiness, and capacity for change. American Journal
        of Community Psychology. 39(1-2), 91-106.
     full text    Help
  
56.Greenwood, T. (2008). Bridging the Divide Between Community Indicators and Government
       Performance Measurement. National Civic Review. 97(1), 55-59.
     full text    Help
  
57.Greaves, E. (2007). Constructing Affirmatively Empowered Participatory Regimes: The Making
       of Public Space in Urban Popular Municipalities of Santiago, Chile. Polity. 39(3), 305-34.
     full text    Help
  
58.Hall, J. L. (2008). The Forgotten Regional Organizations: Creating Capacity for Economic
       Development. Public Administration Review. 68(1), 110-125.
     full text    Help
  
59.Handley, D. M. (2008). Strengthening the Intergovernmental Grant System: Long-Term Lessons
       for the Federal-Local Relationship. Public Administration Review. 68(1), 126-136.
     full text    Help
  
60.Larrison, C. R. & Hadley-Ives, E. (2004). Examining the Relationship between Community
       Residents Economic Status and the Outcomes of Community Development Programs.
        Journal of Sociology and Social Welfare. 31(4), 37-57.
     full text    Help
  
61.Morse, S. W. (2004). Practicing Democracy: How Communities Come Together to Solve
        Problems. National Civic Review. 93(2), 31-41.
     full text    Help
  
62.Mills, R. C. & Naim, A. C. (2007). Toward a Peaceable Paradigm: Seeking Innate Wellness in
       Communities and Impacts on Urban Violence and Crime. National Civic Review. 96(4),
       45-55.
     full text    Help
  
63.Parr, J. (2008). Civic Infrastructure: A New Approach to Improving Community Life. National
        Civic Review. 97(2), 18-22.
     full text    Help
  
64.Williame, C. C. (2004). Community Capacity Building: A Critical Evaluation of the Third Sector
       Approach. . The Review of Policy Research. 21(5), 729-739.
     full text    Help
  
   
   
 
     
 
 
 
วิทยานิพนธ์
 
 
1.307.14072 ก914ค
กฤติยา ชัยศิริ. (2546). ความเป็นชุมชนเข้มแข็งในตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์
       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
     บทคัดย่อ    
  
2.307.14072 ก34บ
กิติพร ศรีวงศ์ชัย. (2542). บทบาทประชาคมตำบลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. ขอนแก่น : วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
       มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
     บทคัดย่อ    
  
3.307.14072 ช116ภ
ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง. (2547). ภาวะผู้นำกับความสำเร็จในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนในกรุงเทพมหานคร.
       กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
     บทคัดย่อ    
  
4.307.14072 ช411น
ชูเกียรติ สุตะวงศ์. (2549). แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านสันผักฮี้. เชียงราย : วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
       มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
     บทคัดย่อ    
  
5.307.14072 น16ป
นพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร. (2550). ปัญหาและอุปสรรคของท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษา อำเภอ
       บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก.
อุตรดิตถ์ : วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
     บทคัดย่อ    
  
6.307.14072 พ17บ
พระมหาสัญญา ธรรมสุนา. (2546). บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อยภายในเขตเทศบาล : ศึกษา
       เฉพาะกรณีเทศบาลตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
       มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก.
     บทคัดย่อ    
  
7.307.14072 ภ118ป
ภัสสุรีย์ คูณกลาง. (2546). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
       เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.
ขอนแก่น : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
     บทคัดย่อ    
  
8.307.14072 ม12ก
มงคล สายสูง. (2546). การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลนำเกี๋ยน กิ่งอำเภอภูเพียง
       จังหวัดน่าน.
อุตรดิตถ์ : วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์.
     บทคัดย่อ    
  
9.307.14072 ม14ป
มณี จันทร์ไทย. (2546). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนชนบทของประชาชนในตำบลกระเบื้องนอกอำเภอ
       เมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา.
กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
     บทคัดย่อ    
  
10.307.14072 ส57ท
เสรี ทองเทศ. (2536). ทัศนคติและความตระหนักของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศเทศบาลในการดำเนินการพัฒนาชุมชน
       แออัดในเขตเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชุมชนย่อยในเขตเทศบาล.
กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
       มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
     บทคัดย่อ    
  
11.307.14072 ส72ก
แสงนภา ทองวิทยา. (2545). การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีจังหวัด
       นครปฐม.
ชลบุรี : วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
     บทคัดย่อ    
  
12.307.14072 อ216ป
อำพร กุดแถลง. (2547). ประชาคมกับกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. มหาสารคาม : วิทยานิพนธ์
       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
     บทคัดย่อ    
  
13.Grewe, N. R. (2003). Social capital and local development: An exploration of three forms of
       community-based social capital.
Iowa State University.
     Abstract    
  
14.Kaliba, A. R. M. (2002). Participatory evaluation of community-based water and sanitation
       programs: The case of central Tanzania.
Kansas State University.
     Abstract    
  
15.MacDonald, C. (1999). An assessment of the people-based approach to community economic
       development: The Coady International Institute.
Dalhousie University (Canada).
     Abstract    
  
16.Meagher-Stewart, D. M. (2001). Public health nurses' community development practice with
       women in high-risk environments.
University of Toronto (Canada),
     Abstract    
  
17.Mershon, S. R.(2000). Corporate social responsibility and urban revitalization: The Allegheny
       Conference on Community Development, 1943—1968.
Carnegie Mellon University.
     Abstract    
  
18.Rada, Nicholas E. (2003). Social capital and financial resources: The ingredients for successful
       community development?.
West Virginia University.
     Abstract    
  
19.Snyder, D. M. (2003). Perceptions of adolescent participation in a community development
       initiative.
Dalhousie University (Canada).
     Abstract    
  
20.Wiesen, E. S. (2000). Test of a model for understanding and overcoming the structural obstacles to
       uccessful and sustainable rural community development work in the Third World.

       Duquesne University.
     Abstract    
  
21.Grewe, N. R. (2003). Social capital and local development: An exploration of three forms of
        community-based social capital. Iowa State University.
     Abstract    
  
22.Kaliba, A. R. M. (2002). Participatory evaluation of community-based water and sanitation
        programs: The case of central Tanzania. Kansas State University.
     Abstract    
  
23.MacDonald, C. (1999). An assessment of the people-based approach to community economic
        development: The Coady International Institute. Dalhousie University (Canada).
     Abstract    
  
24.Meagher-Stewart, D. M. (2001). Public health nurses' community development practice with
        women in high-risk environments. University of Toronto (Canada),
     Abstract    
  
25.Mershon, S. R.(2000). Corporate social responsibility and urban revitalization: The Allegheny
        Conference on Community Development, 1943—1968. Carnegie Mellon University.
     Abstract    
  
26.Rada, Nicholas E. (2003). Social capital and financial resources: The ingredients for successful
        community development?. West Virginia University.
     Abstract    
  
27.Snyder, D. M. (2003). Perceptions of adolescent participation in a community development
        initiative. Dalhousie University (Canada).
     Abstract    
  
28.Wiesen, E. S. (2000). Test of a model for understanding and overcoming the structural obstacles
        to uccessful and sustainable rural community development work in the Third World.
       Duquesne University.
     Abstract    
  
   
   
 
     

Counter
จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 9/12/2551