library@uru.ac.th
(055) 416601-20 ต่อ 1700

บุคลากรสำนัก ฯ

บุคลากรสำนัก ฯ

อาจารย์เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
ผู้อำนวยการ


อาจารย์พรเทพ จันทร์เพ็ง
รองผู้อำนวยการ


นายทศพร ดีเทศน์
รองผู้อำนวยการ


นางสาวนภา มิ่งนัน
รองผู้อำนวยการ


นายพชรพล อิ่มทอง
หัวหน้าสำนักงาน


นางสาวสิริขจร สร้อยสังวรณ์
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวพัชรี พันธุ์แตงไทย
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป


นางสาวอมรรัตน์ บุญอยู่
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป


นางสาวกนกวรรณ รอดภัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


นางอำพร ศรีลำ
งานอาคารสถานที่


นายทศพล แก้วรัตน์
งานอาคารสถานที่


นางสาวสุวิชา ชัยวรรณธรรม
บรรณารักษ์


นางชลณี น้อยผา
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร


นางธัญชนก อินทรรันต์


นายรัตนะ อินจ๋อย
บรรณารักษ์


นางสาวจินตนา อินทร์อยู่
บรรณารักษ์


นางพรรณพร ผดุงพร
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร


นางนิภาพร พ่วงบางโพ
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร


นางศนัญธญา เจริญศรี
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร


นางสาวศิริลักษณา ขวัญคำ
นักวารสารและสิ่งพิมพ์


นางธิดารัตน์ มายรรยงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวกาญจนา สกุลเพ็ชร
บรรณารักษ์


นางสาวศรุตยา จ๋อยฟอง
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด


นายทศพร ดีเทศน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานเคเบิ้ลทีวี และ ถ่ายทอดสด


นายอำนาจ ฟักงาม
งานโสตทัศนวัสดุ


นายพิเชฐ ลือโฮ้ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานวิศวกรรมเครือข่าย


นายทัศนัย อ้ายพุก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานซ่อมบำรุง


นายชลัช แย้มชื่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายนพดล ทองชื่นตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวพณิชยาพร นวลคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสายสุนีย์ คำวรรณะ
นักเอกสารสนเทศ