สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พบรายการที่ค้น :137 รายการE-GOVERNMENT และ CEO : การกำกับดูแลกิจการที่ดี E-GOVERNMENT CEO กับระบบราชการ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

การกระจายอำนาจกับการบริการประชาชนการฟอกเงิน : อำนาจไปสู่ประชาชนและการเงิน แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

การบริหารกับระบบเงินเดือนข้าราชการ : การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ป.ป.ช.คืออะไร ข้าราชการควรทำตัวอย่างไร ระบบเงินเดือนข้าราชการ คุณลักษณะของนักรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

การบริหารจัดการด้วย16m'sและนโยบายการเงินของรัฐ : การบริหารจัดการและการเงินของรัฐยุคimf แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

เคล็ดลับเพื่อความเป็นหนึ่ง : หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ เคล็ดลับเพื่อความเป็นหนึ่ง วิธีการแจ้งข่าวอาชญากรรม ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

ทางรอดของข้าราชการไทยยุคimf : ข้าราชการไทย แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ในองค์การ : เทคโนโลยี แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยเงื่อนไขimfและการว่างงาน : แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยยุคไอเอ็มเอฟ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

รัฐธรรมนูลกับศาลปกครอง-ทศพิธราชธรรม : มาตราสำคัญว่าด้วยศาลปกครองและทศพิธราชธรรมของพระมหากษัตริยิ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

10  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2540 : อวยพรปีใหม่ 2540, ที่มาของโปรแกรมวิชา รปศ. : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

11  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2540 : มารู้จักหัวหน้ากลุ่ม รปศ., เงื่อนไขของ IMF. มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ, ปรับ ครม. ใหม่ ใครเป็นใครบ้าง : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

12  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 กันยายน 2540 : การแปรสภาพหน่วยงาน กิจกรรมด้านการบริหารและภัยจากความเครียด แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

13  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 ตุลาคม 2540 : ตำรวจ กับการเปลี่ยนแปลงบนเส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับผู้บริหาร, รัฐมนตรีใหม่ "จิ๋ว 4" : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

14  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 พฤศจิกายน 2540 : คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย รายชื่อ ครม. รัฐบาลชวน หลีกภัย: แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

15  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม 2540 : ครบรอบ 60 ปี สถาบัน, ศาลปกครอง : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

16  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 : ประวัติความเป็นมาของ Valentine's Day กลยุทธ์การบริหารงานให้สำเร็จ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

17  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 : นโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาล : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

18  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 วันที่ 22 มีนาคม 2540 : เปิดภาคเรียน 3/2539 และกิจกรรมภาคเรียน 3/2539 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

19  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 25 เมษายน 2540 : เทศกาลสงกรานต์, ของขวัญวันครอบครัว, ปรับเงินเดือนข้าราชการ บรรยายพิเศษทางวิชาการ รปศ. : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

20  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 วันที่ 24 พฤษภาคม 2540 : สาระสำคัญการบรรยายพิเศษ, การบริหารที่ยึดหลัก TQM งดการปรับเงินเดือนข้าราชการ, เกษียณอายุราชการเมื่อไร : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

21  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 วันที่ 14 มิถุนายน 2540 : ต้อนรับนักศึกษา รปศ.ภาคปกติ, คณะกรรมการโปรแกรมวิชา รปศ. คนจนไทยลดลงจริงหรือ, วิสัยทัศน์ไทยสู่ พ.ศ. 2560, ISO 14000 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

22  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 วันที่ 25 กรกฎาคม 2540 : ใครเป็นใครใน รปศ.รุ่น 13, วิกฤติเงินบาทลอยตัว ผลกระทบของเงินบาทลอยตัว : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

23  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2549 : พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ "ความสุข" : เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การเลือกตั้ง ส.ว. การสอบภาษาอังกฤษนักศึกษา รปศ. ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ ข่าว รปศ. แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

24  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2549 : 7 ยุทธศาสตร์งบฯ 2550 มุ่ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข" โปรดเกล้า ครม.ใหม่ สภานิติบัญยัติ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

25  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2549 : นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ทศปฏิบัติ 10 ประการ พฤติกรรมของ CEO ที่บริหารงานล้มเหลว แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

26  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2549 : พระราชดำรัสในหลวง 2549 การเมืองไทยและการปฏิรูปหลังวันที่ 19 กันยายน 2549 คำขวัญวันเด็กปี '50 การแข่งขันการเขียนเรียงความด้านรัฐประศาสนศาตร์ ครั้งที่ 1 สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

27  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2549 : "คำต่อคำ" ของรัฐบุรุษกับ 14 แนวทางพระราชดำริบริหารบ้านเมือง FTA เขตการค้าเสรี แขกผู้มาเยือนเดือนกุมภาพันธ์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสน์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

28  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2549 : บทบาทของ กกต. ในการสร้างการเมืองภาคประชาชน Nominee : ตัวแทนเชิดทางการเมือง หลัก 10 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท ศิษย์เก่าบัณฑิตเก่ง ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

29  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2549 : สรุปคำพิพากษาความผิด กกต. ขั้นตอนการสรรหา กกต. ชุดใหม่ ชี้วิกฤต ธนกิจทางการเมือง ก่อบาป 10 ประการ กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สู่ความเป็นเลิศ ครบรอง 70 ปี มหาวิทยาลัย ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

30  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2549 : Brand แห่งองค์กร แนะ 9 ข้อพึงปฏิบัติชี้ทางสังคมไทย ทางแก้ความขัดแย้ง สรุปยอดเงินการจัดงาน รปศ. ซับน้ำตา มรอ. ผลการสอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษา 2549 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

31  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2549 : รัฐประหาร-ปฏิวัติ-ปฏิรูป "ยึดอำนาจ" ประวัติ 5 กกต.ชุดใหม่ ประธาน กกต. คนใหม่. กรรมการการเลือกตั้ง ต้องมีทั้ง SHARP และ SURE สถาบันพระปกเกล้ามอบรางวัลแด่ อปท. ศัพท์รัฐประศาสนศาตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

32  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2550 : หลักเกณฑ์และคุณสมบัติคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ วสัยทัศน์ร่างรัฐธรรมนูญ ยืดวาระกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็น 10 ปี การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซี่ยน ครั้งที่ 12 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

33  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2550 : คมบริดจ์ เมืองมหาวิทยาลัยใน U.K ข้าราชการไทยจะเป็น Knowledge Workers ได้ไหม? ความแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญ 2550 กับ 2540 นายรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

34  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2550 : ความสำคัญของการมอบอำนาจ การเลือกตั้ง ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ผลการจับสลากเลขประจำพรรคการเมือง การแบ่งกลุ่มจังหวัดตามกลุ่มเลือกตั้งแบบสัดส่วน แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

35  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 : การทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการจัดซื้อจัดหาออนไลน์ กรอบเวลาร่างรัฐะรรมนูญ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

36  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2550 : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2550 บันไดสู่ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรภาครัฐ บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้รับเกียรตินิยม ตัวแทนนักศึกษาอบรมยุวชนประชาธิปไตย ศัพท์รัฐประศาสศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

37  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2550 : มูลเหตุการทุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถอดถอนผู้แทนโดยประชาชน (Recall) ระบบบริหารผลการปฏิบัติการ (Performance Management: PM) ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

38  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2550 : อียิปต์ดินแดนแห่งอารยธรรมโลก แนวโน้มการจ้างงานตลอดชีวิตส่งเสริมให้พนักงานมีความสามารถ เกร็ดความรู้ 4 พ. ของข้าราชการยุคใหม่ การจัดการเรียนการสอน รปศ. ปีการศึกษา 2550 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

39  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2550 : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e – Recruitment) เปิดประตูสู่เมืองผู้ดีอังกฤษ คนเก่ง รปศ. ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

40  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2550 : ความประทับใจในเมือง Sheffield ศิษย์เก่าศิษย์เก่ง ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

41  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2550 : ท่องเที่ยวไปในลอนดอน โครงการเครือข่ายรัฐสภาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยฯ สรุปผลการลงประชามติรัฐธรรมนูญ 2550 ปฏิทินการเลือกตั้ง 2550 สรุปกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2550 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

42  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2551 : มองชัยชนะของ (พปช.) มองความไร้น้ำยาของขิงแก่ ลักษณะการทุจริตคอร์รัปชั่นใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นวัตกรรมภาคราชการ: ที่มาการขับเคลื่อนและสำนึก กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

43  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2551 : การปกครองท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจ การนำแนวคิดการบริหารจัดการเวลามาใช้ในการทำงาน เทคนิคในการสั่งงาน นักศึกษาร่วมสำรวจข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ศัพท์รัฐประศาสนาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

44  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2551 : ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ คาถา 6 P แจ้งนักศึกษาลงทะเบียน ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

45  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2551 : หมดยุคของการเลื่อน “ขั้น” เงินเดือน ข้อมูลการทำงานของศิษย์เก่า ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

46  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2551 : จุดเด่นจุดด้อยของรัฐธรรมนูญ การปรับค่าจ้างแรงงาน เยาวชนนักพัฒนา ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

47  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2551 : วงจรอุบาทว์ในวัฏจักรการเมืองไทย การสรรหาด้วยเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำรัส อี 85 หรือ ไฮบริด แหล่งเชื้อเพลิงใหม่ที่ควรรู้ หนึ่งวันหนึ่งความคิด ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

48  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2551 : Assessment Center กับการสรรหาและพัฒนานักบริหารของราชการไทย การปฏิวัติประชาธิปไตยโดยคนไทย ทั้งมวล คนเก่งรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

49  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2551 : มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้ง ในปัจจุบันของนักการเมืองไทย เคล็ดลับการบริหารงานให้ชนะใจคน การบริการวิชาการในชุมชน ขอแสดงความยินดีนายกองค์การนักศึกษา ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

50  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2551 : คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ นักการเมืองควรมีอุปนิสัยของนักบริหารและนักการทูตในตนเองด้วย คุณลักษณะ 5 ขององค์กรแห่งความสำเร็จ เกร็ดน่ารู้ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

51  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2541 : สวัสดีปีขาล คุณธรรมสำหรับนักบริหารในยุค IMF. : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

52  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2541 : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, จิ๋วแต่แจ๋วในระบบราชการ ลูกน้องที่น่าหนักใจ 30 ข้อ, ลักษณะผู้นำ คศ.2000 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

53  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2541 : ป.ป.ป.กับ ป.ป.ช. ต่างกันอย่างไร?, การแสดงบัญชีทรัพย์สินนักการเมือง ปรากฎการณ์เอลนี่โน่, กีฬา รปศ.สัมพันธ์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

54  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 วันที่ 28 มีนาคม 2541 : ศาลปกครอง, ทศพิธราชธรรม, บัตรประชาชนหายไม่ต้องแจ้งความ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

55  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 วันที่ 28 เมษายน 2541 : ธรรมรัฐแห่งชาติ, เศรษฐกิจพอเพียง, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

56  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 วันที่ 28 พฤษภาคม 2541 : ทางอยู่รอดของข้าราชการไทยในยุค IMF., ตำรวจกับปัญหาจราจร, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

57  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือน สิงหาคม 2541 : การเตรียมตัวเป็นข้าราชการไทยในสังคมใหม่ คำสั่งว่าด้วยการออกคำสั่งลงโทษ น้ำ R.C. กับสุขภาพ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

58  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 วันที่ 1 สิงหาคม 2541 : การเตรียมตัวเป็นข้าราชการไทยในสังคมใหม่ ระเบียบว่าด้วยการออกคำสั่งลงโทษ, น้ำ R.C. กับสุขภาพ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

59  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2542 : สวัสดีปีใหม่ สรุปเหตุการณ์โลกที่สำคัญ Concept 10 ประการในการจัดการ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

60  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2542 : ร่างพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลนครเพิ่ม 5 แห่ง เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง GMOs หรือ LMOs ในประเทศไทย ศัพท์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

61  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2542 : ร่างพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลนครเพิ่ม 5 แห่ง เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง, GMOs หรือ LMOs ในประเทศไทย : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

62  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2542 : การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ทิศทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะ 10 วิธี รับมือ Y2K ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

63  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542 : เทคโนโลยีสารสนเทศการประยุกต์ใช้ในองค์การ วันวาเลนไทน์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

64  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2542 : งบประมาณแผ่นดิน, มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย เคล็ดลับในการทำให้อายุยืน, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

65  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2542 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลใหม่ ภูมิปัญญาบูรณาการ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

66  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 วันที่ 27 มิถุนายน 2542 : แนะนำอธิการบดีคนใหม่, แนวคิดประชาคมตำบล กฎหมายอาญาน่ารู้, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

67  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 วันที่ 26 กรกฎาคม 2542 : มิยาซาวาแพลน, เรื่องการเกษียณราชการ ระดับชั้นของอำเภอ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

68  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 วันที่ 27 สิหาคม 2542 : ศักยภาพและความพร้อมของอบต., การพัฒนาระบบราชการในภาวะวิกฤต การพัฒนาระบบราชการในภาวะวิกฤต, เรื่องน่ารู้ประชาชนได้อะไรจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

69  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2543 : รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, การออกเสียงประชามติ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

70  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 วันที่ 20 ธันวาคม 2543 : คุณธรรม ภูมิคุ้มกันสังคม, แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ วิธีคำนวณ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

71  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 : การพัฒนาองค์การ, สังคมเข้มแข็ง, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

72  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 วันที่ 3 มีนาคม 2543 : ความขัดแย้งในองค์การ, พฤติกรรมข้าราชการ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

73  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2543 : หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง, สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ เคล็ดลับเพื่อความเป็นหนึ่ง, วิธีการแจ้งข่าวอาชญากรรม : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

74  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 วันที่ 20 พฤษภาคม 2543 : การปฏิรูประบบราชการ, กาประเมินผลระบบเปิด คดีอาญาแผ่นดิน, ศัพท์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

75  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 วันที่ 16 มิถุนายน 2543 : ระบบการเลือกตั้งประนาธิบดีสหรัฐอเมริกา การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

76  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2543 : นวัตกรรมทางการบริหาร, 5 ส. เพื่อคุณภาพชีวิต ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

77  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 วันที่ 12 สิงหาคม 2543 : ประโยชน์ที่ประเทศและประชาชนได้รับหลังจากประกาศรัฐธรรมนูญแล้ว 2 ปี Internet ตำบล ดัชนีชี้วัดความสามารถของสังคมไทย : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

78  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2544 : ส.ค.ส.ปีใหม่ พ.ศ. 2544 พระราชทาน สถานการณ์ทางการเมืองที่นำไปสู่การปฏิรูปการเมือง, สรุปเหตุการณ์เด่นในรอบปี 2543 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

79  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 : ฐานข้อมูลบทความทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

80  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 วันที่ 5 ธันวาคม 2544 : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา, นโยบายการจัดระเบียบสังคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

81  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544 : ธรรมาธิปไตยสู่ธรรมรัฐ, ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า ผู้นำการเปลี่ยนแปลง, รายชื่อ อบต. ต้นแบบระดับภาค, รายรับ/ราขได้ของอบต. : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

82  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2544 : การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์, ป.ป.ช. คืออะไร ข้าราชการควรทำตัวอย่างไร, ระบบเงินเดือนข้าราชการ, คุณลักษณะของนักรัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

83  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เมษายน 2545 : การบริหารภาครัฐภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงในอนาคต, การคลังขององค์กรปกครอง แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

84  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 วันที่ 25 เมษายน 2544 : การบริหารภาครัฐภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

85  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 วันที่ 15 พฤษภาคม 2544 : Benchmarking คืออะไร, การวิเคราะห์ข่ายงาน (PERT), การรณรงค์การเลือกตั้ง : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

86  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 วันที่ 25 มิถุนายน 2544 : มารู้จักกับ P.S.O. แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาบุคลิกภาพ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

87  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 วันที่ 15 กรกฎาคม 2544 : หนี้สาธารณะ, องค์การแนวนอน การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

88  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2544 : การกำกับดูแลกิจการที่ดี, E-Government C E O กับระบบราชการ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

89  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 วันที่ 30 กันยายน 2544 : พระเจ้าอยู่หัวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท, ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

90  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2545 : ส.ค.ส.พระราชทาน, พระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ในหลวง คู่มือคนไทยตีฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ, 6Ps ความสุขในการทำงาน : ร แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

91  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 : องค์การสมัยใหม่ : 5 เอส ผู้นำ อบต.กับการใช้ประโยชน์ของข้อมูล คติรัฐประศาสนศาสตร์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

92  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 วันที่ 20 ธันวาคม 2545 : คนไทยได้อะไรจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ, ประชาชนได้อะไรจาก One Stop Service, องค์ปการแนวนอน, ศัพท์รัฐศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

93  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2545 : การติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การปรับปรุงระบบราชการ, มุมมองเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน, คติสอนใจชาว รปศ. : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

94  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 25 พฤศจิกายน 2545 : องค์การสมัยใหม่ : 5 เอส, ผู้นำ อบต.กับการใช้ประโยชน์ของข้อมูล, คติรัฐประศาสนศาสตร์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

95  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 วันที่ 23 มีนาคม 2545 : นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน, ปปง.คืออะไร การบริหารงานใหม่ๆ, วิวัฒนาการงบประมาณของไทย : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

96  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 วันที่ 27 เมษายน 2545 : การกระจายเงินสู่ท้องถิ่น, ความเครียดในองค์การ นายอำเภอจะสังกัดใครดี, การจัดการเรียนการสอน กศ.บป.โปรแกรมวิชา รปศ.ช่วง Summer : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

97  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2545 : ประเมินธรรมาภิบาลใน อบต., ครรลองของอำนาจ หลักการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อาการไม้ตายซากของนักวิชาการ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

98  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2545 : ทักษะการบริหาร สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ACD ความร่วมมือเอเซีย บุคลิกของผู้บริหาร 4 G ของการเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

99  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2545 : การแก้ไข พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในหนึ่งวันคนไทยใช้เวลาทำอะไรบ้าง, หลักการ Good Governance : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

100  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2545 : มาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นของอบต., มารู้จัก AQ กันดีกว่า ทำไมต้องปฏิรูประบบราชการ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

101  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2545 : แนะนำฐานข้อมูลโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้าราชการไทยหัวใจปฏิรูป, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : ร แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

102  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2546 : พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่, ปฏิรูปข้าราชการด้วยทฤษฎี 3 วงกลม : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

103  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 วันที่ 26 ตุลาคม 2546 : เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบ AIC ฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเพชรราชภัฏ บัณฑิตไทยในพระราชดำริ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

104  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 22 พฤศจิกายน 2546 : บทบาทของผู้ว่าซีอีโอ เทคนิคการบริหารงานด้วยหลัก 4 Q ตำราออนไลน์ รัฐประศาสนศาสตร์ ครม. ทักษิณ 7 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

105  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2546 : กษัตริย์นักพัฒนา การทำให้ขนาดขององค์กรลดลง นโยบายการเกษียนอายุราชการ กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและคำนิยมของระบบราชการ ศัพท์รัฐประศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

106  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 : บทบาทของข้าราชการหลังปฏิรูประบบราชการ, กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จในการทำงาน : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

107  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2546 : งบประมาณแผ่นดิน, ระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน, การทำงานให้มีความสุข และหายเครียด : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

108  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2546 : แฟชั่นการบริหารจัดการภาครัฐ, อนาคตของงานและอาชีพข้าราชการ, คติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

109  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 วันที่ 10 พฤษภาคม 2546 : กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ, ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2547, สถานการณ์โรค SARS, แนะนำอธิการบดีสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์คนใหม่ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

110  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2546 : ยุทธศาสตร์การปราบปรามผูมีอิทธิพล การออกเสียงประชามติ ข้อคิดของนักบริหาร หัวใจทองของนักบริการ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

111  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 วันที่ 19 กรกฏาคม 2546 : การบริหารแบบมีส่วนร่วม,การพัฒนาตนเอง แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

112  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2546 : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การพัฒนาที่ยั่งยืน วิธีในการบริหารเวลา คนเก่งรัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

113  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 วันที่ 9 กันยายน 2546 : ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

114  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2547 : ทุนทางสังคม พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คลื่นลูกที่ 3 ผ่านไปคลื่อนลูกใหม่มาแทนที่ ขอแสดงความยินดี สาระน่ารู้ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

115  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2547 : พระราชดำรัสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันรัฐธรรมนูญกับสิทธิมนุษยชน การถ่ายโอนสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 แนวจริยธรรมในการบริหารจัดการเลือกตั้ง ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

116  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2547 : ส.ค.ส. ปีใหม่ 2547 พระราชทาน คุณสมบัติ 15 ก ของผู้นำที่พึงประสงค์ จิตสำนึก..ในการปกครองตนเอง สิ่งจำเป็นสำหรับท้องถิ่น คตินักรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ ข่าวสารนักศึกษา แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

117  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2547 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

118  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547 : บัตรประชาชน Smart Card ทิศทางการวางแผนพัฒนาในอนาคต 2547 ปีแห่งการเลือกตั้ง เทคนิคการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

119  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2547 : แผนกลยุทธ์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การบริหาราชการแผ่นดินแนวใหม่ มองโลกให้ดีวันละนิด ชีวิตมีสุข คตินักรัฐประศาสนศาสตร์ ครม. ทักษิณ 8 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

120  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 เมษายน 2547 : วันข้าราชการพลเรือน การตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่น วิธีบริหารเสน่ห์ของผู้นำ อภิมหานครในปี 2015 Seven Q คตินักรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

121  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2547 : ระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ผู้นำแบบ E-Leader ความอยู่ดีมีสุข เป้าหมายสดท้ายของการพัฒนา คตินักรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

122  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2547 : งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน หลัก 9 ป.ในการบริหารงานที่ดี บัตรคอมพิวเตอร์ ON-LINE คนเก่ง ศิษย์เก่า รปศ. ดีเด่น คตินักรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

123  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2547 : จัดการโครงการขนาดใหญ่ การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จริต ในหลักพระพุทธศาสนา คตินักรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

124  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2 : ก.พ. กับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในอนาคต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานเลือตั้งสมาชิกรัฐสภา กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจ (BIMST-EC) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หลักการบริหารงานและบริหารชีวิต 10 ประการ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

125  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2547 : บันได 3 ขั้นเพื่อการประหยัดน้ำมัน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 งบประมาณสมดุล ปี 2548 นโยบาย SML ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

126  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2548 : พระราชดำรัสพระราชทานพรแก่ปวงชนชาวไทยในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ Lean Government คืออะไร ระบบเลือกตั้งของไทย 2548 กับมิติที่เปลี่ยนไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

127  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2548 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ เลขาธิการอังค์ถัด การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ข้อคิดนักบริหาร 10 ข้อ ในการหาเวลาเพื่อจรรโลงชีวิต ศิษย์เก่า ศิษย์เก่ง ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

128  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2548 : แนวทางใหม่ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 9 นโยาบายในอนาคต ปฐมฤกษ์สนามบินสุวรรณภูมิ เกร็ดความรู้ในการทำงาน ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

129  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2548 : ศ.ดร.ปุระชัย "คนดีไม่มีเสื่อม" เทคนิคการจำแม่น ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2548 คติสอนใจ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

130  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2548 : ธรรมาภิบาลของพรรคการเมืองกับความยั่งยืนของประชาธิปไตย การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เปรียบเทียบผลการเลือกตั้งปี 2544 กับปี 2548 หลังการเลือกตั้ง ประชาชนควรมีส่วนร่วมอย่างไร แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

131  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2548 : พระราชดำรัสเปิดประชุมสภา คณะรัฐมนตรีชุดรัฐบาลทักษิณ 2/1 Service Mild ข้อคิดคำคม ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

132  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2548 : เปิดประตูสู่เมืองเซี่งไฮ้ หังโจว ซูโจว ทฤษฎี 8 K's พิธีสมณภิเษก โป๊ปเบเนดิกต์ ที่ 16 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

133  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2548 : แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย E-Thailand เกร็ดน่ารู้ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

134  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2548 : คุณภาพชีวิตคนไทยกับทางเลือกในการพัฒนา ผลการดำเนินงานระยะ 3 ปี ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 รู้ 8 ข้อของหมอกระแส ข้อคิดสำหรับนักบริหาร ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

135  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2548 : 10 วิธี การจัดความรู้หน่วยงานราชการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รางวัลพระปกเกล้า : รางวัลธรรมาภิบาล 12 มาตรการกู้ชีพ การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2548 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

136  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2548 : รางวัลเกียรติยศอาหารปลอดภัย Competency กับการบริหารงานยุคใหม่ วิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑฺต ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนเรียนดี ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

137  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2548 : HR Scorecard พ.รก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ2548 องค์กรสมัยใหม่ภาวะผู้นำต้องคำนึงถึง ศึกษาดูงานออสเตรเลีย ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   


กลับไปหน้าจอสืบค้น