สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พบรายการที่ค้น :498 รายการ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : เรื่อง การใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๔๘ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

E-GOVERNMENT และ CEO : การกำกับดูแลกิจการที่ดี E-GOVERNMENT CEO กับระบบราชการ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

การกระจายอำนาจกับการบริการประชาชนการฟอกเงิน : อำนาจไปสู่ประชาชนและการเงิน แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

การคิดค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม การคิดต้นทุนกิจกรรมรวม สำนักวิทยบริการ สถาบันราช : การคิดต้นทุนกิจกรรมรวม งาน/กิจกรรมสอดคล้องกับแผน 9 เป้าหมายของกิจกรรมระบุหน่วยนับ วัสดุ/อุปกรณ์/เจ้าหน้าที่ ที่ต้องใช้ งบประมาณที่ต้องใช้ พร้อมคำชี้แจงในการคิดงบประมาณ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

การจัดการทรัพยากร สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2544 : การจัดการทรัพยากร สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2544 : วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 7 (ฉบับต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

การใช้งบประมาณ บ.กศ./ กศ.พท. /กศ.บป. ปี 2543 : การใช้งบประมาณ บ.กศ./ กศ.พท. /กศ.บป. ปี 2543 : วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 1 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

การใช้อินเตอร์เน็ตในสำนักวิทยบริการ : การให้บริหารอินเตอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

การซื้อหนังสือของหน่วยงานต่าง ๆ และของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : การซื้อหนังสือของหน่วยงานต่าง ๆ และของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 15 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

การบริหารกับระบบเงินเดือนข้าราชการ : การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ป.ป.ช.คืออะไร ข้าราชการควรทำตัวอย่างไร ระบบเงินเดือนข้าราชการ คุณลักษณะของนักรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

10  การบริหารจัดการด้วย16m'sและนโยบายการเงินของรัฐ : การบริหารจัดการและการเงินของรัฐยุคimf แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

11  การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการ : วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลวิธี การประกันคุณภาพการศึกษา แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

12  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 1 ฉบับประจำวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

13  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 10 ฉบับประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2546 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

14  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 11 ฉบับประจำวันพุธที่ 22 มกราคม 2546 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

15  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 12 ฉบับประจำวันพุธที่ 29 มกราคม 2546 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

16  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 13 ฉบับประจำวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

17  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 14 ฉบับประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

18  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 17 ฉบับประจำวันพุธที่ 12 มีนาคม 2546 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

19  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 19 ฉบับประจำวันพุธที่ 2 เมษายน 2546 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

20  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 2 ฉบับประจำวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

21  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 20 ฉบับประจำวันพุธที่ 23 เมษายน 2546 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

22  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 21 ฉบับประจำวันพุธที่ 30 เมษายน 2546 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

23  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 22 ฉบับประจำวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2546 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

24  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 23 ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2546 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

25  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 3 ฉบับประจำวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

26  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 4 ฉบับประจำวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

27  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 7 ฉบับประจำวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

28  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 7 ฉบับประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

29  ข่าวบัวผ่อง ฉบับที่ 9 ฉบับประจำวันพุธที่ 8 มกราคม 2546 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

30  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

31  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

32  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2544 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

33  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

34  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

35  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

36  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

37  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

38  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

39  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

40  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

41  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2544 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

42  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

43  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

44  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

45  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

46  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

47  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2544 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

48  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

49  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

50  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

51  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

52  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

53  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

54  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

55  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

56  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

57  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

58  ข่าวบัวผ่อง ฉบับประจำวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

59  ข่าวบัวผ่อง ฉบับพิเศษ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2545 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

60  คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2549 : แผนกลยุทธ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

61  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๑๓๘๔/๒๕๔๗ : เรื่อง แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการวัสดุห้องสมุด แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

62  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๑๕๔๕/๒๕๔๗ : เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริการวัสดุห้องสมุด แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

63  คำสั่งสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๐๘๔๗/๒๕๔๗ : เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายในสำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

64  คู่มือการเรียบเรียงรายงานและรายงานการวิจัย : หลักการเขียนรายงานและวิจัย แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

65  เคล็ดลับเพื่อความเป็นหนึ่ง : หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ เคล็ดลับเพื่อความเป็นหนึ่ง วิธีการแจ้งข่าวอาชญากรรม ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

66  โครงการประหยัดพลังงานสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2544 : ตามที่สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ขอให้มีการประหยัดไฟฟ้า สำนักวิทยบริการ ได้ดำเนินการประหยัดพลังงานในเรื่อง ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

67  โครงสร้างใหม่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2548 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

68  งบประมาณ ปี2543 : งบประมาณ บ.กศ. งบประมาณ กศ.พท. และงบประมาณ กศ.บป. แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

69  งบประมาณปี 2544 : เทียบงบประมาณปี 2544 เป็นร้อยละ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

70  งบประมาณแผน 9 (พ.ศ. 2545-2549) ตารางที่ 3 ความต้องการใช้คน ของสำนักวิทยบริการ ส : ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์ความต้องการใช้คน ในเป้าหมาย-กิจกรรม ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างปี 2545 - 2549 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

71  งบประมาณแผน 9 (พ.ศ. 2545-2549) ตารางที่ 2 ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิต : ตางรางที่ 2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีงบลงทุน งบดำเนินการ (พ.ศ. 2545-2549) ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

72  งบประมาณแผน 9 (พ.ศ.2545-2549) ตารางที่ 1 ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ : ตารางที่ 1 การกำหนดแผนงานรวม 5 ปี (พ.ศ.2545-2549) ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

73  งบประมาณแผน9 (พ.ศ.2545-2549) ตารางที่ 4 ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะห์ความต้องการใช้เครื่องมือ (ครุภัณฑ์) ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างปี 2545 - 2549 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

74  งบประมาณแผน9 (พ.ศ.2545-2549) ตารางที่ 6 งบดำเนินการ ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราช : ตารางที่ 6 การวิเคราะห์หางบประมาณในรายกิจกรรมในส่วนของงบดำเนินการ ระหว่างปี 2545-2549 ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

75  งบประมาณแผน9 (พ.ศ.2545-2549) ตารางที่ 7 งบลงทุน ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏ : ตารางที่ 7 การวิเคราะห์หางบประมาณในรายกิจกรรมในส่วนของงบลงทุน ระหว่างปี 2545-2549 ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

76  งบประมาณแผ่นดิน 2544 และงบประมาณของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : งบประมาณแผ่นดิน 2544 และงบประมาณของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ) เพื่อการพัฒนากิจการของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 15 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

77  งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2548 ของสำนักวิทยบริการส : ตามข้อมเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

78  งบประมาณรายจ่ายปี 2545 ( 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545) สำนักวิทยบริการ : งบประมาณรายจ่ายปี 2545 ( 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545) สำนักวิทยบริการ : สภาประจำสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์อนุมัติแล้วเมื่อ 12 ต.ค. 2544 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

79  งบประมาณรายจ่ายปี 2545 ( 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545) สำนักวิทยบริการ : งบประมาณรายจ่ายปี 2545 ( 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545) สำนักวิทยบริการ : สภาประจำสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์อนุมัติแล้วเมื่อ 12 ต.ค. 2544 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

80  งานบริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2546 : ประวัติความเป็นมาของสำนักวิทยบริการ, การให้บริการสำนักวิทยบริการ, ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือและอื่น ๆ : วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 1 วันที่ 3 มิถุนายน 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

81  เงินงบประมาณกลาง 2548 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายละเอียดงาน โครงการ การใช้เงินงบประมาณกลาง ในปีการศึกษา 2548 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

82  เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.) 2548 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายละเอียดงาน โครงการ การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินของสำนักวิทยบริการ ปี งบประมาณ 2548 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

83  เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.) 2547 สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายละเอียดงาน โครงการ การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินของสำนักวิทยบริการ ปี งบประมาณ 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

84  เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.1) 2549 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายละเอียดงาน โครงการ ประเภทงาน = งานดำเนินการ ประเภทงบประมาณ = งบประมาณแผ่นดิน (งปม.1) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

85  เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.2) 2549 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายละเอียดงาน โครงการ ประเภทงาน = งานดำเนินการ ประเภทงบประมาณ = งบประมาณแผ่นดิน (งปม.2) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

86  เงินนอกงบประมาณ 2549 (บ.ก.ศ.) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายละเอียดงาน โครงการ ประเภทงาน = งานดำเนินการ ประเภทงบประมาณ = เงินนอกงบประมาณ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

87  เงินบำรงุการศึกษา 2547 (บ.ก.ศ.) สำนักวิทยบริการ สถาบัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายละเอียดงาน โครงการ การใช้เงินบำรุงการศึกษา ในปีการศึกษา 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

88  เงินบำรงุการศึกษา 2547 (บ.ก.ศ.) สำนักวิทยบริการ สถาบัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายละเอียดงาน โครงการ การใช้เงินบำรุงการศึกษา ในปีการศึกษา 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

89  เงินบำรงุการศึกษา 2548 (บ.ก.ศ.) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายละเอียดงาน โครงการ การใช้เงินบำรุงการศึกษา ในปีการศึกษา 2548 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

90  จุดเน้นในการพัฒนาหน่วยงาน สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : จุดเน้นในการพัฒนาหน่วยงาน สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : งานห้องสมุด, งานด้านโสตทัศนวัสดุ และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการ วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 14 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

91  ฉบับที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2549 ประจำวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2549 : เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2549 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

92  ฉบับที่ 10 ภาคเรียนที่ 1/2547 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2547 : สายใยสัมพันธ์ สายสัมพันธ์มิรู้ลืมณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันพุทธ์ที่ 22 กันยายน 254 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

93  ฉบับที่ 11 ภาคเรียนที่ 2/2547 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2547 : ยินดีต้อนรับนายกสภามหาวิยาลัย และอธิการบดี มรอ. แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

94  ฉบับที่ 11 ภาคเรียนที่ 2/2548 ประจำวันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤษจิกายน 2548 : งานวิจัย "กระบวนการผลิตกระดาษ ข่า" ได้รับการจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สอนทางปัญญา แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

95  ฉบับที่ 13 ภาคเรียนที่ 2/2548 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2548 - 1มกราคม 2549 : สวัสดีปีใหม่ 2549 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

96  ฉบับที่ 14 ภาคเรียนที่ 2/2547 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 : สานสัมพันธ์ไทย - จีน แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

97  ฉบับที่ 14 ภาคเรียนที่ 2/2548 ประจำวันที่ 16-27 มีนาคม 2549 : สายสัมพันธ์ไทย - จีน แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

98  ฉบับที่ 14 ภาคเรียนที่ 2/2548 ประจำวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2549 : วิทยาการจัดการจัดงานวันวิชาการครั้งที่ 1 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

99  ฉบับที่ 15 ภาคเรียนที่ 2/2548 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2549 : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปี 2549 ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

100  ฉบับที่ 16 ภาคเรียนที่ 2/2547 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2547 : งานบุญประเพณีบุญเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียติพระเจ้าอยู่หัว 18-19 ธันวาคม 2547 ณ.ศาลาพระอุตรมงคล แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

101  ฉบับที่ 17 ภาคเรียนที่ 2/2547 ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2547 : ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2548 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

102  ฉบับที่ 17 ภาคเรียนที่ 3/2548 ประจำวันที่ 24-30 เมษายน 2549 : ฝึกซ้อมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม. ราชภัฎอุตรดิตถ์ ปี 2547 - 2548 ณ. มรอ. วันที่ 27-30 มีนาคม 2549 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

103  ฉบับที่ 18 ภาคเรียนที่ 2/2547 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 : ผลงาน มรอ. สร้างชื่อระดับประเทศ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

104  ฉบับที่ 19 ภาคเรียนที่ 2/2547 ประจำวันที่ 10 มกราคม 2548 : ตักตรวงความรู้ เตรียมสู่อนาคต ขอเชิญช่วยผู้ที่สนใจหยิบหาความรู้ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้ทุกที่ทุกเวลา แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

105  ฉบับที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2547 ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2547 : ราชภัฎอุตรดิตถ์ฉลองคำนำหน้า "มหาวิทยาลัย" แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

106  ฉบับที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2548 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 : ศิลปเยี่ยมยอด ส่ง 2 นักศึกษาไปแสดงผลงานจนได้ไปต่างประเทศทั่วคู่ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

107  ฉบับที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2548 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2548 : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2548 วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ณ. หอประชุม มรอ. แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

108  ฉบับที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2549 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม- 6 สิงหาคม 2549 : ครบรอบ 70 ปีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พบกับกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

109  ฉบับที่ 20 ภาคเรียนที่ 2/2547 ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศูนย์กลางสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชนทั่วประเทศ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

110  ฉบับที่ 21 ภาคเรียนที่ 2/2547 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548 : มุ้งมั่น ตั้งใจ คว้าไช เกรด A แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

111  ฉบับที่ 22 ภาคเรียนที่ 2/2547 ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2548 : ม. ราชภัฎอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคกศ.บป.และปริญญาโทหลายสาขาวิชา จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

112  ฉบับที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2547 ประจำวันอังคารที่ 20 กรกรฎาคม 2547 : ม. ราชภัฎอุตรดิตถ์ เปิดบ้านเป็นสถานที่ตรวจราชการนายกทักษิณ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

113  ฉบับที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2548 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2548 : 12 สิงหา มหาราชินี ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

114  ฉบับที่ 48 ภาคเรียนที่ 2/2546 ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2547 : เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

115  ฉบับที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2547 ประจำวันศุกร์ที่ 30 กรกรฎาคม 2547 : นักศึกษา มรอ. ได้รับทุนโรตารี สากลไปรัสเซีย แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

116  ฉบับที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2547 ประจำวันที่ 10 สิงหาคา 2547 : มรอ. เชิญชมและร่วมกิจกรรม "เปิดประตูสู่ราชภัฏ" 12-14 สิงหานี้ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

117  ฉบับที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2547 ประจำวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2547 : มรอ. เชิญชมและร่วมกิจกรรม "เปิดประตูสู่ราชภัฏ" 12-14 สิงหานี้ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

118  ฉบับที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2548 ประจำวันที่ 22-28 สิงหาคม 2548 : วิทยาการจัดการมาแรง ส่งนักศึกษาร่วมกิจกรรมระดับประเทศ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

119  ฉบับที่ 7 ภาคเรียนที่ 1/2547 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2547 : เปิดประตูสู่ราชภัฏ 12-14 สิงหาคม แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

120  ฉบับที่ 8 ภาคเรียนที่ 1/2547 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2547 : Marteting fair 2004 ณ. บริเวณชั่นหนึ่งอาคารภูมิราชภัฎมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ 1 กันยายน 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

121  ฉบับที่ 8 ภาคเรียนที่ 1/2548 ประจำวันที่ 19-25 กันยายน 2548 : สายใยสัมพันธ์ 2548 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

122  ฉบับที่ 9 ภาคเรียนที่ 1/2547 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2547 : สายสัมพันธ์ 47 ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันพุทธ์ที่ 22 กันยายน 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

123  ฉบับที่ 9 ภาคเรียนที่ 1/2548 ประจำวันที่ 26 กันยายน-2ตุลาคม 2548 : สายในความผูกพัน สายใยสัมพันธ์2548 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

124  ฉบับที่1 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพูทธที่ 23 ตุลาคม 2545 : ประชุมสัมมนาทิศทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

125  ฉบับที่10 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพุทธที่ 15 มกราคม 2546 : ผู้อำนวยการ สสทว. มอบธงให้กับ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิบดีสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ เพื่อเตียมพร้อมจัดงาน วทร. ครั้งที่ 14 ในปี 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

126  ฉบับที่11 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพุทธที่ 22 มกราคม 2546 : สถาบันราชภัฎ ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยจัดการออกกำลังกาย "เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ" ณ. ชั้นหนึ่งอาคารภูมิราชภัฎ ทุกวันพุทธ เวลา 15.00 - 17.00 น. แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

127  ฉบับที่12 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพุทธที่ 29 มกราคม 2546 : อธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมร่วมงานคืนสู่เหย้า "ชาวเกษตรราชภัฏอุตรดิตถ์" ประจำปี 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

128  ฉบับที่13 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพุทธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 : ประชุมสัญจรคณะกรรมการประจำสภา สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2546 ณ. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ. แพร่ ในวันที่ 30 มกราคม 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

129  ฉบับที่14 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพุทธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 : การตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ ณ.ห้องสิริราชภัฎ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

130  ฉบับที่15 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพุทธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546 : ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ในวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2546 ณ. ห้องสิริราชภัฎ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

131  ฉบับที่17 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพุทธที่ 12 มีนาคม 2546 : คณะกรรมการสรรหาอธการบดี สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

132  ฉบับที่18 ภาคเรียนที่ 3/2545 ประจำวันพุทธที่ 26 มีนาคม 2546 : ต้อนรับเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 2545 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

133  ฉบับที่19 ภาคเรียนที่ 3/2545 ประจำวันพุทธที่ 2 เมษายน 2546 : ภูมิทัศน์ที่สวนงามภายใน อาคารภูมิราชภัฎ "น้ำพุช้างไชโย" แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

134  ฉบับที่2 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพุทธที่ 6 พฤษจิกายน 2545 : พิถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2545 ณ. วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

135  ฉบับที่20 ภาคเรียนที่ 3/2545 ประจำวันพุทธที่ 23 เมษายน 2546 : รภ. อุตรดิตถ์จัดงาน "วันสงกรานต์" ประจำปี 2546 วันที่ 18 เมษายน 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

136  ฉบับที่21 ภาคเรียนที่ 3/2545 ประจำวันพุทธที่ 30 เมษายน 2546 : สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร. เรืองเดช วงค์หล้า ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธการบดีสถาบันราชภัฎเชียงใหม่ และ ผศ. สิทธิชัย หาญสมบัติที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธการบดีสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

137  ฉบับที่22 ภาคเรียนที่ 3/2545 ประจำวันพุทธที่ 14 พฤษภาคม 2546 : ผู้บริหารสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ ในการต้องรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันราชภัฎเทพสตรีและสาบันราชภัฎจันทรเกษม ในวันที่12 พ.ค. 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

138  ฉบับที่23 ภาคเรียนที่ 3/2545 ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2546 : ฉบับพิเศษ ประชุมอาจารย์และข้าราชการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

139  ฉบับที่24 ภาคเรียนที่ 1/2546 ประจำวันพุทธที่ 11 มิถุนายน 2546 : พีเปิดปายอาคาร "บรรณราชนครินทร์" ณ. สำนักงานวิทยบริการ สถาบะนราชภัฎอุตรดิถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

140  ฉบับที่25 ภาคเรียนที่ 1/2546 ประจำวันพุทธที่ 18 มิถุนายน 2546 : สถาบันราชภัฎ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

141  ฉบับที่26 ภาคเรียนที่ 1/2546 ประจำวันพุทธที่ 2 กรกรฎาคม 2546 : ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

142  ฉบับที่27 ภาคเรียนที่ 1/2546 ประจำวันพุทธที่ 16 กรกรฎาคม 2546 : พีธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตสถาบัญราชภัฎอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2544 - 2545 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

143  ฉบับที่29 ภาคเรียนที่ 1/2546 ประจำวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2546 : วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ครบรอบ 67 ปี วันที่ 1 สิงหาคม 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

144  ฉบับที่29 ภาคเรียนที่ 1/2546 ประจำวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2546 : วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ครบรอบ 67 ปี วันที่ 1 สิงหาคม 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

145  ฉบับที่3 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพุทธที่ 20 พฤษจิกายน 2545 : พิถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2545 ณ. วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

146  ฉบับที่30 ภาคเรียนที่ 1/2546 ประจำวันพุทธที่ 21 สิงหาคม 2546 : สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์...ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 46 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

147  ฉบับที่32 ภาคเรียนที่ 1/2546 ประจำวันพุทธที่ 30 สิงหาคม 2546 : กีฬาสัมพันธ์สานฝันน้อยใหม่ วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

148  ฉบับที่33 ภาคเรียนที่ 1/2546 ประจำวันพุทธที่ 10 กันยายน 2546 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ "งามอย่างไทย" ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

149  ฉบับที่34 ภาคเรียนที่ 1/2546 ประจำวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2546 : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน "สายใยสัมพันธ์ผู้เกษียนอายุราชการประจำปี 2546" แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

150  ฉบับที่36 ภาคเรียนที่ 2/2546 ประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2546 : ฉบับต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 / 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

151  ฉบับที่37 ภาคเรียนที่ 1/2546 ประจำวันอังคารที่ 30 กันยายน 2546 : สายใยสัมพันธ์ 46 ณ. หอประชุมสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ ในวันพุทธที่ 28 กันยายน 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

152  ฉบับที่37 ภาคเรียนที่ 2/2546 ประจำวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2546 : ผศ. สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาสถาบัติราชภัฎอุตรดิตถ์ ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมสมเด็จพระปิยะมหาราช ณ. บริเวณลานอเนกประสงค์ริมน้ำน่าน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

153  ฉบับที่39 ภาคเรียนที่ 2/2546 ประจำวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายน 2546 : ขอเชิญฟังธรรม เทศน์มหาชาติ ราชภัฎ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

154  ฉบับที่4 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพุทธที่ 27 พฤษจิกายน 2545 : การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนักศึกษา รภ. อุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

155  ฉบับที่40 ภาคเรียนที่ 2/2546 ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2546 : กีฬาสาธิตราชภัฎสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เวียงเจ้าเงาะเกมส์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

156  ฉบับที่41 ภาคเรียนที่ 2/2546 ประจำวันพุทธที่ 10 ธันวาคม 2546 : ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า อธิการบดี อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

157  ฉบับที่42 ภาคเรียนที่ 2/2546 ประจำวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2546 : พิธีอันเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐาน ณ. ศาลาพระ คณะเกษตรฒศาตร์และสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหมอนไม้ ในวันที่ 18 ธันวคม 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

158  ฉบับที่43 ภาคเรียนที่ 2/2546 ประจำวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2546 : สวัสดีปีใหม่ 2547 กิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

159  ฉบับที่44 ภาคเรียนที่ 2/2546 ประจำวันอังคารที่ 20 มกราคม 2547 : งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 (วทร. 14) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ในวันที่ 8-10 มกราคม 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

160  ฉบับที่45 ภาคเรียนที่ 2/2546 ประจำวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2547 : งานบุญประเพณีสลากภัตข้าวหลาม วันที่ 25 มกราคม 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

161  ฉบับที่46 ภาคเรียนที่ 2/2546 ประจำวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 : ขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งจะเด็จเยี่ยมและร่วมกิจกรรมรณรงค์ "To be number one" 0" จังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

162  ฉบับที่47 ภาคเรียนที่ 2/2546 ประจำวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 : ขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งจะเด็จเยี่ยมและร่วมกิจกรรมรณรงค์ "To be number one" 0" จังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

163  ฉบับที่49 ภาคเรียนที่ 2/2546 ประจำวันเสาร์ที่ 20มีนาคม 2547 : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2547 ในวันที่ 5-9 เมษายน 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

164  ฉบับที่6 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพุทธที่ 11 ธันวาคม 2545 : สมเด็จพระพี่นาง ฯ ทรงประทานนามแก่ราชภัฎ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

165  ฉบับที่7 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพุทธที่ 18 ธันวาคม 2545 : สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพรกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานนาม "บรรณราชนครินทร์"สำหรับอาคารสำนักวิทยบริการ ราชภัฎ 35 แห่ง ณ.ห้องทิวลิป โรงแรมซดิตี้ปาร์ค จังหวัดน่าน ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2545 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

166  ฉบับที่7 ภาคเรียนที่ 2/2545 ประจำวันพุทธที่ 25 ธันวาคม 2545 : สวัสดีปีใหม่ 2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

167  ฐานข้อมูลออนไลน์ OCLC FirstSearch : ฐานข้อมูลออนไลน์ OCLC FirstSearch : วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

168  ตถ์ วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 : ระบบเคเบิลทีวีของสำนักวิทยบริการที่มีต่อการ บริหารจัดการทางวิชาการของสถาบันราชภัฏ อุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

169  ตารางรายงานการใช้งบประมาณเงินนอกงบประมาณ ปีการศึกษา 2543 : รายงานการใช้เงินนอกงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณ บ.กศ. , งบประมาณ กศ.พท. , งบประมาณ กศ.บป. แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

170  ตารางออกอากาศ : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2544 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

171  ตำราออนไลน์ (Books Online) : ตำราออนไลน์ (Books Online) พร้อมด้วยผลการวิจัย จากแบบสอบถามการจัดทำสารสนเทศในรูปแบบของรายการ โทรทัศน์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

172  ทางรอดของข้าราชการไทยยุคimf : ข้าราชการไทย แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

173  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ในองค์การ : เทคโนโลยี แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

174  ประกาศสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : เรื่อง การใช้บริการของสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2543 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

175  ประกาศสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : เรื่อง การใช้บริการงานโสตทัศนศึกษาและอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2543 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

176  ประกาศสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : เรื่อง บทกำหนดโทษผู้กระทำความผิดจากการใช้สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2543 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

177  ประกาศสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : การใช้บริการของสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2543 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

178  ประวัติและการบริการของสำนักวิทยบริการ : สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

179  ปริมาณงานของนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ปริมาณงานของนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : สถิติการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2544 - เมษายน 2545 พร้อมรายการงานที่ปฏิบัติ และปริมาณงานที่ทำในแต่ละวัน แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

180  โปรแกรม Lotus Notes กับงานบริการสารสนเทศ : โปรแกรม Lotus Notes กับงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ขั้นตอนการดำเนินการฐานข้อมูล Fulltexts แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

181  แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 พ.ศ. 2545 - 2549 ของสำนักวิทยบริการ : แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 พ.ศ. 2545 - 2549 ของสำนักวิทยบริการ : แผนภูมิการจัดทำแผนกลยุทธ์, การวิเคราะห์องค์การ, แผนกลยุทธ์, แผนงาน, แผนปฏิบัติการ / แผนดำเนินงาน, แผนงานรวม 5 ปี แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

182  แผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 : กองบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

183  แผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

184  แผนงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2551 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รวมทุกผลิต ผลงานจัดการสารสนเทศของห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

185  แผนจัดหาครุภัณฑ์ พ.ศ. 2548 - 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

186  แผนจัดหาครุภัณฑ์ พ.ศ. 2548 - 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

187  แผนจัดหาครุภัณฑ์ พ.ศ. 2548 - 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

188  แผนปฏิบัติการ/โครงการ ปีงบประมาณ 2544 : แผนปฏิบัติการ/โครงการ ปีงบประมาณ 2544 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

189  แผนปฏิบัติการ/โครงการ ปีงบประมาณ 2549 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : แผนงาน : บริหารและจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา ชื่อ งาน/โครงการ : จัดการสารสนเทศของห้องสมุดมีชีวิต (Livung Library) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

190  แผนปฏิบัติการวิจัย การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต : กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะที่ 2 เมษายน - กันยายน 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

191  แผนพัฒนาสำนักวิทยบริการ ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2547 - 2556) : แผนพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2547 - 2556) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

192  แผนพัฒนาสำนักวิทยบริการ ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2547 - 2556) : ด้านครุภัณฑ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

193  แผนพัฒนาสำนักวิทยบริการ ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2547 - 2556) : ด้านงบประมาณ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

194  มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยเงื่อนไขimfและการว่างงาน : แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยยุคไอเอ็มเอฟ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

195  มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการ : มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการ ในปีงบประมาณ 2547 - 2549 ที่ต้องการจัดหา วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

196  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และโทรทัศน์วงจรปิดในสำนักวิ : สารสนเทศทางไกล การติดต่อสือสารและระบบคอมพิวเตอร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

197  รัฐธรรมนูลกับศาลปกครอง-ทศพิธราชธรรม : มาตราสำคัญว่าด้วยศาลปกครองและทศพิธราชธรรมของพระมหากษัตริยิ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

198  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2540 : อวยพรปีใหม่ 2540, ที่มาของโปรแกรมวิชา รปศ. : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

199  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2540 : มารู้จักหัวหน้ากลุ่ม รปศ., เงื่อนไขของ IMF. มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ, ปรับ ครม. ใหม่ ใครเป็นใครบ้าง : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

200  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 กันยายน 2540 : การแปรสภาพหน่วยงาน กิจกรรมด้านการบริหารและภัยจากความเครียด แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

201  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 ตุลาคม 2540 : ตำรวจ กับการเปลี่ยนแปลงบนเส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับผู้บริหาร, รัฐมนตรีใหม่ "จิ๋ว 4" : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

202  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 พฤศจิกายน 2540 : คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย รายชื่อ ครม. รัฐบาลชวน หลีกภัย: แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

203  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม 2540 : ครบรอบ 60 ปี สถาบัน, ศาลปกครอง : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

204  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 : ประวัติความเป็นมาของ Valentine's Day กลยุทธ์การบริหารงานให้สำเร็จ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

205  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 : นโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาล : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

206  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 วันที่ 22 มีนาคม 2540 : เปิดภาคเรียน 3/2539 และกิจกรรมภาคเรียน 3/2539 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

207  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 25 เมษายน 2540 : เทศกาลสงกรานต์, ของขวัญวันครอบครัว, ปรับเงินเดือนข้าราชการ บรรยายพิเศษทางวิชาการ รปศ. : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

208  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 วันที่ 24 พฤษภาคม 2540 : สาระสำคัญการบรรยายพิเศษ, การบริหารที่ยึดหลัก TQM งดการปรับเงินเดือนข้าราชการ, เกษียณอายุราชการเมื่อไร : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

209  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 วันที่ 14 มิถุนายน 2540 : ต้อนรับนักศึกษา รปศ.ภาคปกติ, คณะกรรมการโปรแกรมวิชา รปศ. คนจนไทยลดลงจริงหรือ, วิสัยทัศน์ไทยสู่ พ.ศ. 2560, ISO 14000 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

210  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 วันที่ 25 กรกฎาคม 2540 : ใครเป็นใครใน รปศ.รุ่น 13, วิกฤติเงินบาทลอยตัว ผลกระทบของเงินบาทลอยตัว : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

211  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2549 : พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ "ความสุข" : เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การเลือกตั้ง ส.ว. การสอบภาษาอังกฤษนักศึกษา รปศ. ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ ข่าว รปศ. แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

212  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2549 : 7 ยุทธศาสตร์งบฯ 2550 มุ่ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข" โปรดเกล้า ครม.ใหม่ สภานิติบัญยัติ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

213  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2549 : นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ทศปฏิบัติ 10 ประการ พฤติกรรมของ CEO ที่บริหารงานล้มเหลว แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

214  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2549 : พระราชดำรัสในหลวง 2549 การเมืองไทยและการปฏิรูปหลังวันที่ 19 กันยายน 2549 คำขวัญวันเด็กปี '50 การแข่งขันการเขียนเรียงความด้านรัฐประศาสนศาตร์ ครั้งที่ 1 สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

215  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2549 : "คำต่อคำ" ของรัฐบุรุษกับ 14 แนวทางพระราชดำริบริหารบ้านเมือง FTA เขตการค้าเสรี แขกผู้มาเยือนเดือนกุมภาพันธ์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสน์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

216  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2549 : บทบาทของ กกต. ในการสร้างการเมืองภาคประชาชน Nominee : ตัวแทนเชิดทางการเมือง หลัก 10 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท ศิษย์เก่าบัณฑิตเก่ง ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

217  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2549 : สรุปคำพิพากษาความผิด กกต. ขั้นตอนการสรรหา กกต. ชุดใหม่ ชี้วิกฤต ธนกิจทางการเมือง ก่อบาป 10 ประการ กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สู่ความเป็นเลิศ ครบรอง 70 ปี มหาวิทยาลัย ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

218  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2549 : Brand แห่งองค์กร แนะ 9 ข้อพึงปฏิบัติชี้ทางสังคมไทย ทางแก้ความขัดแย้ง สรุปยอดเงินการจัดงาน รปศ. ซับน้ำตา มรอ. ผลการสอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษา 2549 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

219  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2549 : รัฐประหาร-ปฏิวัติ-ปฏิรูป "ยึดอำนาจ" ประวัติ 5 กกต.ชุดใหม่ ประธาน กกต. คนใหม่. กรรมการการเลือกตั้ง ต้องมีทั้ง SHARP และ SURE สถาบันพระปกเกล้ามอบรางวัลแด่ อปท. ศัพท์รัฐประศาสนศาตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

220  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2550 : หลักเกณฑ์และคุณสมบัติคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ วสัยทัศน์ร่างรัฐธรรมนูญ ยืดวาระกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็น 10 ปี การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซี่ยน ครั้งที่ 12 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

221  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2550 : คมบริดจ์ เมืองมหาวิทยาลัยใน U.K ข้าราชการไทยจะเป็น Knowledge Workers ได้ไหม? ความแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญ 2550 กับ 2540 นายรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

222  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2550 : ความสำคัญของการมอบอำนาจ การเลือกตั้ง ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ผลการจับสลากเลขประจำพรรคการเมือง การแบ่งกลุ่มจังหวัดตามกลุ่มเลือกตั้งแบบสัดส่วน แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

223  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 : การทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการจัดซื้อจัดหาออนไลน์ กรอบเวลาร่างรัฐะรรมนูญ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

224  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2550 : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2550 บันไดสู่ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรภาครัฐ บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้รับเกียรตินิยม ตัวแทนนักศึกษาอบรมยุวชนประชาธิปไตย ศัพท์รัฐประศาสศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

225  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2550 : มูลเหตุการทุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถอดถอนผู้แทนโดยประชาชน (Recall) ระบบบริหารผลการปฏิบัติการ (Performance Management: PM) ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

226  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2550 : อียิปต์ดินแดนแห่งอารยธรรมโลก แนวโน้มการจ้างงานตลอดชีวิตส่งเสริมให้พนักงานมีความสามารถ เกร็ดความรู้ 4 พ. ของข้าราชการยุคใหม่ การจัดการเรียนการสอน รปศ. ปีการศึกษา 2550 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

227  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2550 : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e – Recruitment) เปิดประตูสู่เมืองผู้ดีอังกฤษ คนเก่ง รปศ. ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

228  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2550 : ความประทับใจในเมือง Sheffield ศิษย์เก่าศิษย์เก่ง ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

229  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2550 : ท่องเที่ยวไปในลอนดอน โครงการเครือข่ายรัฐสภาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยฯ สรุปผลการลงประชามติรัฐธรรมนูญ 2550 ปฏิทินการเลือกตั้ง 2550 สรุปกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2550 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

230  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2551 : มองชัยชนะของ (พปช.) มองความไร้น้ำยาของขิงแก่ ลักษณะการทุจริตคอร์รัปชั่นใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นวัตกรรมภาคราชการ: ที่มาการขับเคลื่อนและสำนึก กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

231  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2551 : การปกครองท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจ การนำแนวคิดการบริหารจัดการเวลามาใช้ในการทำงาน เทคนิคในการสั่งงาน นักศึกษาร่วมสำรวจข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ศัพท์รัฐประศาสนาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

232  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2551 : ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ คาถา 6 P แจ้งนักศึกษาลงทะเบียน ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

233  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2551 : หมดยุคของการเลื่อน “ขั้น” เงินเดือน ข้อมูลการทำงานของศิษย์เก่า ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

234  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2551 : จุดเด่นจุดด้อยของรัฐธรรมนูญ การปรับค่าจ้างแรงงาน เยาวชนนักพัฒนา ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

235  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2551 : วงจรอุบาทว์ในวัฏจักรการเมืองไทย การสรรหาด้วยเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำรัส อี 85 หรือ ไฮบริด แหล่งเชื้อเพลิงใหม่ที่ควรรู้ หนึ่งวันหนึ่งความคิด ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

236  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2551 : Assessment Center กับการสรรหาและพัฒนานักบริหารของราชการไทย การปฏิวัติประชาธิปไตยโดยคนไทย ทั้งมวล คนเก่งรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

237  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2551 : มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้ง ในปัจจุบันของนักการเมืองไทย เคล็ดลับการบริหารงานให้ชนะใจคน การบริการวิชาการในชุมชน ขอแสดงความยินดีนายกองค์การนักศึกษา ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

238  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2551 : คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ นักการเมืองควรมีอุปนิสัยของนักบริหารและนักการทูตในตนเองด้วย คุณลักษณะ 5 ขององค์กรแห่งความสำเร็จ เกร็ดน่ารู้ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

239  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2541 : สวัสดีปีขาล คุณธรรมสำหรับนักบริหารในยุค IMF. : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

240  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2541 : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, จิ๋วแต่แจ๋วในระบบราชการ ลูกน้องที่น่าหนักใจ 30 ข้อ, ลักษณะผู้นำ คศ.2000 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

241  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2541 : ป.ป.ป.กับ ป.ป.ช. ต่างกันอย่างไร?, การแสดงบัญชีทรัพย์สินนักการเมือง ปรากฎการณ์เอลนี่โน่, กีฬา รปศ.สัมพันธ์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

242  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 วันที่ 28 มีนาคม 2541 : ศาลปกครอง, ทศพิธราชธรรม, บัตรประชาชนหายไม่ต้องแจ้งความ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

243  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 วันที่ 28 เมษายน 2541 : ธรรมรัฐแห่งชาติ, เศรษฐกิจพอเพียง, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

244  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 วันที่ 28 พฤษภาคม 2541 : ทางอยู่รอดของข้าราชการไทยในยุค IMF., ตำรวจกับปัญหาจราจร, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

245  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือน สิงหาคม 2541 : การเตรียมตัวเป็นข้าราชการไทยในสังคมใหม่ คำสั่งว่าด้วยการออกคำสั่งลงโทษ น้ำ R.C. กับสุขภาพ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

246  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 วันที่ 1 สิงหาคม 2541 : การเตรียมตัวเป็นข้าราชการไทยในสังคมใหม่ ระเบียบว่าด้วยการออกคำสั่งลงโทษ, น้ำ R.C. กับสุขภาพ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

247  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2542 : สวัสดีปีใหม่ สรุปเหตุการณ์โลกที่สำคัญ Concept 10 ประการในการจัดการ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

248  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2542 : ร่างพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลนครเพิ่ม 5 แห่ง เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง GMOs หรือ LMOs ในประเทศไทย ศัพท์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

249  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2542 : ร่างพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลนครเพิ่ม 5 แห่ง เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง, GMOs หรือ LMOs ในประเทศไทย : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

250  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2542 : การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ทิศทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะ 10 วิธี รับมือ Y2K ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

251  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542 : เทคโนโลยีสารสนเทศการประยุกต์ใช้ในองค์การ วันวาเลนไทน์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

252  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2542 : งบประมาณแผ่นดิน, มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย เคล็ดลับในการทำให้อายุยืน, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

253  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2542 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลใหม่ ภูมิปัญญาบูรณาการ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

254  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 วันที่ 27 มิถุนายน 2542 : แนะนำอธิการบดีคนใหม่, แนวคิดประชาคมตำบล กฎหมายอาญาน่ารู้, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

255  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 วันที่ 26 กรกฎาคม 2542 : มิยาซาวาแพลน, เรื่องการเกษียณราชการ ระดับชั้นของอำเภอ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

256  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 วันที่ 27 สิหาคม 2542 : ศักยภาพและความพร้อมของอบต., การพัฒนาระบบราชการในภาวะวิกฤต การพัฒนาระบบราชการในภาวะวิกฤต, เรื่องน่ารู้ประชาชนได้อะไรจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

257  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2543 : รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, การออกเสียงประชามติ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

258  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 วันที่ 20 ธันวาคม 2543 : คุณธรรม ภูมิคุ้มกันสังคม, แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ วิธีคำนวณ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

259  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 : การพัฒนาองค์การ, สังคมเข้มแข็ง, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

260  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 วันที่ 3 มีนาคม 2543 : ความขัดแย้งในองค์การ, พฤติกรรมข้าราชการ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

261  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2543 : หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง, สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ เคล็ดลับเพื่อความเป็นหนึ่ง, วิธีการแจ้งข่าวอาชญากรรม : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

262  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 วันที่ 20 พฤษภาคม 2543 : การปฏิรูประบบราชการ, กาประเมินผลระบบเปิด คดีอาญาแผ่นดิน, ศัพท์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

263  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 วันที่ 16 มิถุนายน 2543 : ระบบการเลือกตั้งประนาธิบดีสหรัฐอเมริกา การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

264  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2543 : นวัตกรรมทางการบริหาร, 5 ส. เพื่อคุณภาพชีวิต ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

265  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 วันที่ 12 สิงหาคม 2543 : ประโยชน์ที่ประเทศและประชาชนได้รับหลังจากประกาศรัฐธรรมนูญแล้ว 2 ปี Internet ตำบล ดัชนีชี้วัดความสามารถของสังคมไทย : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

266  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2544 : ส.ค.ส.ปีใหม่ พ.ศ. 2544 พระราชทาน สถานการณ์ทางการเมืองที่นำไปสู่การปฏิรูปการเมือง, สรุปเหตุการณ์เด่นในรอบปี 2543 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

267  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 : ฐานข้อมูลบทความทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

268  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 วันที่ 5 ธันวาคม 2544 : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา, นโยบายการจัดระเบียบสังคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

269  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544 : ธรรมาธิปไตยสู่ธรรมรัฐ, ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า ผู้นำการเปลี่ยนแปลง, รายชื่อ อบต. ต้นแบบระดับภาค, รายรับ/ราขได้ของอบต. : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

270  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2544 : การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์, ป.ป.ช. คืออะไร ข้าราชการควรทำตัวอย่างไร, ระบบเงินเดือนข้าราชการ, คุณลักษณะของนักรัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

271  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เมษายน 2545 : การบริหารภาครัฐภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงในอนาคต, การคลังขององค์กรปกครอง แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

272  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 วันที่ 25 เมษายน 2544 : การบริหารภาครัฐภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

273  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 วันที่ 15 พฤษภาคม 2544 : Benchmarking คืออะไร, การวิเคราะห์ข่ายงาน (PERT), การรณรงค์การเลือกตั้ง : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

274  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 วันที่ 25 มิถุนายน 2544 : มารู้จักกับ P.S.O. แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาบุคลิกภาพ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

275  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 วันที่ 15 กรกฎาคม 2544 : หนี้สาธารณะ, องค์การแนวนอน การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

276  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2544 : การกำกับดูแลกิจการที่ดี, E-Government C E O กับระบบราชการ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

277  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 วันที่ 30 กันยายน 2544 : พระเจ้าอยู่หัวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท, ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

278  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2545 : ส.ค.ส.พระราชทาน, พระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ในหลวง คู่มือคนไทยตีฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ, 6Ps ความสุขในการทำงาน : ร แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

279  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 : องค์การสมัยใหม่ : 5 เอส ผู้นำ อบต.กับการใช้ประโยชน์ของข้อมูล คติรัฐประศาสนศาสตร์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

280  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 วันที่ 20 ธันวาคม 2545 : คนไทยได้อะไรจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ, ประชาชนได้อะไรจาก One Stop Service, องค์ปการแนวนอน, ศัพท์รัฐศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

281  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2545 : การติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การปรับปรุงระบบราชการ, มุมมองเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน, คติสอนใจชาว รปศ. : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

282  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 25 พฤศจิกายน 2545 : องค์การสมัยใหม่ : 5 เอส, ผู้นำ อบต.กับการใช้ประโยชน์ของข้อมูล, คติรัฐประศาสนศาสตร์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

283  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 วันที่ 23 มีนาคม 2545 : นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน, ปปง.คืออะไร การบริหารงานใหม่ๆ, วิวัฒนาการงบประมาณของไทย : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

284  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 วันที่ 27 เมษายน 2545 : การกระจายเงินสู่ท้องถิ่น, ความเครียดในองค์การ นายอำเภอจะสังกัดใครดี, การจัดการเรียนการสอน กศ.บป.โปรแกรมวิชา รปศ.ช่วง Summer : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

285  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2545 : ประเมินธรรมาภิบาลใน อบต., ครรลองของอำนาจ หลักการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อาการไม้ตายซากของนักวิชาการ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

286  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2545 : ทักษะการบริหาร สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ACD ความร่วมมือเอเซีย บุคลิกของผู้บริหาร 4 G ของการเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

287  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2545 : การแก้ไข พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในหนึ่งวันคนไทยใช้เวลาทำอะไรบ้าง, หลักการ Good Governance : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

288  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2545 : มาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นของอบต., มารู้จัก AQ กันดีกว่า ทำไมต้องปฏิรูประบบราชการ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

289  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2545 : แนะนำฐานข้อมูลโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้าราชการไทยหัวใจปฏิรูป, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : ร แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

290  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2546 : พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่, ปฏิรูปข้าราชการด้วยทฤษฎี 3 วงกลม : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

291  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 วันที่ 26 ตุลาคม 2546 : เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบ AIC ฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเพชรราชภัฏ บัณฑิตไทยในพระราชดำริ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

292  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 22 พฤศจิกายน 2546 : บทบาทของผู้ว่าซีอีโอ เทคนิคการบริหารงานด้วยหลัก 4 Q ตำราออนไลน์ รัฐประศาสนศาสตร์ ครม. ทักษิณ 7 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

293  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2546 : กษัตริย์นักพัฒนา การทำให้ขนาดขององค์กรลดลง นโยบายการเกษียนอายุราชการ กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและคำนิยมของระบบราชการ ศัพท์รัฐประศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

294  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 : บทบาทของข้าราชการหลังปฏิรูประบบราชการ, กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จในการทำงาน : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

295  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2546 : งบประมาณแผ่นดิน, ระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน, การทำงานให้มีความสุข และหายเครียด : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

296  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2546 : แฟชั่นการบริหารจัดการภาครัฐ, อนาคตของงานและอาชีพข้าราชการ, คติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

297  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 วันที่ 10 พฤษภาคม 2546 : กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ, ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2547, สถานการณ์โรค SARS, แนะนำอธิการบดีสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์คนใหม่ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

298  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2546 : ยุทธศาสตร์การปราบปรามผูมีอิทธิพล การออกเสียงประชามติ ข้อคิดของนักบริหาร หัวใจทองของนักบริการ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

299  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 วันที่ 19 กรกฏาคม 2546 : การบริหารแบบมีส่วนร่วม,การพัฒนาตนเอง แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

300  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2546 : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การพัฒนาที่ยั่งยืน วิธีในการบริหารเวลา คนเก่งรัฐประศาสนศาสตร์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

301  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 วันที่ 9 กันยายน 2546 : ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

302  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2547 : ทุนทางสังคม พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คลื่นลูกที่ 3 ผ่านไปคลื่อนลูกใหม่มาแทนที่ ขอแสดงความยินดี สาระน่ารู้ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

303  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2547 : พระราชดำรัสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันรัฐธรรมนูญกับสิทธิมนุษยชน การถ่ายโอนสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 แนวจริยธรรมในการบริหารจัดการเลือกตั้ง ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

304  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2547 : ส.ค.ส. ปีใหม่ 2547 พระราชทาน คุณสมบัติ 15 ก ของผู้นำที่พึงประสงค์ จิตสำนึก..ในการปกครองตนเอง สิ่งจำเป็นสำหรับท้องถิ่น คตินักรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ ข่าวสารนักศึกษา แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

305  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2547 : สารจากอธิการบดีของเรา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

306  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547 : บัตรประชาชน Smart Card ทิศทางการวางแผนพัฒนาในอนาคต 2547 ปีแห่งการเลือกตั้ง เทคนิคการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

307  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2547 : แผนกลยุทธ์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การบริหาราชการแผ่นดินแนวใหม่ มองโลกให้ดีวันละนิด ชีวิตมีสุข คตินักรัฐประศาสนศาสตร์ ครม. ทักษิณ 8 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

308  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 เมษายน 2547 : วันข้าราชการพลเรือน การตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่น วิธีบริหารเสน่ห์ของผู้นำ อภิมหานครในปี 2015 Seven Q คตินักรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

309  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2547 : ระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ผู้นำแบบ E-Leader ความอยู่ดีมีสุข เป้าหมายสดท้ายของการพัฒนา คตินักรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

310  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2547 : งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน หลัก 9 ป.ในการบริหารงานที่ดี บัตรคอมพิวเตอร์ ON-LINE คนเก่ง ศิษย์เก่า รปศ. ดีเด่น คตินักรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

311  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2547 : จัดการโครงการขนาดใหญ่ การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จริต ในหลักพระพุทธศาสนา คตินักรัฐประศาสนศาสตร์ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

312  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2 : ก.พ. กับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในอนาคต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานเลือตั้งสมาชิกรัฐสภา กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจ (BIMST-EC) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หลักการบริหารงานและบริหารชีวิต 10 ประการ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

313  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2547 : บันได 3 ขั้นเพื่อการประหยัดน้ำมัน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 งบประมาณสมดุล ปี 2548 นโยบาย SML ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

314  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2548 : พระราชดำรัสพระราชทานพรแก่ปวงชนชาวไทยในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ Lean Government คืออะไร ระบบเลือกตั้งของไทย 2548 กับมิติที่เปลี่ยนไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

315  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2548 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ เลขาธิการอังค์ถัด การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ข้อคิดนักบริหาร 10 ข้อ ในการหาเวลาเพื่อจรรโลงชีวิต ศิษย์เก่า ศิษย์เก่ง ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

316  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2548 : แนวทางใหม่ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 9 นโยาบายในอนาคต ปฐมฤกษ์สนามบินสุวรรณภูมิ เกร็ดความรู้ในการทำงาน ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

317  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2548 : ศ.ดร.ปุระชัย "คนดีไม่มีเสื่อม" เทคนิคการจำแม่น ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2548 คติสอนใจ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

318  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2548 : ธรรมาภิบาลของพรรคการเมืองกับความยั่งยืนของประชาธิปไตย การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เปรียบเทียบผลการเลือกตั้งปี 2544 กับปี 2548 หลังการเลือกตั้ง ประชาชนควรมีส่วนร่วมอย่างไร แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

319  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2548 : พระราชดำรัสเปิดประชุมสภา คณะรัฐมนตรีชุดรัฐบาลทักษิณ 2/1 Service Mild ข้อคิดคำคม ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

320  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2548 : เปิดประตูสู่เมืองเซี่งไฮ้ หังโจว ซูโจว ทฤษฎี 8 K's พิธีสมณภิเษก โป๊ปเบเนดิกต์ ที่ 16 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

321  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2548 : แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย E-Thailand เกร็ดน่ารู้ ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

322  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2548 : คุณภาพชีวิตคนไทยกับทางเลือกในการพัฒนา ผลการดำเนินงานระยะ 3 ปี ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 รู้ 8 ข้อของหมอกระแส ข้อคิดสำหรับนักบริหาร ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

323  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2548 : 10 วิธี การจัดความรู้หน่วยงานราชการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รางวัลพระปกเกล้า : รางวัลธรรมาภิบาล 12 มาตรการกู้ชีพ การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2548 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

324  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2548 : รางวัลเกียรติยศอาหารปลอดภัย Competency กับการบริหารงานยุคใหม่ วิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑฺต ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนเรียนดี ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

325  รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2548 : HR Scorecard พ.รก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ2548 องค์กรสมัยใหม่ภาวะผู้นำต้องคำนึงถึง ศึกษาดูงานออสเตรเลีย ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

326  รายการงบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

327  รายงานการประชุมวิชาการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา(ครบรอบ 2 ปีของสมศ.) : รายงานการประชุมวิชาการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา(ครบรอบ 2 ปีของสมศ.) วันที่ 22 - 23 พ.ย. 45 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 30 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

328  รายงานการวิจัย การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต : กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

329  รายงานประจำปี 2547 ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

330  รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) สำนักวิทยบริการ : สำนักวิทยบริการประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน การเรียนการสอน การบริหารทางวิชาการสู่สังคม การบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

331  รายงานลักษณะการปฏิบัติงาน จำนวนชิ้นงาน จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ : งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ สถิติปีงบประมาณ 2547 (ต.ค.2546 – ก.ย. 2547) (หน้า 1-15) งานโสตทัศนวัสดุและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้า สถิติปีงบประมาณ 2547 (ต.ค.2546 – ก.ย. 2547) (หน้า 16-44) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

332  วิทยนิวส์ ฉบับเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ : การจัดการแสดงห้องราชภูมิปัญญา,ห้องเฉลิมพระเกียรติ ห้องราชภูมิปัญญา แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

333  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับ 6 เดือน มิถุนายน 2549 : เหตุการณ์น้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 23 พฤษภาคม 2549 รายการวัสดุครุภัณฑ์และวัสดุสารสนเทศที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย รายชื่อ อาจารย์ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ที่ยืมหนังสือและหนังสือชำรุดสูญหายจากอุทกภัย แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

334  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2549 : ดอกเตอร์ถนอม อินทรกำเนิด ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

335  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 11 เดือน ตุลาคม 2549 : สำนักวิทยบริการฯ รับมอบหนังสือบริจาคหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม, กสนปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์, สถิติการเข้าใช้บริการและให้บริการประจำเดือนกันยายน 2549 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

336  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 15 เดือน ธันวาคม 2549 : อาจารย์ บุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ร่วมเดิน– วิ่ง เทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเฉลิมฉลองในมหามงคลเฉลิมพระพรรษา ครบ 80 พรรษา วันที่ 2 ธันวาคม 2549, แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

337  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 เดือน ธันวาคม 2549 : สำนักวิทยบริการฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระพรรษา ครบ 80 พรรษา, สถิติการเข้าใช้บริการและให้บริการประจำเดือน ตุลาคม 2549, รายชื่อหนังสือใหม่, สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับมอบหนังสือบริจาคหลังประสบอุทกภัยน แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

338  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 เดือน ธันวาคม 2549 : สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, สถิติการเข้าใช้บริการและให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2549 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

339  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฏาคม 2549 : การร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี และวันสถาปนามหาวิทยาลัย แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

340  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2549 : สถิติการเตรียมหนังสือออกให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2549, รายชื่อหนังสือใหม่, รายชื่อหนังสือบริจาคที่มอบให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, รางวัลซีไรต์ (รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ) ปี พ.ศ. 2549 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

341  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2549 : รายชื่อหนังสือใหม่, รับมอบหนังสือบริจาคหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม, ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์, ดอกเตอร์ถนอม อินทรกำเนิด ได้ให้เกียรติเยี่ยมเยือนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

342  วิทยนิวส์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2550 : พรในหลวง ปีพุทธศักราช 2550, งานปีใหม่สำนักฯ 28 ธันวาคม 2549, สถิติการเตรียมหนังสือออกให้บริการ ธันวาคม 2549 สำนักฯ รับมอบหนังสือจากบริษัทวิทยพัฒน์, ห้องสมุดยุคใหม่…เคลื่อนที่ได้ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

343  วิทยนิวส์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 : การวิจัย สำรวจ Cable TV ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

344  วิทยนิวส์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 : ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการของหอสมุด 6 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (บางนา), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอม แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

345  วิทยนิวส์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 เดือน มีนาคม 2550 : สรุปผลการสำรวจความต้องการโปรแกรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรมสืบค้น แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

346  วิทยนิวส์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม 2550 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและศึกษาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ณ มหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาว แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

347  วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 : การบริการโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : เริ่มดำเนินโครงการ, งานจัดวางระบบบริการดีวีดี / วีซีดี, ขั้นตอนการให้บริการดีวีดี / วีซีดี แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

348  วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 : หนังสืออ้างอิง : ความหมาย, ลักษณะพิเศษ, ประเภทของหนังสืออ้างอิง, วิธีใช้หนังสืออ้างอิง, การศึกษาค้นค9 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

349  วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 : บทความวิชาการ และตำราออนไลน์ : ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล และขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

350  วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 16 : การอบรมวิจัยสถาบันเพื่อการประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 6-8 สิงหาคม 2545 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

351  วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 17 : พระเจ้าพี่นางเธอฯ ประทานนาม อาคารวิทยบริการเป็น "อาคารบรรณราชนครินทร์" แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

352  วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 18 : ประจำภาคเรียนที่ 1/2545 : ได้แจ้งเรื่องต่าง ๆ และแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงของสถาบัน ที่กำลังจะก้าวไปสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นต่อไป แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

353  วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 : การบริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ : ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2545 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

354  วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏ อุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

355  วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 32 : การเปรียบเทียบสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ กับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

356  วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 : การประชุมสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานในสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

357  วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 6 : การบริหารจัดการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : บุคลากร, ทรัพยากรและสถิติ, ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

358  วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 8 : โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2544 : จัดอบรมความรู้ด้านการจัดองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้นำผู้เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานที่กทม. และประจวบคีรีขันธ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

359  วิทยนิวส์ ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 9 : ผลการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2545 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า, วัดเขาช่องกระจก, พระปฐมเจดีย์, วัดพระนอนจักรศ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

360  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 วันที่ 13 มิถุนายน 2546 : ความคิดเห็นของนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จำนวน 34 คน : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

361  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 วันที่ 8 สิงหาคม 2546 : ความเป็นมาของระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการทั้งในอดีตและปัจจุบัน : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

362  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 วันที่ 8 สิงหาคม 2546 : นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่ได้กล่าวว่า จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยประการหนึ่งคือ ห้องสมุด อยากเห็นห้องสมุดเป็น Living library : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

363  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 13 วันที่ 1 กันยายน 2546 : รายละเอียดการใช้งบประมาณ ปี 2547 และ 2546 แผนพัฒนา ปี 2547 แผนดำเนินการ ปี 2547 แผนดำเนินการ ปี 2546 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

364  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 14 วันที่ 31 สิงหาคม 2546 : สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดเก็บเงินค่าปรับจากสมาชิกในส่วนของการให้บริการ 3 ด้าน คือ การให้บริการยืม-คืนหนังสือ การให้บริการอินเทอร์เน็ต การให้บริการโสตทัศนวัสดุ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

365  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 16 วันที่ 18 กันยายน 2546 : ความเป็นมาของระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการทั้งในอดีตและปัจจุบัน (แก้ไขส่วนอ้างอิง) ขั้นตอนและรูปแบบในการพัฒนา : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

366  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 17 วันที่ 11 ตุลาคม 2546 : บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ของสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการได้สมัครเป็นสมาชิกของ ศทส. เพื่อรับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของบไทย มาให้บริการกับนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

367  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 23 ธันวาคม 2546 : การสำรวจสถิติการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

368  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 24 ธันวาคม 2546 : สรุปผลการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2546 จำนวนประชากรผู้ที่อ่านหนังสือและผู้ที่ไม่อ่านหนังสือ ประเภทหน้งสือที่ประชากร และความถี่ในการอ่านหนังสือ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

369  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 : สารสนเทศบนเครือข่ายเคเบิลทีวี และการถ่ายทอดสดของสำนักวิทยบริการ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

370  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 วันที่ 20 เมษายน 2546 : โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการ ประจำปีการศึกษา 2545-2546 พัฒนาบุคลากรด้าน EQ และไปศึกษาดูงานวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2546 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

371  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 วันที่ 22 พฤษภาคม 2546 : ผลสำเร็จโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

372  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน 2546 : พิธีเปิดอาคารบรรณราชนครินทร์ของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ความเป็นมาของป้ายอาคารบรรณราชนครินทร์, พิธีประทานนามอาคารบรรณราชนครินทร์ และพิธีเปิดป้ายอาคารบรรณราชนครินทร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

373  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 1 : E-BOOKS & E-ARTICLES ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

374  วิทยนิวส์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 2 วันที่ 9 มิถุนายน 2546 : สรุปผลงานการจัดบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ ประจำปีการศึกษา 2545 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

375  วิทยนิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2547 : โปรแกรมการเผยแพร่ห้องสมุดอัตโนมัติสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สู่โรงเรียนในท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัจจุบันสู่อนาคตโลกสารสนเทศ จัดโดยชมรมห้องสมุดเฉพาะสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และสถาบันวิทยบร แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

376  วิทยนิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 วันที่ 16 สิงหาคม 2547 : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ผลสำรวจการใช้บริการสำนักวิทยบริการ สถิติการใช้บริการของสำนักวิทยบริการ สถิติการใช้บริการของห้องสมุดแต่ละคณะ สภาพปัญหาของการอ่านหนังสือในสังคมไทย แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

377  วิทยนิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 วันที่ 1 กันยายน 2547 : ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ของสำนักวิทยบริการ เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ครั้งที่ 2 ในระยะที่ 2 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

378  วิทยนิวส์ ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ เดือน พฤศจิกายน 2547 : Living Library ของประเทศสิงคโปร์และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

379  วิทยนิวส์ ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2547 : การวิจัยห้องสมุดมีชีวิต : การบริหารจัดการสารสนเทศ ทางวิชาการและท้องถิ่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในบริบทของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : การบริหารจัดการสารสนเทศ ทางวิชาการและท้องถิ่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

380  วิทยนิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2547 : การจัดรายการโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิ้ลทีวี รายงานผลการสำรวจการวิจัยการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

381  วิทยนิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2547 : สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยขอให้สถาบันออกคำสั่งแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าฝ่าย แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

382  วิทยนิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2547 : สถาบันพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าฝ่ายฯ สำนักวิทยบริการ โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

383  วิทยนิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม 2547 : การศึกษาดูงานของ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

384  วิทยนิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2547 : การอบรมบุคลากรสำนักวิทยบริการ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ” แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

385  วิทยนิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2547 : การประชุมเพื่อมอบหมายภาระงาน แก่รักษาการหัวหน้าฝ่าย เพื่อดำเนินการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

386  วิทยนิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 : การให้บริการ ของฝ่ายโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

387  วิทยนิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 มิถุนายน 2547 : แบบเสนอเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยงานปีการศึกษา 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

388  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 เดือน กรกฎาคม 2548 : สถิติการใช้และให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2548 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

389  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2548 : เทคนิคการบริหารงานของ Matsushita บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

390  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 เดือน สิงหาคม 2548 : รายชื่อวิทยานิพนธ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ : เพื่อให้นักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีวิทยานิพนธ์สาขาดังกล่าวศึกษาอย่างพอเพียง แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

391  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 12 เดือน กันยายน 2548 : สรุปผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548 ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบ (รายงานประจำปี 2548) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

392  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2548 : ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาระกิจเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

393  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 13 เดือน ตุลาคม 2548 : รายงานการประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่1/2548 วันที่ 18 ตุลาคม 2548 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

394  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2548 : การบริการอินเทอร์เน็ตสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลการสำรวจการใช้สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการฯ แนะนำฐานข้อมูลเว็บไซต์ในระบบหมู่ทศนิยมของดิวอี้ การจัดสร้างห้องบรรณราชนครินทร์ บริการเพลงระหว่างอาคาร แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

395  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2548 : ผลงานการวิจัยโครงการห้องสมุดมีชีวิต สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

396  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน มีนาคม 2548 : โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2547 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

397  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 เดือน มีนาคม 2548 : การจัดการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รายชื่อสถาบัน/โรงเรียน/หน่วยงานที่ขอใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

398  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม 2548 : โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2547 (หลังศึกษาดูงาน) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

399  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 เดือน พฤษภาคม 2548 : โครงการนำชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ โครงการจัดเตรียมหนังสือออกบริการ สถิติหนังสือ หนังสือบริจาค เว็บไซต์ ที่น่าสนใจ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

400  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 เดือน มิถุนายน 2548 : กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘ กองบริการสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

401  วิทยนิวส์ ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ 2548 : การแบ่งองค์กรและการบริหารของสำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

402  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2549 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับมอบหนังสือบริจาคหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

403  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 13 เดือน พฤศจิกายน 2549 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับมอบหนังสือบริจาคหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

404  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 14 เดือน พฤศจิกายน 2549 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับมอบหนังสือบริจาคหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

405  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับ 3 เดือน มีนาคม 2549 : ฝ่ายงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในการสั่งซื้อหนังสือใหม่ สถิติการใช้บริการและให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549 สรุปผลการสำรวจโครงการพัฒนาบุคลากรไปทัศนศึกษาดูงานของสำนักวิทยบริการฯ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

406  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2549 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร สถิติการใช้บริการและให้บริการประจำเดือน มกราคม 2549 สถิติการเตรียมหนังสือออกบริการ ประจำเดือน มกราคม 2549 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

407  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2549 : โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ศึกษาสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

408  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2549 : รายชื่อฐานข้อมูล e-book และ e-journal 7 ฐานข้อมูล : 1.IEEE / IEE Electronic Library (IEL) 2.ProQuest Dissertation & Theses-A&I 3.ACM Portal 4.Lexis.com 5.Nexis.com 6. H.W. Wilson 7.Web of Science แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

409  วิทยนิวส์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2549 : สถิติการใช้บริการและให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2549 ฝ่ายงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศการสั่งซื้อหนังสือใหม่ คณะผู้มาเยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

410  วิทยนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม 2542 : การใช้พื้นที่และการจัดการบริการทรัพยากรอาคารวิทยบริการหลังใหม่ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

411  วิทยนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 สิงหาคม 2542 : โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการจากงบประมาณ การพัฒนาสำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

412  วิทยนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 16 สิงหาคม 2542 : โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

413  วิทยนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 17 : งบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ งบประมาณเพื่อครุภัณฑ์สำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

414  วิทยนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 สิงหาคม 2542 : สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2541- 2542 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

415  วิทยนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 สิงหาคม 2542 : วิสัยทัศน์ของสำนักวิทยบริการปี2000 การมองอนาคตเพื่อการบริการของสำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

416  วิทยนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 พฤศจิกายน 2542 : การจัดการเพื่อจัดแสดงห้องราชภูมิปัญญา ห้องพิเศษของสำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

417  วิทยนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 พฤศจิกายน 2542 : ห้องราชภูมิปัญญา,ห้องเฉลิมพระเกียรติ ห้องราชภูมิปัญญา แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

418  วิทยนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 : การอัญเชิญตราเฉลิมพระเกียรติในหลวง72พรรษา13กพ.2542 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

419  วิทยนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 : เครือข่ายดาวเทียมของสำนักวิทยบริการ บริการแก่อาจารย์นักศึกษา 24 ชั่วโมง 14 รายการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

420  วิทยนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 : การให้บริการและคความคิดเห็นในการจัดทรัพยากรสารสนเทศและการร่วมมือในการพัฒนาสารสนเทศ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

421  วิทยนิวส์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 : ข้อเสนอเพื่อเร่งรัดการประกันคุณภาพ ส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพในสำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

422  วิทยนิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2543 : เซิบเวอร์ทางวิชาการหลักสูตรแผนการสอนเนื้อหาและกิจกรรมสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

423  วิทยนิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 : linkหรือการเชื่อมโยงสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศทางวิชาการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

424  วิทยนิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2543 : การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย วิธีการได้มาของสารสนเทศบนเครือข่ายโลก แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

425  วิทยนิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2543 : รายการจากช่องโทรทัศน์ของสำนักวิทยบริการ (เคเบิลทีวี) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

426  วิทยนิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2543 : รายชื่อหนังสือที่นำไปบริการศูนย์แพร่น่าน ของสำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

427  วิทยนิวส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 : ครุภัณฑ์ในสำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

428  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม 2544 : สถิติงานบริการสารสนเทศและเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ประจำเดือนมกราคม 2544 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

429  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2544 : บทความทางวิชาการ (Articles Academic) และ ตำราออนไลน์ (Books Online) กล่าวถึงที่มา ความสำคัญ และประโยชน์ของการทำบทความทางวิชาการ และการมีตำราออนไลน์ แนะนำวิธีการใช้งาน พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ประกอบให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

430  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2544 : สื่อวีดิทัศน์จากรายการโทรทัศน์ ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ที่ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ ที่อาคาร 2 ชั้น 6 สำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

431  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2544 : Database Online และการบริหารจัดการงบประมาณ 2544 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาเสริมงานบริการ ของสำนักวิทยบริการ รายละเอียดของฐานข้อมูล การจำแนก ประเภทฐานข้อมูล แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

432  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 เมษายน 2544 : สรุปผลการสำรวจแนวคิดการผลิตรายการโทรทัศน์วงจรปิด โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการให้ผลิตรายการ รูปแบบรายการ การแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

433  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม 2544 : รายชื่อวารสารทั้งหมดที่มีให้บริการของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคาร 2 ชั้น 1 ของสำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

434  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 พฤษภาคม 2544 : แผนผังสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แบบแปลนอาคารสำนักวิทยบริการทั้ง อาคาร 1 และอาคาร แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

435  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 10 : เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ ตำราออนไลน์ บทความทางวิชาการ งบประมาณแผ่นดินปี 2544 ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

436  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 10 : เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ http://library.riu.ac.th ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) Library Information 2) Library Service 3) Database 4) Links 5) Search Engine 6) Study and learning แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

437  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 13 : บทความทางวิชาการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Academic Articles) พร้อมผลการวิจัยจากแบบสอบถามการจัดทำสารสนเทศในรูปแบบ ของบทความวิชาการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

438  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 6 : ควันหลงจากการศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี : สถานที่ไปศึกษาดูงาน รายรับ, รายจ่ายในการศึกษาดูงาน แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

439  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 : สถิติงานบริการและงบประมาณ ปี 2544 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

440  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 : การใช้งบประมาณเงินนอกงบประมาณ ปีการศึกษา 2543 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

441  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 : ผังรายการถ่ายทอดทาง Cable TV channel 31 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

442  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 12 : ผลการสำรวจการจัดทำสารสนเทศ ในรูปแบบของตำราออนไลน์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

443  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 14 : ผลสรุปแบบสอบถามเรื่องการจัดทำสารสนเทศในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

444  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 : การบริการอินเทอร์เน็ตของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

445  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 : สื่อวีดิทัศน์จากรายการโทรทัศน์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

446  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

447  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 : วารสาร Online แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

448  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 : แผนผังสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

449  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 : โครงการประหยัดพลังงานสำนักวิทยบริการ ปีการศึกษา 2544 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

450  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 11 : Interesing Link : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

451  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 12 : ตำราออนไลน์ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

452  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 13 : บทความทางวิชาการบาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

453  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 14 : มีสารสนเทศที่จะนำเสนอ 3 เรื่องด้วยกัน : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

454  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 15 (ฉบับต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากจังหวัดสำปาง) : การประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

455  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 2 : Website สำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

456  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 4 : สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ นำบุคลากรทัศนศึกษา กรุงเทพฯ และเพชรบุรี แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

457  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 5 : 4 พ.ค. 2544 พิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

458  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 8 : ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

459  วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 9 : รายงานประเมินผลตนเอง : (ศึกษาดูงาน จากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

460  วิทยนิวส์ฉบับที่ 9 ปีที่ 5 : ผลการสำรวจแนวคิดการผลิตรายการโทรทัศน์วงจรปิด : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

461  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 : รายละเอียดของการจัดสรรเนื้อที่ให้บริการทั้ง 2 อาคาร และแผนผังแสดงห้องทำงานของอาจารย์,นักวิชาการ,เจ้าหน้าที่ พร้อมห้องให้บริการต่าง ๆ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

462  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 : ภาระงานช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2545 โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ในส่วนบริการไปปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

463  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 : ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2544 - 2545 ของสำนักวิทยบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

464  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 23 : บันทึกการประชุมการปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายโทรทัศน์ ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

465  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 24 : การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน โดยแยกฝ่ายออกเป็น 3 ฝ่าย พร้อมทั้งเสนอแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาในแต่ละฝ่าย แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

466  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 26 : แผนการจัดหาครุภัณฑ์ พ.ศ. 2547 - 2549 สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

467  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 : การจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือแต่ละคณะประจำปีงปม.2546 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

468  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 : ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 41 แห่ง แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

469  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 31 : สรุปสถิติวัสดุตีพิมพ์ของสำนักวิทยบริการ ประจำปี 2545 โดยจัดแบ่งเป็นหนังสือ, สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเย็บรวมเล่ม, วารสาร, หนังสือพิมพ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

470  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 32 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม : ตารางการเปรียบเทียบสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์กับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

471  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 33 : การประกันคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2545 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

472  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 34 : การบริหารจัดการสารสนเทศ และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2545 สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

473  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 : ประกาศสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายได้ที่มีจากการจัดพิมพ์เอกสารผ่านอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ, เรื่องการใช้ห้องดีวีดี และการให้บริการเลือกโสตทัศนวัสดุ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

474  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 : การบริหารจัดการฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ฐานข้อมูลที่น่าสนใจมีดังนี้ ฐานข้อมูลในหลวง, ฐานข้อมูลพระราโชวาท, ฐานข้อมูลท้องถิ่น, ตำราออนไลน์, วารสารออนไลน์, บทความวิชาการ, ลิงค์ที่น่าสนใจ, ฐานข้อมูลวัสดุห้องสมุด, ฐานข้อมูลรัฐประศาส แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

475  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 : การสร้างผลงานระดับศาสตราจารย์ของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ผลงานทางวิชาการ, ประเภทของตำรา, ความสำคัญของตำรา, แนวทางการสร้างตำรา, โครงร่างประจำบท, กระบวนการจัดทำตำรา แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

476  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 (แก้ไขเพิ่มเติม) : กรณีศึกษาสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ประวัติความเป็นมาของการสร้าง โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบงานของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

477  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 12 : สรุปค่าหนังสือตำราของ 6 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2545 รวมถึงรายละเอียดในปีงบประมาณ 2546 ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

478  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 3 : สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มอบหนังสือไปยังศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน และได้รวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปี 2544 ไว้ใน http://library.riu.ac.th แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

479  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 4 : รายงานการประเมินตนเองของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในวันที่ 22 มกราคม 2545 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

480  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 5 : สำนักวิทยบริการได้รวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ปี 2543 ในเว็บไซต์ http://library.riu.ac.th แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

481  วิทยนิวส์ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 7 : บันทึกการประชุม เรื่อง การทำงานเคเบิ้ลทีวี ครั้งที่พิเศษ/2545 เรื่องแจ้งให้ทราบ และเรื่องเสนอแนะการทำงาน แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

482  วิทยนิวส์ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 : รายได้จากการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตและห้องดีวีดีของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

483  วิทยนิวส์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 : การบริการ Cable TV ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

484  วิทยนิวส์ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 : แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเงินรายได้ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

485  วิทยนิวส์ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 : แนวทางการพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน, e-library, โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

486  วิทยนิวส์ปีที่ 9 ฉบับที่ 13 : ผลสำรวจการจัดทำสารสนเทศ ในรูปแบบของบทความวิชาการ : แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

487  วิทยนิวส์ปีที่ 9 ฉบับที่ 15 : งบประมาณแผ่นดิน 2544 และงบประมาณของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544) เพื่อพัฒนากิจการของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

488  วิทยนิวส์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 : บทความทางวิชาการและตำราออนไลน์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

489  วิทยนิวส์ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 : สถิติเกี่ยวกับอาจารย์ในสถาบันราชภัฏของการทำผลงานทางวิชาการ ลักษณะผลงานที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ แนะแนวทางการพัฒนาวิชาการ การขอตำแหน่งวิชาการเพิ่มเติม แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

490  วิทยนิวส์ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 1 : กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ การจัดสรรพื้นที่ให้บริการทั้ง 2 อาคาร ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2543 สรุปผลการดำเนินงานปี 2543 โครงการพัฒนาและกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการ ในปี 2543 - 2544 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

491  วิทยนิวส์ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 8 : ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 : โครงสร้างและการบริหาร, งบประมาณและการเงิน, ทรัพยากรสารสนเทศ, อาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์, การบริการ เป็นต้น แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

492  วิสัยทัศน์ของสำนักวิทยบริการ : วิสัยทัศน์, นโยบาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, ผู้บริหาร, งบประมาณ, ผลงานสำคัญในรอบปี 2542, ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

493  สรุปผลงานสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2543 : ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ บุคลากร โครงสร้างการบริหารงาน ปริมาณงานของนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรห้องสมุดปีงบประมาณ2543 แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

494  สารบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2546 : รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2547 ของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

495  สำนักวิทยบริการการสั่งซื้อหนังสือเพื่อคณะ : สำนักวิทยบริการการสั่งซื้อหนังสือเพื่อคณะ : มี หน่วยงานดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, คณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะมนุษยศาสตร์และมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ บัณฑิตวิทยาลัย แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

496  สำนักวิทยบริการปี2542 : การจัดองค์การและทรัพยากรสำหรับอาคารหลังใหม่ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

497  สำนักวิทยบริการและบริการสารสนเทศยุคใหม่ : สารสนเทศและการบริการ แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   

498  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : แบ่งออกเป็น 1.กองพัฒนาและบริการสารสนเทศ (รายละเอียดหน้า 1 – 36) 2.โสตทัศนวัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (รายละเอียดหน้า 37 – 45) แหล่งอ้างอิง :    ผู้ป้อนข้อมูล :   


กลับไปหน้าจอสืบค้น