library@uru.ac.th
(055) 416601-20 ต่อ 1700

ประวัติและพัฒนาการ

img

ประวัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พัฒนามาจากห้องสมุด และหอสมุดตามลำดับ จากการบันทึกพบว่า ห้องสมุดแห่งนี้เดิมชื่อว่า "ห้องสมุดโรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์" เริ่มเปิดบริการครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2487 โดย

 • พุทธศักราช 2487 - 2505 ให้บริการที่อาคารสามัคคี (อาคาร 1)
 • พุทธศักราช 2506 - 2510 ให้บริการที่อาคารศิลาอาสน์ (อาคาร 5)
 • พุทธศักราช 2511 - 2516 ให้บริการที่อาคาร 6 มีพื้นที่ 6 ห้องเรียน
 • พุทธศักราช 2517 - 2541 ให้บริการที่อาคารหอสมุด 2 ชั้น
 • พุทธศักราช 2542 - ปัจจุบัน เปิดบริการอาคารใหม่ 6 ชั้น โดยเชื่อมต่อกับอาคาร 2 ชั้นเดิม รวมให้บริการทั้งหมด 8 ชั้น
 • ในปีพุทธศักราช 2535 ได้เปลี่ยนชื่อจากหอสมุดเป็น "สำนักวิทยบริการ" หรือ "Academic Resource Center"
 • ในปีพุทธศักราช 2539 - 2541 ทางสถาบันได้จัดสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร 6 ชั้น โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินจำนวน 36 ล้านบาท ให้สร้างอยู่บริเวณด้านหลังอาคารเดิม และมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ทั้ง 2 อาคาร อาคาร 2 ชั้น(หลังเก่า) ของสำนักวิทยบริการ ได้เริ่มเปิดใช้เป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2517 จนกระทั่ง
 • ในปีพุทธศักราช 2542 ได้ขยายพื้นที่ให้บริการ ณ หลังใหม่ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ครบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช) เป็นอาคาร 6 ชั้น ได้รับ งปม. สนับสนุน ในปี 2539 , 2540 และ 2541 ในวงเงิน 36 ล้านบาท มีผู้ควบคุมการก่อสร้าง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอ วัฒนา, รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน และ อาจารย์เกษมศักดิ์ มีเจริญ
 • * วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542 ได้มีการอัญเชิญพระราชลัญจกร ติดตั้งที่ระดับชั้นที่ 6 โดย อธิการบดี ผศ.ดร. มาณพ ภาษิตวิไลธรรม
 • เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2542 ได้เปิดบริการ ทั้ง 2 อาคาร พร้อมกัน เป็นต้นมา
 • ในวันที่ 16 ธันวาคม 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ประทานนามอาคารหอสมุดว่า "อาคารบรรณราชนครินทร์" พร้อมทั้งประทานนามอักษรพระนามจารึกที่อาคาร แก่สถาบันราชภัฏทั้ง 40 แห่ง และสำนักวิทยบริการได้ทำพิธีเปิดป้าย "อาคารบรรณราชนครินทร์" อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2546เนื้อที่ให้บริการทั้ง 2 อาคาร มีจำนวน 6,629 ตารางเมตร
 • วันที่ 27 ธันวาคม พุทธศักราช 2544 ทางสำนักวิทยบริการ ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาจำนวน 50 ชุด และคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์งานจำนวน 13 ชุด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการอินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาได้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการแสวงหาสารสนเทศที่ทันสมัยประกอบกับการเรียนการสอน
 • วันที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2545 ได้เปิดให้บริการระบบดีวีดีสำหรับนักศึกษา จำนวน 1 ห้อง มี 45 ชุด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี เปิดการบริการดีวีดี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการศึกษาสารสนเทศในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
 • วันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2545 ได้รับประทาน “พระตราประจำพระองค์” เป็นชื่ออาคารบรรณราชนครินทร์ พร้อมกันกับหอสมุดของสถาบันราชภัฏอีก 34 แห่ง โดยสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ขอประทานพระอนุญาต ณ จังหวัดน่านและมีพิธีเปิดป้ายอาคารบรรณราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2546 พุทธศักราช 2548 เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” และให้โอนย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์ มาอยู่ในสำนักวิทยบริการ ต่อมาพุทธศักราช 2549 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้แยกออกจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานเอกเทศของมหาวิทยาลัย