การออกแบบเครื่องสับกิ่งกระถินสดเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

DESIGN OF LEGUME BRANCH CHOPPER FOR FEED OF RUMINANT

นายภูวดล สีหานนท์ รหัส 37301423

 

บทคัดย่อ

        เครื่องสับกิ่งกระถินสด มีส่วนประกอบหลักคือ หัวสับและลูกกลิ้งยาง หมุนสวนทางกันโดยหัวสับเป็นชนิดทรงกระบอก (Cylinder type) ติดใบมีดจำนวน 13 ใบ และความกว้างของการสับ 250 มิลลิเมตร ต้นกำลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 0.746 กิโลวัตต์ (1 กำลังม้า) โดยส่งกำลังด้วยสายพานไปขับหัวสับ หลักการทำงานอาศัยการตัดระหว่างใบมีดที่ติดหัวสับและผิวของลูกกลิ้งยางโดยระยะเยื้องระหว่างหัวสับกับลูกกลิ้งยางประมาณ 400 มิลลิเมตรจากการทดสอบหาความเร็วรอบหัวสับได้ความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 200 รอบต่อนาที ซึ่งจะได้ปริมาณของกระถินหลังการสับที่มีขนาดและคุณภาพเหมาะสมต่อโภชนะของสัตว์เคี้ยวเอื้องประมาณ 89.38% (โดยท่อน) และ 81.51% (โดยน้ำหนัก) สมรรถนะของเครื่องสับกิ่งกระถินสดสามารถสับกิ่งอ่อนกระถินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 5-10 มิลลิเมตร ความสามารถในการสับกิ่งอ่อนกระถิน มีค่า 96.40 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

 

 

 

Abstract

        The legume branch chopper mainly consisted of cutterhead and rubber roller that revolved towards each other. The cutterhead had cylinder type equipped with 13 knife blades, 250 mm. wide. A 0.746 kilowatt (1 horsepower) electric motor was used as the power source which drived cutterhead through driving belt. This method employed the cutting between blades attached to the cutterhead and the surface of robber roller. The offset between cutterhead and rubber roller was approximately 400 mm.The results showed that the optimum cutterhead speeds was 200 rpm. In this case, this yielded the right size and quality of legume for ruminant nutrition approximately 89.38% (by piece) and 81.51% (by weight). The machine could process legume branches with 5-10 mm. in diameter. The capacity of legume branch chopper was 96.4 kilogram per hour.