การศึกษารูปแบบการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกร สามัญศึกษา เขตการศึกษา 10

ผู้ทำวิจัย  กัมพล พื้นเสน 
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ
สถานที่ทำงาน ่โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 

ระยะเวลาในการวิจัย

เมษายน 2538 - กุมภาพันธ์ 2539

ประเภทของงานวิจัย

ส่วนบุคคล

ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 ที่ใช้ในการตัดสินใจสั่งการ งานการบริหารทั่ว ไป งานธุรการ งานวิชาการ งานปกครองนักเรียน งานบริการ และงานโรงเรียนกับชุมชน โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน จำแนกตามเพศ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ใน การดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

วิธีการดำเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 ปีการศึกษา 2533 จำนวน 101 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)

เครื่องที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามให้เลือกคำตอบที่ตรงกับการปฏิบัติ จริงเพียงคำตอบเดียวจากหลายคำตอบจำนวน 69 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการ ตัดสินใจสั่งการที่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใช้ในการตัดสินใจสั่งการโดยใช้ ไค สแควร์ (Chi - Square Test)

สรุปผลการวิจัย

1. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 ใช้รูปแบบการ ตัดสินใจสั่งการด้วยตนเองโดยภาพรวมมากกว่าตัดสินใจโดยกลุ่ม เมือพิจารณารูปแบบ การตัดสินใจสั่งการที่ผู้บริหารใช้ในการบริหารงานเนรายด้านพบว่า ผู้บริหารตัดสินใจ ด้วยตนเองในการบริหารงาน ด้านการบริหารทัวไป และงานธุรการ ตัดสินใจโดกยลุ่มใน การบริหารงานด้าน งานวิชาการ งานปกครองนักเรียน และงานบริการ และงานโรงเรียน กับชุมชน

2. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 ที่มีเพศและวุฒิ ทางการศึกษาต่างกัน ใช้รูปแบบการตัดสินใจสั่งการโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ต่างกัน ใช้รูปแบบการตัดสินใจสั่งการโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย ด้านพบว่า

2.1 ผู้บริหารชายและผู้หญิงใช้รูปแบบการตัดสินใจสั่งการแตกต่างกันอย่างมันัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ในการบริหารงานด้าน งานธุรการ งานปกครองนักเรียนและงาน บริการ ส่วนด้านการบริหารทั่วไป งานวิชาการ และงานโรงเรียนกับชุนชน ผู้บริหารชาย และหญิงใช้รูปแบบการตัดสินใจสั่งการไม่แตกต่างกัน

2.2 ผู้บริหารที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ใช้รูปแบบการ ตัดสินใจสั่งการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการบริหารงานด้าน งานวิชาการ และงานปกครองนักเรียน ส่วนด้านการบริหารทั่วไป งานธุรการ งานบริการ และงานโรงเรียนกับชุมชน ผู้บริหารที่มีวุฒิทางการศึกษาแตกต่างกันใช้รูปแบบการ ตัดสินใจสังการไม่แตกต่างกัน

2.3 ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งงผู้บริหารระหว่าง 1-10 ปี และมาก กว่า 10 ใช้รูปแบบการตัดสินใจสั่งการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการบริหารงานด้าน งานธุรการ และงานโรงเรียนกับชุมชน ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่างกันใช้รูปแบบการตัดสินใจสั่งการไม่แตกต่างกัน

จากผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ยังเกี่ยวกับข้องกับ เพศ วุฒิทางการศึกษา และ ประสบการณ์ใน การดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้บริหาร หรือมีอำนาจใน การแต่งตั้งผู้บริหารนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปพิจารณาประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามความเหมาะสมต่อไป