S245

[3805037] 

สัมฤทธิ์ผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนโดยวิธีการทำนาย

Learning Achievement Thai Reading Comprehension of Prathom V Students Using Hypothesis Method

ผู้ทำการวิจัย  นางสาวอรุณณี สายเสมา 
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านโนนสุง ต.จำปี   อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 

ระยะเวลาในการวิจัย

ตุลาคม 2535 - ตุลาคม 2536

ประเภทของงานวิจัย

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเป็นมา

ภาษาเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพราะภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร ให้เข้าใจตรงกันและการแสวงหาความรู้โดยมากต้องใช้ทักษะการอ่าน ฉะนั้นทักษะ การอ่านจึงเป็นพื้นฐานของการศึกษา โดยเฉพาะการอ่านจับใจความสำคัญ แต่จาก การประเมินผลคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานการประถม ศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2535 พบว่า นักเรียนสามารถอ่านได้แต่ไม่เข้าใจ ความหมาย อีกทั้งสรุปใจความไม่ได้และวิเคราะห์ความไม่ได้ ซึ่งจำแนกสัมฤทธิ์ผล ด้านการอ่านจับใจความ โดยเทียบคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยเฉลี่ย จากปี พ.ศ. 2530 -2534 เรียงตามลำดับได้ดังนี้ 6.70, 4.22, 5.43, 5.41 และ 6.08 จากสถิติดังกล่าวจะเห็น ว่าผลการเรียนด้านการอ่านจับใจความยังเป็นที่ไม่น่าพอใจ ปัญหาที่เสนอมานี้ ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะนำมาศึกษา โดยใช้วิธีการสอนแนวใหม่ ซึ่งนำวิธีการสอนแบบวิทยา ศาสตร์ มากปรับใช้กับทักษะการอ่านจับใจความ ซึ่งในที่นี้ตั้งชื่อว่า การสอนอ่านโดย วิธีการทำนายโดยคัดเลือกเนื้อหาที่นอกเหนือบทเรียนมาเป็นสื่อในการสอนอ่านที่ผู้ วิจัยคัดเลือกให้เหมาะสมกับระดับกลุ่มตัวอย่าง ลำดับขั้นในการสอนโดยวิธีการ ทำนายมีดังนี้

ขั้นที่ 1 ข้อสงสัย เป็นขั้นเสนอปัญหา โดยใช้เกมปริศนาต่าง ๆ ให้นักเรียนทายชื่อ เรื่อง

ขั้นที่ 2 เริ่มต้นอ่าน นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องตอนที่ 1 อภิปรายการทำนายของตนใน ขั้นที่ 1 แล้วทำนายเนื้อเรื่องในตอนต่อไป

ขั้นที่ 3 ค้นหาจุดสำคัญ นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องตนอนที่ 2 อภิปรายการทำนายของ ตนในขั้นที่2 แล้วทำนายเนื้อเรื่องในตอนต่อไป

ขั้นที่ 4 อ่านส่วนสุดท้าย นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องตอนสุดท้าย แล้วร่วมอภิปรายคำ ทำนายที่ใกล้เคียง เปรียบทียบเกณฑ์ 60

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล นักเรียนร่วมอภิปรายและสรุปเนื้อเรื่อง ซึ่งอาจใช้ กิจกรรมที่ ร้าใจ เช่น เกม เป็นต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาสัมฤทธิ์ผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยวิธีการทำนาย

สมมุติฐานในการวิจัย

นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านจับใจความโดยวิธีการทำนายมีสัมฤทธิ์ผลด้านการ อ่านสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม

วิธีดำเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ยังไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre- experimental design) โดยดำเนินการวิจัยแบบ one-shot case study

กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน บ้านโนนสูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 คน

ตัวแปรในการวิจัย

- ตัวแปรต้น คือ วิธีการสอนอ่านจับใจความโดยวิธีการทำนาย

- ตัวแปรตาม คือ สัมฤทธิ์ผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย

การพัฒนาเครื่องมือวิจัย

1. เรื่องที่ใช้เป็นสื่อในการสอน คัดเลือกจากวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออ่าน ประกอบโดยใช้สอดคล้องกับเนื้อหา คำยาก ของกรมวิชาการแล้วนำไปใช้กับนักเรียน กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและให้ผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือก จาก 25 เรื่องให้เหลือเพียง 15 เรื่อง

2. แผนการสอนอ่านจับใจความโดยวิธีการทำนาย นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ แก้ไข แล้วนำไปทดลองสอนกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และหาประสิทธิภาพ แนวการสอน โดยใช้สูตร E/E

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย หาความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความเหมาะสมระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้สูตร IOC แล้วหาค่าความยากง่ายโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ โปรแกรม IAP(Item Analysis Program) ได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20-.80 และค่าอำนาจ จำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไปและนำไปทดสอบหาความเที่ยงโดยใช้สูตร KR20

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ทำความเข้าใจขั้นตอนของวิธีการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง ก่อน 1 สัปดาห์แล้วทำการสอนจำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวม 12 ครั้ง 48 คาบ และหลังการทดลองแต่ละครั้ง ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียนทุกครั้ง แล้วทำแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ผลด้านการอ่านหลังสิ้นสุดการทดลอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. นำผลการทำนายทุกครั้งมาเทียบกับเกณฑ์ 60% เพื่อดูว่านักเรียนทำนายถูก ต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่

2. นำคะแนนที่ทำแบบฝึกหัดทุกครั้งมาเทียบกับเกณฑ์ 80% เพื่อดูว่าผ่านเกณฑ์ หรือไม่

3. นำคะแนนสัมฤทธิ์ผลด้านการอ่านจับใจความมาเทียบกับเกณฑ์ 80% เพื่อดูว่า ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดหรือไม่

4. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ผลด้านการ อ่านจับใจความภาษาไทย

5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ ผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย กับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้คือ 80% ของคะแนนเต็ม โดยใช้ค่าที (t-test)

สรุปผลการวิจัย

1. นักเรียนทุกลุ่มมีทักษะในการทำนายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดผ่านเกณฑ์ 80% โดยเฉลี่ยของทุกแบบฝึกหัดผ่านตั้งแต่ ร้อยละ 90 ถึง 100 หรือ จำนวน 27 ถึง 30 คน และนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อย ละ 3.33 ถึง 10.00 หรือจำนวน 1 ถึง 3 คน

3. นักเรียนร้อยละ 96.67 ทำแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ผลการอ่านจับใจความภาษา ไทยผ่านเกณฑ์ 80% จำนวน 29 คน และนักเรียน ร้อยละ 3.33 ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 คน

4. ค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยมีค่า เท่ากับ 25.133 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.041

5. จากการทดสอบค่าที (t-test) ที่ระดับนัยสำคัญที่ .05 ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัด สัมฤทธิผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05

จากการศึกษากับตัวอย่างกลุ่มประชากร จำนวน 30 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ทำแบบ ฝึกหัดอ่านจับใจความภาษาไทยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 และคะแนนของแบบ ทดสอบวัดสัมฤทธิผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ยถึง 25.133 ซึ่งเมื่อนำมาเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผล ดังกล่าวอาจจะเนื่องมาจาก การสอนโดยวิธีการทำนายเป็นวิธีที่มีกระบวนการสอนที่ เน้นกระบวนการคิดหาเหตุผลเพื่อรวบรวมข้อมูล ในการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้า แล้วตั้งสมมุติฐานทำให้นักเรียนได้ดึงเอาประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ มานึกทบทวน (recall) มาประกอบกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับซึ่งทำให้ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ที่ กว้างขวางขึ้น การดำเนินการสอนของกระบวนการอ่านโดยวิธีการทำนาย มีลำดับขั้นตอนอย่าง ต่อเนื่องโดยขั้นแรกสร้างปัญหาให้เกิดความคับข้องใจ อันเป็นหนทางที่ช่วยกระตุ้น ให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของชูแมน ที่กล่าวไว้ว่า โดย ธรรมชาติของคนเราจะสืบเสาะหาคำตอบเมื่อเผชิญปัญหาและหลังจากจากการหาคำ ตอบแล้วยังต้องรู้จักโยงประสบการณ์ เพื่อหาคำตอบในการคาดคะเนในเนื้อเรื่องเป็น ตอนๆ และการตรวจสอบคำทำนายอย่างทันทีทำให้นักเรียนได้รับการตอบสนองอย่าง ทันท่วงที อันสนองความต้องการทางอารมณ์ของนักเรียนได้อันช่วยส่งเสริมให้ กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวามากขึ้น สำหรับการสรุปใจความ สำคัญนักเรียนต้องตั้งคำถามตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อการหาคำตอบในการสรุปเรื่อง อันเป็นแนวทางช่วยตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น

การคัดเลือกเนื้อหาที่เป็นนิทาน นับเป็นสื่อที่นักเรียนประถมศึกษาให้ความสนใจ เป็นอย่างดีทำให้ช่วยการส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะ การด้านการอ่านอันเป็นแนวทางให้เกิดนิสัยการอ่านได้ดีอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. วิธีการสอนโดยการทำนายสามารถช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้

2. วิธีการสอนโดยวิธีการทำนายสามารถปรับเป็นแบบฝึก เพื่อสอนซ่อมเสริมได้

3. การเลือกเนื้อหาที่จะนำมาสอน ต้องเลือกเนื้อหาที่มีปมน่าสนใจติดตามทุกตอน

4. ควรเลือกกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านใกล้เคียงกันหรืออาจจัดเป็น ศูนย์การ เรียนจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น