library@uru.ac.th
(055) 416601-20 ต่อ 1700

สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

Database Online

ฐานข้อมูลทดลองใช้ โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Access English ของสำนักพิมพ์  Knowledge Transmission  ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560


ฐานข้อมูลทดลองใช้ Britannica Online Academic Edition สารานุกรมออนไลน์จากสำนักพิมพ์ Britannica ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560


EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย ZOnline Authoring tool) การจัดการรายงายการอ้งอิง (Citation Management) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมาหวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com , @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล็อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล


ฐานข้อมูลทดลองใช้ "World eBook Library (WEL) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560


ฐานข้อมูลทดลองใช้ "Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการสหสาขาวิชา ประกอบด้วยบทความกว่า 79 ล้านรายการ จากรายการวารสารต่างๆ กว่า 18,000 รายชื่อ ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น biology, chemistry, law, economics, environmental science, history, marketing, political science, psychology และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560


ScienceDirect คลอบคลุมบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน สามารถเข้าใช้ฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ ตั้งแต่ปี 1995- ปัจจุบัน


ProQuest ABI Inform Complete เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด การจัดการทรพัยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

เอกสารประกอบการใช้งาน | เทคนิคการใช้งาน | แผ่นพับการใช้งาน


ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาของเอกสารประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review และบทความฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

เอกสารประกอบการใช้งาน | เทคนิคการใช้งาน| แผ่นพับการใช้งาน


ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text)ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

เอกสารประกอบการใช้งาน | เทคนิคการใช้งาน| แผ่นพับการใช้งาน


Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน

เอกสารประกอบการใช้งาน | เทคนิคการใช้งาน| แผ่นพับการใช้งาน


Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ จากวารสารประมาณ 8,900 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน

เอกสารประกอบการใช้งาน | เทคนิคการใช้งาน| แผ่นพับการใช้งาน


Amcrican chemical Sociely Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

เอกสารประกอบการใช้งาน | เทคนิคการใช้งาน| แผ่นพับการใช้งาน


EBSCO Discovery Service Plus Full Text เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศน์ศาสตร์ วิทยาการจัดการ


Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่องย้อนหลังตั้งแต่มี ค.ศ. 1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนา และเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตวิทยาและสาขาอื่นๆ


Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนดลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 - ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ขื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ , ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์ , ระบบเทคโนโลยีใหม่


Education Research Complete เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Ecucation Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ


H.W. Wilson 12 subjects เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology , Art , Business ,Education , General Science, Humanities , Library and Information Sciences , Law , General Interest , Biological & Agricultural Sciences


EmerRald Management ครอบคลุมเนื้อหาสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ วิทยาการจัดการ บรรณารักษศาสตร์ การบริการทรัพยากรและทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ ให้บทความฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1994-ปัจจุบัน

เอกสารประกอบการใช้งาน | แผ่นพับการใช้งาน