งานประกันคุณภาพ
 ฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ
 ฐานข้อมูลต่างประเทศ
 วิทยานิพนธ์ ThaiLis
 การจัดการความรู้ (KM)
 พื้นที่บริการของสำนักฯ
 คำสั่ง / ประกาศ
 

Contact Us

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น  

  ที่อยู่    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
                   27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  โทรศัพท์    055-416601-20 , 055-411096 ต่อ 1700
  โทรสาร    055-440843 เบอร์ภายใน 1703
  Facebook    https://www.facebook.com/library.uru.ac.th