สำนักวิทยบริการ เปิดบริการฐานข้อมูล ตำราออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์ นักวิชาการ ของสถาบัน มีโอกาสเสนอ หนังสือ ตำรา สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน ส่วนบุคคลในทุกสถานที่ ที่เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง
รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน : วิเคราะห์และวางระบบ
นายพิสุทธิ์ ศรีจันทร์ : พัฒนาระบบ
  ผลการสืบค้นข้อมูล
   
ชื่อเรื่อง
ชื่อบท
ชื่อผู้แต่ง
หน่วยงาน คณะ
การอนุรักษ์พลังงาน รหัสวิชา 4064901พลังงานกับสิ่งแวดล้อม (เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ความปลอดภัยของอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รหัสวิชา 5073102FOOD CODE 2001สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เอกสารประกอบการสอนแผนบริหารการสอนประจำวิชากิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เอกสารประกอบการสอนบทที่ 6 หลอดไฟฟ้ากิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เอกสารประกอบการสอนบทที่ 12 มอเตอร์ไฟฟ้ากิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รหัสวิชา 4000107การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา 4000108อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โภชนาการคำนำ สารบัญเอกพล อ่อนน้อมพันธุ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โภชนาการแผนบริหารการสอนประจำวิชาเอกพล อ่อนน้อมพันธุ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โภชนาการบทที่ 1 โภชนาการกับสุขภาพอนามัยเอกพล อ่อนน้อมพันธุ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โภชนาการบทที่ 2 อาหารหลัก 5 หมู่เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โภชนาการบทที่ 3 สารอาหารเอกพล อ่อนน้อมพันธุ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โภชนาการบทที่ 4 อาหารครบมาตรฐานเอกพล อ่อนน้อมพันธุ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โภชนาการบทที่ 5 แนวทางการบริโภคอาหารสำหรับคนไทยเอกพล อ่อนน้อมพันธุ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โภชนาการบทที่ 6 โรคที่เกิดจากกินไม่ดีเอกพล อ่อนน้อมพันธุ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โภชนาการบทที่ 7 โภชนาการสำหรับบุคคลในภาวะต่างๆ และโภชนาการทางเลือกเอกพล อ่อนน้อมพันธุ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โภชนาการบทที่ 8 ปัญหาโภชนาการและหน่วยงานที่มีบทบาทในการแก้ปัญหาโภชนาการในประเทศไทยเอกพล อ่อนน้อมพันธุ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โภชนาการบรรณานุกรมเอกพล อ่อนน้อมพันธุ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เอกสารประกอบการสอนบทที่ 10 หม้อแปลงไฟฟ้ากิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เอกสารประกอบการสอนบทที่ 3 ตัวต้านทานไฟฟ้ากิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เอกสารประกอบการสอนบทที่ 11 เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้ากิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เอกสารประกอบการสอนบทที่ 1 ทฤษฎีเบื้องต้นทางไฟฟ้ากิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เอกสารประกอบการสอนบทที่ 13 การตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโลยีคำนำ สารบัญบัญชา ชื่นจิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโลยีแผนบริหารการสอนประจำวิชาบัญชา ชื่นจิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขณะนี้อยู่หน้า 9 ในทั้งหมด 15 หน้า - [หน้าแรก]  [ย้อนกลับ]  [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย