ข้อมูลสารสนเทศ
 งานประกันคุณภาพ
 ฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ
 ฐานข้อมูลต่างประเทศ
 วิทยานิพนธ์ ThaiLis
 การจัดการความรู้ (KM)
 พื้นที่บริการของสำนักฯ
 คำสั่ง / ประกาศ

ฐานข้อมูลต่างประเทศ
 ProQuest ABI Inform Complete
 ACM Digital Library
 ProQuest Dissertations & Theses Global
 Springer Link
 Web of Science
 EmerRald Management
 Amcrican chemical Sociely Journal (ACS)
 Academic Search Complete
 Computers & Applied Sciences Complete
 Education Research Complete
 H.W. Wilson 12 subjects
รายละเอียดทั้งหมด


มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือ
 
image

ค้นหาหนังสือ วารสาร
และโสตทัศนวัสดุ

 แหล่งสืบค้น


 ชื่อเรื่อง

  
 

image

สืบค้นฐานข้อมูลต่างประเทศ               ONE Search @ Uttaradit Rajabhat University


-->

     สกอ. เปิดให้ ทดลอง ใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Academic Onefile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library ตั้งแต่ วันนี้ - 15 มิถุนายน 2559

อ่านรายละเอียดเพิ่มเพิ่ม

เข้าทดลองใช้ฐานข้อมมูล http://infotrac.galegroup.com/itweb

      แจ้งการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)
            ประจำปีงบประมาณ 2559
      -ABI Inform Complete
      - ProQuest Dissertations & Theses Global
       - ACM Digital Library
      - Springer Link : Journal
       - Web of Science

     ท่านสามารถทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online ที่
           URL : journals.cambridge.org
           โดยผ่านทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียน ตชด. ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ และนายพิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับเสด็จ
 บริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2559
 ออกบริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2559
  บริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญธรรม-บุญพริ้ง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2559
บริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม (อนุบาลศึกษาพัฒนาการ) เมื่อวันที่ 19 - 21 มกราคม 2559
 


ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ประจำเดือน มกราคม 2559
ประจำเดือน กันยายน 2558
ประจำเดือน สิงหาคม 2558
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ประจำเดือน มิถุนายน 2558
ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ประจำเดือน เมษายน 2558
ประจำเดือน มีนาคม 2558
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ประจำเดือน มกราคม 2558

วิทยนิวส์ทั้งหมด


แนะนำหนังสือใหม่


นิทานพื้นบ้าน
ประชาคมอาเซียน เล่ม1


รวมนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลก


คู่มือ iPhone5 ฉบับสมบูรณ์


Wedding planner guide
คู่มือเตรียมงานวิวาห์อย่างมืออาชีพ

แนะนำวารสารใหม่Chiang Mai Journal of Scienceวารสารวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"ไทย" ร่วมสมัย
ความเป็นไปในบริบททางวัฒนธรรมต่วย'ตูน
แนะนำภาพยนต์ที่น่าสนใจคนเดือด ท้านรกแก๊งค์ตบผีThe Lady
อองซานซูจี ผู้หญิงท้าอำนาจspider man 3
แนะนำวีดีโอ
วิชา 1045421 การวิจัยทางการศึกษา


บทที่ 1 บทนำ : ความรู้เบื้องต้น แผ่น 1


บทที่ 1 บทนำ : ความรู้เบื้องต้น แผ่น 2


บทที่ 2 การระบุปัญหาการวิจัย

 

 

visitor : Hits Since February 7, 2013!